Klei Hưn Mdah

Klei Mrâo Mrang Jăk tui si Y-Mathiơ Lŏ yăl dliê klei mrâo mrang jăk hơ̆k mơak kơ Khua Yang Yêsu Krist jing Pô Bi Mtlaih tui si klei ƀuăn leh, Ñu jing Pô Aê Diê bi sĭt klei Aê Diê ƀuăn hŏng phung găp djuê Ñu hlăm Klei Aê Diê Blŭ ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp. Klei mrâo mrang anei kơ Khua Yang Yêsu Krist amâo djŏ knŏng kơ phung găp djuê Israel ôh, ƀiădah wăt kơ jih jang tar ƀar găp djuê mnuih ti lăn ala.
Klei mrâo mrang jăk Y-Mathiơ dưi čih bi êdah djŏ hŏng pruê̆ êlan, klă mngač. Kčưm mơ̆ng klei kkiêng kơ Khua Yang Yêsu Krist, klei ƀaptem leh anăn klei Khua Yang tŭ klei mplư, tui tluôn anăn jing bruă Ñu hiu mtô mblang, leh anăn bi hlao klei ruă duam hlăm čar Galilê. Leh anăn hră Klei Mrâo Mrang Jăk anei lŏ čih jih êlan êbat hiu Khua Yang Yêsu êbat truh ti ƀuôn Yêrusalem leh anăn jih klei truh hlăm hruê kăm knhal tuč, boh nik nak ñu klei arăng phat kđi pơ̆ng bi mdjiê ñu ti kyâo bi kal leh anăn klei Ñu kbiă lŏ hdĭp.
Klei mrâo mrang jăk Y-Mathiơ bi êdah Khua Yang Yêsu jing sa čô khua pô mtô prŏng, mâo klei dưi mtô mblang klei bhiăn Aê Diê leh anăn ƀuôn ala mtao Aê Diê. Jih klei mtô mblang kơ Khua Yang Yêsu dưi dăp hlăm êma akŏ: (1) Klei Mtô Ti Dlông čư̆ blŭ kơ knuih, bruă ngă, klei pap leh anăn klei čuăn klei hdĭp kơ phung ƀuôn sang ƀuôn ala mtao adiê (kdrêč 5-7); (2) Klei mtô lač klei mtă yuôm prŏng kơ phung pluh dua čô khua ƀĭng kna (Kdrêč 10); (3) Klei bi hriêng kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê (kdrêč 13); (4) Klei mtô lač kơ ênoh yuôm klei jing ƀĭng kna kơ Khua Yang (Kdrêč 18); (5) Klei mtô kơ ênuk knhal tuč leh anăn klei ƀuôn ala mtao Aê Diê srăng truh. (Kdrêč 24-25).

Jar

Anăn phung Aê Yêsu Krist leh anăn klei kkiêng kơ Khua Yang Yêsu Krist (1:1–2:23)
Bruă Y-Yôhan pô ngă ƀaptem (3:1-12)
Khua Yang Yêsu tŭ klei ƀaptem leh anăn klei mplư (3:13–4:11)
Bruă bi êdah klă kơ Khua Yang Yêsu hlăm čar Galilê (4:12–18:35)
Êlan êbat hiu mơ̆ng Galilê truh kơ Yêrusalem (19:1–20:34)
Hruê kăm knhal tuč giăm leh anăn ti ƀuôn Yêrusalem (21:1–27:66)
Klei kbiă lŏ hdĭp leh anăn klei Khua Yang bi êdah Ñu pô (28:1-20)