8

Yêsu Čiêm Pă Êbâo Čô Mnuih

(Mat 15:32-39)

1Êjai hlăk anăn tơdah lŏ mâo phung lu bi kƀĭn, leh anăn digơ̆ amâo mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ôh, Yêsu iêu phung ƀĭng kna hriê kơ Ñu leh anăn lač kơ diñu, 2“Kâo mâo klei pap kơ phung lu, kyuadah digơ̆ dôk leh mbĭt hŏng kâo tlâo hruê, leh anăn amâo mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ôh. 3Tơdah kâo bi wĭt digơ̆ adôk êpa, digơ̆ srăng djiê hwăt ktuê êlan; leh anăn mâo đa đa hlăm phung digơ̆ hriê mơ̆ng kbưi.” 4Phung ƀĭng kna Ñu lŏ wĭt lač kơ Ñu, “Hlăm kdrăn tač anei si arăng dưi mâo kpŭng čiêm phung anei?” 5Yêsu êmuh kơ diñu, “Dŭm klŏ kpŭng diih mâo lĕ?” Diñu lač, “Kjuh klŏ.” 6Yêsu mtă brei phung lu dôk gŭ ti lăn. Ñu mă kjuh klŏ kpŭng, leh bi mni kơ Aê Diê, Ñu kjoh kpŭng brei kơ phung ƀĭng kna Ñu bi mbha kơ phung ƀuôn sang. Leh anăn diñu bi mbha brei kơ phung lu. 7Diñu mâo mơh đa đa kan đơ điêt. Yêsu bi mni kơ Aê Diê leh anăn mtă kơ phung ƀĭng kna Ñu bi mbha kan anăn msĕ mơh kơ phung lu. 8Phung lu ƀơ̆ng leh anăn trei sơăi, leh anăn diñu hrui djah adôk bi bŏ kjuh boh bai. 9Phung ƀơ̆ng anăn mâo hlăm brô pă êbâo čô. Yêsu brei digơ̆ wĭt, 10leh anăn Yêsu đĭ mtam hlăm čhŏng mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu, leh anăn nao kơ krĭng Dalmanutha.

Phung Pharisi Akâo Klei Bi Knăl Mdê

(Mat 16:1-4)

11 Phung Pharisi hriê leh anăn dơ̆ng bi mgăl hŏng Yêsu. Diñu duah brei Yêsu ngă sa klei bi knăl mdê mơ̆ng adiê, čiăng lông dlăng Gơ̆. 12 Gơ̆ ksuh êwa prŏng hlăm ai tiê leh anăn lač, “Si ngă phung ênuk anei duah klei bi knăl mdê? Sĭt nik kâo lač kơ diih, arăng amâo srăng brei ôh klei bi knăl mdê kơ phung ênuk anei.” 13Leh anăn Yêsu lui phung anăn lŏ đĭ čhŏng đuĕ nao kơ hang nah dih.

Kpei Phung Pharisi leh anăn Hêrôt

(Mat 16:5-12)

14Diñu wơr bĭt djă ba kpŭng; leh anăn diñu mâo knŏng sa klŏ kpŭng mbĭt hŏng diñu hlăm čhŏng. 15 Yêsu brei diñu răng, lač, “Răng bĕ kơ kpei phung Pharisi leh anăn kơ kpei Hêrôt.” 16Diñu trông čhai kơ klei anăn hdơ̆ng diñu, lač, “Klei anăn kyua drei amâo mâo kpŭng ôh.” 17Yêsu thâo klei anăn leh anăn lač kơ diñu, “Si ngă diih bi trông čhai kơ klei diih amâo mâo kpŭng lĕ? Diih ka ƀuh leh anăn ka thâo săng hĕ? Ai tiê diih khăng mơ̆? 18 Diih mâo leh ală ƀiădah amâo thâo ƀuh hĕ? Diih mâo leh knga ƀiădah amâo thâo hmư̆ hĕ? Leh anăn diih amâo hdơr ôh hĕ? 19Tơdah kâo kjoh êma klŏ kpŭng brei kơ phung êma êbâo čô, dŭm boh bai bŏ hŏng djah kpŭng diih hrui lĕ?” Diñu lač kơ Gơ̆, “Pluh dua boh bai.” 20“Leh anăn kjuh klŏ kpŭng brei kơ pă êbâo čô, dŭm boh bai bŏ hŏng djah kpŭng diih hrui lĕ?” Diñu lač kơ Gơ̆, “Kjuh boh bai.” 21Yêsu lač kơ diñu, “Diih ka thâo săng mơh hĕ?”

Yêsu Mblang Ală Mnuih Ti Ƀuôn Betsaida

22Leh anăn diñu truh kơ ƀuôn Betsaida. Arăng atăt ba kơ Yêsu sa čô êkei bum ală, leh anăn kwưh kơ Yêsu ruêh gơ̆. 23Yêsu djă kngan êkei bum ală, atăt ba gơ̆ ti êngao ƀuôn. Leh anăn tơdah Ñu kčuh êa bah ti ală gơ̆ leh anăn ênă kngan kơ gơ̆, Ñu êmuh gơ̆, “Ih ƀuh mnơ̆ng mơ̆?” 24Gơ̆ angưi dlăng leh anăn lač, “Kâo ƀuh mnuih, ƀiădah diñu jing msĕ si ana kyâo dôk êbat.” 25Lŏ sa bliư̆ Yêsu ênă kngan Ñu ti ală gơ̆, leh anăn gơ̆ dlăng amâo kƀreh leh anăn gơ̆ hlao mtam leh anăn ƀuh klă jih jang mnơ̆ng. 26Yêsu brei gơ̆ wĭt kơ sang, lač, “Đăm mŭt ôh hlăm ƀuôn anei.”

Y-Pêtrôs Hưn Hlei Yêsu Jing

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Yêsu hlŏng nao mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu kơ lu boh ƀuôn hlăm čar Sêsarê-Philip. Êjai diñu êbat ktuê êlan, Ñu êmuh kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Hlei kâo jing tui si arăng lač?” 28 Digơ̆ lač kơ Ñu, “Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem, leh anăn phung mkăn lač Y-Êli, leh anăn lŏ phung mkăn lač sa čô hlăm phung khua pô hưn êlâo.” 29 Leh anăn Yêsu êmuh kơ digơ̆, “Ƀiădah hlei kâo jing tui si diih lač?” Y-Pêtrôs lŏ wĭt lač kơ Ñu, “Ih jing Yang Krist.” 30Leh anăn Yêsu mtă ktang tĭt kơ digơ̆ đăm hưn kơ arăng ôh hlei Ñu jing.

Yêsu Hưn Klei Ñu Srăng Djiê

(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)

31Yêsu dơ̆ng mtô kơ diñu klei Anak Mnuih srăng tŭ lu klei knap mñai, leh anăn phung khua mduôn, phung knơ̆ng khua ngă yang, leh anăn phung khua čih hră srăng hngah kơ Ñu leh anăn bi mdjiê Ñu, leh anăn tlâo hruê êdei Ñu srăng kbiă lŏ hdĭp. 32Yêsu lač klei anăn klă mngač. Y-Pêtrôs iêu ba Yêsu kơ anôk mkăn leh anăn ghă Ñu đăm lač snăn ôh. 33Ƀiădah Yêsu wir dlăng kơ phung ƀĭng kna Ñu leh anăn ƀuah Y-Pêtrôs leh anăn lač, “Kdŭn ti tluôn kâo, Ơ Satan. Kyuadah klei ih mĭn amâo djŏ klei Aê Diê ôh, ƀiădah tĭng kơ mnuih.”
34 Yêsu iêu phung lu mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu leh anăn lač kơ digơ̆, “Tơdah sa čô čiăng tui hlue kâo, brei ñu hngah hĕ klei ñu pô čiăng, klam kyâo bi kal ñu, leh anăn tui hlue kâo. 35 Kyuadah hlei pô čiăng bi mtlaih klei hdĭp ñu srăng luč gơ̆; ƀiădah hlei pô luč klei hdĭp ñu pô kyua kâo leh anăn kyua klei mrâo mrang jăk srăng bi mtlaih gơ̆. 36Kyuadah ya tŭ dưn tơdah sa čô mnuih mâo jih lăn ala, ƀiădah luč hĕ mngăt ñu? 37Ya mnơ̆ng sa čô mnuih dưi brei čiăng bi tui mngăt ñu? 38Kyuadah hlei pô hêñ kơ kâo leh anăn kơ klei kâo blŭ hlăm ênuk knhông leh anăn soh anei, msĕ mơh Anak Mnuih srăng hêñ kơ pô anăn tơdah Ñu hriê hlăm klei guh kơang Ama Ñu mbĭt hŏng phung dĭng buăl doh jăk.”