14

Klei Arăng Bi Mdjiê Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem

(Mark 6:14-29; Luk 9:7-9)

1Hlăk anăn mtao Hêrôt, pô kiă kriê čar Galilê, hmư̆ arăng yăl dliê klei hing ang Yêsu. 2Ñu lač kơ phung dĭng buăl ñu, “Yêsu anei jing Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem, lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê. Kyuanăn klei myang ñu mâo dưi ngă lu klei yuôm bhăn anei.” 3Kyuadah mtao Hêrôt brei arăng mă čăp leh anăn krư̆ leh Y-Yôhan hlăm war mnă kyua H'Hêrôdias, mô̆ ayŏng ñu Y-Philip. 4Kyuadah Y-Yôhan tuôm lač leh kơ ñu, “Amâo bhiăn ôh ih mă mniê anăn jing mô̆ ih.” 5Mtao Hêrôt čiăng bi mdjiê Y-Yôhan, ƀiădah ñu huĭ kơ phung ƀuôn sang, kyuadah digơ̆ yap Y-Yôhan jing sa čô khua pô hưn êlâo. 6Ti hruê arăng bi hdơr hruê kkiêng kơ mtao Hêrôt, anak mniê H'Hêrôdias kdŏ ti anăp phung huă mnăm. Ñu bi mơak kơ mtao Hêrôt, 7tơl mtao Hêrôt ƀuăn hŏng klei kat asei srăng brei ya mnơ̆ng ñu akâo. 8Leh amĭ ñu mtrŭt ñu, mniê anăn lač, “Ba bĕ kơ kâo tinei mtam boh kŏ Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem dưm hlăm sa boh hlao.” 9Mtao ênguôt, ƀiădah kyua gơ̆ kat asei leh ti anăp phung huă mnăm mbĭt hŏng gơ̆, gơ̆ mtă kơ arăng brei kơ mniê anăn tui si ñu akâo. 10Gơ̆ tiŏ nao mnuih khăt kkuê Y-Yôhan hlăm war mnă, 11leh anăn arăng djă ba boh kŏ Y-Yôhan hlăm sa boh hlao brei kơ mniê anăn, mniê anăn djă ba dŏ anăn kơ amĭ ñu. 12Phung ƀĭng kna Y-Yôhan hriê mă ba dơr asei mlei gơ̆, leh anăn diñu đuĕ nao hưn klei anăn kơ Yêsu.

Yêsu Čiêm Êma Êbâo Čô Mnuih

(Mark 6:30-44; Luk 9:10-17; Yôh 6:1-14)

13Leh hmư̆ klei anăn, Yêsu đuĕ mơ̆ng anôk anăn đĭ sa boh čhŏng nao kơ anôk kdrăn tač. Tơdah phung lu hmư̆ klei anăn, digơ̆ êbat jơ̆ng mơ̆ng lu boh ƀuôn tui hlue Yêsu. 14Êjai Yêsu kbiă đĭ nao kơ hang, Ñu ƀuh lu lĭn mnuih. Ñu mâo klei pap kơ digơ̆ leh anăn bi hlao phung digơ̆ ruă duam. 15Tơdah adiê tlam leh, phung ƀĭng kna nao kơ Ñu leh anăn lač, “Tinei jing anôk ksĕ, adiê dơ̆ng mmăt leh. Brei bĕ phung lu nao kơ ƀuôn jĕ giăm blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ diñu pô.” 16Yêsu lač, “Amâo yuôm ôh diñu nao. Brei diih yơh čiêm diñu.” 17Phung ƀĭng kna lač kơ Ñu, “Hmei mâo tinei knŏng êma klŏ kpŭng leh anăn dua drei kan.” 18Ñu lač kơ digơ̆, “Ba kpŭng kan anăn kơ kâo.” 19Ñu mtă kơ phung lu anăn dôk gŭ ti rơ̆k. Ñu mă êma klŏ kpŭng leh anăn dua drei kan anăn, angưi ală phă adiê, bi mni kơ Aê Diê, kjoh kpŭng leh anăn brei kơ phung ƀĭng kna, leh anăn phung ƀĭng kna bi mbha kơ phung lu anăn. 20Jih jang ƀơ̆ng leh anăn trei sơăi. Leh anăn arăng hrui djah kpŭng ăt dôk bi bŏ pluh dua bai. 21Phung mnuih ƀơ̆ng kpŭng kan anăn mâo hlăm brô êma êbâo čô êkei, amâo yap mniê leh anăn hđeh ôh.

Yêsu Êbat Ti Dlông Êlah Êa

(Mark 6:45-52; Yôh 6:15-21)

22Êdei tinăn Ñu brei phung ƀĭng kna đĭ čhŏng leh anăn găn êa ksĭ nao êlâo kơ hang nah dih, êjai Ñu brei phung lu đuĕ wĭt. 23Leh brei phung lu đuĕ wĭt, Ñu đĭ čư̆ hjăn Ñu, čiăng wah lač. Tơl adiê mmăt leh, Ñu dôk hjăn Ñu tinăn. 24Hlăk anăn čhŏng truh ti krah êa ksĭ leh; êa poh yă tlă čhŏng, kyuadah angĭn thut phă digơ̆. 25Jĕ aguah Yêsu nao kơ diñu êbat ti dlông êlah êa. 26Ƀiădah tơdah phung ƀĭng kna ƀuh Ñu êbat ti dlông êlah êa, digơ̆ huĭ snăk leh anăn lač, “Ksơ̆k yơh anăn!” Leh anăn digơ̆ ur kraih hŏng klei huĭ. 27Ƀiădah Yêsu blŭ kơ digơ̆ mtam, lač, “Dôk êđăp ênang bĕ! Kâo gơ̆ yơh, đăm huĭ ôh!”
28Y-Pêtrôs lač, “Ơ Khua Yang, tơdah djŏ ih, brei kâo êbat nao kơ ih ti dlông êlah êa.” 29Yêsu lač, “Hriê bĕ.” Snăn Y-Pêtrôs kbiă mơ̆ng čhŏng leh anăn êbat ti dlông êlah êa nao kơ Yêsu. 30Ƀiădah tơdah ñu ƀuh angĭn ktang, ñu huĭ leh anăn dơ̆ng kram, snăn ñu ur, “Ơ Khua Yang, bi mtlaih kâo đa.” 31Yêsu yơr kngan mtam kdjŏng mă ñu, leh anăn lač kơ ñu, “Ơ mnuih mâo klei đăo điêt, si ngă ih đing lĕ?” 32Tơdah diñu đĭ leh hlăm čhŏng, angĭn êngăn yơh. 33Phung dôk hlăm čhŏng buôn kkuh kơ Ñu, lač, “Sĭt nik, ih jing Anak Aê Diê.”

Yêsu Bi Hlao Phung Ruă Duam Ti Ƀuôn Gênêsaret

(Mark 6:53-56)

34Leh găn êa ksĭ, diñu đĭ kơ hang krĭng Gênêsaret. 35Tơdah mnuih hlăm krĭng anăn thâo kral Ñu leh, digơ̆ tiŏ arăng nao kơ jih krĭng anăn leh anăn atăt ba kơ Ñu jih jang phung ruă duam. 36Digơ̆ akâo kơ Yêsu brei phung ruă duam knŏng ruêh ti knhal ao Ñu; leh anăn jih jang phung ruêh ao Ñu hlao sơăi.