12

Yesu Zoux Dingh Gong Hnoi Nyei Ziouv

(Beiv mangc Maako 2:23-28; Lugaa 6:1-5)

1Nqa'haav maiv nangc lauh, maaih norm ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ Yesu jiex mienh nyei mbiauh ndeic. Ninh nyei sai-gorx mbuo hnyouv sie, ziouc nietv mbiauh dorv nyanc. 2⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ buatc ziouc gorngv mbuox Yesu, “Mangc gaax, meih nyei sai-gorx mbuo hnangv naaiv nor zoux, ninh mbuo zoux dorngc Dingh Gong Hnoi nyei leiz.”
3Yesu dau, “Meih mbuo maiv doqc jiex naaiv deix jauv fai? Ndaawitv Hungh caux gan ninh wuov deix mienh hnyouv sie nyei ziangh hoc, ninh mbuo hnangv haaix nor zoux? 4Ndaawitv bieqc zaangc Tin-Hungh nyei Ndopv-Liuh zorqv gengx Tin-Hungh wuov deix njuov nyanc. Ninh caux ninh nyei mienh yaac maiv maaih leiz nyanc wuov deix njuov. Kungx maaih sai mienh ganh maaih leiz nyanc hnangv. 5Meih mbuo yaac maiv doqc jiex ⟨Mose nyei Leiz-Latc⟩ fai? Mouz norm Dingh Gong Hnoi, sai mienh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux dorngc Dingh Gong Hnoi nyei Leiz mv baac ninh mbuo maiv maaih zuiz. 6Yie mbuox meih mbuo, yiem naaiv maaih dauh gauh hlo jiex zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 7Ging-Sou gorngv, ‘Yie oix mienh maaih hnyouv korv-lienh mienh, maiv zeiz oix mienh dorh saeng-kuv daaih ziec yie.’ Se gorngv meih mbuo za'gengh mengh baeqc naaiv joux waac nyei eix leiz, meih mbuo maiv zorqv maiv zoux dorngc nyei mienh dingc zuiz, 8weic zuqc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zoux Dingh Gong Hnoi nyei Ziouv.”

Yesu Zorc Longx Dauh Buoz Waaic Nyei Mienh

(Beiv mangc Maako 3:1-6; Lugaa 6:6-11)

9Yesu cuotv wuov norm dorngx aengx mingh bieqc norm wuic dorngh. 10Yiem wuov maaih dauh mienh maaih jieqv buoz waaic. Maaih deix mienh oix lorz jauv gox Yesu, ninh mbuo ziouc naaic gaax, “Longc Dingh Gong Hnoi zorc baengc se dorngc mbuo nyei leiz fai maiv dorngc?”
11Yesu dau, “Se gorngv meih mbuo haaix dauh maaih dauh ba'gi yungh, Dingh Gong Hnoi wuov dauh ba'gi yungh ndortv kuotv mingh, meih mbuo maiv zeiz mingh zorqv ninh baeng cuotv daaih fai? 12Yietc laanh mienh se gauh jaaix jiex yietc dauh ba'gi yungh. Hnangv naaic, leiz-latc bun mbuo longc Dingh Gong Hnoi zoux kuv sic duqv nyei.”
13Yesu ziouc gorngv mbuox buoz waaic wuov dauh mienh, “Sung meih nyei buoz cuotv daaih maah!” Ninh ziouc sung buoz cuotv daaih. Ninh nyei buoz ziouc longx nzengc hnangv longx wuov jieqv nor. 14Faa^li^si Mienh ziouc cuotv mingh caangh laangh hnangv haaix nor haih daix Yesu.

Tin-Hungh Ginv Daaih Nyei Bou

15Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnangv naaiv nor daav za'eix, ninh ziouc cuotv wuov norm dorngx mi'aqv. Mienh camv nyei gan jienv ninh mingh. Yesu yaac zorc longx nzengc dauh dauh nyei baengc, 16aengx hatc ninh mbuo maiv dungx gorngv mbuox mienh ninh dongh haaix dauh. 17Ninh hnangv naaiv nor zoux weic bun sic cuotv daaih doix douc waac mienh, I^saa^yaa, douc daaih nyei waac. 18I^saa^yaa gorngv,
  “Mangc maah! Naaiv se yie nyei bou,
   dongh yie ginv daaih wuov dauh.
  Yie hnamv haic ninh.
   Ninh yaac horpc yie nyei hnyouv haic.
  Yie oix zorqv yie nyei Singx Lingh ceix bun ninh.
   Ninh oix zunh yie zoux baengh fim nyei jauv bun maanc fingx muangx.
  19Ninh maiv nzaeng jaax yaac maiv heuc qiex mbui,
   yaac maiv maaih haaix dauh haiz ninh yiem jaai-horngc nyei qiex.
  20Luoqc diqc guaengv dopv mingh, ninh yaac maiv aauv ndutv,
   dang-cov ganx nyei sioux ninh yaac maiv biomv daic.
  Ninh oix hnangv naaiv zoux jienv mingh
   taux baengh fim nyei jauv hingh.
  21Maanc fingx mienh yaac oix sienx kaux ninh
   ziouc maaih lamh hnamv dorngx aqv.”

Yesu Caux Mienv Nyei Hungh

(Beiv mangc Maako 3:20-30; Lugaa 11:14-23)

22Wuov zanc mienh dorh dauh mienh daaih lorz Yesu. Naaiv dauh mienh zuqc mienv muoqv ninh m'zing maengh yaac muoqv ninh hngongx, maiv haih gorngv waac. Yesu ziouc zorc longx daaih, haih gorngv waac aqv. M'zing yaac haih mangc duqv buatc aqv. 23Zuangx mienh mbuoqc horngh haic Yesu zoux nyei sic. Laanh naaic laanh, “Naaiv dauh gengh Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun fai ni?”
24Faa^li^si Mienh haiz naaiv deix sic, ninh mbuo gorngv, “Naaiv laanh mienh haih zunc mienv cuotv se laaix ninh longc mienv nyei hungh, ⟨Mbe^en^se^mbun,⟩ nyei lingc zunc hnangv.”
25Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnangv haaix nor hnamv, ninh ziouc gorngv, “Haaix norm guoqv bun nqoi zoux ziex jauv, ganh nyei guoqv zaangc mienh caux ganh nyei guoqv zaangc mienh mborqv jaax, wuov norm guoqv ziouc baaic nzengc aqv. Haaix norm mungv fai haaix biauv mienh maiv dongh hnyouv, bun nqoi, naaiv guanh caux wuov guanh mborqv jaax, ziouc baaic mi'aqv. 26Hnangv naaic, se gorngv Saadaan zunc Saadaan cuotv, naaiv bun cing ninh nyei guoqv bun nqoi. Ninh nyei guoqv hnangv haaix nor haih yiem duqv wuonv? 27Meih mbuo gorngv yie longc Mbe^en^se^mbun mienv nyei lingc zunc mienv cuotv. Wuov nyungc meih mbuo nyei sai-gorx ni? Ninh mbuo longc haaix dauh nyei lingc zunc mienv cuotv? Meih mbuo nyei sai-gorx zoux nyei sic bun cing meih mbuo dorngc aqv. 28Yie kaux Tin-Hungh nyei Singx Lingh zunc mienv cuotv. Naaiv bun cing ⟨Tin-Hungh daaih yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux Ziouv⟩ aqv.
29“Hnangv haaix nor haih bieqc mienh henv mienh nyei biauv caangv ninh nyei ga'naaiv? Oix zuqc ndoh jienv wuov dauh mienh henv mienh ndaangc cingx daaih haih caangv duqv ninh nyei ga'naaiv.
30“Haaix dauh maiv gan yie se caux yie doix-dekc. Haaix dauh maiv tengx yie siou zunv, wuov dauh zoux bun nzaanx nzengc mi'aqv. 31Weic naaiv yie mbuox meih mbuo, mienh baamz nyei yietc zungv zuiz, caux gorngv ki nyei yietc zungv waac, Tin-Hungh haih guangc nzengc. Mv baac haaix dauh ⟨gorngv ki Singx Lingh,⟩ Tin-Hungh maiv guangc wuov dauh nyei zuiz aqv. 32Haaix dauh gorngv doqc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, Tin-Hungh ziouc guangc wuov dauh nyei zuiz. Mv baac haaix dauh gorngv doqc Singx Lingh, Tin-Hungh maiv guangc wuov dauh nyei zuiz maiv gunv yiem naaiv gitv lungh ndiev fai nqa'haav wuov gitv lungh ndiev.

Buatc Biouv Ziouc Hiuv Duqv Ndiangx

(Beiv mangc Lugaa 6:43-45)

33“Se gorngv ndiangx longx ziouc ziangh biouv longx. Maiv benx nyei ndiangx ziangh biouv maiv benx. Buatc haaix nyungc biouv ziouc hiuv duqv benx haaix nyungc ndiangx. 34Meih mbuo naaic ndui naang-doqc nyei buonv aah! Meih mbuo hnyouv waaic nyei mienh hnangv haaix nor haih gorngv kuv waac? Weic zuqc hnyouv zaangh buangv haaix nyungc, nzuih ziouc gorngv cuotv wuov nyungc aqv. 35Kuv mienh nyei hnyouv siou longx nyei ga'naaiv, zorqv cuotv daaih nyei yaac longx. Waaic nyei mienh siou waaic nyei ga'naaiv, zorqv cuotv daaih nyei yaac waaic.
36“Yie mbuox meih mbuo, taux siemv zuiz wuov hnoi, mouz laanh mienh gorngv nyei joux-joux henh waac, gorqv-mienh ganh oix zuqc ndaam-dorng. 37Tin-Hungh oix longc meih ganh nyei waac dingc meih maaih zuiz fai maiv maaih zuiz.”

Mienh Tov Jangx-Hoc Mangc

(Beiv mangc Maako 8:11-12; Lugaa 11:29-32)

38Wuov zanc maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh gorngv mbuox Yesu, “Fin-saeng aac, yie mbuo oix buatc norm meih bun daaih nyei jangx-hoc.”
39Yesu gorngv, “Ih jaax nyei mienh waaic haic, maaih hieh hnyouv. Meih mbuo tov jangx-hoc mv baac cuotv liuz douc waac mienh, Yonaa, nyei jangx-hoc, ganh norm meih mbuo maiv duqv mangc aqv. 40Yonaa yiem domh mbiauz nyei ga'sie buo hnoi buo muonz, Baamh Mienh nyei Dorn fih hnangv nyei oix zuqc yiem ndau-ndiev buo hnoi buo muonz. 41Taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov hnoi, Ni^naa^we Mienh oix souv jiez daaih gox ih jaax mienh, weic zuqc Yonaa mingh zunh doz wuov zanc, ninh mbuo zungv goiv hnyouv guangc zuiz mi'aqv. Mangc maah! Ih zanc yiem naaiv corc maaih dauh gauh hlo jiex Yonaa. 42Taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov hnoi, yiem Naamh Bung wuov dauh Hungh Maac oix souv jiez daaih gox ih jaax mienh, weic zuqc wuov dauh hungh maac yiem lungh gorn daaih muangx Saa^lo^morn Hungh cong-mengh nyei waac. Mangc maah! Ih zanc yiem naaiv maaih dauh gauh hlo jiex Saa^lo^morn.

Hieh Guaiv Mienv Aengx Nzuonx Loz-Dorngx

(Beiv mangc Lugaa 11:24-26)

43“Hieh guaiv mienv yiem mienh nyei sin cuotv daaih wuov zanc ninh youh jienv deic-bung-haanz mingh lorz dorngx hitv. Mingh gau, lorz maiv duqv dorngx hitv. 44Mienv ziouc gorngv, ‘Aa, yie oix nzuonx yie nyei loz-biauv yiem aqv.’ Ninh ziouc nzuonx mingh buatc ninh nyei loz-biauv puotv njang nzengc, mbenc sung, henh henh wuov. 45Ninh ziouc aengx mingh lorz siec dauh mienv gauh ciouv jiex ninh daaih. Ninh mbuo ziouc bieqc wuov dauh mienh nyei sin yiem. Wuov dauh mienh ziouc gauh kouv zinh ndaangc aqv. Meih mbuo naaiv doic hnyouv waaic nyei mienh yaac oix zuqc hnangv naaic.”

Yesu Nyei Maa Caux Ninh Nyei Youz

(Beiv mangc Maako 3:31-35; Lugaa 8:19-21)

46Yesu corc caux zuangx mienh gorngv jienv waac wuov zanc, Yesu nyei maa caux ninh nyei youz mbuo taux aqv, souv ga'nyiec maengx oix caux Yesu gorngv waac. 47Maaih dauh yiem wuov nyei mienh ziouc mbuox Yesu, “Meih nyei maa caux meih nyei youz mbuo souv jienv ga'nyiec maengx, oix caux meih gorngv waac.”
48Yesu dau, “Haaix dauh zoux yie nyei maa? Haaix dauh zoux yie nyei muoz-doic?” 49Ninh ziouc nuqv jienv ninh nyei sai-gorx mbuo yaac gorngv, “Mangc maah! Naaiv deix mienh se yie nyei maa caux yie nyei muoz-doic. 50Haaix dauh ei yie nyei tin-dorngh Diex nyei eix zoux, wuov dauh zoux yie nyei muoz-doic yaac zoux yie nyei maa.”