12

Cov Thwjtim De Hnab Nplej Noj Hnub Xanpataus

(Malakaus 2.23-28; Lukas 6.1-5)

1Tsis ntev tom qab ntawd, Hnub Xanpataus Yexus taug kev mus txog hauv ib daim teb npleg. Yexus cov thwjtim tshaib plab, lawv txawm de hnab nplej los tev noj. 2Thaum cov Falixais pom cov thwjtim ua li ntawd, lawv hais rau Yexus hais tias, “Koj saib, Hnub Xanpataus koj cov thwjtim ua li ntawd, lawv ua txhaum peb txoj Kevcai lawm!”
3Yexus teb hais tias, “Nej tsis tau nyeem zaj uas thaud Daviv thiab nws cov neeg tshaib plab nws ua li cas los? 4Daviv mus rau hauv Vajtswv lub Tuamtsev, Daviv thiab nws cov neeg muab tej ncuav uas twb muab fij rau Vajtswv lawm los noj. Txawm yog Vajtswv txoj kevcai txwv tsis pub lwm tus noj cov ncuav ntawd, tsuas yog cov povthawj noj xwb los lawv tseem muab noj thiab. 5Lossis nej tsis tau nyeem txoj Kevcai uas hais tias, txhua Hnub Xanpataus cov povthawj uas nyob hauv lub Tuamtsev ua txhaum kevcai Hnub Xanpataus, tiamsis tsis muaj neeg hais tias lawv ua txhaum no los? 6Kuv qhia tseeb rau nej hais tias nyob ntawm no muaj ib yam uas tseemceeb dua lub Tuamtsev. 7Vajtswv Txojlus hais tias, ‘Qhov uas kuv xav tau, yog kom nej muaj lub siab hlub, tsis yog tus tsiaj uas muab tua theej txhoj.’ Yog nej totaub zaj no lawm, nej yuav tsis rau txim rau cov uas tsis tau ua txhaum; 8rau qhov Neeg Leej Tub yog tus Tswv Hnub Xanpataus.”

Yexus Kho Tus Txivneej Qhuav Tes

(Malakaus 3.1-6; Lukas 6.6-11)

9Yexus tawm qhov ntawd thiab mus rau hauv ib lub tsev sablaj, 10muaj ib tug txivneej qhuav tes nyob qhov ntawd. Cov neeg uas tuaj nyob ntawd muaj qee leej xav nrhiav txim rau Yexus, lawv txawm nug Yexus hais tias, “Kho mob Hnub Xanpataus puas txhaum Kevcai?”
11Yexus teb lawv hais tias, “Yog nej cov leejtwg muaj ib tug yaj poob qhovtshij Hnub Xanpataus, nej tsis mus muab rho tawm los? 12Neeg muaj nqis heev dua tus yaj! Yog li ntawd, txoj Kevcai yeej pub peb pab neeg Hnub Xanpataus.” 13Ces Yexus hais rau tus txivneej qhuav tes ntawd hais tias, “Koj cia li xyab koj txhais tes.”
 Nws txawm xyab hlo nws txhais tes, ua ciav nws txhais tes txawm zoo hlo ib yam li sab uas tsis qhuav lawm.
14Cov Falixais txawm tawm mus sablaj saib yuav ua li cas lawv thiaj tua tau Yexus.

Tus Tubtxib uas Vajtswv Xaiv

15Thaum Yexus paub li ntawd, nws txawm tawm qhov chaw ntawd mus lawm; thiab muaj neeg coob coob nrog nws mus. Yexus kho tej neeg uas muaj mob txhua tus zoo huv tibsi, 16thiab nws txwv tsis pub lawv mus qhia nws rau leejtwg li. 17Nws ua li no kom muaj tiav raws li Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm hais tias,
  18“Tus no yog kuv tus tubtxib uas kuv xaiv tseg lawm,
  kuv hlub nws thiab kuv txaus siab rau nws,
  kuv yuav tso kuv tus Ntsujplig los rau saum nws,
  thiab nws yuav qhia kuv txojkev
   ncaj ncees rau txhua haivneeg paub.
  19Nws yuav tsis nrog leejtwg sib cav
   sib ceg lossis qw nrov nrov,
  lossis nws yuav tsis hais lus nrov nrov ntawm tej kev.
  20Tus tauj iab uas po lawm, nws yuav tsis muab lov,
  lossis lub teeb uas twb yuav tuag,
   nws yuav tsis tshuab kom tuag.
  Nws yuav ua siab ntev mus txog thaum txojkev
   ncaj ncees kovyeej lawm,
  21thiab txhua haivneeg yuav cia siab rau nws.”

Yexus thiab Npexenpus

(Malakaus 3.20-30; Lukas 11.14-23)

22Thaum ntawd muaj neeg coj ib tug txivneej dig muag thiab hais tsis tau lus tuaj cuag Yexus, rau qhov nws raug dab. Yexus kho tus txivneej ntawd zoo, ces nws txawm hais tau lus thiab pom kev lawm. 23Cov neeg uas pom Yexus ua li ntawd, lawv xav tsis thoob li, lawv sib nug hais tias, “Nws puas yog Daviv tus Tub?”
24Thaum cov Falixais hnov sawvdaws hais li ntawd, lawv teb hais tias, “Nws ntiab tau dab tawm twb yog Npexenpus uas yog dab tus thawj pub hwjchim rau nws.”
25Yexus twb paub tej uas lawv xav thiab nws hais rau lawv hais tias, “Yog ib lub tebchaws twg tawg ua ob peb pab lawm, thiab cov neeg ntawd sib ntaus sib tua, ces lub tebchaws ntawd yuav puastsuaj mus. Thiab ib lub nroog twg lossis ib tsev neeg twg tawg ua ob peb pab lawm, thiab cov neeg ntawd sib ntaus sib tua, ces lawv yeej yuav tawg tas mus. 26Yog cov neeg uas dab Ntxwgnyoog kav sib ntaus sib tua, ces kuj piv ib yam li lawv twb tawg ua ob peb pab lawm, tsis ntev lawv yuav tawg mus tas! 27Nej hais tias yog Npexenpus pub hwjchim rau kuv ntiab tau dab. Yog li ntawd, yog leejtwg pub hwjchim rau nej cov neeg uas ntiab tau dab ntiab dab? Nej cov neeg uas ntiab tau dab yog cov uas yuav txiav txim rau nej! 28Tsis yog li nej hais! Tiamsis yog Vajtswv tus Ntsujplig pub hwjchim rau kuv, kuv thiaj ntiab tau dab. Qhov ntawd qhia rau nej paub hais tias, Vajtswv lub Tebchaws twb los txog nej lawm.
29“Tsis muaj leejtwg yuav tsoo mus tau rau hauv tus txivneej uas muaj zog lub tsev thiab huab nws tej qhov txhia chaw, tsuas yog nws xub muab tus uas muaj zog ntawd khi tso, nws thiaj huab tau tej qhov txhia chaw hauv tus ntawd tsev.
30“Tus uas tsis tuaj kuv tog, tus ntawd yeej tawmtsam kuv. Tus uas tsis koom nrog kuv, tus ntawd ua kom tawg pab tawg pawg. 31Yog li ntawd, kuv thiaj hais rau nej hais tias, txhua yam kev txhaum uas neeg ua lossis txhua lo lus phem uas neeg hais, Vajtswv zam txim tau, tiamsis yog leejtwg thuam Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, Vajtswv yuav zam txim tsis tau rau tus ntawd. 32Yog leejtwg thuam Neeg Leej Tub, Vajtswv zam txim tau rau tus ntawd, tiamsis yog leejtwg thuam Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, Vajtswv yuav zam txim tsis tau rau tus ntawd, tsis hais tiam no lossis tiam tom ntej.

Tsob Ntoo thiab Cov Txiv

(Lukas 6.43-45)

33“Tsob ntoo zoo yeej txi cov txiv zoo; tsob ntoo phem yeej txi cov txiv phem, yog yus pom cov txiv yus yeej paub hais tias, tsob ntoo ntawd yog tsob phem lossis tsob zoo. 34Cov niag nab! Nej yog neeg siab phem nej yuav ua li cas hais tau lus zoo! Rau qhov lub siab xav li cas, lub ncauj yeej hais li ntawd. 35Tus neeg siab zoo yeej hais tej lus zoo; thiab tus neeg siab phem yeej hais tej lus phem.”
36Kuv qhia rau nej hais tias, “Hnub uas Vajtswv txiav txim, txhua tus nyias yuav tsum tau lees txhua lo lus tsis muaj qabhau uas nyias tau hais lawm rau Vajtswv. 37Nej yuav raug txim lossis tsis raug, yog nyob ntawm tej lus uas nej hais.”

Cov Neeg Siab Phem Xav Pom Txujci Tseemceeb

(Malakaus 8.11-12; Lukas 11.29-32)

38Cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais qee leej tuaj hais rau Yexus hais tias, “Xibhwb, peb xav kom koj ua ib yam txujci tseemceeb rau peb saib.”
39Yexus teb hais tias, “Cov neeg tiam no ua phem ua qias thiab tsis ntseeg Vajtswv li. Nej xav kom kuv ua ib yam txujci tseemceeb rau nej saib no los? Kuv yuav tsis ua! Zaj txujci uas nej yuav pom tsuas yog Yaunas zaj xwb. 40Yaunas nyob hauv tus ntses loj loj lub plab tau peb hnub peb hmos li cas, Neeg Leej Tub yuav nyob hauv nruab a peb hnub peb hmos ib yam li ntawd. 41Hnub uas Vajtswv txiav txim, cov neeg uas nyob hauv lub nroog Nineves yuav sawv qhia nej tej kev txhaum rau nej, rau qhov thaum lawv hnov Yaunas qhia, lawv txawm tso lawv tej kev txhaum tseg. Kuv qhia rau nej hais tias muaj ib tug nyob ntawm no, nws tseem muaj hwjchim loj dua Yaunas thiab! 42Hnub uas Vajtswv txiav txim, tus poj vajntxwv uas kav tebchaws Senpas yuav sawv qhia nej tej kev txhaum rau nej, rau qhov nws tuaj nram nws lub tebchaws tuaj mloog Vajntxwv Xalumoos piav nws tej kev txawj ntse; kuv qhia rau nej hais tias muaj ib tug nyob ntawm no, nws tseem muaj hwjchim loj dua Vajntxwv Xalumoos thiab!

Dab Rov Qab Los Nyob Lub Qub Tsev

(Lukas 11.24-26)

43“Thaum dab tawm hauv ib tug neeg lub cev mus lawm, tus dab ntawd txawm mus rau tom roob mojsab qhua thiab nrhiav chaw so. Yog nws nrhiav tsis tau, 44nws yuav hais tias, ‘Kuv yuav rov qab mus rau tom kuv lub qub tsev uas kuv tawm tuaj.’ Thaum nws rov los txog nws lub qub tsev, ua ciav tsis muaj leejtwg nyob, thiab twb tu du lug cia lawm. 45Nws txawm mus coj xya tus dab uas tsiv dua nws los nrog nws nyob hauv lub tsev ntawd. Thaum kawg tus neeg ntawd hajyam txomnyem heev dua thaum chiv thawj. Cov neeg siab phem tiam no yuav raug kev txomnyem ib yam li ntawd ntag.”

Yexus Niam thiab Yexus Cov Kwv

(Malakaus 3.31-35; Lukas 8.19-21)

46Thaum Yexus tseem tabtom qhia cov neeg uas nyob ntawd, ces Yexus niam thiab Yexus cov kwv txawm tuaj txog. Lawv sawv sab nraud thiab lawv hais tias lawv xav nrog Yexus tham. 47Muaj ib tug hais rau Yexus hais tias, “Koj niam thiab koj cov kwv tuaj sawv sab nraud, lawv xav nrog koj tham.”
48Yexus teb hais tias, “Leejtwg yog kuv niam? Leejtwg yog kuv cov kwv?” 49Yexus taw tes rau cov thwjtim thiab hais tias, “Cov no yog kuv niam thiab kuv cov kwv. 50Tus uas ua raws li kuv Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej lub siab nyiam, tus ntawd yog kuv tus kwv, kuv tus muam thiab kuv niam.”