14

Luag Txiav Yauhas Cajdab

(Malakaus 6.14-29; Lukas 9.7-9)

1Lub sijhawm ntawd, Helauj tus uas kav lub xeev Kalilais hnov txog Yexus lub moo. 2Nws txawm qhia rau nws cov nomtswv hais tias, “Tus no yeej yog Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej sawv hauv qhov tuag rov los lawm, nws thiaj ua tau tej txujci tseemceeb no.”
3Rau qhov Helauj tau txib neeg mus ntes Yauhas khi thiab coj nws mus kaw rau hauv tsev lojcuj. Helauj ua li ntawd twb yog Helauj yuav Helaudias uas yog Helauj tus kwv Filis tus pojniam. 4Rau qhov Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej hais rau Helauj hais tias, “Qhov uas koj yuav Helaudias ua koj pojniam txhaum kevcai lawm!” 5Helauj xav tua Yauhas, tiamsis nws ntshai cov Yudais, rau qhov sawvdaws paub tseeb hais tias Yauhas yog ib tug cev Vajtswv lus.
6Hnub uas luag nco txog Helauj hnub yug, Helaudias tus ntxhais los seevcev rau sawvdaws saib, Helauj txaus siab heev, 7Helauj coglus rau tus ntxhais hais tias, “Yog koj thov yam twg, kuv yuav muab yam ntawd rau koj!”
8Tus ntxhais txawm mus thov Helauj raws li nws niam qhia rau nws lawm hais tias, “Koj cia li muab Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej lub taubhau txiav tso rau hauv lub phaj nqa los rau kuv ntawm no!”
9Vajntxwv nyuaj siab kawg li, tiamsis vim nws tau coglus tabmeeg sawvdaws lawm, nws thiaj ua raws li tus ntxhais thov. 10Ces nws txawm txib neeg mus txiav Yauhas cajdab hauv tsev lojcuj. 11Lawv muab Yauhas lub taubhau tso rau hauv lub phaj nqa los rau tus ntxhais, ces tus ntxhais nqa mus rau nws niam. 12Yauhas cov thwjtim txawm tuaj muab Yauhas lub cev coj mus faus lawm; thiab lawv mus qhia tej no rau Yexus paub.

Yexus Muab Mov rau Tsib Txhiab Leej Noj

(Malakaus 6.30-44; Lukas 9.10-17; Yauhas 6.1-4)

13Thaum Yexus hnov hais tias Yauhas tuag lawm, Yexus tib leeg txawm caij nkoj tawm qhov ntawd mus rau ib qhov chaw uas tsis muaj neeg. Thaum sawvdaws hnov hais tias, Yexus mus rau qhov ntawd lawm, lawv txawm tawm hauv lawv tej nroog taug ntug dej caum Yexus qab mus. 14Thaum Yexus tawm hauv nkoj los, nws pom muaj neeg coob coob, nws hlub lawv thiab nws kho lawv cov neeg muaj mob txhua tus zoo huv tibsi.
15Thaum yuav tsaus ntuj, Yexus cov thwjtim los hais rau Yexus hais tias, “Qhov no nyob deb nroog thiab twb lig lig lawm, thov koj kom sawvdaws mus nrhiav muas mov tom tej zos noj.”
16Yexus teb hais tias, “Tsis txhob kom lawv mus, nej cia li muab mov rau lawv noj!”
17Cov thwjtim teb hais tias, “Peb tsuas muaj tsib lub ncuav thiab ob tug ntses xwb.”
18Yexus hais tias, “Cia li muab los rau kuv.” 19Yexus kom sawvdaws zaum ntawm tej nyom; Yexus muab tsib lub ncuav thiab ob tug ntses los, ces nws tsa qhovmuag saib rau saum ntuj thiab ua Vajtswv tsaug, thiab muab cov ncuav ntais cev rau cov thwjtim thiab cov thwjtim coj mus faib rau sawvdaws noj. 20Txhua tus puavleej tau noj tsau huv tibsi. Cov thwjtim mus sau cov ncuav seem uas sawvdaws noj tsis tas tau kaum ob tawb puv nkaus. 21Cov neeg uas noj mov hnub ntawd, cov txivneej muaj kwvlam li tsib txhiab leej, tsis suav cov pojniam thiab menyuam.

Yexus Mus Kotaw Saum Nplaim Dej

(Malakaus 6.45-52; Yauhas 6.15-21)

22Tom qab ntawd Yexus kom cov thwjtim nce mus rau hauv nkoj thiab caij hla hiavtxwv ua ntej mus rau sab tim ub, ces Yexus txawm kom sawvdaws rov mus tsev. 23Tom qab uas Yexus kom lawv mus tsev tas lawm, nws tib leeg nce mus thov Vajtswv pem roob. Thaum tsaus ntuj lawm nws tseem nyob nws pem roob; 24Lub sijhawm ntawd cov thwjtim twb caij nkoj mus txog ib nrab dej lawm. Cua ntsawj tom hauv ntej tuaj ua rau dej ntas tej niag twv tuaj ntaus lub nkoj.
25Thaum plaub teev yuav kaj ntug, Yexus los kotaw saum nplaim dej los cuag cov thwjtim. 26Thaum lawv pom Yexus los kotaw sau nplaim dej, lawv ntshai kawg li thiab qw hais tias, “Yog Dab!”
27Tamsim ntawd Yexus hais rau lawv hais tias, “Nej tsis txhob poob siab! Yog kuv ntag, tsis txhob ntshai!”
28Petus hais tias, “Tus Tswv, yog hais tias yog koj tiag, thov koj hais kom kuv mus tau saum nplaim dej tuaj cuag koj.”
29Yexus teb hais tias, “Cia li tuaj!” Petus txawm tawm hauv lub nkoj mus kotaw saum nplaim dej mus cuag Yexus. 30Tiamsis thaum Petus pom cua ntsawj hlob hlob nws ntshai kawg li, ces nws txawm tog zog rau hauv dej, nws hu nrov nrov hais tias, “Tus Tswv, thov koj pab kuv!”
31Tamsim ntawd Yexus txawm cev loo tes mus tuav nkaus Petus thiab hais tias, “Ua li cas koj kev ntseeg yuav tsawg ua luaj li! Ua li cas koj tsis cia siab?”
32Thaum nkawd nce mus rau hauv lub nkoj, ces cua txawm tu lawm. 33Cov thwjtim uas nyob hauv lub nkoj txawm txhos caug ntua hawm Yexus thiab hais tias, “Koj yog Vajtswv tus Tub tiag.”

Yexus Kho Mob Hauv Nkenexales

(Malakaus 6.53-56)

34Yexus thiab nws cov thwjtim caij nkoj hla Hiavtxwv mus txog tim Nkenexales. 35Cov neeg uas nyob cheebtsam ntawd paub hais tias yog Yexus. Lawv txawm txib neeg mus qhia rau cov neeg uas nyob puagncig cheebtsam ntawd. Ces lawv txawm coj tej neeg muaj mob tuaj cuag Yexus. 36Lawv thov Yexus hais tias, cia lawv kov Yexus lub tw tsho xwb; lawv txhua tus uas tau kov puavleej zoo huv tibsi.