13

Chuyện Ngụ Ngôn Về Người Gieo Giống

(Mác 4:1-20; Lu 8:4-15)

1Cũng trong ngày đó Đức Giê-su rời khỏi nhà, ra ngồi bên bờ biển. 2Nhiều đoàn người đến với Ngài, đến nỗi Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền, còn tất cả dân chúng đứng trên bờ. 3Ngài dùng ngụ ngôn dạy dỗ dân chúng nhiều điều. Ngài kể: “Một người kia đi ra gieo giống. 4Đang khi gieo giống, một số hạt rơi trên đường đi, chim đến ăn hết. 5Một số khác rơi nhằm chỗ có đá, không có nhiều đất nên mọc lên ngay vì đất không sâu. 6Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị sém nắng và vì không có rễ nên chết khô. 7Một số khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc lên làm lúa bị nghẹt. 8Nhưng một số rơi vào chỗ đất tốt nên kết quả, hạt ra một trăm, hạt ra sáu chục, hạt ra ba chục. 9Ai có tai, hãy lắng nghe.”
10Các môn đệ đến hỏi Ngài: “Sao Thầy dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng?”
11Ngài đáp: “Vì các con được ban cho hiểu biết sự huyền nhiệm về Nước Thiên Đàng, nhưng họ thì không. 12Vì người có lại được cho thêm và đầy dẫy. Nhưng người không có, ngay cả điều họ có cũng bị cất đi. 13Lý do Ta kể chuyện ngụ ngôn vì họ nhìn nhưng không thấy, lắng tai mà chẳng nghe, chẳng hiểu. 14Lời tiên tri I-sa nói về họ đã được ứng nghiệm:
  ‘Các ngươi cứ nghe nhưng không hiểu,
   Cứ nhìn nhưng không thấy.
  15Vì lòng dân này đã chai lì,
   Tai đã nặng,
   Mắt nhắm kín,
  Nếu không, mắt họ đã thấy
   Tai đã nghe
   Và tâm trí họ hiểu rõ,
  Để quay trở lại và Ta sẽ chữa lành cho.’ ”
16“Nhưng phước cho các con có mắt thấy được, có tai nghe được. 17Vì thật, Ta bảo các con, nhiều tiên tri và người công chính mong ước được thấy những điều các con thấy, nghe lời các con nghe, mà không được.
18Thế thì, các con hãy nghe ý nghĩa chuyện ngụ ngôn về người gieo giống. 19Tất cả những ai nghe đạo Nước Đức Chúa Trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp mất hạt giống đã gieo trong lòng họ, đây là hạt giống rơi xuống đường. 20Hạt giống rơi nhằm chỗ đất có đá chỉ về người nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, 21nhưng không đâm rễ trong lòng, chỉ tạm thời nên khi gặp khó khăn hay bị bắt bớ vì đạo, họ bỏ đạo ngay. 22Hạt giống rơi nhằm bụi gai chỉ về người nghe đạo nhưng lòng lo lắng về đời này, ham mê giàu sang, làm đạo chết nghẹt, không kết quả được. 23Hạt giống rơi nhằm đất tốt chỉ về người nghe, hiểu đạo và kết quả, một thành trăm, một thành sáu chục, một thành ba chục.”

Ngụ Ngôn Về Cỏ Lùng Lẫn Trong Lúa

24Đức Giê-su kể cho họ một chuyện ngụ ngôn khác: “Nước Thiên Đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25Nhưng đang khi mọi người ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của ông rồi bỏ đi. 26Thế là lúa lớn lên và kết hạt, nhưng đồng thời cỏ lùng cũng xuất hiện.
27Đầy tớ của chủ nhà đến trình: ‘Thưa chủ, chủ không gieo giống lúa tốt trong ruộng sao? Tại sao lại có cỏ lùng mọc trong ruộng?’
28Chủ trả lời: ‘Kẻ thù đã làm đấy.’ Các đầy tớ thưa: ‘Chủ muốn chúng tôi đi nhổ cỏ không?’
29Chủ đáp: ‘Không nên, e rằng khi nhổ cỏ các anh sẽ nhổ cả gốc lúa đi chăng. 30Cứ để cả lúa lẫn cỏ mọc lên cho đến mùa gặt. Lúc ấy ta sẽ bảo thợ gặt nhổ cỏ trước, bó lại rồi đốt, sau đó sẽ gặt lúa đem trữ trong kho của ta.’ ”

Ngụ Ngôn Về Hạt Cải Và Men

(Mác 4:30-32; Lu 13:18-21)

31Đức Giê-su kể cho họ một chuyện ngụ ngôn khác: “Nước Thiên Đàng ví như một hạt cải người ta gieo trong vườn. 32Hạt cải vốn nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt nhưng khi lớn lại to hơn hết các loại rau khác, trở thành cây, chim trời đến làm tổ trên cành.”
33Ngài cũng kể thêm một ngụ ngôn khác: “Nước Thiên Đàng ví như chất men một phụ nữ lấy trộn với ba thùng bột cho đến khi tất cả bột dậy lên.”

Mục Đích Của Ngụ Ngôn

(Mác 4:33-34)

34Đức Giê-su dùng ngụ ngôn để dạy tất cả những điều này cho đám đông, không một điều gì Ngài dạy họ mà không dùng ngụ ngôn. 35Điều này để ứng nghiệm lời tiên tri rằng:
  “Ta sẽ mở miệng dạy dỗ bằng ngụ ngôn.
   Ta sẽ bày tỏ những điều bí ẩn từ khi sáng tạo thế giới.”

Chúa Giải Thích Ngụ Ngôn Cỏ Lùng

36Sau khi Đức Giê-su rời khỏi đám đông đi vào nhà, các môn đệ đến thưa: “Xin Thầy giải thích cho chúng con rõ ngụ ngôn cỏ lùng trong ruộng.”
37Ngài phán: “Người gieo giống tốt là Con Người. 38Ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con dân Nước Đức Chúa Trời, cỏ lùng là con cái quỷ vương. 39Kẻ thù gieo cỏ là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là thiên sứ.
40Như cỏ bị nhổ và đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng như thế. 41Con Người sẽ sai thiên sứ nhặt khỏi vương quốc Ngài tất cả những kẻ gây tội ác và những kẻ phạm pháp, 42rồi ném chúng vào lò lửa, là nơi đầy tiếng than khóc và rên xiết. 43Còn người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai, hãy lắng nghe.”

Ngụ Ngôn Về Châu Báu

44“Nước Thiên Đàng ví như kho châu báu chôn giấu trong ruộng. Có một người tìm thấy kho báu đó thì đem giấu. Quá mừng rỡ, người ấy đi bán hết gia tài mình để mua thửa ruộng đó.”

Ngụ Ngôn Về Ngọc Trai

45“Nước Thiên Đàng cũng ví như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. 46Khi tìm được viên ngọc quý giá, liền đi bán hết gia tài để mua viên ngọc ấy.

Ngụ Ngôn Về Chài Lưới

47Nước Thiên Đàng cũng ví như lưới thả xuống biển bắt được đủ mọi loại cá. 48Khi đầy lưới, người ta kéo lên bờ, ngồi xuống lựa cá tốt bỏ vào thùng, còn cá xấu thì ném đi. 49Ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Thiên sứ sẽ đến phân cách kẻ ác khỏi người công chính 50và ném kẻ ác vào lò lửa, nơi đó sẽ có than khóc và rên xiết.
51Các con có hiểu được mọi điều đó không?” Họ thưa: “Dạ hiểu.”
52Ngài bảo tiếp: “Vì vậy mỗi chuyên gia kinh luật khi học làm môn đệ Nước Thiên Đàng thì giống như một người chủ nhà kia lấy ra khỏi kho tàng mình những bảo vật mới lẫn cũ.”

Chúa Về Quê

(Mác 6:1-6; Lu 4:16-30)

53Đức Giê-su dạy xong các ngụ ngôn kia, Ngài rời khỏi chỗ đó. 54Về đến quê mình, Ngài dạy dỗ dân chúng trong hội đường khiến ai nghe cũng ngạc nhiên hỏi: “Nhờ đâu người này được thông sáng và làm nổi những việc quyền năng nầy? 55Người này không phải là con của ông thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là bà Ma-ri và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đê hay sao? 56Và các em gái người chẳng phải tất cả đang ở giữa vòng chúng ta đây sao? Nhờ đâu người được mọi điều này?” 57Họ vấp phạm vì Ngài, song Đức Giê-su phán cùng họ: “Tiên tri được tôn trọng mọi nơi ngoại trừ tại quê hương và nhà mình.”
58Ngài không làm nhiều việc quyền năng tại đó vì lòng vô tín của họ.