Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Mathiơ, arăng ăt iâu Lêwi
Ƀing mă tŭ: Ƀing Yehudah đaŏ kơ Krist samơ̆ pơhiăp tơlơi Grek
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 50 hăng thŭn 70 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Mathiơ pơrơđah Yêsu jing Pô Messiah Yehudah, jing Pô Ơi Adai pơkiaŏ rai kiăng kơ pơkrĕp truh hĭ tơlơi laĭ lui hlâo Tơlơi Pơgop Hơđăp.

Tơlơi Pơthâo Hiam tui hăng Mathiơ Čih pơruai hơdôm tơlơi pơthâo hiam kơ tơlơi Yang Yêsu jing Pô Pơklaih, jing Pô Ơi Adai hơmâo pơkrĕp truh hĭ laih kơ hơdôm tơlơi ƀuăn Ñu pha brơi kơ ƀing ană plei Ñu amăng Tơlơi Pơgop Hơđăp. Tơlơi pơthâo hiam anai ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ ƀing Yehudah đôč ôh, jing kơ ƀing Yang Yêsu arăng hơmâo tơkeng rai laih anŭn hơdip ôh, samơ̆ kơ abih bang lŏn tơnah yơh.
Mathiơ čih dap pơñen biă mă. Ñu čơdơ̆ng čih mơ̆ng tơlơi tơkeng kơ Yang Yêsu, pơruai kơ tơlơi baptem hăng tơlơi plư Ñu tŭ, laih anŭn čơdơ̆ng mă bruă Ñu kơ tơlơi pơtô pơblang, pơtô hăng pơsuaih amăng kwar Galilê. Tơdơi kơ anŭn, sŏp hră anai ăt čih pioh hơdôm jơlan rơbat Yang Yêsu mơ̆ng kwar Galilê truh pơ plei prŏng Yerusalaim laih anŭn hơdôm tơlơi truh amăng hrơi kŏm hơnăl tuč Ñu, laih anŭn ăt pơruai kơ tơlơi arăng pŏng Ñu ƀơi kơyâo bơrơkal hăng tơlơi Ñu hơdip glaĭ mơ̆n.
 Tơlơi Pơthâo Hiam anai pơrơđah kơ Yang Yêsu jing Pô Nai Pơtô prŏng, jing Pô hơmâo tơlơi dưi pơblang kơ Tơlơi Juăt Ơi Adai, jing Pô pơtô kơ tơlơi Dêh Čar Ơi Adai yơh. Hơmâo lu tơlơi Ñu pơtô arăng pơƀut glaĭ tui hăng rơma akŏ phŭn anai: (1) Tơlơi Pơtô Pơblang ƀơi Bŏl Čư̆, jing tơlơi čih kơ hơdôm kơnuih, bruă jao, bruă mơyŭn laih anŭn bưng thut ƀing ană plei Dêh Čar Ơi Adai yơh (črăn 5-7); (2) hơdôm tơlơi pơthâo brơi kơ pluh-dua čô ding kơna kơ bruă pơjao gơñu (črăn 10); (3) hơdôm tơlơi pơhơmutu kơ Dêh Čar Ơi Adai (črăn 13); (4) tơlơi pơtô kơ tơlơi kiăng laĭ amăng bruă pơjing ƀing ding kơna (črăn 18); laih anŭn (5) tơlơi pơtô kơ tơlơi hơnăl tuč kơ rơnŭk anai laih anŭn tơlơi Dêh Čar Ơi Adai či truh yơh (črăn 24, 25).

Jar Atŭt Kơsem

Anăn kơnung djuai hăng tơlơi tơkeng kơ Yang Yêsu Krist (1:1–2:23)
Bruă mơnuă Yôhan Pô Ngă Baptem (3:1-12)
Tơlơi baptem hăng tơlơi plư Yang Yêsu tŭ (3:13–4:11)
Bruă mơnuă rơđah rơđo̱ng Yang Yêsu amăng kwar Galilê (4:12–18:35)
Mơ̆ng kwar Galilê truh pơ plei prŏng Yerusalaim (19:1–20:34)
Hrơi kŏm hơnăl tuč amăng plei prŏng hăng jĕ plei prŏng Yerusalaim (21:1–27:66)
Tơlơi Khua Yang hơdip glaĭ laih anŭn đĭ glaĭ pơ adai adih (28:1-20)