10

Yexu hu kaum ob tug thwjtim

(Mk. 3:13-19; Lk. 6:12-16)

1Yexu hu nwg kaum ob tug thwjtim lug cuag nwg hab pub fwjchim rua puab ntab tau daab tawm hab khu tau txhua yaam mob nkeeg zoo. 2Kaum ob tug tubkhai ntawd npe hu le nuav. Tug ib yog Ximoo kws hu ua Petu, hab nwg tug kwv Anru, hab Yakaunpau hab nwg tug kwv Yauhaa, ob tug yog Xenpenti le tub, 3hab Fili hab Npathaulaumai, hab Thauma hab Mathai kws sau se, hab Afe‑a tug tub Yakaunpau hab Thante‑a, 4hab Ximoo kws tuav nwg lub tebchaws, hab Yutas Ikhali‑au kws faav xeeb rua Yexu.

Yexu khaiv kaum ob tug thwjtim tawm moog qhuab qha

(Mk. 6:7-13; Lk. 9:1-6)

5Yexu khaiv kaum ob tug thwjtim nuav tawm moog hab nkaw lug rua puab tas, “Mej tsw xob moog rua huv lwm haiv tuabneeg hab tsw xob nkaag moog rua huv cov Xamali tej moos, 6ca le moog kuas txug cov yaaj kws pluj lawd kws yog Yixayee caaj ceg. 7Ca le tshaaj tawm taug kev has tas, ‘Ntuj Ceeb Tsheej lug ze lawm.’ 8Ca le khu cov kws muaj mob kuas zoo, tsaa cov tuag sawv, khu tej kws mob lis mob ruas kuas zoo huv hab ntab daab tawm. Mej tau dawb dawb, ca le pub dawb dawb xwb. 9Tsw xob coj nyaj coj kub coj txaj toog lab rua huv mej lub naas tawv, 10tsw xob khuam naab thoob puab taug kev, lossws coj ob lub tsho lossws nkawm khau lossws tug paas nreg, tsua qhov tug tub zug tswm nyog tau noj. 11Thaus mej moog rua huv lub moos twg lossws lub zog twg, mas tshuaj saib leejtwg tswm nyog moog su rua huv mas moog nrug tug hov nyob txug thaus tawm qhov chaw hov moog. 12Thaus mej nkaag rua huv lub tsev, ca le foom lu lug nyob kaaj sab lug rua lub tsev hov. 13Yog lub tsev hov tswm nyog tau koob moov, kuj ca mej tej lug kaaj sab lug nyob huv lub tsev hov. Tassws yog lub tsev hov tsw tswm nyog tau, kuj thim mej tej lug kaaj sab lug rov rua mej. 14Yog leejtwg tsw txais mej hab tsw noog mej tej lug, mas thaus mej tawm huv lub tsev lossws lub moos hov moog mej ca le nchus tej moov aav ntawm mej kwtaw pov tseg. 15Kuv qha tseeb rua mej tas, nub kws teem txem mas Xauntoo hab Kaumaula tebchaws yuav raug swb dua lub moos ntawd.

Yuav muaj kev tswm txom

(Mk. 13:9-13; Lk. 21:12-17)

16“Saib maj, kuv khaiv mej tawm moog zoo yaam nkaus le tug yaaj kws nyob huv plawv paab maa. Vem le nuav mej yuav tsum ntse le naab hab sab mog sab muas le tug nquab. 17Mej yuav tsum ceev faaj tuabneeg tsua qhov puab yuav muab mej cob rua tej tsev tu plaub hab nplawm mej huv puab tej tsev sablaaj, 18hab mej yuav raug muab caab moog rua cov thawj kaav hab tej vaajntxwv vem yog tim kuv, sub mej txhad ua tau timkhawv rua puab hab lwm haiv tuabneeg. 19Thaus puab muab mej cob rua luas, mej tsw xob txhawj txug tej lug kws mej yuav has hab mej yuav has le caag, tsua qhov thaus txug swjhawm has yuav muab tej lug kws mej yuav has pub rua mej, 20tsua qhov tug kws has tsw yog mej, yog mej Leejtwxv tug Ntsuj Plig coj mej has. 21Kwvtij yuav muab kwvtij cob rua kev tuag, txwv yuav muab tub cob rua kev tuag, mivnyuas yuav sawv twv nam txwv hab muab tua. 22ib tsoom tebchaws yuav ntxub mej vem yog tim kuv lub npe. Tassws leejtwg thev tau moog txug thaus kawg tug hov yuav dim. 23Thaus luas tswm txom mej huv lub moos twg, ca le tswv moog rua lwm lub moos. Kuv qha tseeb rua mej tas, ua ntej mej tsw tau moog thoob Yixayee tej moos tes Tuabneeg leej Tub yuav lug.
24“Tug tub kawm yeej tsw luj dhau tug xwbfwb qha, hab tug qhev yeej tsw luj dhau nwg tug lospaav. 25Yog tug tub kawm sws luag yaam le tug xwbfwb hab tug qhev sws luag yaam le tug lospaav kuj txaus lawm. Yog luas tub hu tug tswv tsev tas daab Npe‑eexenpu lawm, luas yimfuab yuav hu nwg tsev tuabneeg phem dua le ntawd hab.

Yuav tsum ntshai leejtwg

(Lk. 12:2-7)

26“Vem le nuav mej tsw xob ntshai puab tsua qhov tsw muaj ib yaam twg kws muab npog ca lawm yuav tsw muab thws tshwm lug, hab tsw muaj ib yaam twg kws muab zais lawm yuav tsw paub. 27Tej kws kuv has rua mej huv qhov tsaus ntuj, mej ca le pav rua huv qhov pum kev, hab tej kws mej nov has lug ntxhw rua huv mej qhov ntsej, ca le tshaaj tawm sau txheej tsev laag tshaav. 28Tsw xob ntshai cov kws tua tau lub cev tassws tua tsw tau tug ntsuj plig. Mej yuav tsum ntshai tug kws ua tau rua tug ntsuj plig hab lub cev huvsw puam tsuaj rua huv ntuj tawg. 29Ob tug noog tsev luas muag ib npiv los tsw yog? Yog mej leej Txwv tsw pum zoo txawm yog ib tug noog xwb los yeej tsw poob rua huv aav le. 30Mej cov plaubhau los kuj raug muab suav txhua txuj lawm. 31Yog le nuav mej tsw xob ntshai. Mej yeej tswm txaj dua ntau tug noog tsev.

Leeg Yexu taab meeg tuabneeg

(Lk. 12:8-9)

32“Yog le ntawd txhua tug kws leeg yuav kuv taab meeg tuabneeg, kuv yuav leeg yuav tug hov taab meeg kuv leej Txwv kws nyob sau ntuj. 33Yog leejtwg tsw leeg yuav kuv taab meeg tuabneeg, kuv kuj yuav tsw leeg yuav tug hov taab meeg kuv leej Txwv kws nyob sau ntuj hab.

Yexu coj ntaaj lug

(Lk. 12:51-53, 14:26-27)

34“Tsw xob xaav tas kuv lug yog coj kev sws hum xeeb lug rua lub nplajteb. Kuv lug, tsw yog coj kev sws hum xeeb lug yog coj ntaaj lug. 35Kuv lug yog lug
  “ ‘ua rua tub tawm tsaam txwv,
   hab ntxhais tawm tsaam nam,
   hab nyaab tawm tsaam nam puj,
  36mas cov kws ua yeeb ncuab
   yeej yog yug tsev tuabneeg.’
37Tug kws nyam nwg nam nwg txwv heev dua le nyam kuv tug hov tsw tswm nyog ua kuv le, hab tug kws nyam nwg tub nwg ntxhais heev dua le nyam kuv kuj tsw tswm nyog ua kuv le. 38Tug kws tsw kwv nwg tug khaublig ntoo lawv kuv qaab tug hov tsw tswm nyog ua kuv le. 39Tug kws fuas nwg txujsa yuav pam txujsa, tassws tug kws tso nwg txujsa tseg vem yog saib rua kuv, mas yuav fuas tau txujsa.

Nqe zug

(Mk. 9:41)

40“Tug kws leeg yuav mej kuj yog leeg yuav kuv, hab tug kws leeg yuav kuv kuj yog leeg yuav tug kws khaiv kuv tuaj. 41Tug kws leeg yuav tug xwbfwb cev lug vem nwg cev Vaajtswv lug, kuj yuav tau nqe zug ib yaam le tug xwbfwb cev Vaajtswv lug, hab tug kws leeg yuav tug ncaaj nceeg vem yog tug tuabneeg hov ua ncaaj nceeg, kuj yuav tau nqe zug ib yaam le tug tuabneeg ncaaj nceeg. 42Leejtwg muab ib khob dej txag rua cov tuabneeg yau nuav ib tug twg haus vem tug hov yog kuv le thwjtim, kuv has tseeb rua mej tas, tug hov yuav tsw nplaam nwg tej nqe zug.”