13

Zaj Lus Pivtxwv Txog Tus Tseb Nplej

(Malakaus 4.1-9; Lukas 8.4-8)

1Tib hnub ntawd Yexus txawm tawm hauv tsev mus zaum nram ntug hiavtxwv. 2Muaj neeg coob coob tuaj nyob puagncig Yexus, nws thiaj nce mus rau hauv lub nkoj, ces cov neeg coob coob sawv ntawm ntug dej. 3Yexus ua lus pivtxwv qhia ntau zaj rau lawv mloog hais tias,
 “Muaj ib tug txivneej nqa noob nplej mus tseb.
4Thaum nws tseb cov noob nplej rau hauv daim teb, muaj qee lub poob rau hauv plawv kev, ces noog txawm los khaws noj lawm. 5Muaj qee lub poob rau ntawm qhov av uas hauv muaj pobzeb tiv lawm. Cov noob ntawd tuaj sai sai, vim av tsis tob. 6Thaum tshav ntuj kub, cov kaus ntsws thiab qhuav lawm; vim tus cag ntsia av tsis tob. 7Muaj qee lub poob rau hauv lub hauvpaus pos, ces tsob pos hlob tuaj laum cov nplej ntawd tuag tas lawm. 8Muaj qee lub poob rau ntawm qhov av zoo, cov ntawd txhawv taus. Qee hnab txi tau ib puas lub, qee hnab txi tau rau caum lub thiab qee hnab txi tau peb caug lub.”
9Yexus xaus lus hais tias, “Yog leejtwg muaj pobntseg cia li mloog!”

Lub Homphiaj Ntawm Zaj Lus Pivtxwv

(Malakaus 4.10-12; Lukas 8.9-10)

10Cov thwjtim los nug Yexus hais tias, “Ua li cas koj pheej ua lus pivtxwv qhia lawv xwb?”
11Yexus teb hais tias, “Zaj uas neeg tsis tau paub hais txog Ntuj Ceebtsheej, kuv twb qhia rau nej lawm, tiamsis tsis tau qhia rau cov neeg ntawd paub. 12Rau qhov tus uas twb muaj lawm, yeej yuav muab ntxiv kom nws muaj nplua mias, tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog nws tsuas muaj mentsis xwb los Vajtswv yuav muab rho mus huv tibsi. 13Vim li ntawd, kuv thiaj ua lus pivtxwv qhia xwb, rau qhov lawv ntsia, tiamsis lawv tsis pom, lawv mloog, tiamsis lawv tsis hnov thiab tsis totaub. 14Ua li ntawd, thiaj muaj tiav raws li Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus tau hais tseg hais tias,
  ‘Nej yuav mloog tas mloog thiab,
   tiamsis nej yuav tsis totaub;
  nej yuav saib tas saib thiab, tiamsis nej yuav tsis pom,
  15rau qhov cov neeg no lub siab ruam,
   lawv tsis xav mloog,
  lawv ntsaws pobntseg, lawv tsis xav saib, lawv qi qhovmuag.
  Yog tsis ua li ntawd, nyob tsam lawv qhovmuag yuav pom,
   lawv pobntseg yuav hnov,
  lawv yuav totaub, ces lawv yuav tig rov los cuag kuv,
   thiab kuv yuav kho lawv tej mob zoo.’
16“Tiamsis nej yog cov uas muaj hmoo, nej qhovmuag thiaj pom thiab nej pobntseg thiaj hnov. 17Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, cov cev Vajtswv lus thiab cov neeg ncaj ncees tos ntev loo, lawv xav pom tej uas nej pom, tiamsis lawv tsis tau pom, lawv xav hnov tej uas nej hnov, tiamsis lawv tsis tau hnov.

Yexus Txhais Zaj Lus Pivtxwv Hais Txog Tus Tseb Nplej

(Malakaus 4.13-20; Lukas 8.11-15)

18“Nej cia li mloog, kuv yuav txhais zaj lus pivtxwv uas hais txog tus tseb nplej lub ntsiab rau nej. 19Cov neeg uas hnov zaj lus uas hais txog Ntuj Ceebtsheej tiamsis tsis totaub, zoo ib yam li lub noob nplej uas poob rau hauv plawv kev. Dab Ntxwgnyoog txawm los txeeb tej lus ntawd hauv lawv lub siab lawm. 20Cov noob nplej uas poob rau ntawm qhov av uas hauv muaj pobzeb tiv lawm, piv txog Vajtswv txojlus uas thaum neeg hnov dheev, lawv txaus siab hlo txais yuav tamsim ntawd. 21Tiamsis Txojlus ntawd cog tsis ruaj rau hauv lawv lub siab, Txojlus ntawd nyob tsis ntev. Thaum lawv raug kev txomnyem lossis kev tsimtxom, ces lawv txawm muab tso tseg tamsim ntawd. 22Cov noob nplej uas poob rau hauv lub hauvpaus pos, piv txog Vajtswv txojlus uas neeg hnov; tiamsis lawv tej kev nyuaj siab, kev ntshaw nyiaj hlob tuaj laum Vajtswv txojlus lawm, lawv txojkev ntseeg thiaj tsis loj hlob. 23Thiab cov noob nplej uas poob rau ntawm qhov av zoo, piv txog Vajtswv txojlus uas neeg hnov thiab totaub: cov neeg ntawd ibtxhia txi tau ib puas lub, ibtxhia txi tau rau caum lub thiab ibtxhia txi tau peb caug lub.”

Zaj Pivtxwv hais Txog Cov Txhauv

24Yexus qhia dua ib zaj lus pivtxwv rau lawv mloog hais tias, “Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li ib tug txivneej uas coj noob nplej mus tseb rau hauv nws daim teb. 25Muaj ib hmos thaum sawvdaws pw tsaug zog tas lawm, tus ntawd tus yeebncuab txawm coj ib co noob txhauv tuaj tseb xyaw rau cov nplej, ces nws txawm khiav lawm. 26Thaum cov nplej loj hlob thiab pib txhawv lawm, ua ciav pom muaj txhauv tuaj xyaw thiab. 27Tus tswv cov tubtxib los hais rau nws hais tias, ‘Tus tswv, puas yog koj tsuas tseb cov noob nplej zoo rau hauv koj daim teb xwb? Ua li cas nimno ho muaj txhauv tuaj xyaw thiab?’ 28Nws teb lawv hais tias, ‘Tej ntawd yog yeebncuab ua xwb.’ Cov tubtxib nug nws hais tias, ‘Koj puas xav kom peb mus muab cov txhauv ntawd dob povtseg?’ 29Nws teb hais tias, ‘Tsis txhob mus dob, nyob tsam thaum nej dob cov txhauv, nej yuav dob tau cov nplej thiab. 30Cia cov nplej thiab cov txhauv nyob ua ke mus txog lub caij hlais tso, kuv mam hais kom cov hlais xub hlais cov txhauv pav ua tej tes thiab muab mus pov hlawv, thiab sau cov nplej los rau hauv kuv lub txhab.’ ”

Lub Noob Zaub

(Malakaus 4.30-32; Lukas 13.18-19)

31Yexus hais dua ib zaj lus pivtxwv rau lawv mloog hais tias, “Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li lub noob zaub. Muaj ib tug txivneej coj ib lub noob zaub mus cog rau hauv nws daim teb. 32Lub noob zaub ntawd, me dua lwm yam noob huv tibsi. Thaum lub noob ntawd tuaj lawm, nws loj hlob ua ib tsob uas loj dua tej zaub huv tibsi. Nws loj ua ib tsob ntoo thiab noog los ua zes rau saum nws tej ceg.”

Cov Keeb

(Lukas 13.20-21)

33Yexus hais dua ib zaj lus pivtxwv rau lawv mloog hais tias, “Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li cov keeb uas ib tug pojniam muab xyaw rau peb siab hmoov nplej, thiab ua rau cov hmoov nplej su tas huv tibsi.”

Yexus ua Lus Pivtxwv Qhia

(Malakaus 4.33-34)

34Tej zaj uas Yexus qhia rau sawvdaws, nws ua lus pivtxwv qhia xwb, tsis muaj ib zaj uas nws tsis ua lus pivtxwv qhia li. 35Nws ua li ntawd kom muaj tiav raws li Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus tau qhia tseg hais tias,
  “Thaum kuv hais rau lawv, kuv yuav ua lus pivtxwv hais xwb;
  kuv yuav qhia tej uas tsis muaj neeg paub txij
  thaum tsim lub ntiajteb los rau lawv mloog.”

Yexus Txhais Zaj Lus Pivtxwv Hais Txog Nplej thiab Txhauv

36Yexus txawm tso cov neeg coob coob ntawd tseg thiab nws mus rau hauv tsev, nws cov thwjtim los hais rau nws hais tias, “Thov koj txhais zaj lus pivtxwv uas koj hais txog cov txhauv hauv daim teb ntawd rau peb mloog saib yog li cas.”
37Yexus qhia hais tias, “Tus uas tseb cov noob nplej zoo yog Neeg Leej Tub; 38daim teb yog lub ntiajteb no; cov noob nplej uas zoo yog cov neeg uas yog Vajtswv cov; cov txhauv yog cov neeg uas yog dab Ntxwgnyoog cov. 39Thiab tus yeebncuab uas tuaj tseb cov noob txhauv ntawd yog dab Ntxwgnyoog. Lub caij hlais yog lub sijhawm uas ntiajteb kawg, cov hlais yog cov timtswv ceebtsheej. 40Lub sijhawm ntiajteb kawg yuav zoo ib yam li thaum lawv sau cov txhauv mus povtseg. 41Neeg Leej Tub yuav txib nws cov timtswv mus sau cov neeg uas ua rau lwm tus ua txhaum thiab cov neeg ua phem ua qias huv tibsi tawm hauv nws lub tebchaws 42thiab coj cov neeg ntawd mus pov rau hauv lub cubtawg uas cig hlob hlob, lawv yuav quaj tom hniav qawv qhov ntawd. 43Thaum ntawd Vajtswv cov neeg yuav ci ntsa iab ib yam li lub hnub nyob hauv lawv Leej Txiv lub Tebchaws. Yog leejtwg muaj pobntseg cia li mloog!

Hub Nyiaj uas Faus Cia

44“Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li hub nyiaj uas luag muab faus cia rau hauv ib daim teb. Muaj ib tug mus pom ces nws txawm muab av npoog rau, nws zoo siab kawg li. Nws rov mus muab nws lub cuabtam muag huv tibsi, thiab muab cov nyiaj mus yuav daim teb ntawd.

Cov Hlaws uas Muaj Nqis

45“Thiab Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li ib tug tub luam mus nrhiav yuav cov hlaws uas muaj nqis. 46Thaum nws mus nrhiav pom ib co hlaws uas muaj nqis dua tej huv tibsi lawm, nws txawm rov los muab nws lub cuabtam muag thiab muab cov nyiaj mus yuav cov hlaws ntawd.

Lub Vas Cuab Ntses

47“Thiab Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li lub vas cuab ntses uas luag muab cuab rau hauv hiavtxwv mag tau txhua yam ntses. 48Thaum lub vas mag tau ntses ntau heev lawm, cov neeg cuab ntses txawm rub lub vas los rau tim ntug. Lawv zaum xaiv cov ntses zoo ntim rau hauv tawb, thiab muab cov uas tsis muaj nqis povtseg. 49Thaum lub sijhawm ntiajteb kawg yuav zoo li ntawd ntag. Cov timtswv yuav los muab cov neeg ua phem cais tawm ntawm cov neeg ua zoo mus, 50thiab coj mus pov rau hauv lub cubtawg uas cig hlob hlob, lawv yuav quaj tom hniav qawv qhov ntawd.”

Tej Tshiab thiab Tej Qub

51Yexus nug cov thwjtim hais tias, “Nej puas totaub tej no?”
 Lawv teb hais tias, “Peb totaub lawm.”
52Ces Yexus txawm hais rau lawv hais tias, “Yog li ntawd, txhua tus xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai uas twb kawm paub txog Ntuj Ceebtsheej lawm, lawv zoo ib yam li tus tswv tsev uas muab nws tej qhov txhia chaw qub thiab tshiab rho tawm hauv nws lub txhab los siv.”

Cov Neeg Hauv Naxales Tsis Hwm Yexus

(Malakaus 6.14-29; Lukas 9.7-9)

53Thaum Yexus qhia tej zaj lus pivtxwv no tas lawm, nws txawm tawm qhov ntawd 54thiab rov mus rau hauv nws lub nroog. Nws mus qhuab qhia hauv lub tsev sablaj, thiab cov neeg uas hnov nws qhia xav tsis thoob li. Lawv sib tham hais tias, “Nws tau tej tswvyim no qhov twg los? Thiab ua li cas nws ua tau tej txujci no? 55Nws puas yog tus kws ntoo tus tub? Nws niam puas yog Malis? Thiab nws cov kwv puas yog Yakaunpaus, Yauxej, Ximoos thiab Yudas? 56Puas yog nws cov muam puavleej nyob hauv lub nroog no? Nws tau tej tswvyim no qhov twg los?” 57Lawv txawm tsis hwm Yexus.
 Yexus hais rau lawv hais tias, “Tej neeg obcag puavleej hwm tus cev Vajtswv lus, tsuas yog cov neeg uas nyob hauv nws lub zos thiab nws tsev neeg thiaj tsis hwm nws xwb.”
58Yexus tsis tau ua tej txujci tseemceeb ntau pestsawg qhov ntawd, rau qhov lawv tsis ntseeg.