12

Yê-su Atỡng Tễ Rit Tangái Rlu

(Mac 2:23-28; Luca 6:1-5)

1Bo ki bữn muoi Tangái Rlu, Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut tâng sarái noau chóh saro bali. Bo alới mut tâng sarái ki, tỗp rien tễ Yê-su sâng panhieih. Ngkíq ntơn alới pỡq, ntơn alới rứt cha saro bali. 2Toâq cũai Pha-rasi hữm ngkíq, alới pai chóq Yê-su neq: “Ki! Tỗp rien tễ thâi táq tỡ cỡt rit cuang tâng Tangái Rlu.”
3Ma Yê-su ta‑ỡi loah alới neq: “Nŏ́q riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ puo Davĩt khoiq táq ntrớu? Davĩt cớp tỗp puai án, alới sâng panhieih lứq. 4Ngkíq Davĩt mut tâng dống sang Yiang Sursĩ. Án cớp yớu án cha bễng noau dŏq yáng moat Yiang Sursĩ. Ma puai phễp rit cũai I-sarel, ki án cớp yớu án tỡ têq cha bễng ki. Yuaq bễng ki ống máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ sâng têq cha. 5Cớp riang pai anhia tỡ nai doc tâng phễp rit Môi-se tễ máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ dốq mut táq ranáq tâng Dống Sang Toâr tâng Tangái Rlu? Ma tỡ bữn noau pai alới ki táq lôih. 6Ma cứq atỡng anhia neq: Ỡt ntốq nâi sanua bữn manoaq toâr hỡn tễ Dống Sang Toâr ki. 7Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q, án atỡng neq:
  ‘Cứq yoc anhia manoaq ayooq táq manoaq
hỡn tễ cứq yoc anhia dững máh charán chiau sang yỗn cứq.’
Khân lứq anhia dáng raloaih tễ santoiq ki, lứq anhia tỡ khớn pai alới ki bữn lôih cỗ táq ranáq tâng Tangái Rlu.
8Cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, la Ncháu tê Tangái Rlu.”

Yê-su Táq Bán Cũai Yỗt Atĩ

(Mac 3:1-6; Luca 6:6-11)

9Yê-su pỡq tễ ntốq ki, chơ án mut tâng dống sang tỗp I-sarel. 10Ỡt ngki bữn manoaq cũai yỗt atĩ. Máh cũai tâng dống sang ki blớh Yê-su neq: “Puai rit hái, têq tỡ hái táq bán cũai a‑ĩ tâng Tangái Rlu?”
 Cũai blớh ngkíq, la alới chuaq ralíh yoc ễ cauq Yê-su.
11Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Khân manoaq tễ anhia ma bữn charán cữu sapứl tâng prúng tâng Tangái Rlu, lứq án acŏ́q cữu ki aloŏh tễ prúng, pĩeiq tỡ? 12Yiang Sursĩ pasếq rangứh cũai hỡn tễ án pasếq rangứh charán cữu. Yuaq ngkíq têq hái manoaq chuai manoaq tâng Tangái Rlu.”
13Chơ Yê-su atỡng cũai yỗt atĩ ki neq: “Mới aloŏh atĩ mới!”
 Tữ cũai ki aloŏh atĩ, chơ atĩ án cỡt bán toâp, cỡt o loah machớng atĩ coah canŏ́h tê.
14Máh cũai Pha-rasi loŏh tễ dống sang, cớp alới sarhống ễ cachĩt Yê-su.
15Tữ Yê-su dáng alới ễ cachĩt án, ngkíq án loŏh tễ ntốq ki, cớp bữn clứng cũai puai án. Cớp Yê-su táq bán dũ náq cũai a‑ĩ ki. 16Yê-su patâp alới chỗi yỗn cũai canŏ́h dáng án la noau. 17Án patâp ngkíq yỗn cỡt rapĩeiq máh santoiq Ê-sai, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq pai tễ mbŏ́q neq:
  18“Nâi la cũai táq ranáq cứq,
   án ca cứq khoiq rưoh chơ.
  Cứq ayooq lứq án,
   cớp mứt pahỡm cứq sâng bũi lứq cớp án.
  Cứq yỗn án bữn Raviei cứq.
   Cớp nỡ‑ra án dững ŏ́c tanoang tapứng yỗn dũ cruang cũai.
  19Án tỡ bữn rasuon cớp tỡ bữn pai casang chóq noau.
   Cớp án tỡ bữn loai casang ntrớu tâng vil.
  20Máh cũai la samoât riang aroŏng khoiq lêt nanỗr,
   ma án tỡ bữn déh tữm;
  cớp alới ariang chớp tớu lalĩu ễ pât,
   ma án tỡ bữn pupât tữm,
   toau toâq tangái ŏ́c tanoang tapứng tễ Yiang Sursĩ toâq.
21Nheq tữh cũai ỡt ngcuang án chuai amoong alới.”

Yê-su Cớp Bên-sabul

(Mac 3:20-30; Luca 11:14-23; 12:10)

22Vớt ki noau dững pỡ Yê-su manoaq samiang ca bữn bar ramứh a‑ĩ. Moat án sũt cớp bỗq án ngong, yuaq yiang sâuq táq án. Yê-su táq yỗn moat án cỡt blang cớp yỗn án têq táq ntỡng loah. 23Nheq máh cũai ki sâng dớt lứq. Cớp alới blớh neq: “Yê-su nâi la cũai tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt, án ca hái ngcuang tỡ?”
24Ma toâq tỗp Pha-rasi sâng cũai clứng pai ngkíq, alới pai neq: “Án nâi tuih aloŏh yiang sâuq cỗ nhơ yiang Bên-sabul yỗn án bữn chớc táq ranáq ki. Yiang Bên-sabul nâi la sốt nheq yiang sâuq.”
25Yê-su dáng sarnớm alới chanchớm ngkíq. Chơ án pai chóq alới neq: “Khân bữn muoi cruang ma manoaq rachíl manoaq, tỡ bữn cỡt noâng cruang. Cớp khân bữn muoi vil tỡ la muoi dống ma manoaq rachíl manoaq, tỡ bữn cỡt noâng vil tỡ la dống. 26Khân yiang Satan ma tuih tỗp án bữm, tỗp ki lứq cỡt ratáh. Chơ tỡ bữn cỡt tỗp noâng. 27Anhia pai cứq tuih aloŏh yiang sâuq cỗ nhơ yiang Bên-sabul yỗn cứq bữn chớc táq ranáq ki. Ma khân cũai puai anhia mŏ táq ranáq machớng ki tê, anhia tỡ bữn pai alới bữn chớc tễ yiang Bên-sabul. Yuaq ngkíq, bữn cũai tễ tỗp anhia toâp tếq loah anhia. 28Ma khân cứq tuih aloŏh yiang sâuq cỗ Raviei Yiang Sursĩ yỗn cứq táq, lứq ranáq ki apáh yỗn anhia dáng Yiang Sursĩ táq sốt khoiq toâq chơ pỡ anhia.
29“Khân noau yoc ễ mut dống cũai bán rêng cớp ĩt nheq crơng án, cóq noau chŏ́q chíq cũai ki voai. Ki nŏ́q têq talốh dống cũai ki cớp ĩt máh crơng án.
30“Cũai aléq ma tỡ bữn pruam muoi mứt cớp cứq, cũai ki lứq tỡ ễq cứq. Cớp cũai aléq ma tỡ bữn táq ranáq dŏq chuai cũai canŏ́h yỗn pruam cớp cứq, la machớng cũai ki tỡ ễq yỗn cũai canŏ́h puai ngê cứq. 31Ngkíq cứq atỡng anhia neq: Cũai aléq ma bữn lôih ntrớu, cớp cũai aléq ma acrieiq ramứh Yiang Sursĩ, nheq ramứh lôih ki táh têq. Ma khân cũai aléq acrieiq Raviei Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ tỡ nai táh lôih ki. 32Cũai aléq ma pai sâuq tễ cứq Con Yiang Cỡt Cũai, lứq Yiang Sursĩ táh lôih ki. Ma khân cũai aléq ma pai sâuq tễ Raviei Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ tỡ nai táh lôih ki tễ dỡi nâi toau toâq dỡi ntun.”

Aluang Cớp Palâi

(Luca 6:43-45)

33Yê-su atỡng ễn neq: “Khân ễ bữn palâi o, cóq bữn nỡm aluang o. Khân bữn nỡm tỡ o, ki palâi la tỡ o tê. Khân anhia hữm palâi, ki anhia dáng dếh nỡm. 34Anhia la samoât cusân bữn pih! Nŏ́q anhia cũai sâuq ma têq pai santoiq o? Ngê ntrớu tâng mứt pahỡm cũai, bỗq cũai ki pai aloŏh. 35Cũai mantoat o bữn ngê o tâng mứt pahỡm án. Ngkíq ranáq o loŏh tễ mứt cũai ki. Cớp cũai loâi bữn ngê sâuq tâng mứt pahỡm án. Ngkíq ranáq sâuq loŏh tễ mứt cũai ki. 36Ma cứq atỡng anhia neq: Cũai atỡng parnai tỡ cỡt ŏ́c, Yiang Sursĩ ễ rablớh án tễ ŏ́c ki, toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. 37Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ ễ rablớh anhia tễ máh santoiq anhia pai. Khân anhia pai santoiq o, ki án dáng anhia la cũai tanoang o. Ma khân anhia pai santoiq tỡ o, ki án dáng anhia la cũai sâuq cớp án táq tôt anhia.”

Tỗp Pha-rasi Sễq Yê-su Táq Ranáq Salễh

(Mac 8:11-12; Luca 11:24-32)

38Vớt ki, bữn cũai yống rit cớp cũai tễ tỗp Pha-rasi sễq tễ Yê-su neq: “Thâi ơi! Hếq yoc ễ hữm thâi táq ranáq salễh.”
39Ma Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cũai tâng dỡi nâi la loâi lứq, cớp alới tỡ ễq sang noâng Yiang Sursĩ. Anhia sễq tễ cứq muoi ramứh tếc salễh, ma cứq tỡ bữn táq yỗn. Anhia khoiq bữn chơ ramứh tếc salễh tễ Yô-na, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q. 40Yô-na ỡt tâng púng sĩaq toâr bữn pái tangái pái sadâu. Machớng ki tê cứq Con Yiang Cỡt Cũai ỡt tâng ping cumuiq tâng cutễq bữn pái tangái pái sadâu tê. 41Yô-na pỡq atỡng parnai Yiang Sursĩ pỡ vil Ni-navê. Chơ cũai tâng vil ki ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Ngkíq, máh cũai ki ễ tếq cũai tâng dỡi nâi toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. Yuaq sanua, tâng ntốq nâi bữn manoaq toâr hỡn tễ Yô-na! 42Cớp puo mansễm tễ mbŏ́q ca sốt cruang Sê-ba, án lứq tếq cũai tâng dỡi nâi toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. Án têq tếq ngkíq yuaq án toâq tễ cruang yơng lứq yoc ễ tamứng ngê rangoaiq tễ puo Sa-lamôn atỡng. Ma sanua, tâng ntốq nâi bữn manoaq rangoaiq hỡn tễ Sa-lamôn!
43“Toâq yiang sâuq loŏh vớt tễ tỗ cũai, chơ yiang sâuq ki pỡq tâng ntốq sa‑ỡt chuaq ntốq án têq rlu, ma án tỡ bữn ramóh. 44Chơ án chanchớm neq: ‘Cứq ễ chu loah pỡ ntốq cứq khoiq loŏh tễ nhũang.’ Tữ án chu loah pỡ ntốq ki, án hữm ống ntốq miat sâng. Ntốq ki bráh briel, cớp crơng tâng ntốq ki khoiq atức carsĩat chơ. 45Chơ án pỡq dững achu tapul náq yiang sâuq canŏ́h ễn yỗn ỡt parnơi cớp án tâng ntốq ki. Alới la sâuq hỡn tễ án. Ngkíq thrỗq cũai ki sâuq clữi tễ nhũang ễn. Lứq samoât dỡi sâuq nâi la machớng riang ki tê.”

Mpiq Cớp Sễm Ai Yê-su

(Mac 3:31-35; Luca 8:19-21)

46Bo Yê-su noâng táq ntỡng cớp cũai clứng ki, bữn mpiq cớp sễm ai án ỡt tayứng yoah tiah. Alới yoc táq ntỡng cớp án. 47Bữn manoaq cũai toâq atỡng Yê-su neq: “Ki! Mpiq cớp sễm ai thâi ỡt yáng tiah. Alới yoc ễ táq ntỡng cớp thâi.”
48Ma Yê-su blớh án neq: “Noau la mpiq cứq, cớp noau la sễm ai cứq?”
49Chơ Yê-su sadoi chu tỗp rien tễ án, cớp án pai neq: “Nâi la mpiq cớp sễm ai cứq! 50Máh cũai táq puai ngê Mpoaq cứq tâng paloŏng, alới la lứq sễm ai sễm ỡi cớp mpiq cứq.”