10

Yêsu Pơkiaŏ Nao Pluh-Dua Čô Ƀing Ding Kơna Pơjao

(Markôs 3:13-19; Luk 6:12-16)

1Giŏng anŭn, Yêsu iâu rai pluh-dua čô ƀing ding kơna Ñu hăng pha brơi kơ ƀing gơ̆ tơlơi dưi puh pơđuaĭ hĭ ƀing yang sat laih anŭn dưi pơsuaih djŏp mơta tơlơi dju djuăm duăm ruă. 2Anai yơh anăn ƀing pluh-dua čô ding kơna pơjao anŭn: Blung hlâo jing Simôn, arăng ăt iâu ñu Pêtrôs, adơi ñu Andre; Yakơ laih anŭn adơi ñu Yôhan, jing ƀing ană Zebedai. 3Philip laih anŭn Bartholomê; Thômas laih anŭn Mathiơ pô ring jia hlâo adih, Yakơ ană Alphê laih anŭn Thađê. 4Simôn pô hơkrŭ kơ lŏn čar laih anŭn Yudas Iskariôt pô pơblư̆ hĭ Yêsu.

Bruă Pơjao Kơ Pluh-Dua Čô Ding Kơna Pơjao

(Markôs 6:7-13; Luk 9:1-6)

5Ƀing pluh-dua čô ding kơna pơjao anŭn Yêsu pơkiaŏ nao pơtô laih anŭn pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, “Anăm nao pơ plei pla ƀing Tuai ôh laih anŭn anăm mŭt amăng plei pla ƀing Samaria pă ôh, 6samơ̆ ƀing gih nao bĕ pơ ƀing Israel jing ƀing hrup hăng triu rơngiă. 7Tơdang ƀing gih nao, brơi kơ ƀing gih pơtô bĕ tơlơi anai, ‘Mông truh laih kơ mơnuih mơnam dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai!’ 8Ƀing gih pơsuaih bĕ ƀing duăm ruă, pơhơdip glaĭ bĕ ƀing djai laih, pơhla̱o hĭ bĕ ƀing hơmâo tơlơi ruă phŭng laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ bĕ ƀing yang sat. Ƀing gih hơmâo tŭ mă laih đôč đač, ƀing gih ăt pha brơi bĕ kơ arăng đôč đač mơ̆n. 9Ƀing gih anăm djă̱ ba mah, amrăk ƀôdah prăk kăk laih anŭn teo ƀơi kơiăng gih ôh. 10Ƀing gih anăm djă̱ ba kơdŭng kơ tơlơi đuaĭ hyu, anăm djă̱ thim ao rơpi̱h, hơdôm boh tơkhŏ sanđal ƀôdah gai jra ôh. Ƀing gih khŏm ngă tui anŭn yuakơ mơnuih mă bruă lăp tŭ mă mơ̆ng mơnuih ƀing gơñu djru hơget gơnam ƀing gơñu kơƀah kiăng yơh.”
11“Tơdang ƀing gih mŭt amăng sa boh plei pă, ƀing gih hơduah sem bĕ hlơi pô tŭ ư kiăng kơ tŭ ju̱m ƀing gih laih anŭn dŏ bĕ amăng sang gơ̆ anŭn tơl ƀing gih đuaĭ hĭ mơ̆ng plei anŭn. 12Laih anŭn tơdang ƀing gih mŭt amăng sang gơ̆ anŭn bơni hiam rơnŭk rơnua bĕ kơ ƀing amăng sang anŭn. 13Tơdah ƀing sang anŭn tŭ ư kiăng kơ tŭ ju̱m ƀing gih, brơi bĕ tơlơi rơnŭk rơnua ƀing gih bơni hiam anŭn dŏ ƀơi ƀing gơñu yơh, samơ̆ tơdah ƀing amăng sang anŭn ƀu tŭ ư kiăng kơ tŭ ju̱m ôh, brơi bĕ tơlơi rơnŭk rơnua ƀing gih bơni hiam anŭn wơ̆t glaĭ pơ gih pô. 14Laih anŭn dơ̆ng, tơdah hơmâo đơđa mơnuih ƀôdah plei pla ƀu tŭ ju̱m ƀing gih ƀôdah hơmư̆ hơdôm boh hiăp gih ôh, brơi kơ ƀing gih tơtŭh hĭ bĕ ƀruih lŏn mơ̆ng tơkai gih tơdang ƀing gih tơbiă đuaĭ mơ̆ng sang anŭn ƀôdah mơ̆ng plei anŭn. 15Kâo laĭ tơpă hăng ƀing gih, ƀơi hrơi phat kơđi plei Sedôm hăng plei Gomôrrah amra tŭ tơlơi pơkơhma̱l plai ƀiă kơ plei anŭn.”

Anăm Huĭ Bra̱l Kơ Ƀing Kơpĭ Kơpe̱t Ƀing Gih Ôh

(Markôs 13:9-13; Luk 12:2-9; 21:12-17)

16Yêsu pơtă kơ ƀing ding kơna pơjao Ñu dơ̆ng tui anai, “Anai nê, Kâo pơkiaŏ nao ƀing gih kar hăng triu mŭt pơ tŏng krah tơpul asâo tan. Yuakơ anŭn yơh, brơi kơ ƀing gih jing răng rơgơi bĕ hrup hăng ala, samơ̆ jing tơdu rơun bĕ hrup hăng ƀing čim pơrơgŏm.
17“Brơi kơ ƀing gih răng bĕ kơ ƀing Yehudah kiăng ngă sat kơ ƀing gih, yuakơ ƀing gơñu či mă jao hĭ ƀing gih kơ ƀing phat kơđi gơñu laih anŭn či taih ama̱ng ƀing gih amăng sang pơjơnum gơñu yơh. 18Ƀing gơñu ăt či dui hrŏt ba ƀing gih mơ̆n nao pơ anăp ƀing khua kwar laih anŭn ƀing pơtao yuakơ ƀing gih đaŏ kơ Kâo. Tui anŭn, ƀing gih či pơhaih Tơlơi Pơthâo Hiam Kâo kơ ƀing gơñu jing ƀing Yehudah wơ̆t hăng ƀing khua Tuai mơ̆n. 19Samơ̆ tơdang ƀing gơñu mă jao lui hĭ ƀing gih, anăm ƀing gih ƀlơ̆ng bơngơ̆t hơget gĕt ôh kơ tơlơi či laĭ ƀôdah hiư̆m či pơhiăp. Ƀơi mông anŭn, ƀing gih či thâo hơget tơlơi či pơhiăp yơh, 20yuakơ tơlơi pơhiăp anŭn ƀu djơ̆ mơ̆ng gih pô ôh pơhiăp samơ̆ Yang Bơngăt jing Pô mơ̆ng Ama gih yơh či brơi kơ ƀing gih thâo pơhiăp.
21“Ayŏng adơi či pơblư̆ jao lui hĭ ayŏng adơi ñu pô kiăng kơ pơdjai hĭ laih anŭn ama ăt či ngă hrup hăng anŭn mơ̆n kơ ană ñu. Ană bă či tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng amĭ ama gơñu kiăng kơ pơdjai hĭ yơh. 22Laih anŭn abih bang mơnuih či pơrơmut kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih đuaĭ tui Kâo, samơ̆ hlơi pô amăng ƀing gih dŏ kơjăp truh kơ hơnăl tuč, ñu anŭn či klaih yơh. 23Samơ̆ tơdah arăng kơpĭ kơpe̱t ƀing gih amăng plei anai, brơi kơ ƀing gih đuaĭ kơdŏp mơtam bĕ pơ plei pơkŏn. Kâo laĭ tơpă hăng ƀing gih, ƀing gih aka ƀu či nao truh pơ abih bang plei pla ƀing Israel ôh samơ̆ hlâo kơ Kâo, jing Ană Mơnuih, hơmâo rai truh laih yơh.
24“Pô ding kơna ƀu prŏng hloh kơ nai pơtô ñu ôh, ƀôdah pô hlŭn kŏn prŏng hloh kơ khua ñu lơi. 25Pô ding kơna ƀu dưi čang rơmang kơ arăng či ngă kơ ñu gah ngŏ kơ nai pơtô ñu ôh laih anŭn pô hlŭn ăt kŏn či hloh kơ khua ñu lơi. Tơdah arăng iâu kơ pô akŏ sang anŏ anăn sat jing Beelzebul, sĭt anăn sat hloh kơ anŭn dơ̆ng yơh arăng či iâu kơ ƀing mơnuih lŏm kơ sang anŏ anŭn.
26“Tui anŭn, ƀing gih anăm huĭ bra̱l ôh kơ ƀing rŏh ayăt gih, yuakơ ƀing gih khŏm pŏk pơrơđah tơbiă abih bang tơlơi si̱r hơgŏm laih anŭn khŏm ngă brơi thâo abih bang tơlơi pơdŏp hơet yơh. 27Hơnŭn yơh, hơget tơlơi Kâo pơhiăp laih hăng ƀing gih amăng anih kơnăm, brơi kơ ƀing gih ruai glaĭ pơ anih rơđah bĕ, laih anŭn hơget tơlơi Kâo pơhiăp pơhoč hăng ƀing gih ƀơi tơngia, brơi kơ ƀing gih pơhiăp pơhaih kraih bĕ kơ abih bang mơnuih amăng djŏp djang anih. 28Anăm huĭ pơpŭ ôh kơ pô kơnơ̆ng dưi pơdjai hĭ drơi jan gih đôč samơ̆ ƀu dưi pơdjai hĭ ôh bơngăt gih. Kơđai glaĭ, huĭ pơpŭ bĕ kơ Pô dưi pơrăm hĭ abih dua bơngăt hăng drơi jan gih amăng war apui.
29“Ƀu djơ̆ ôh hă arăng sĭ dua drơi čim gač kơ sa prăk kăk anet? Samơ̆ wơ̆t tơdah sa drơi amăng čim gač anŭn či djai hĭ, tơlơi anŭn jing yuakơ Ama gih kiăng yơh. 30Bơ kơ ƀing gih, rĭm ară ƀŭk ƀơi akŏ gih Ơi Adai hơmâo yap abih laih. 31Tui anŭn, ƀing gih anăm huĭ bra̱l ôh, yuakơ ƀing gih jing yom hloh kơ hơdôm čim gač anŭn yơh.”
32“Hlơi pô pơhaih ñu pô đuaĭ tui Kâo ƀơi anăp ƀing arăng amăng lŏn tơnah anai, Kâo ăt či pơhaih ñu anŭn mơ̆n, jing pô đuaĭ tui Kâo, ƀơi anăp Ama Kâo amăng adai adih. 33Samơ̆ hlơi pô hơngah hĭ ñu pô ƀu đuaĭ tui Kâo ôh ƀơi anăp ƀing arăng amăng lŏn tơnah anai, Kâo ăt hơngah hĭ ñu anŭn mơ̆n, jing pô ƀu đuaĭ tui Kâo ôh, ƀơi anăp Ama Kâo amăng adai adih.”

Ƀu Djơ̆ Rơnŭk Rơnua Ôh, Samơ̆ Đao Gưm

(Luk 12:51-53; 14:26, 27)

34Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Anăm pơmĭn ôh Kâo hơmâo rai laih kiăng brơi tơlơi rơnŭk rơnua kơ lŏn tơnah. Kâo hơmâo rai laih ƀu djơ̆ brơi tơlơi rơnŭk rơnua ôh, samơ̆ Kâo rai brơi đao gưm yơh. 35Tơlơi anŭn kiăng laĭ Kâo hơmâo rai laih kiăng kơ brơi
  “ ‘ană đah rơkơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ama ñu,
   ană đah kơmơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng amĭ ñu,
  hơđŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơhmua đah kơmơi ñu yơh.
  36Rŏh ayăt kơ sa čô mơnuih jing ƀing mơnuih amăng sang anŏ ñu pô yơh.’
37“Hlơi pô amăng ƀing gih khăp kơ amĭ ama ñu hloh kơ khăp kơ Kâo, ñu anŭn ƀu lăp jing pô đuaĭ tui Kâo ôh. Hlơi pô amăng ƀing gih khăp kơ ană đah rơkơi đah kơmơi ñu hloh kơ khăp kơ Kâo, ñu anŭn ƀu lăp jing pô đuaĭ tui Kâo ôh. 38Laih anŭn hlơi pô ƀu glăm mă ôh kơyâo bơrơkal ñu pô tŭ ruă nuă rĭm hrơi ƀôdah tŭ tơlơi djai yuakơ ñu đuaĭ tui Kâo, ñu anŭn kŏn lăp lơi jing pô đuaĭ tui Kâo. 39Hlơi pô amăng ƀing gih gir kiăng pơklaih hĭ tơlơi hơdip gah lŏn tơnah anai, ñu anŭn či rơngiă hĭ tơlơi hơdip gah bơngăt ñu yơh; samơ̆ hlơi pô rơngiă hĭ tơlơi hơdip gah lŏn tơnah ñu anai yuakơ đuaĭ tui Kâo, sĭt ñu anŭn či tŭ mă tơlơi hơdip hlŏng lar yơh.”

Gơnam Bơni

(Markôs 9:41)

40Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Hlơi pô tŭ ju̱m ƀing gih, ñu anŭn ăt tŭ ju̱m Kâo pô mơ̆n laih anŭn hlơi pô tŭ ju̱m Kâo, ñu anŭn ăt tŭ ju̱m Pô pơkiaŏ rai Kâo mơ̆n. 41Hlơi pô tŭ ju̱m pô pơala yuakơ pô anŭn jing pô pơala, ñu anŭn či mă tŭ gơnam bơni mơ̆ng Ơi Adai hrup hăng pô pơala anŭn tŭ mă yơh. Hlơi pô tŭ ju̱m mơnuih tơpă hơnơ̆ng yuakơ pô anŭn jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng, ñu anŭn či tŭ mă gơnam bơni mơ̆ng Ơi Adai hrup hăng mơnuih tơpă hơnơ̆ng anŭn tŭ mă yơh. 42Hlơi pô pha brơi sa kơčŏk ia ƀlăng kơ ƀing luă gŭ anai yuakơ ƀing gơ̆ jing ƀing ding kơna Kâo, Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, sĭt yơh ñu anŭn či tŭ mă gơnam bơni ñu mơ̆ng Ơi Adai yơh.”