8

Yê-su Siem Pỗn Ngin Náq

(Mathia 15:32-39)

1Tâng máh tangái ki cũai clứng toâq sĩa pỡ Yê-su. Yuaq alới ŏ́q crơng sana cha, ngkíq Yê-su arô tỗp rien tễ án toâq pỡ án, cớp atỡng alới neq: 2“Cứq sâng sarũiq táq lứq cũai clứng nâi, yuaq alới ỡt cớp cứq khoiq pái tangái chơ, ma alới ŏ́q crơng sana cha. 3Khân cứq ớn alới chu pỡ dống alới, ma púng alới khoiq panhieih, ngkếq alới dớm veq tâng rana, yuaq sa‑ữi náq tễ alới toâq tễ vil yơng.”
4Tỗp rien tễ án blớh loah án neq: “Nŏ́q hái ễ táq dŏq bữn crơng sana siem máh cũai nâi yỗn cha pasâi, yuaq ntốq nâi yơng lứq tễ vil cũai ỡt?”
5Yê-su blớh loah alới: “Sếq lám bễng anhia bữn?”
 Alới ta‑ỡi: “Tapul lám.”
6Chơ Yê-su ớn nheq tữh cũai tacu tâng cutễq. Án ĩt tapul lám bễng ki, cớp án sa‑ỡn Yiang Sursĩ yỗn bữn crơng cha nâi. Moâm ki án pĩh bễng cớp avơi yỗn tỗp rien tễ án tampễq yỗn máh cũai cha. Chơ tỗp rien tễ án tampễq yỗn máh cũai ki. 7Alới bữn bar pái lám sĩaq cacớt hỡ. Yê-su sa‑ỡn Yiang Sursĩ yỗn bữn crơng sana nâi, chơ án ớn tỗp rien tễ án tampễq sĩaq hỡ. 8Toâq nheq tữh cũai cha pasâi, tỗp rien tễ Yê-su parỗm loah crơng sana clữi tễ alới cha, bữn poân loah tapul crưo. 9Máh cũai carsai samiang tâng ntốq ki bữn sám pỗn ngin náq. Chơ Yê-su ớn cũai clứng ki chu loah pỡ dống alới. 10Vớt ki án chỗn tâng tuoc cớp tỗp rien tễ án, cớp alới pỡq chu cruang Dal-manu-tha ễn.

Tỗp Pha-rasi Blớh Tếc Tễ Yê-su

(Mathia 12:38-40; Luca 12:54-56; 16:1-4)

11Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasi toâq pỡ Yê-su rasuon cớp án. Alới sễq tễ Yê-su muoi tếc salễh yoc ễ dáng chớc án toâq tễ Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn. Alới yoc ễ chim Yê-su. 12Yê-su tangứh cusốh, chơ án ta‑ỡi alới neq: “Nŏ́q cũai tâng dỡi nâi chuaq níc tếc salễh tễ cứq? Cứq atỡng anhia samoât lứq, cứq tỡ bữn yỗn cũai ỡt tâng dỡi nâi bữn tếc ntrớu.”
13Moâm án pai ngkíq, chơ án loŏh tễ alới. Án chỗn loah tâng tuoc clong chu tor yáng ki.

Yê-su Atỡng Tễ Ranáq Hê-rôt Cớp Tỗp Pha-rasi

(Mathia 16:5-12)

14Tỗp rien tễ Yê-su khlĩr dững bễng. Alới bữn ống muoi lám bễng sâng tâng tuoc. 15Chơ Yê-su sưoq alới neq: “Cóq anhia ỡt yỗn khễuq. Cóq anhia ỡt yơng tễ crơng táq yỗn bễng mi cỡt pluoih tễ tỗp Pha-rasi cớp tễ Hê-rôt.”
16Ngkíq alới manoaq táq ntỡng cớp manoaq neq: “Án atỡng ngkíq yuaq hái tỡ bữn bữn bễng.”
17Yê-su sâng alới pai ngkíq, chơ án blớh alới neq: “Nŏ́q anhia ỡt táq ntỡng pai hái tỡ bữn bễng cha? Nŏ́q anhia noâng tỡ yũah sâng, tỡ yũah dáng sĩa? Mứt anhia noâng coang tỡ? 18Nŏ́q anhia bữn moat, ma tỡ bữn hữm? Anhia bữn cutũr, ma tỡ bữn sâng? Anhia sanhữ ma tỡ bữn? 19Bo cứq pĩh sỡng lám bễng, chơ siem sỡng ngin náq, sếq crưo anhia parỗm loah tễ máh ngcáh anhia cha?”
 Alới ta‑ỡi án neq: “Muoi chít la bar crưo.”
20Yê-su blớh sĩa: “Cớp bo cứq pĩh tapul lám bễng, chơ siem pỗn ngin náq, sếq crưo anhia parỗm loah máh ngcáh anhia cha?”
 Alới ta‑ỡi án neq: “Tapul crưo.”
21Yê-su blớh loah alới neq: “Anhia sapúh ma tỡ yũah?”

Yê-su Táq Bán Manoaq Cũai Sũt

22Vớt ki alới toâq pỡ vil Bet-sada. Noau dững atoâq pỡ Yê-su manoaq cũai sũt, cớp alới sễq Yê-su satoaq án. 23Yê-su tếc atĩ cũai sũt ki cớp dững án loŏh yáng tiah vil. Moâm ki Yê-su pruih dỡq viaq tâng moat cũai sũt cớp satoaq tỗ án, chơ blớh cũai sũt ki neq: “Mới hữm ntrớu tỡ?”
24Cũai ki tangơq achỗn, chơ án ta‑ỡi neq: “Cứq hữm cũai pupỡq. Ma cứq hữm alới tỡ raloaih, ariang pai aluang pupỡq tứng-tooc.”
25Yê-su satoaq atĩ án tâng moat cũai sũt ki muoi trỗ ễn. Ngkíq cũai ki nhêng cloân. Moat án cỡt poang loah, cớp án hữm raloaih dũ ramứh. 26Yê-su ớn án chu loah pỡ dống, cớp patâp án neq: “Chỗi atỡng yỗn cũai tâng vil dáng tễ ranáq nâi.”

Yê-su Atỡng Tễ Án Chĩuq Cuchĩt

(Mathia 16:13-23; Luca 9:18-21)

27Vớt ki Yê-su pỡq loah cớp tỗp rien tễ án. Alới mut máh vil tâng cruang Sê-sarê Phi-lip. Bo alới pỡq tâng rana, Yê-su blớh tỗp rien tễ án neq: “Cũai dốq pai cứq la noau?”
28Alới ta‑ỡi án neq: “Bữn cũai pai thâi la Yang dốq táq batễm. Bữn cũai pai thâi la Ê-li. Cớp bữn cũai canŏ́h ễn pai thâi la manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ.”
29Yê-su blớh alới ễn neq: “Ma anhia pai cứq la noau?”
 Phi-er ta‑ỡi án: “Thâi la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai.”
30Chơ Yê-su patâp alới tỡ yỗn cũai canŏ́h dáng ŏ́c nâi. 31Moâm ki Yê-su tabŏ́q atỡng tỗp rien tễ án neq: “Chumát cứq Con Yiang Cỡt Cũai cóq chĩuq sa‑ữi ramứh túh coat. Cũai sốt nheq sâu, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, alới ễ kêt lứq cứq cớp cachĩt cứq. Ma vớt pái tangái cứq tamoong loah.”
32Yê-su atỡng parnai nâi raloaih lứq. Moâm ki, Phi-er yỗn Yê-su loŏh táq ntỡng cớp án; chơ án sưoq Yê-su, tỡ yỗn án táq ntỡng ngkíq. 33Ma Yê-su luliaq nhêng chu tỗp rien tễ án, cớp án sưoq Phi-er neq: “Ơ yiang Satan, mới ỡt coah clĩ cứq! Mới tỡ bữn chanchớm tễ ngê Yiang Sursĩ. Mới chanchớm tễ ngê cũai sâng.”

Táq Nŏ́q Yoc Ễ Tamoong Mantái

(Mathia 16:24-28; Luca 9:23-27)

34Moâm ki Yê-su arô cũai clứng cớp tỗp rien tễ án toâq pỡ án. Án atỡng alới neq: “Khân cũai aléq ma yoc ễ puai cứq, cóq án táh chíq ngê án bữm. Cóq án ĩt dỗl aluang sangcáng án bữm, cớp cóq án puai cứq. 35Cũai aléq ma pasếq rangứh án bữm, rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq ma chĩuq pứt rangứh án cỗ tian ngê cứq cớp parnai o tễ cứq, rangứh cũai ki lứq tỡ nai pứt. 36Khân cũai aléq bữn túc palễc crơng crớu tâng dỡi nâi, ma án táh chíq rangứh án bữm, ntrớu la kia yỗn án? 37Cớp acán ntrớu cũai têq ralêq loah yỗn rangứh án? 38Cũai tâng dỡi nâi tỡ ễq sang Yiang Sursĩ, cớp alới bữn lôih sa‑ữi. Khân cũai aléq ma casiet táq tễ cứq cớp tễ parnai cứq yáng moat cũai tâng dỡi nâi, ki nỡ‑ra cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, casiet táq cũai ki tê, tâng tangái cứq toâq loah parnơi cớp máh ranễng Yiang Sursĩ. Tangái ki cứq bữn chớc ang‑ữr tễ Mpoaq cứq.”