10

Yesu Nyei Ziepc Nyeic Dauh Gong-Zoh

(Beiv mangc Maako 3:13-19; Lugaa 6:12-16)

1Yesu heuc ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx daaih zunv, jiu hatc maaz bun ninh mbuo haih zunc hieh guaiv mienv cuotv yaac haih zorc nyungc-nyungc baengc longx. 2Naaiv deix ziepc nyeic dauh ⟨gong-zoh⟩ nyei mbuox se maaih hnangv naaiv. Da'yietv dauh heuc Simon, aengx maaih norm mbuox heuc Bide. Aengx maaih ninh nyei youz, An^ndaa^lu. Maaih Se^mbe^ndi nyei Dorn, Yaagorpc, caux Yaagorpc nyei youz, Yo^han. 3Maaih Filipv caux Mbaa^to^lo^miu, maaih Tomatv caux siou nzou wuov dauh Matv^taai, maaih An^fe^atc nyei Dorn, Yaagorpc, caux Tatv^nde^atc. 4Maaih hnamv guoqv zaangc wuov dauh Simon. Yaac maaih maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc.

Yesu Paaiv Ninh Nyei Ziepc Nyeic Dauh Sai-Gorx Cuotv Mingh

(Beiv mangc Maako 6:7-13; Lugaa 9:1-6)

5Yesu paaiv naaiv deix ziepc nyeic dauh gong-zoh cuotv mingh wuov zanc, ninh yaac njaaux ziangx. Ninh gorngv, “Maiv dungx mingh haaix fingx Janx nyei deic-bung. Yaac maiv dungx bieqc Saa^maa^lie Deic-Bung nyei haaix norm mungv. 6Kungx oix zuqc mingh lorz I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo se hnangv dingx laaih nyei ba'gi yungh nor. 7Meih mbuo yietc binc mingh yietc binc zunh mbuox mienh, ‘Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei ziangh hoc taux fatv aqv.’ 8Oix zuqc zorc baengc, heuc daic mingh nyei mienh nangh daaih, zorc longx butv ⟨gomh huv baengc⟩ nyei mienh, yaac zunc mienv cuotv. Meih mbuo baeqc baeqc duqv daaih nyei yaac oix zuqc baeqc baeqc bun. 9Meih mbuo nyei nyaanh mbuoqc, maiv dungx dapv jiem fai nyaanh fai dongh zinh dorh mingh. 10Cuotv jauv, maiv zuqc dorh mbuoqc dapv ga'naaiv, maiv dungx dorh lui-yienc, fai heh, fai biaav-mbiaac. Gong-mienh horpc zuqc duqv ninh qiemx longc nyei ga'naaiv.
11“Meih mbuo bieqc haaix norm laangz, haaix norm mungv, oix zuqc samx mangc gaax, yiem wuov maaih haaix dauh puix duqv meih mbuo hitv ninh nyei biauv. Hitv haaix dauh nyei biauv, oix zuqc hitv taux aengx cuotv wuov norm dorngx. 12Bieqc biauv wuov zanc, oix zuqc tov Tin-Hungh bun baengh orn wuov buonc mienh. 13Se gorngv wuov buonc mienh a'hneiv zipv meih mbuo nor, bun meih mbuo tov nyei baengh orn yiem wuov norm biauv. Se gorngv ninh mbuo maiv zipv meih mbuo nor, oix zuqc siou meih mbuo tov nyei baengh orn nzuonx. 14Haaix norm biauv fai haaix norm mungv maiv zipv meih mbuo fai maiv muangx meih mbuo nyei waac, oix zuqc cuotv wuov norm dorngx yaac fengx guoqv zaux nyei nie-mbung guangc wuov. 15Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, taux siemv zuiz wuov hnoi, ⟨So^ndom Zingh⟩ caux Go^mo^laa Zingh oix zuqc dingc zuiz zungv gauh heng wuov norm mungv.

Gong-Zoh Mbuo Oix Zuqc Mienh Zoux Hoic

(Beiv mangc Maako 13:9-13; Lugaa 21:12-17)

16“Muangx longx oc. Yie paaiv meih mbuo cuotv mingh, se hnangv bungx ba'gi yungh bieqc hieh juv guanh gu'nyuoz nor. Meih mbuo oix zuqc hnangv naang nor guai. Yaac hnangv baeqc gopv nor suonc. 17Oix zuqc faix fim. Mienh oix zorqv meih mbuo dorh mingh ⟨gunv sic wuic.⟩ Yiem ninh mbuo nyei wuic dorngh ninh mbuo yaac oix longc biaav-bin mborqv meih mbuo. 18Meih mbuo laaix yie oix zuqc mienh dorh meih mbuo mingh yiem zungx caux hungh diex nyei nza'hmien weic kuv fienx zoux zorng-zengx bun ninh mbuo caux Janx muangx. 19Ninh mbuo dorh mingh zaah naaic wuov zanc, maiv dungx nzauh oix zuqc gorngv haaix nyungc fai oix zuqc hnangv haaix nor gorngv. Taux ziangh hoc, dongh meih mbuo oix zuqc gorngv nyei waac, Tin-Hungh oix bun meih mbuo gorngv, 20weic zuqc maiv zeiz meih mbuo ganh hnamv cuotv waac gorngv. Meih mbuo nyei Zaangc Diex nyei Singx Lingh ganh longc meih mbuo gorngv.
21“Muoz-dorn doic, laanh oix zorqv laanh jiu bun mienh daix. Die yaac oix zorqv ninh nyei fu'jueiv jiu bun mienh daix. Fu'jueiv caux diex maac yaac oix benx win, ziouc jiu bun mienh daix. 22Weic yie, zuangx mienh oix nzorng meih mbuo, mv baac haaix dauh diev duqv taux daauh ziouc duqv njoux aqv. 23Meih mbuo yiem yietc norm mungv zuqc mienh zoux doqc, oix zuqc biaux mingh ganh norm mungv. Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo mingh I^saa^laa^en Deic-Bung nyei norm-norm laangz zoux meih mbuo nyei gong maiv gaengh ziangx, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc taux aqv.
24“Horqc saeng maiv gauh hlo ninh nyei fin-saeng. Nouh maiv gauh hlo ninh nyei ziouv. 25Se gorngv horqc saeng haih duqv hnangv ninh nyei fin-saeng, nouh haih duqv hnangv ninh nyei ziouv, oix zuqc buangv hnyouv aqv. Se gorngv biauv-ziouv zuqc mienh heuc zoux ⟨Mbe^en^se^mbun mienv,⟩ biauv zong mienh yietc zei oix zuqc mienh heuc gauh waaic jiex nyei mbuox.

Horpc Zuqc Gamh Nziex Haaix Dauh?

(Beiv mangc Lugaa 12:2-7)

26“Hnangv naaic, maiv dungx gamh nziex mienh. Maiv maaih haaix nyungc gem jienv maiv zuqc cuotv yaangh. Maiv maaih haaix nyungc bingx jienv, mienh maiv haih hiuv. 27Yie yiem hmuangx zong bingx jienv mbuox meih mbuo nyei sic, meih mbuo oix zuqc yiem njang zong gorngv cuotv daaih. Meih mbuo yiem m'normh gorn haiz nyei waac-sapv, oix zuqc yiem wuov biauv-ngorh zunh mbuox mienh. 28Maiv dungx gamh nziex mienh. Ninh mbuo haih daix sin mv baac maiv haih daix lingh wuonh. Daaux nzuonx oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh. Tin-Hungh haih bun liemh sin liemh lingh wuonh ndortv deic nyuoqc zuqc mietc. 29I norm norqc meix maaic duqv yietc norm dongh zinh hnangv. Mv baac cuotv liuz meih mbuo nyei Zaangc Diex nyei eix, yietc norm norqc meix maiv ndortv njiec ndau. 30Liemh meih mbuo nyei mba'biei zungv saauv nzengc mi'aqv. 31Hnangv naaic maiv dungx gamh nziex. Meih mbuo zungv gauh jaaix jiex norqc meix camv.

Dorng Zuangx Nyiemc Yesu

(Beiv mangc Lugaa 12:8-9)

32“Haaix dauh dorng zuangx nyiemc yie, yie yiem yie nyei tin-dorngh Diex nyei nza'hmien yaac oix nyiemc wuov dauh. 33Mv baac haaix dauh dorng zuangx maiv nyiemc yie, yie yiem yie nyei tin-dorngh Diex nyei nza'hmien yaac maiv nyiemc wuov dauh.

Mienh Laaix Yesu Bun Nqoi

(Beiv mangc Lugaa 12:51-53; 14:26-27)

34“Maiv dungx hnamv yie daaih weic bun baamh gen taaix-baengh. Yie maiv zeiz daaih weic bun baamh gen taaix-baengh, yie dorh nzuqc ndaauv daaih. 35Yie daaih weic bun
  “+‘dorn caux die maiv horpc,
   sieqv caux maa maiv horpc,
  mbuangz caux maa-buoc maiv horpc.
   36Biauv zong mienh ziouc benx ganh nyei win-wangv aqv.’
37“Haaix dauh hnamv diex maac gauh camv ninh hnamv yie, se maiv puix gan yie zoux sai-gorx. Haaix dauh hnamv ninh nyei naamh nyouz gauh camv ninh hnamv yie, wuov dauh yaac maiv puix zoux yie nyei sai-gorx. 38Haaix dauh maiv ndaam jienv ninh ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan jienv yie mingh, wuov dauh maiv puix zoux yie nyei sai-gorx. 39Haaix dauh kungx oix goux ninh ganh nyei maengc, wuov dauh ziouc zuqc guangc ninh nyei maengc. Mv baac haaix dauh weic yie guangc ninh nyei maengc, wuov dauh ziouc duqv maengc ziangh aqv.

Mienh Oix Duqv Nyei Zingh Nyeic

(Beiv mangc Maako 9:41)

40“Haaix dauh zipv meih mbuo, ninh yaac zipv yie. Haaix dauh zipv yie, ninh yaac zipv paaiv yie daaih wuov dauh. 41Haaix dauh zipv dauh ⟨douc waac mienh⟩ weic zuqc ninh zoux douc waac mienh, wuov dauh ziouc duqv zipv zingh nyeic hnangv douc waac mienh zipv nyei zingh nyeic nor. Haaix dauh zipv kuv mienh weic zuqc ninh zoux kuv mienh, wuov dauh ziouc duqv zipv zingh nyeic hnangv kuv mienh zipv nor. 42Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh bun korqv wuom-namx yietc dauh naaiv deix faix jiex nyei sai-gorx hopv weic zuqc ninh zoux yie nyei sai-gorx, wuov dauh nyei zingh nyeic za'gengh maiv haih ndortv.”