14

Tơlơi Yôhan Pô Ngă Baptem Djai

(Markôs 6:14-29; Luk 9:7-9)

1Amăng rơnŭk anŭn, pơtao Hêrôd Antipas, jing khua wai lăng kwar Galilê, hơmư̆ abih bang tơlơi mơyang Yêsu hơmâo ngă laih, 2laih anŭn ñu pơhiăp hăng ƀing ding kơna ñu tui anai, “Sĭt mơnuih anŭn jing Yôhan pô ngă Baptem yơh; ñu hơdip glaĭ laih mơ̆ng ƀing djai. Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh ñu dưi ngă lu tơlơi mơsêh mơyang.”
3Hlâo adih Hêrôd hơmâo pơkiaŏ laih ƀing ding kơna ñu mă akă krư̆ hĭ laih Yôhan amăng sang mơnă. Ñu ngă laih tui anŭn yuakơ bơnai ñu HʼHêrôdias pơtrŭt; hlâo adih, HʼHêrôdias jing bơnai Philip, jing adơi Hêrôd. 4Hơmâo hơdôm wơ̆t laih Yôhan khă kơ pơtao Hêrôd tui anai, “Ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi phiăn ta ôh kơ ih mă bơnai adơi ih jing hĭ bơnai ih pô.” 5Wơ̆t tơdah Hêrôd kiăng pơdjai hĭ Yôhan biă mă, samơ̆ ñu huĭ kơ ƀing ană plei yuakơ ƀing ană plei yap Yôhan jing sa čô pô pơala.
6Amăng hrơi arăng ƀơ̆ng huă hơdơr kơ hrơi tơkeng pơtao Hêrôd, ană dra HʼHêrôdias mŭt suang ƀơi anăp kơ abih bang ƀing tuai dŏ ƀơ̆ng huă, laih anŭn Hêrôd mơak biă mă yơh, 7tơl ñu ƀuăn rơ̆ng kiăng kơ pha brơi kơ dra anŭn hơget tơlơi gơ̆ kiăng yơh. 8Hơmư̆ tui tơlơi amĭ ñu djru pơmĭn brơi, tui anŭn ñu rơkâo kơ pơtao tui anai, “Pha brơi bĕ kơ kâo akŏ Yôhan pô ngă baptem ră anai ƀơi ja̱m.” 9Pơtao rơngot rŭng răng biă mă, samơ̆ yuakơ ñu ƀuăn rơ̆ng laih ƀơi anăp abih bang ƀing tuai dŏ ƀơ̆ng huă hrŏm hăng ñu, tui anŭn, ñu pơđar kơ ding kơna ñu ngă tui hăng tơlơi pô dra anŭn rơkâo yơh. 10Ñu pơkiaŏ nao ƀing gơñu čŏng hĭ tơkuai Yôhan amăng sang mơnă, 11laih anŭn pioh boh akŏ Yôhan amăng ja̱m hăng djă̱ ba nao pơ dra anŭn. Giŏng anŭn, dra anŭn djă̱ nao brơi kơ amĭ ñu ƀuh.
12Tơdơi kơ anŭn, ƀing ding kơna Yôhan rai mă atâo Yôhan laih anŭn nao dơ̱r hĭ; laih anŭn ƀing gơñu nao laĭ pơthâo Yêsu kơ tơlơi truh anŭn.

Yêsu Čem Rơbeh Kơ Rơma-Rơbâo Čô Mơnuih

(Markôs 6:30-44; Luk 9:10-17; Yôhan 6:1-14)

13Tơdang Yêsu hơmư̆ hơget tơlơi hơmâo truh laih kơ Yôhan, Ñu đuaĭ hĭ mơ̆ng anih anŭn hăng sŏng kiăng kơ nao pơ anih hiăl măl Ñu dưi dŏ hơjăn. Samơ̆ tơdang ƀing mơnuih lu hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu đuaĭ rơbat kơtuai ha̱ng ia kiaŏ tui Yêsu mơ̆ng plei pla jĕ dơnao ia anŭn. 14Tơdang Yêsu tơbiă mơ̆ng sŏng pơ ha̱ng ia gah adih, Ñu ƀuh ƀing mơnuih lu anŭn. Ñu glưh pran jua pap kơ ƀing gơ̆ laih anŭn pơsuaih hĭ abih bang mơnuih ruă duăm.
15Tơdang hrơi jĕ či kơnăm mơmŏt laih, ƀing ding kơna Yêsu rai laĭ pơ Ñu tui anai, “Ơ Nai ăh, anih anai jing anih hông hang biă mă laih anŭn ră anai ăt kơnăm mơmŏt laih mơ̆n, tui anŭn brơi kơ ƀing ană plei glaĭ bĕ, kiăng kơ ƀing gơñu dưi nao pơ tring trang plei pla jum dar kiăng kơ dưi hơduah gơnam ƀơ̆ng.”
16Samơ̆ Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gơñu ƀu či nao pơpă ôh! Ƀing gih yơh pha brơi kơ ƀing gơ̆ gơnam ƀơ̆ng.”
17Ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ Yêsu, “Samơ̆ ƀing gơmơi kơnơ̆ng hơmâo rơma klŏ ƀañ tơpŭng anet hăng dua drơi akan đôč.”
18Laih anŭn Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ba rai bĕ pơ Kâo gơnam ƀơ̆ng anŭn.” 19Giŏng anŭn, Ñu brơi ƀing mơnuih lu anŭn dŏ be̱r ƀơi rơ̆k. Ñu mă rơma klŏ ƀañ tơpŭng hăng dua drơi akan anŭn ƀơi tơngan, laih anŭn Ñu angak lăng đĭ pơ adai adih, bơni hơơč kơ Ơi Adai. Giŏng anŭn, Ñu wŏk ƀañ tơpŭng anŭn hăng pha brơi kơ ƀing ding kơna Ñu laih anŭn ƀing gơñu pơpha brơi gơnam ƀơ̆ng anŭn kơ ƀing mơnuih lu. 20Abih bang mơnuih ƀơ̆ng trơi soh sel yơh laih anŭn ƀing ding kơna duñ glaĭ čơđeh rơmeh ƀañ hăng akan rơbeh anŭn hơmâo truh kơ pluh-dua bai mơtam. 21Ƀing mơnuih ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng pơ anih anŭn hơmâo jĕ truh kơ rơma-rơbâo čô ƀing đah rơkơi, ƀu yap ba ƀing đah kơmơi hăng ƀing čơđai ôh.

Yêsu Rơbat Ƀơi Ngŏ Jơlah Ia Dơnao Galilê

(Markôs 6:45-52; Yôhan 6:15-21)

22Ƀơi mông anŭn mơtam, Yêsu pơđar kơ ƀing ding kơna Ñu đĭ amăng sŏng kiăng găn dơnao anŭn truh pơ ha̱ng gah adih hlâo kơ Ñu, samơ̆ bơ kơ ƀing mơnuih lu anŭn, Ñu brơi kơ ƀing gơ̆ glaĭ. 23Tơdơi kơ Yêsu brơi kơ ƀing mơnuih lu anŭn glaĭ laih, Ñu đĭ nao pơ bŏl čư̆ hơjăn Ñu kiăng kơ iâu laĭ. Tơdang hrơi kơnăm mơmŏt truh laih, Ñu dŏ glaĭ hơjăn Ñu pơ anih anŭn. 24Samơ̆ hlak mông anŭn, sŏng ƀing ding kơna Ñu hơmâo đuaĭ ataih laih mơ̆ng ha̱ng ia laih anŭn jơlah ia klă̱ klŭng ƀơi sŏng gơñu yuakơ angĭn thut nao rai.
25Amăng mông mơguah kơplăh wăh mơnŭ tơdjô̆ tal blung, Yêsu rơbat ƀơi jơlah ia anăp nao pơ ƀing ding kơna Ñu. 26Tơdang ƀing ding kơna ƀuh Ñu rơbat ƀơi jơlah ia, ƀing gơñu huĭ bra̱l biă mă. Ƀing gơñu pơhiăp ur hăng tơlơi huĭ tui anai, “Lăng adih, atâo lah!”
27Samơ̆ mông anŭn mơtam Yêsu pơkơjăp ƀing gơñu hăng laĭ tui anai, “Hơđơ̆ng jua pơmĭn bĕ! Anăm huĭ ôh, Kâo yơh anai.”
28Giŏng anŭn, Pêtrôs laĭ kơ Ñu, “Ơ Khua ăh, tơdah sĭt Ih biă mă anŭn, rơkâo kơ Ih brơi bĕ kâo rơbat ƀơi jơlah ia nao pơ Ih.”
29Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu, “Rai bĕ!” Tui anŭn, Pêtrôs trŭn mơ̆ng sŏng laih anŭn rơbat ƀơi jơlah ia nao pơ Yêsu. 30Samơ̆ tơdang ñu lăng kơ angĭn kơtang đơi, ñu huĭ hyưt laih anŭn čơdơ̆ng kơdram amăng ia, tui anŭn ñu iâu đĭ kraih tui anai, “Ơ Khua hơi, pơklaih kâo đa.”
31Ƀơi mông anŭn mơtam Yêsu yơr tơngan mă ñu hăng laĭ, “Ơ mơnuih hơmâo tơlơi đaŏ anet ăh! Yua hơget ih đing đaŏ lĕ?”
32Laih anŭn tơdang Yêsu hăng Pêtrôs đĭ pơ sŏng, angĭn hlŏng dŏ hơđơ̆ng mơtam. 33Hơnŭn yơh, abih bang ƀing ding kơna amăng sŏng kơkuh pơpŭ kơ Yêsu hăng laĭ, “Sĭt yơh, Ih jing Ană Ơi Adai biă mă.”

Yêsu Pơsuaih Ƀing Ruă Duăm Pơ Plei Gennêsaret

(Markôs 6:53-56)

34Tơdang ƀing gơñu hơmâo găn laih ia dơnao anŭn, ƀing gơñu truh pơ plei Gennêsaret. 35Laih anŭn tơdang hơmâo đơđa mơnuih thâo krăn Yêsu, ƀing gơñu iâu pơthâo kơ ƀing ană plei jum dar plei pla tring trang anŭn laih anŭn ba rai ƀing mơnuih dju djuăm duăm ruă pơ Yêsu. 36Ƀing gơñu kwưh rơkâo Yêsu brơi kơ ƀing ruă duăm ruaih ƀơi jih ao Ñu, tui anŭn abih bang ƀing ruă duăm hlơi pô ruaih djơ̆ ao Yêsu le̱ng kơ suaih hĭ mơtam yơh.