12

De naab mog nub Xanpatau

(Mk. 2:23-28; Lk. 6:1-5)

1Tom qaab ntawd nub Xanpatau Yexu taug kev huv ib daim teb mog. Nwg cov thwjtim tshaib plaab puab txawm chiv de naab mog lug noj. 2Thaus cov Falixai pum le hov, puab txawm has rua Yexu tas, “Saib maj, koj cov thwjtim ua tej kws caiv tsw kheev ua rua nub Xanpatau.” 3Yexu has rua puab tas, “Mej tsw tau nyeem tej kws Tavi ua rua thaus nwg hab cov tuabneeg kws nrug nwg tshaib plaab lov? 4Nwg tub nkaag moog rua huv Vaajtswv lub tsev muab tej ncuav kws xyeem txawb rua ntawm Vaajtswv lub xubndag lug noj, yog tej kws nwg hab nwg cov tuabneeg caiv tsw pub noj tsuas yog cov pov thawj txhad noj tau xwb. 5Hab mej tsw tau nyeem huv phoo kevcai lov, qhov kws has tas nub Xanpatau cov pov thawj huv lub tuam tsev yeej ua puag tsuas nub Xanpatau los kuj tsw txhum? 6Kuv has rua mej tas, ntawm nuav muaj ib yaam kws luj dua lub tuam tsev. 7Yog mej nkaag sab nqai kws has tas, ‘Kuv ntshaw txujkev hlub, tsw yog ntshaw qhov kws tua tsaj xyeem,’ mas mej yuav tsw rau txem rua tug kws tsw txhum. 8Tsua qhov Tuabneeg leej Tub yog nub Xanpatau tug tswv.”

Tug yawm qhuav teg

(Mk. 3:1-6; Lk. 6:6-11)

9Yexu tawm hov ntawd moog hab moog rua huv puab lub tsev sablaaj. 10Mas muaj ib tug yawm qhuav ib saab teg nyob huv hab. Puab txawm nug Yexu tas, “Muaj cai khu mob rua nub Xanpatau los tsw muaj cai?” sub puab txhad tau chaw kom Yexu. 11Yexu has rua puab tas, “Mej cov yog leejtwg muaj tuab tug yaaj xwb mas tug yaaj hov poob rua huv qhov rua nub Xanpatau, nwg yuav tsw moog muab tug yaaj hov rhu tawm lug lov? 12Ib tug tuabneeg yimfuab tswm txaj dua tug yaaj. Yog le nuav muaj cai ua qhov zoo rua nub Xanpatau.” 13Tes Yexu txawm has rua tug qhuav teg hov tas, “Ca le xyaab hlo koj txhais teg.” Tug hov txawm xyaab hlo teg, mas nwg txhais teg txawm zoo hlo le qub ib yaam le saab tod. 14Cov Falixai txawm tawm moog sablaaj tas yuav ua le caag txhad tua tau Yexu.

Tug tub qhe kws Vaajtswv xaiv

15Thaus Yexu paub le ntawd nwg txawm tawm qhov ntawd moog. Muaj tuabneeg coob coob lawv nwg qaab moog mas nwg khu puab tej mob zoo txhua tug, 16hab has kuas puab tsw xob qha rua luas paub nwg. 17Tej nuav txhad tav lawv le xwbfwb Yaxaya kws cev Vaajtswv lug tau has tseg tas,
  18“Saib maj, kuv tug qhev kws kuv xaiv ca lawd,
   yog tug kws kuv hlub,
   yog tug kws kuv txaus sab rua.
  Kuv muab kuv tug Ntsuj Plig rua huv nwg,
   nwg yuav qha txujkev ua ncaaj ua nceeg
   rua ib tsoom tebchaws.
  19Nwg yuav tsw sws caav sws tshe
   hab tsw qw nrov,
  hab tsw muaj leejtwg nov nwg lub suab tom tej kev.
  20Tug lojkov kws luv lawm nwg yuav tsw muab tu,
   tug teeb xeeb nchu paa tub yuav tuag
   los nwg yuav tsw muab tua,
  moog txug thaus nwg coj txujkev
   ua ncaaj ua nceeg kov yeej.
  21Ib tsoom tebchaws yuav vaam khom nwg lub npe.”

Yexu hab daab Npe‑eexenpu

(Mk. 3:20-30; Lk. 11:14-23)

22Thaus ntawd muaj tuabneeg coj ib tug raug daab kws dig muag hab has tsw tau lug tuaj cuag Yexu, mas Yexu khu nwg zoo, tug hov txawm has tau lug hab pum kev lawm. 23Tej tuabneeg suavdawg kuj phemfwj hab has tas, “Tug nuav tsw yog Tavi le tub kaj?” 24Tassws thaus cov Falixai nov le hov, puab txawm has tas, “Tug yawm nuav swv tug thawj daab Npe‑eexenpu x le fwjchim ntab daab tawm.” 25Yexu paub tej kws puab xaav nwg txhad has rua puab tas, “Txhua lub tebchaws kws tawg faib lawd yeej yuav puam tsuaj, hab lub moos twg lossws lub tsev twg tawg faib lawd yeej nyob tsw tau. 26Yog Xataa rov ntab Xataa tawm, nwg kuj faib tawg taag lawm, mas nwg lub tebchaws yuav nyob tau le caag? 27Yog kuv swv daab Npe‑eexenpu le fwjchim ntab daab tawm, es mej cov tuabneeg nev, puab swv leejtwg ntab daab tawm? Yog le hov tes puab yuav ua cov kws txav txem rua mej. 28Yog kuv swv Vaajtswv Ntsuj Plig ntab daab tawm, mas Vaajtswv lub tebchaws tub lug txug mej lawm. 29Lossws leejtwg yuav nkaag moog rua huv ib tug kws muaj zug heev lub tsev hab lws tau nwg tej hov txhua chaw tau le caag? Yuav tsum yog xub muab tug kws muaj zug hov khi ua ntej tsaiv txhad le lws tau nwg lub tsev. 30Tug kws tsw tuaj kuv tog yeej tawm tsaam kuv, hab tug kws tsw nrug kuv qaws lug ua ke, nwg yeej muab ua kuas tawg ua saab ua sua. 31Vem le nuav kuv has rua mej tas, txhua yaam kev txhum hab tej lug kws has lug tuam mom yuav zaam tau rua tuabneeg tassws tej lug kws has tuam mom Vaaj Ntsuj Plig yuav zaam tsw tau hlo le. 32Leejtwg has lug tawm tsaam Tuabneeg leej Tub yuav zaam tau nwg lub txem, tassws leejtwg has lug tawm tsaam Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv yuav zaam tsw tau hlo le tsw has tam nuav lossws tam peg suab.

Tsob ntoo hab cov txwv

(Lk. 6:43-45)

33“Yuav tsum yog tsob ntoo zoo cov txwv txhad zoo, yog tsob ntoo phem cov txwv kuj phem. Yuav pum cov txwv txhad paub tsob ntoo. 34Cov nam noob naab phem, mej yog tuabneeg phem, mej yuav ua le caag has tau lug zoo? Tsua qhov lub qhov ncauj yeej has tej kws puv nkaus huv lub sab tawm lug. 35Tug tuabneeg zoo yeej rhu yaam zoo huv nwg lub txhaab kws khaws yaam zoo ca tawm lug, tug tuabneeg phem yeej rhu yaam phem huv nwg lub txhaab kws khaws yaam phem ca tawm lug. 36Kuv has rua mej tas, tuabneeg yuav tsum leeg txhua lu lug tsw muaj qaabhau kws puab tau has lawd rua nub kws teem txem. 37Koj yuav dim lub txem lossws yuav raug txem kuj nyob ntawm koj lu lug has xwb.”

Tuabneeg xaav pum txujci tseem ceeb

(Mk. 8:11-12; Lk. 11:29-32)

38Thaus ntawd cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov Falixai qee leej has rua Yexu tas, “Xwbfwb, peb xaav pum koj ua ib yaam txujci phemfwj.” 39Yexu teb puab tas, “Tam tuabneeg nuav phem hab faav xeeb nrhav ib yaam txujci tseem ceeb, tassws puab yuav tsw pum dua txujci tseem ceeb tsuas yog zag txujci kws muaj rua Yauna kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug xwb. 40Yauna nyob huv tug ntseg luj lub plaab tau peb nub peb mos le caag, Tuabneeg leej Tub yuav nyob huv nruab aa peb nub peb mos ib yaam le ntawd. 41Thaus txav txem rua tam tuabneeg nuav cov tuabneeg Ninave yuav sawv tseeg hab yuav taw puab qhov txhum rua puab, tsua qhov thaus cov tuabneeg Ninave nov Yauna qha, puab ntxeev dua sab tshab lawm, tassws muaj ib tug luj dua Yauna nyob ntawm nuav. 42Thaus txav txem rua tam tuabneeg nuav tug puj vaajntxwv kws kaav tebchaws saab nraag yuav sawv tseeg hab yuav taw puab qhov txhum rua puab, tsua qhov nwg tau tuaj nraag qaab ntuj kawg tuaj noog Xalaumoo tej tswvyim, tassws muaj ib tug luj dua Xalaumoo nyob ntawm nuav.

Daab rov lug nyob lub qub tsev

(Lk. 11:24-26)

43“Thaus daab qas tawm huv leejtwg lawm, daab moog rua huv tej chaw qhuav nkig nkuav nrhav chaw su tassws nrhav tsw tau. 44Nwg txawm has tas, ‘Kuv yuav rov qaab moog rua kuv lub tsev kws kuv tawm tuaj.’ Thaus nwg lug txug nwg pum lub tsev khoom, muab cheb hab tu du quas lug ca. 45Nwg txawm moog coj dua xyaa tug daab kws phem heev dua nwg lug nrug nwg nkaag moog nyob rua huv. Mas tug tuabneeg hov lub neej thaus kawg phem heev dua thaus chiv thawj. Tam tuabneeg phem nuav yuav raug ib yaam le ntawd ntaag.”

Yexu nam hab nwg cov kwv

(Mk. 3:31-35; Lk. 8:19-21)

46Thaus Yexu tseed saamswm has rua cov tuabneeg hov, nwg nam hab nwg cov kwv txawm tuaj sawv rua saab nrau xaav nrug Yexu thaam. 47Muaj ib tug has rua Yexu tas, “Koj nam hab koj cov kwv sawv saab nrau xaav nrug koj thaam.” 48Yexu teb tug kws has rua nwg hov tas, “Leejtwg yog kuv nam, hab leejtwg yog kuv cov kwv?” 49Nwg txawm taw teg rua nwg cov thwjtim hab has tas, “Cov nuav yog kuv nam hab kuv cov kwv. 50Tsua qhov yog leejtwg ua lawv le kuv leej Txwv Ntuj lub sab nyam, tug hov yog kuv le kwv, kuv le muam hab kuv nam.”