8

Yexus pub mov rau plaub txhiab leej

(Mth. 15:32-39)

1Lub sijhawm ntawd muaj neeg tuaj coob coob dua ib zaug thiab tsis muaj mov noj. Yexus txawm hu cov thwjtim los thiab hais rau lawv tias, 2“Kuv khuvleej cov neeg no, vim lawv nrog kuv nyob tau peb hnub thiab tsis muaj mov noj lawm. 3Yog kuv cia lawv mus tsev tshaib qaug zog zws, lawv yuav tsaus muag tom tej kev. Muaj qee leej tuaj deb heev.” 4Cov thwjtim teb nws tias, “Hauv ntuj nrag teb do no yuav ua li cas pub mov rau cov neeg no noj?” 5Yexus nug lawv tias, “Nej muaj tsawg lub ncuav?” Lawv teb tias, “Muaj xya lub.” 6Nws txawm hais kom cov neeg zaum rau hauv pem teb, thiab nws muab xya lub ncuav los ua Vajtswv tsaug mas muab ntais cev rau cov thwjtim kom coj mus faib rau cov neeg. Cov thwjtim muab faib rau cov neeg ntawd. 7Lawv muaj ob peb tus ntses me me thiab. Yexus txawm thov Vajtswv foom koob hmoov rau cov ntses thiab hais kom coj cov ntses mus faib rau cov neeg thiab. 8Lawv noj tsau, mas tej uas noj tsis tag lawv khaws tau xya tawb puv nkaus. 9Cov uas noj zaum ntawd kwvlam muaj plaub txhiab leej. 10Yexus tso cov neeg rov mus ces tamsim ntawd nws txawm nce nkoj nrog nws cov thwjtim mus txog lub moos Damanutha li kav xyuam.

Neeg xav pom txujci tseem ceeb

(Mth. 16:1-4)

11Cov Falixai tuaj pib nrog Yexus sib cam, thov kom nws ua ib yam txujci tseem ceeb tshwm saum ntuj los es yuav sim nws. 12Yexus xyu ib pas hauv lub siab thiab hais tias, “Tiam neeg no nrhiav txujci tseem ceeb ua dabtsi? Kuv hais tseeb rau nej tias, yuav tsis muab ib yam txujci tseem ceeb rau tiam neeg no pom li.” 13Ces Yexus txawm ncaim lawv mus, nws nce nkoj hla mus rau sab tim ub.

Cov Falixai thiab Helauj cov keeb

(Mth. 16:5-12)

14Cov thwjtim tsis nco qab coj ncuav mus. Lawv muaj ib lub ncuav hauv lub nkoj xwb. 15Yexus txawm ntuas lawv hais tias, “Nej yuav tsum ua tib zoo ceev faj cov Falixai thiab Helauj cov keeb.” 16Cov thwjtim txawm sib tham hais tias, “Yog tim qhov uas peb tsis muaj ncuav.” 17Thaum Yexus paub li ntawd, nws txawm hais rau lawv tias, “Ua cas nej sib tham txog qhov uas tsis muaj ncuav? Nej tseem tsis tau paub thiab tsis nkag siab lov? Nej tseem ua lub siab tawv lov? 18Nej muaj qhov muag los tsis pom, muaj qhov ntsej los tsis hnov lov? Nej tsis nco lawm lov? 19Thaum kuv muab tsib lub ncuav ntais faib rau tsib txhiab leej ntawd, nej khaws tej uas noj tsis tag tau pes tsawg tawb?” Lawv teb tias, “Kaum ob tawb.” 20“Thaum kuv muab xya lub ncuav faib rau plaub txhiab leej ntawd, nej khaws tej uas noj tsis tag tau pes tsawg tawb?” Lawv teb tias, “Xya tawb.” 21Nws thiaj hais rau lawv tias, “Nej tseem tsis to taub lov?”

Kho tus dig muag hauv lub zos Npexaida

22Lawv txawm mus rau lub zos Npexaida. Muaj neeg coj ib tug dig muag tuaj cuag Yexus, thov Yexus kov tus ntawd. 23Yexus tuav tus dig muag ntawd tes coj tawm mus rau sab nraum ntug zos. Thaum Yexus nti qaub ncaug rau nws ob lub qhov muag thiab tsa tes npuab saum tus ntawd, nws nug tias, “Koj pom dabtsi los tsis pom?” 24Tus ntawd tsa muag ntsia thiab hais tias, “Kuv pom neeg mus mus los los tiamsis zoo li ntoo xwb.” 25Yexus rov muab tes npuab nws dua ib zaug mas tus ntawd rov saib mas nws lub qhov muag zoo kiag thiab nws pom txhua yam meej lawm. 26Yexus txawm kom tus ntawd ncaj nraim mus tsev hais tias, “Tsis txhob mus rau hauv lub zos no.”

Petus hais tias Yexus yog tus Khetos

(Mth. 16:13-20; Lk. 9:18-21)

27Yexus thiab nws cov thwjtim mus rau hauv tej zej zog ib ncig lub moos Xixaleya Filipi. Thaum lawv taug kev ntawd Yexus nug cov thwjtim tias, “Luag tej hais tias kuv yog leejtwg?” 28Lawv hais tias, “Yog Yauhas uas coj ua kevcai raus dej, qee leej hais tias yog Eliya, thiab dua lwm tus hais tias koj yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus thaum ub.” 29Nws nug lawv tias, “Nej nev nej hais tias kuv yog leejtwg?” Petus teb nws tias, “Koj yog tus Khetos. 30Yexus txawm txiv lawv kom tsis txhob qhia nws rau leejtwg paub.

Yexus hais txog nws kev tuag

(Mth. 16:21-28; Lk. 9:22-27)

31Ces Yexus txawm pib qhia rau cov thwjtim paub tias Neeg leej Tub yuav tsum raug kev tsim txom ntau yam thiab cov kev txwj laus, cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai yuav tsis lees yuav nws, thiab nws yuav raug muab tua thiab peb hnub nws yuav ciaj sawv rov los. 32Tej lus no Yexus hais tsis npog li. Ces Petus txawm coj Yexus mus rau ib cag pib txwv nws. 33Yexus txawm tig hlo ntsia rau cov thwjtim cem Petus tias, “Xatas, koj cia li khiav rau tom kuv qub qab. Rau qhov koj xav li neeg xwb tsis xav li Vajtswv.” 34Yexus txawm hu cov neeg thiab nws cov thwjtim los thiab hais rau lawv tias, “Yog leejtwg xav raws kuv qab mus, cia tus ntawd tswj nws tus kheej thiab kwv nws tus khaublig ntoo raws kuv qab. 35Vim tias tus uas xav cawm tau nws txojsia yuav piam txojsia, tiamsis tus uas tso nws txojsia tseg vim yog saib rau kuv thiab saib rau txoj xov zoo, mas yuav cawm tau nws txojsia. 36Yog leejtwg tau tag nrho lub ntiajteb huvsi tiamsis nws txojsia tu lawm, tus ntawd yuav tau qabhau dabtsi? 37Neeg yuav muab dabtsi pauv tau txojsia rov los? 38Leejtwg txaj muag rau kuv thiab kuv tej lus hauv tiam neeg fav xeeb thiab ua txhaum muaj txim no ces thaum Neeg leej Tub nrog leej txiv lub hwjchim ci ntsa iab thiab nrog cov tubtxib saum ntuj uas dawb huv ua ke los, nws yuav txaj muag rau tus ntawd.”