13

Tug kws tseb noob

(Mk. 4:1-9; Lk. 8:4-8)

1Tuab nub ntawd Yexu tawm huv lub tsev moog nyob tsawg rua ntawm ntug havtxwv. 2Muaj tuabneeg coob coob tuaj txoos ua ke ntawm nwg, nwg txawm nce moog nyob tsawg rua huv ib lub nkoj, mas cov tuabneeg suavdawg nyob sau ntug huj suab. 3Nwg txawm ua paaj lug qha ntau yaam rua puab has tas, “Muaj ib tug tawm moog tseb noob. 4Thaus nwg tseb cov noob ib txha poob rua sau txujkev mas noog lug khaws noj lawm. 5Muaj ib txha poob rua thaaj aav kws muaj pob zeb tiv muaj aav tsawg tsawg, mas cov noob tuaj taamswm vem aav tsw tub. 6Thaus nub tuaj raug tshaav ntuj kub, mas cov caag tsw tub txawm tuag tshaav lawm. 7Muaj ib txha poob rua huv plawv tsob xuav paug, tes tsob xuav paug hlub tuaj laum lawm. 8Muaj ib txha poob rua huv thaaj aav zoo hab txw tau ib puas npaug, rau caum npaug hab peb caug npaug. 9Leejtwg muaj qhov ntsej ca le noog nawj!”

Vem le caag ua paaj lug qha

(Mk. 4:10-12; Lk. 8:9-10)

10Cov thwjtim txawm lug nug Yexu tas, “Ua caag koj ua paaj lug has rua puab?” 11Yexu teb puab tas, “Tej kws muab npog ca lawd kws has txug Ntuj Ceeb Tsheej tub muab pub rua mej paub lawm tassws tsw pub rua cov tuabneeg hov paub. 12Tsua qhov tug kws muaj lawd yuav muab tsaav ntxwv rua kuas nwg muaj ntau nplua mag, tassws tug kws tsw muaj, txawm yog tej kws nwg muaj los yuav muab rhu ntawm nwg moog. 13Vem le hov kuv txhad ua paaj lug has rua puab, tsua qhov
 “ ‘Puab saib los puab tsw pum,
   puab nov los puab tsw noog
   hab tsw nkaag sab.’
14Mas txhad tav lawv le tej lug kws Yaxaya cev has tas,
  ‘Mej yuav noog taag noog thab
   los tsw nkaag sab,
  mej yuav saib taag saib thab
   los tsw pum hlo le.
  15Vem haiv tuabneeg nuav lub sab tawv,
   hab puab ua ntsej laag muag dig,
   hab puab kaw puab lub qhov muag,
  tsaam tes puab lub qhov muag tsua pum,
   hab puab lub qhov ntsej tsua nov,
   hab puab lub sab tsua to taub,
  tes puab yuav tig rov lug
   tes kuv yuav khu puab zoo.’
16Tassws mej lub qhov muag tau koob moov tsua qhov kws tau pum, hab mej lub qhov ntsej tau koob moov tsua qhov kws tau nov. 17Kuv has tseeb rua mej tas, cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab cov tuabneeg ncaaj nceeg ntau leej xaav pum tej kws mej pum los puab tsw pum, hab xaav nov tej kws mej tau nov los puab tsw nov.”

Txhais zaaj paaj lug tseb noob

(Mk. 4:13-20; Lk. 8:11-15)

18“Yog le nuav ca le noog zaaj paaj lug has txug tug tseb noob. 19Thaus leejtwg nov tej lug has txug Vaajtswv lub tebchaws los tsw nkaag sab, kuj yog tug kws Phem tuaj txeeb hlo tej noob kws tseb huv nwg lub sab moog lawm. Qhov ntawd yog cov noob kws tseb poob rua sau txujkev. 20Cov noob kws tseb poob rua thaaj aav kws muaj pob zeb tiv hov mas yog tug kws nov dheev tej lug hov hab zoo sab hlo txais yuav taamswm, 21tassws nwg cog caag tsw tub rua huv nwg, txhad nyob ib ntus xwb. Thaus muaj kev ceblaaj txom nyem lossws kev tswm txom tshwm lug vem yog tim tej lug hov, nwg txawm tso tseg taamswm ntawd. 22Cov noob kws tseb poob rua huv plawv tsob xuav paug yog tug kws tau nov tej lug hov, tassws tej kev txhawj xeeb huv nplajteb hab tej kev qaug sab rua nyaj txag laum tej lug hov lawm, txhad tsw txw txwv. 23Cov noob kws tseb poob rua huv thaaj aav zoo yog tug kws tau nov tej lug hov hab nkaag sab. Nwg txhad txw tau ib puas npaug rau caum npaug peb caug npaug.”

Mog hab txhauv

24Yexu has dua ib zaaj pev lug rua puab noog has tas, “Ntuj Ceeb Tsheej pev ib yaam le ib tug muab noob zoo tseb rua huv nwg daim teb. 25Thaus suavdawg tsaug zug lawm, nwg tug yeeb ncuab txawm tuaj tseb noob txhauv xyaw rua tej noob mog hov tes txawm tswv lawm. 26Thaus tej mog tuaj hab txhawv lawm, tej txhauv kuj hlub tshwm tuaj hab. 27Tug tswv tsev cov qhev txawm lug has rua nwg tas, ‘Yawm hlub, koj tseb cov noob zoo rua huv koj daim teb los tsw yog? Ua caag ho tuaj txhauv hab?’ 28Nwg has rua puab tas, ‘Tej ntawd yog yeeb ncuab ua.’ Cov tub qhe txawm has rua nwg tas, ‘Koj xaav kuas peb muab cov txhauv dob lov?’ 29Nwg teb tas, ‘Tsw xob ua le ntawd tsaam tes thaus mej dob cov txhauv mej tsua dob tau cov mog ua ke hab. 30Ca ob yaam hlub ua ke txug lub caij hlais. Thaus lub caij hlais kuv yuav has rua cov kws hlais tas, Ca le sau tej txhauv ua ntej hab muab paav ua tej twb teg hlawv pov tseg, huas cov mog ca le muab sau ntim rua huv kuv lub txhaab.’ ”

Lub noob miv miv

(Mk. 4:30-32; Lk. 13:18-19)

31Yexu has dua ib zaaj pev lug rua puab noog has tas, “Ntuj Ceeb Tsheej pev ib yaam le lub noob miv miv kws ib tug coj moog tseb rua huv nwg daim teb. 32Lub noob hov miv dhau lwm yaam noob huvsw, tassws thaus tuaj hlub lawd kuj luj dua lwm yaam zaub huvsw hab hlub ua ib tsob ntoo. Tej naag noog sau nruab ntug lug ua zeg rua sau tej ceg.”

Keeb ncuav

(Lk. 13:20-21)

33Yexu has dua ib zaaj pev lug rua puab noog has tas, “Ntuj Ceeb Tsheej pev ib yaam le cov keeb kws ib tug quaspuj coj moog xyaw peb xe‑a moov mog tog txug thaus cov moov mog hov su taag huvsw.”

Qhov kws Yexu ua paaj lug qha

(Mk. 4:33-34)

34Tej lug nuav huvsw Yexu ua paaj lug qha rua cov tuabneeg hov. Tsw muaj ib zaaj twg kws nwg tsw ua paaj lug qha rua puab le, 35sub txhad ua tav lawv le tug xwbfwb cev lug has tas,
  “Kuv qheb ncauj has paaj lug,
  kuv yuav has tej kws muab npog
   ca txwj thaus tswm ntuj tswm teb.”

Txhais zaaj paaj lug mog hab txhauv

36Yexu txawm ncaim cov tuabneeg hov moog rua huv tsev. Cov thwjtim lug cuag nwg hab has tas, “Thov koj txhais zaaj paaj lug txhauv huv daim teb rua peb.” 37Yexu teb tas, “Tug kws tseb cov noob zoo yog Tuabneeg leej Tub, 38daim teb yog lub nplajteb, cov noob zoo yog Ntuj Ceeb Tsheej cov mivnyuas, hab cov txhauv yog tug kws Phem b le mivnyuas, 39tug yeeb ncuab kws tseb cov noob txhauv yog daab Ntxwg Nyoog, lub caij hlais yog lub swjhawm kawg, hab cov kws hlais yog cov tubkhai ntuj. 40Cov txhauv raug muab zuas hlawv pov tseg le caag, lub swjhawm kawg yuav zoo ib yaam le ntawd. 41Tuabneeg leej Tub yuav khaiv nwg cov tubkhai ntuj moog sau zog txhua yaam kws ua kuas yuam kev hab txhua tug kws ua phem tawm huv nwg lub tebchaws moog, 42hab yuav muab nrum rua huv lub nam qhov suavtawg, qhov ntawd yuav muaj kev quaj qes nav quas qawv. 43Thaus ntawd cov kws ncaaj nceeg yuav ci rua huv puab leej Txwv lub tebchaws ib yaam le lub nub. Leejtwg muaj qhov ntsej ca le noog nawj!

Lub qhov nyaj

44“Ntuj Ceeb Tsheej pev ib yaam le cov nyaj txag ntau kws muab zais rua huv ib daim teb. Thaus muaj ib tug pum lawm nwg rov muab zais dua mas zoo sab heev txhad muab txhua yaam kws nwg muaj muag huvsw coj moog yuav daim teb hov.

Lub qai qwj muaj nqes

45“Hab Ntuj Ceeb Tsheej pev ib yaam le ib tug tub luam moog nrhav tej qai qwj kws zoo heev. 46Thaus nwg nrhav pum ib lub kws muaj nqes heev, nwg txawm muab txhua yaam kws nwg muaj muag huvsw coj moog yuav lub qai qwj hov.

Lub vaag ntaus ntseg

47“Hab Ntuj Ceeb Tsheej pev ib yaam le lub vaag kws muab ntaus rua huv havtxwv maag tau txhua yaam ntseg. 48Thaus puv lawm, puab nqug lug rua sau ntug, hab nyob tsawg xaiv cov kws zoo ca rua huv lub tawb, cov kws tsw zoo mas muab pov tseg. 49Thaus lub swjhawm kawg yuav zoo ib yaam le ntawd. Cov tubkhai ntuj yuav lug muab cov tuabneeg phem cais tawm ntawm cov tuabneeg ncaaj nceeg, 50hab yuav muab nrum rua huv lub nam qhov suavtawg, qhov ntawd yuav muaj kev quaj qes nav qawv.

Tej tshab hab tej qub

51“Tej lug nuav mej nkaag sab huvsw lov?” Puab teb nwg tas, “Peb nkaag sab.” 52Yexu txawm has rua puab tas, “Vem le nuav txhua tug xwbfwb qha Vaajtswv kevcai kws kawm paub txug Ntuj Ceeb Tsheej kuj zoo ib yaam le tug tswv tsev kws muab tej hov txhua chaw tshab hab qub rhu huv nwg lub txhaab lug.”

Cov Naxale tsw leeg yuav Yexu

(Mk. 6:1-6; Lk. 4:16-30)

53Thaus Yexu has tej paaj lug nuav taag lawd nwg txawm tawm qhov ntawd moog. 54Thaus nwg lug txug nwg lub moos nwg kuj qhuab qha puab huv lub tsev sablaaj, mas puab phemfwj sws has tas, “Tug tuabneeg nuav tau tej tswvyim hab txujci phemfwj le nuav hovtwg lug? 55Nwg tsw yog tug Kws ntoo le tub lov? Nwg nam tub yog Maivlag, nwg cov kwv tub yog Yakaunpau hab Yauxes hab Ximoo hab Yutas los tsw yog? 56Nwg cov muam suavdawg kuj nrug peb nyob nuav los tsw yog? Nwg tau tej nuav huvsw hovtwg lug?” 57Puab txawm tsw txaus sab rua nwg. Yexu has rua puab tas, “Luas tej yeej fwm tug xwbfwb cev Vaajtswv lug tsuas yog nwg lub moos hab nwg cuab tuabneeg txhad tsw fwm nwg xwb.” 58Nwg txhad tsw ua txujci phemfwj ntau rua huv lub moos hov vem yog puab tsw ntseeg.