14

Tengx Mienh Jiex Wuom Nyei Leiz Wuov Dauh Yo^han Zuqc Daix Daic

(Beiv mangc Maako 6:14-29; Lugaa 9:7-9)

1Wuov zanc gunv Gaa^li^li Saengv wuov dauh Helotv Hungh muangx haiz Yesu nyei jauv-louc 2ziouc mbuox ninh nyei sin-hlen mienh, “Naaiv dauh ndongc haaix zungv dongh tengx mienh ⟨jiex wuom nyei leiz⟩ wuov dauh Yo^han aengx nangh daaih aqv, ninh cingx daaih maaih naaiv nyungc qaqv zoux mbuoqc horngh nyei sic.”
3Zinh ndaangc Helotv, laaix ninh nyei youz Filipv nyei auv, ⟨He^lo^ndietc,⟩ zorqv Yo^han ndoh jienv dorh mingh wuonx loh, 4weic zuqc Yo^han zanc-zanc gorngv mbuox Helotv, “Meih maiv maaih leiz longc He^lo^ndietc zoux auv.” 5Helotv ziouc jiez hnyouv oix daix Yo^han mv baac ninh gamh nziex baeqc fingx weic zuqc Yiutai Mienh taaih Yo^han zoux dauh ⟨He^lo^ndietc,⟩
6Zoux gau, taux Helotv nyei sih nyietv-hnoi, He^lo^ndietc nyei sieqv yiem zuangx kaeqv mienh nyei nza'hmien cangx heix. Helotv gengh a'hneiv haic 7ziouc laengz waac bun wuov dauh sieqv, “Maiv gunv meih oix longc haaix nyungc, yie laengz bun meih aqv.” 8Naaiv dauh sieqv ziux ninh nyei maa mbuox nyei waac gorngv, “Tov ih zanc zorqv tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei m'nqorngv an jienv torqv-sienx dorh daaih bun yie oc.”
9Helotv Hungh nzauh haic mv baac laaix ninh dorng jienv kaeqv mienh laengz liuz ngaengc waac ninh ziouc njiec lingc ei wuov dauh sieqv nyei waac zoux. 10Ninh paaiv mienh mingh wuov loh hngaqv ndutv Yo^han nyei m'nqorngv. 11Ninh mbuo zorqv m'nqorngv daaih an jienv torqv-sienx bouh daaih bun wuov dauh sieqv. Sieqv yaac jiu bun ninh nyei maa. 12Yo^han nyei sai-gorx mbuo mingh zorqv sei dorh mingh zangx. Zangx liuz, ninh mbuo ziouc mingh mbuox Yesu mi'aqv.

Yesu Uix Biaa Cin Laanh Mienh

(Beiv mangc Maako 6:30-44; Lugaa 9:10-17; Yo^han 6:1-14)

13Yesu haiz liuz naaiv deix sic, ninh ganh ziouc bieqc nzangv cuotv wuov aengx mingh lengh nyei dorngx. Zuangx mienh hiuv duqv ziouc cuotv ninh mbuo nyei mungv yangh jauv gan jienv Yesu mingh. 14Yesu cuotv nzangv faaux mbienx mingh, buatc mienh camv haic. Ninh haiz korv-lienh haic ninh mbuo, ziouc zorc longx nzengc ninh mbuo nyei baengc. 15Lungh maanz-hmuangx, sai-gorx mbuo daaih mbuox Yesu, “Lungh aav lamh hmuangx aqv. Naaiv yaac lengh nyei dorngx. Tov mbuox zuangx mienh mingh aqv. Ninh mbuo ziouc haih mingh maaih laangz nyei dorngx maaiz nyanc.”
16Yesu dau, “Ninh mbuo maiv zuqc mingh lorqc. Meih mbuo ganh lorz bun ninh mbuo nyanc maah!”
17Sai-gorx mbuo gorngv, “Yiem naaiv yie mbuo kungx maaih biaa norm njuov caux i dauh mbiauz hnangv.”
18Yesu gorngv, “Zorqv daaih bun yie.” 19Yesu heuc zuangx mienh zueiz jienv maaih miev nyei dorngx. Ninh aengx zorqv wuov deix biaa norm njuov caux i dauh mbiauz daaih, cau hmien mangc lungh, laengz zingh Tin-Hungh liuz ziouc maeqv nqoi bun sai-gorx. Sai-gorx mbuo dorh mingh bun zuangx mienh nyanc. 20Zuangx mienh nyanc beuv nzengc. Zengc njiec wuov deix, sai-gorx mbuo siou daaih duqv ziepc nyeic ndaan buangv. 21Nyanc nyei mienh, daan m'jangc dorn hnangv, maaih leih maiv go biaa cin dauh. M'sieqv dorn caux fu'jueiv maiv funx.

Yesu Yangh Wuom-Minc

(Beiv mangc Maako 6:45-52; Yo^han 6:15-21)

22Yesu ziouc beqv sai-gorx mbuo bieqc nzangv mingh ndaangc, jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn. Ninh ganh yiem wuov heuc mienh bun nzaanx nzuonx nzengc. 23Zuangx mienh nzaanx nzengc, Yesu ganh faaux mbong-aiv mingh daux gaux. Lungh maanz-hmuangx aqv, Yesu ganh corc yiem wuov nyei. 24Doix wuov norm ziangh hoc sai-gorx mbuo nyei nzangv leih mbienx go haic aqv. Nzangv zuqc wuom-laangc mietv mingh mietv daaih nyei, laaix nziaaux ndungc jienv.
25Lungh aav lamh njang, buo norm taux juqv norm ziangh hoc mbu'ndongx, Yesu yangh wuom-minc mingh sai-gorx mbuo wuov. 26Sai-gorx mbuo buatc ninh yangh wuom-minc daaih, ninh mbuo ziouc gamh nziex! haic. Ninh mbuo gorngv, “Aav, naaiv janx-daic njoiz saah!” ziouc haeqv ninh mbuo waiz-waiz nyei heuc.
27Yesu liemh zeih gorngv mbuox ninh mbuo, “Gunv bungx hnyouv maah! Se dongh yie, maiv dungx gamh nziex.”
28Bide ziouc gorngv, “Ziouv aah! Se gorngv zeiz meih nor, heuc yie yangh wuom-minc mingh meih naaic.”
29Yesu gorngv, “Daaih maah!”
 Bide ziouc cuotv nzangv yangh wuom-minc hungx jienv Yesu mingh.
30Mv baac Bide buatc nziaaux hlo, haeqv ninh gamh nziex haic ziouc zemh jienv njiec. Ninh heuc, “Ziouv aah! Ziouv! Njoux yie maah!”
31Yesu liemh zeih sung buoz nanv jienv ninh yaac gorngv, “Meih sienx duqv hei haic. Meih nyei hnyouv weic haaix diuc mbungh mbienv?”
32Ninh mbuo i dauh bieqc nzangv. Nziaaux ziang naaic dingh mi'aqv. 33Yiem nzangv wuov deix ziouc baaix Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Ziouv aah! Meih za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn aqv.”

Yesu Yiem Gen^ne^saa^letv Zorc Baengc

(Beiv mangc Maako 6:53-56)

34Ninh mbuo jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn ziouc taux Gen^ne^saa^letv Deic. 35Yiem wuov norm dorngx mienh zieqv duqv Yesu ziouc bun waac mingh gormx wuov norm horngc zaangc. Mienh ziouc dorh yietc zungv baengc mienh taux Yesu wuov 36tov Yesu bun baengc mienh kungx hluo zuqc ninh nyei lui-juoqv. Haaix dauh hluo zuqc, baengc ziouc longx mi'aqv.