11

Yo^han Paaiv Mienh Mingh Naaic Yesu

(Beiv mangc Lugaa 7:18-35)

1Yesu njaaux liuz ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx, ninh cuotv wuov norm dorngx mingh Gaa^li^li Saengv nyei mungv zunh doz njaaux mienh. 2Tengx mienh ⟨jiex wuom nyei leiz⟩ wuov dauh Yo^han corc wuonx jienv loh wuov zanc, ninh haiz gorngv Giduc zoux nyei gong, ziouc paaiv deix ninh nyei sai-gorx mingh 3naaic Yesu, “Meih dongh Yo^han gorngv oix daaih wuov dauh saah? Fai yie mbuo corc oix zuqc zuov ganh dauh?”
4Yesu dau ninh mbuo, “Nzuonx mingh gorngv meih mbuo haiz nyei caux buatc nyei naaiv deix jauv-louc bun Yo^han muangx oc. 5Mbuox ninh, m'zing maengh m'zing mbuov nyei mienh haih mangc duqv buatc, zaux mbai nyei mienh haih yangh jauv aqv. Butv ⟨gomh huv baengc⟩ wuov deix zorc longx nzengc. M'normh ndung nyei yaac haih muangx duqv haiz. Daic mingh nyei mienh aengx nangh daaih. Mienh jomc mienh yaac duqv haiz kuv fienx. 6Haaix dauh maiv nqemh yie, wuov dauh maaih njien-youh aqv.”
7Yo^han nyei sai-gorx nzuonx nyei ziangh hoc, Yesu gorngv Yo^han nyei jauv-louc mbuox zuangx mienh. Ninh gorngv, “Meih mbuo mingh deic-bung-huaang wuov zanc, meih mbuo mingh mangc haaix nyungc? Mingh mangc diuh luoqc diqc guaengv zuqc nziaaux buonc dongz fai? 8Meih mbuo mingh mangc haaix nyungc? Mangc dauh m'jangc dorn zuqv ciouh zuqv dunc fai? Zuqv ciouh zuqv dunc nyei mienh yiem hungh dinc hnangv lorqc. 9Wuov nyungc, meih mbuo cuotv mingh oix buatc haaix nyungc? Oix buatc dauh douc waac mienh zeiz nyei saah? Zeiz nyei. Mv baac meih mbuo oix buatc wuov dauh, ninh zungv gauh hlo douc waac mienh. 10Yo^han se dongh Ging-Sou fiev jienv gorngv,
 “Tin-Hungh gorngv,
  ‘Yie oix paaiv yie nyei douc fienx mienh mingh ndaangc meih,
   liuz leiz meih nyei jauv.’
11Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, da'faanh yiem mienh mbu'ndongx tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han, gauh hlo jiex. Mv baac yiem tin-dorngh nyei guoqv zoux gauh faix jiex wuov dauh, ninh corc gauh hlo jiex Yo^han. 12Yiem naaiv dauh Yo^han jiez gorn zunh doz taux ih zanc, Tin-Hungh nyei guoqv zuqc mienh zoux doqc yaac zuqc mienh doqc mienh oix caangv. 13Taux Yo^han nyei lungh ndiev, zuangx Douc Waac Mienh caux ⟨Mose nyei Leiz-Latc⟩ yaac gorngv Tin-Hungh oix daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei jauv. 14Se gorngv meih mbuo nyunc sienx wuov deix mienh tengx Tin-Hungh douc daaih nyei waac, Yo^han se dongh ninh mbuo gorngv oix daaih wuov dauh ⟨Mose nyei Leiz-Latc⟩ 15Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx oc.
16“Yie oix zuqc longc haaix nyungc beiv ih jaax mienh? Ninh mbuo se hnangv fu'jueiv zueiz jienv hei-horngc, naaiv guanh heuc wuov guanh. Ninh mbuo gorngv,
  17“+‘Yie mbuo biomv hlauv-ndongh nux,
   meih mbuo yaac maiv cangx heix.
  Yie mbuo baaux biopv janx-daic nyei nzung,
   meih mbuo yaac maiv nyiemv.’
18Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han daaih wuov zanc, ninh zei maiv nyanc haaix nyungc, yaac maiv hopv a'ngunc diuv. Zuangx mienh gorngv, ‘Maaih mienv yiem ninh nyei sin.’ 19Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih wuov zanc, yie nyanc yaac hopv. Mienh ziouc gorngv, ‘Mangc gaax, naaiv dauh mienh kungx mauv nyanc hopv nquin hnangv. Ninh yaac caux tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh zoux doic.’ Mv baac cuotv daaih nyei sic bun cing Tin-Hungh nyei cong-mengh za'gengh horpc nyei.”

Maiv Kangv Sienx Tin-Hungh Wuov Deix Mungv Nyei Mienh

(Beiv mangc Lugaa 10:13-15)

20Yesu ziouc jiez gorn gorngv wuov deix mungv weic zuqc ninh yiem wuov deix mungv zoux mbuoqc horngh nyei sic gauh camv jiex mv baac mienh maiv kangv goiv hnyouv guangc zuiz. 21Ninh gorngv, “Ko^laa^sin Mungv aah! Meih oix zuqc kouv aqv. Mbetc^sai^ndaa Mungv aah! Meih yaac oix zuqc kouv aqv. Yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux jiex wuov deix mbuoqc horngh nyei sic, se gorngv yiem Tailaqv caux Sai^ndorn Mungv zoux cuotv daaih nor, wuov deix i norm mungv nyei mienh zungv buix jienv la'maah ndie-cou, zueiz jienv saaiv-ndui, bun cing ninh mbuo goiv hnyouv guangc zuiz lauh aqv. 22Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, taux siemv zuiz wuov hnoi, Tailaqv caux Sai^ndorn Mungv zungv zuqc dingc zuiz gauh heng meih mbuo. 23Kaa^be^naa^um Mungv aah! Meih ganh oix taaih meih ganh faaux lungh fai? Meih zungv oix zuqc dorh njiec yiemh gen aqv loh! Se gorngv yiem meih naaic zoux jiex wuov deix mbuoqc horngh nyei sic yiem wuov ⟨So^ndom Zingh⟩ zoux nor, So^ndom Zingh corc haih yiem taux ih zanc. 24Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, taux siemv zuiz wuov hnoi, So^ndom Zingh zungv zuqc dingc zuiz gauh heng meih aqv.”

Yesu Heuc Mienh Daaih

(Beiv mangc Lugaa 10:21-22)

25Wuov zanc Yesu gorngv, “Aa Die, lungh ndau nyei Ziouv aah! Yie ceng Die weic zuqc naaiv deix sic Die gem jienv maiv bun maaih cong-mengh nyei mienh caux hoqc hlang nyei mienh hiuv, mv baac Die bun maiv hoqc hlang nyei mienh hiuv. 26Aa Die aah! Naaiv se zoux duqv horpc Die ganh nyei hnyouv.
27“Aa Die zorqv nyungc-nyungc jiu bun yie. Cuotv liuz Die, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv Dorn. Cuotv liuz Dorn, caux Dorn bun hiuv wuov deix, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv Die.”
28“Meih mbuo haaix dauh kouv hnangv nyiex ga'naaiv hniev, gunv daaih yie naaiv. Yie oix bun meih mbuo hitv kuonx. 29Zorqv yie nyei ⟨ndiangx-gaaz⟩ gaaz jienv, zuotc yie nyei nyungc, weic zuqc yie hnyouv suonc, horh norh, meih mbuo ziouc duqv baengh orn. 30Weic zuqc yie bun meih mbuo wuov norm ndiangx-gaaz kuh gaaz nyei. Yie bun meih mbuo nyiex nyei ga'naaiv yaac heng.”