13

Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Maako 4:1-9; Lugaa 8:4-8)

1Dongh naaic hnoi Yesu cuotv wuov norm biauv mingh zueiz jienv wuov koiv-dorn hlen. 2Mienh camv haic daaih gapv zunv weih jienv ninh, ninh ziouc bieqc poux nzangv zueiz jienv. Zuangx mienh souv jienv wuov mbienx. 3Yesu longc waac-beiv njaaux camv-nyungc jauv ninh mbuo.
 Ninh gorngv, “Maaih dauh mienh cuotv mingh haaz nyim.
4Haaz nyei ziangh hoc, maaih deix nyim ndortv zuqc jauv. Norqc daaih nyanc nzengc mi'aqv. 5Maaih deix nyim ndortv zuqc la'bieiv-lomc, maiv maaih nie camv nyei dorngx. Nie maiv hoz, nyim ziouc guqc nyaah siepv. 6Nyutc cuotv daaih pui zuqc ziouc nyaux nzengc mi'aqv, weic zuqc nyim njiec nzungh maiv ndo. 7Maaih deix nyim ndortv zuqc njimv-lomc. Njimv hlo daaih mbiorngz jienv aqv. 8Maaih deix nyim ndortv zuqc ndau-longx, cuotv daaih ziangh duqv gitv. Maaih deix yietc gouv siou duqv yietc baeqv gouv. Maaih deix siou duqv luoqc ziepc gouv. Maaih deix siou duqv faah ziepc gouv. 9Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx oc.”

Yesu Weic Haaix Diuc Longc Waac-Beiv Njaaux

(Beiv mangc Maako 4:10-12; Lugaa 8:9-10)

10Sai-gorx mbuo daaih naaic Yesu, “Sai-Diex weic haaix diuc longc waac-beiv njaaux naaiv deix mienh?”
11Yesu dau, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh naaiv deix gem jienv nyei sic, Tin-Hungh bun meih mbuo hiuv, mv baac maiv bun ninh mbuo hiuv. 12Weic zuqc haaix dauh maaih nyei, oix jaa bun ninh maaih gauh camv, zungv maaih zengc. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh maaih diqv dien nyei, oix zuqc zorqv mingh. 13Hnangv naaiv, yie longc waac-beiv njaaux ninh mbuo weic zuqc
  ‘Ninh mbuo mangc yaac mangc maiv buatc,
   muangx yaac muangx maiv haiz, yaac maiv mengh baeqc.’
14Ninh mbuo doix-diuc nzengc I^saa^yaa douc nyei waac. Ninh gorngv,
  ‘Meih mbuo ndongc haaix muangx,
   meih mbuo maiv haih bieqc hnyouv,
   ndongc haaix mangc, yaac maiv maiv mengh baeqc.
  15Weic zuqc deix baeqc fingx nyei hnyouv nzotv,
   ninh mbuo zotv jienv m'normh kuotv yaac njipv jienv m'zing.
  Maiv zei aeqv, ninh mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc,
   m'normh haih muangx duqv haiz,
    hnyouv yaac haih mengh baeqc,
  ziouc huin nzuonx daaih
   bun yie zorc longx ninh mbuo.’
16Mv baac meih mbuo orn-lorqc haic aqv, weic zuqc meih mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc. Meih mbuo nyei m'normh haih muangx duqv haiz. 17Yie mbuox zien meih mbuo, zinh ndaangc maaih ⟨douc waac mienh⟩ caux kuv mienh camv oix buatc haic dongh meih mbuo buatc nyei, mv baac ninh mbuo maiv duqv buatc. Oix haiz dongh meih mbuo haiz nyei, mv baac ninh mbuo maiv duqv haiz.

Yesu Gorngv Mengh Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Maako 4:13-20; Lugaa 8:11-15)

18“Wuov nyungc, meih mbuo muangx gaax, haaz nyim nyei waac-beiv hnangv haaix nor. 19Haaz ndortv jauv wuov deix nyim se hnangv mienh haiz Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx mv baac maiv mengh baeqc. Yiem ninh mbuo nyei hnyouv wuov deix kuv fienx, hiuang orqv wuov dauh daaih caangv cuotv mi'aqv. 20Haaz ndortv la'bieiv-lomc, beiv mienh yietv haiz kuv fienx ziouc a'hneiv zipv. 21Mv baac se hnangv kuv fienx njiec nzungh maiv ndo, sienx maiv lauh. Laaix kuv fienx buangh zuqc sic fai zuqc mienh zoux doqc, ninh mbuo ziouc cuotv mi'aqv. 22Haaz ndortv zuqc njimv-lomc wuov deix nyim, beiv mienh haiz kuv fienx. Mv baac laaix kuonx hnyouv nyei sic fai laaix hnamv zinh nyaanh mbiorngz jienv kuv fienx, nyim ziouc maiv haih jauh aqv. 23Haaz ndortv ndau-longx nyei nyim, se hnangv mienh haiz kuv fienx yaac bieqc hnyouv, naaiv deix nyim ziouc ziangh duqv gitv. Maaih deix yietc gouv duqv yietc baeqv gouv, maaih deix duqv luoqc ziepc gouv, maaih deix duqv faah ziepc gouv.”

Haih Laengc Mienh Nyei Mbiauh Zorpc Zien Mbiauh Nyei Waac-Beiv

24Yesu aengx gorngv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. Ninh gorngv, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh beiv dauh mienh dorh mbiauh mingh haaz wuov ndeic. 25Maaih muonz, zuangx mienh bueix m'njormh wuov zanc, maaih dauh ninh nyei win-wangv zorqv haih laengc mienh nyei mbiauh haaz zorpc jienv, ziouc biaux mi'aqv. 26Mbiauh hlo daaih, cuotv mbiauh dorv nyei ziangh hoc ziouc zieqv duqv wuov nyungc laengc mienh nyei mbiauh zorpc jienv cuotv.
27“Bou ziouc mingh naaic ndeic-ziouv, ‘Gorx aac, meih haaz mbiauh wuov ndeic maiv zeiz? Hnangv naaic, wuov nyungc laengc mienh nyei mbiauh yiem haaix daaih?’
28“Ndeic-ziouv dau, ‘Naaiv se win-wangv zoux nyei gong.’
 “Bou ziouc naaic, ‘Wuov nyungc, Gorx oix yie mbuo mingh baeng guangc fai?’
29“Ndeic-ziouv gorngv, ‘Maiv dungx baeng aqv. Nzauh heix liemh mbiauh baeng zuqc. 30Cinh ninh hlo daaih. Taux gaatv nyei ziangh hoc yie ziouc mbuox gong-mienh gaatv wuov nyungc miev ndaangc, ndoh jienv yietc zeiv yietc zeiv nyei, dorh mingh buov guangc. Nqa'haav siou mbiauh daaih dapv jienv yie nyei lamz.’+”

Lai-Jaaix Nyim Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Maako 4:30-32; Lugaa 13:18-19)

31Yesu aengx gorngv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei eix leiz beiv norm lai-jaaix nyim, maaih dauh mienh dorh mingh zuangx ninh nyei ndeic. 32Yietc buoqv nyim se dongh lai-jaaix nyim gauh faix jiex. Mv baac zuangx jienv cuotv daaih se gauh hlo jiex nyungc-nyungc lai, zungv benx ndiangx. Norqc yaac daaih zoux lauz yiem ninh nyei nquaah.”

Bingv Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Lugaa 13:20-21)

33Yesu aengx gorngv yietc diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv ⟨bingv⟩ nor. Maaih dauh m'sieqv dorn zorqv deix bingv qouv buo tongv mbuonv. Naaiv deix mbuonv ziouc butv nzengc mi'aqv.”

Yesu Weic Haaix Diuc Longc Waac-Beiv

(Beiv mangc Maako 4:33-34)

34Naaiv deix jauv yietc zungv, Yesu kungx longc waac-beiv njaaux zuangx mienh hnangv. Cuotv liuz longc waac-beiv ninh maiv njaaux haaix nyungc ninh mbuo. 35Ninh hnangv naaiv zoux weic bun doix nzengc zinh ndaangc douc waac mienh gorngv nyei waac. Ninh gorngv,
  “Yie oix longc waac-beiv caux ninh mbuo gorngv,
   yie oix zorqv dongh zinh ndaangc yiem zeix lungh zeix ndau
    maiv gaengh mbiaangx yaangh taux ih zanc nyei sic
    zunh yaangh bun ninh mbuo muangx.”

Yesu Porv Mengh Laengc Mienh Nyei Mbiauh Zorpc Zien Mbiauh Nyei Waac-Beiv

36Caux zuangx mienh gorngv liuz waac, Yesu ziouc bieqc biauv mi'aqv. Sai-gorx mbuo aengx daaih gorngv, “Tov Sai-Diex porv mengh yiem ndeic zorpc haih laengc mienh nyei mbiauh nyei waac-beiv bun yie mbuo hiuv oc.”
37Yesu dau, “Haaz mbiauh wuov dauh se yie, Baamh Mienh nyei Dorn. 38Ndeic se naaiv baamh gen. Mbiauh nyim se Tin-Hungh nyei guoqv nyei baeqc fingx. Haih laengc mienh wuov nyungc mbiauh nyim se hiuang orqv wuov dauh nyei baeqc fingx. 39Haaz haih laengc mienh nyei nyim wuov dauh win-wangv se mienv nyei hungh. Gaatv mbiauh nyei ziangh hoc yaac beiv baamh gen nyei setv mueiz. Gaatv mbiauh wuov deix gong-mienh se fin-mienh.
40“Gong-mienh hnangv haaix nor gaatv haih laengc mienh nyei mbiauh daaih buov douz, taux baamh gen nyei nyei setv mueiz yaac hnangv wuov nor. 41Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix paaiv yie nyei fin-mienh mingh zorqv dongh zorpc jienv yie nyei guoqv nyei baeqc fingx wuov deix yietc zungv nduov mienh baamz zuiz caux zoux waaic nyei mienh siou daaih 42zoi bieqc domh douz-nzauc gu'nyuoz, bun ninh mbuo yiem wuov bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev. 43Wuov zanc gan longx Tin-Hungh wuov deix ziouc yiem ninh mbuo nyei Zaangc Diex nyei guoqv hnangv mba'hnoi nor, ziux njang. Haaix dauh maaih m'normh, oix zuqc baeng m'normh muangx longx oc.

Jiem Nyaanh Biopv Jienv Nyei Waac-Beiv

44“Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh, se hnangv jiem nyaanh biopv jienv wuov ndeic nor. Maaih dauh mienh buatc liuz, ninh ziouc aengx biopv jienv aqv. Ninh a'hneiv haic ziouc nzuonx mingh zorqv ninh nyei jaa-dingh nyungc-nyungc ga'naaiv maaic nzengc, dorh nyaanh mingh maaiz wuov nzong ndeic aqv.

La'bieiv-Zou Nyei Waac-Beiv

45“Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh yaac hnangv dauh saeng-eix mienh mingh lorz jaaix nyei la'bieiv-zou. 46Lorz duqv norm gauh jaaix jiex, ninh ziouc nzuonx mingh maaic nzengc ninh maaih nyei yietc zungv aengx maaiz wuov norm la'bieiv-zou.

Borngz Mungz Nyei Waac-Beiv

47“Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh yaac beiv mungz borngz njiec koiv guaatv duqv nyungc-nyungc mbiauz. 48Mbiauz buangv mungz, borngz mbiauz nyei mienh tor cuotv wuov mbienx mingh. Ninh mbuo ziouc zueiz jienv ginv longx nyei dapv tongv. Maiv benx wuov deix ziouc guaengx guangc. 49Baamh gen nyei setv mueiz yaac hnangv naaiv nor. Tin-Hungh nyei fin-mienh oix daaih zorqv waaic nyei mienh caux zoux horpc Tin-Hungh wuov deix bun nqoi. 50Waaic nyei zoi bieqc domh douz-nzauc gu'nyuoz, bun ninh mbuo yiem wuov bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.”

Siang-Ga'naaiv Caux Loz-Ga'naaiv

51Yesu naaic sai-gorx mbuo, “Naaiv deix waac yietc zungv meih mbuo mengh baeqc nyei saah?”
 Ninh mbuo dau, “Mengh baeqc nyei.”
52Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Wuov nyungc, mouz dauh njaaux leiz nyei fin-saeng, dongh duqv hoqc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei zien leiz wuov deix, se hnangv dauh biauv-ziouv yiem ninh siou ga'naaiv nyei dorngx zorqv cuotv loz nyei caux siang nyei ga'naaiv daaih nor.”

Naa^saa^letv Mungv Nyei Mienh Nqemh Yesu

(Beiv mangc Maako 6:1-6; Lugaa 4:16-30)

53Yesu gorngv liuz naaiv deix waac-beiv, ninh cuotv wuov norm dorngx 54aengx nzuonx taux ninh ganh nyei buonv-mungv, yiem wuov wuic dorngh njaaux mienh. Muangx haiz nyei mienh mbuoqc horngh haic. Ninh mbuo naaic gaax, “Ninh yiem haaix duqv naaiv nyungc cong-mengh ni? Ninh hnangv haaix nor haih zoux duqv naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic? 55Ninh maiv zeiz wuov dauh ndiangx-zaangc nyei dorn fai? Ninh nyei maa yaac maiv zeiz Maa^li^yaa fai? Yaagorpc, Yosepv, Simon, caux Yu^ndaatc zoux ninh nyei youz maiv zeiz? 56Ninh nyei muoc mbuo yietc zungv caux mbuo yiem naaiv maiv zeiz? Wuov nyungc, naaiv deix cong-mengh caux banh zeic zoux mbuoqc horngh nyei sic yiem haaix duqv daaih?” 57Ninh mbuo ziouc nqemh ninh aqv.
 Yesu mbuox ninh mbuo, “Douc waac mienh mingh taux haaix, maaih mienh taaih. Kungx ganh nyei buonv-mungv caux biauv zong mienh maiv taaih hnangv.”
58Laaix ninh mbuo maiv sienx, yiem wuov Yesu ziouc maiv zoux mbuoqc horngh nyei sic camv aqv.