14

Yauhaa tuag

(Mk. 6:14-29; Lk. 9:7-9)

1Thaus tug tswv xeev Helauj tau nov txug Yexu lub moo, 2nwg txawm has rua nwg cov tub teg tub taw tas, “Tug nuav yeej yog Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej. Nwg sawv huv qhov tuag rov lug lawm, mas nwg txhad muaj fwjchim ua tau tej txujci phemfwj nuav.” 3Helauj tub nteg Yauhaa hab muab khi kaw rua huv tsev lojfaaj, vem yog tim Helauntia kws yog Helauj tug kwv Fili tug quaspuj, 4tsua qhov Yauhaa txeev has rua Helauj tas, “Koj tsw muaj cai yuav tug hov ua koj quaspuj.” 5Txawm yog Helauj xaav muab Yauhaa tua los nwg kuj ntshai cov pejxeem, tsua qhov puab fwm tas Yauhaa yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug. 6Thaus ua kevcai ncu txug nub kws yug Helauj, Helauntia tug ntxhais txawm dha seev cev taab meeg cov qhua suavdawg mas ua rua Helauj txaus sab heev, 7Helauj txhad cog lug twv tas nwg thov daabtsw nwg yeej yuav tau yaam ntawd. 8Tug ntxhais txhad thov lawv le leej nam qha rua nwg tas, “Thov muab Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej lub taubhau tso huv lub choo coj lug rua kuv ntawm nuav.” 9Mas vaajntxwv ntxhuv sab, tassws vem yog saib rua tej lug kws nwg twv hab saib rua cov qhua nwg txhad tso ncauj kuas muab rua tug ntxhais. 10Nwg txawm khaiv tuabneeg moog txav Yauhaa lub taubhau huv tsev lojfaaj. 11Puab muab Yauhaa lub taubhau tso rua huv lub choo coj lug pub rua tug ntxhais hov, tug ntxhais txhad coj moog rua leej nam. 12Mas Yauhaa cov thwjtim tuaj coj Yauhaa lub cev moog log, hab puab moog has rua Yexu paub.

Pub mov rua tswb txheeb leej noj

(Mk. 6:30-44; Lk. 9:10-17; Yh. 6:1-14)

13Thaus Yexu nov le ntawd nwg txawm nce nkoj tawm hov ntawd moog nyob tuab leeg rua ib qho chaw kws tsw muaj tuabneeg. Thaus tej tuabneeg nov le hov, puab txawm tawm huv tej moos moog kwtaw lawv nwg qaab moog. 14Thaus Yexu tawm huv lub nkoj lug nwg pum muaj tuabneeg coob coob, nwg txhad taab ncuab puab hab khu cov tuabneeg muaj mob kuas zoo. 15Thaus yuav tsaus ntuj nwg cov thwjtim lug has rua nwg tas, “Ntawm nuav yog ntuj nraag teb do, hab taav nuav lig lawm. Ca le tso cov tuabneeg moog sub puab txhad tau moog yuav mov noj tom tej zej zog.” 16Yexu has tas, “Tsw txug puab tawm moog, mej ca le pub rua puab noj.” 17Puab has rua nwg tas, “Ntawm nuav peb tsuas muaj tswb lub ncuav hab ob tug ntseg xwb.” 18Nwg txawm has tas, “Muab lug rua kuv.” 19Tes nwg txawm has kuas cov tuabneeg hov nyob tsawg rua ntawm tej nyom. Thaus nwg txais tswb lub ncuav hab ob tug ntseg hov lawm, nwg tsaa muag saib sau ntuj thov Vaajtswv foom koob moov mas muab ndais cev rua cov thwjtim, mas cov thwjtim faib rua cov tuabneeg coob coob hov. 20Puab txhua tug noj tsau huvsw. Tej ncuav kws noj tsw taag puab khaws tau kaum ob tawb puv nkaus. 21Cov tuabneeg kws noj hov cov txwvneej xwb muaj kwvlaam tswb txheeb leej tsw suav cov quaspuj mivnyuas.

Yexu moog kwtaw sau nplaim dej

(Mk. 6:45-52; Yh. 6:15-21)

22Thaus ntawd Yexu has kuas nwg cov thwjtim nce nkoj hlaa dej ua nwg ntej moog rua saab tid, tes Yexu txawm tso cov tuabneeg rov moog. 23Thaus nwg tso cov tuabneeg hov moog taag lawd, nwg tuab leeg txawm nce moog thov Vaajtswv peg roob. Thaus tsaus ntuj lawd, Yexu tuab leeg tseed nyob peg roob, 24tassws lub nkoj nyob deb ntawm ntug havtxwv lawm hab raug tej nam nthwv dej nplawm vem yog cua ntsawj tom hauv ntej tuaj. 25Thaus qab qua thawj tswg Yexu moog kwtaw sau nplaim dej havtxwv tuaj rua ntawm cov thwjtim. 26Thaus cov thwjtim pum nwg lug kwtaw sau nplaim dej, puab ntshai kawg hab has tas, “Yog daab!” Puab qw nrov vem yog ntshai. 27Taamswm ntawd Yexu has rua puab tas, “Ua sab tuab, yog kuv ntaag. Tsw xob ntshai.” 28Petu txawm teb nwg tas, “Tug Tswv, yog koj tag, thov has kuas kuv tuaj sau nplaim dej rua ntawm koj.” 29Yexu has tas, “Tuaj los maj.” Petu txawm nqeg nkoj moog kwtaw sau nplaim dej rua ntawm Yexu. 30Tassws thaus nwg pum cua ntsawj nwg txawm ntshai. Nwg chiv tog txawm qw nrov tas, “Tug Tswv, cawm kuv lauj!” 31Taamswm ntawd Yexu cev loo teg ntsab nkaus nwg hab has rua nwg tas, “Tug kws kev ntseeg yau 'e, ua caag koj tsw ruaj sab?” 32Thaus ob tug nce rua huv lub nkoj lawm, cua kuj tu lawm. 33Puab cov kws nyob huv nkoj txawm pe hawm Yexu has tas, “Koj yog Vaajtswv tug tub tag.”

Yexu khu mob huv Kenexale

(Mk. 6:53-56)

34Thaus puab hlaa dhau havtxwv lawd puab nreg nkoj rua ntawm Kenexale. 35Thaus cov tuabneeg kws nyob ntawd cim tau Yexu, puab txawm khaiv tuabneeg moog has thoob plawg ib ncig ntawd, mas puab coj txhua tug kws muaj mob tuaj cuag Yexu, 36hab thov Yexu ca cov tuabneeg mob hov kov nwg lub qaab tsho xwb. Txhua tug kws tau kov lawd kuj zoo huvsw.