15

Cov Yawgkoob Tej Lus Qhia

(Malakaus 7.1-13)

1Tom qab ntawd muaj cov Falixais thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai qee leej tuaj nram lub nroog Yeluxalees tuaj cuag Yexus thiab nug hais tias, 2“Ua li cas koj cov thwjtim tsis ua raws li tej kevcai uas peb cov yawgkoob ibtxwm qhia rau peb? Koj cov thwjtim tsis xub ntxuav tes raws li kevcai tso mam li noj mov!”
3Yexus teb hais tias, “Ua li cas nej ua raws li tej kevcai, tiamsis nej tsis ua raws li Vajtswv Txojlus qhia? 4Vajtswv hais tias, ‘Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv,’ thiab hais tias, ‘Yog leejtwg cem nws niam nws txiv, yuav tsum muab tus ntawd tua povtseg.’ 5Tiamsis nej qhia hais tias, ‘Yog leejtwg muaj ib yam dabtsi uas yuav pab tau nws niam nws txiv, tiamsis nws hais tias, kuv twb muab rau Vajtswv lawm,’ 6tsis tas tus ntawd yuav hwm nws niam hwm nws txiv lawm. Qhov uas nej ua li nej tej kevcai no, yog nej ua saib tsis taus Vajtswv Txojlus. 7Cov neeg ntsejmuag ncaj siab nkhaus! Qhov uas Yaxayas tus uas cev Vajtswv lus tau hais txog nej yeej muaj tseeb tiag:
  8Vajtswv hais tias, ‘Cov neeg no lub qhovncauj hwm kuv,
   tiamsis lawv lub siab tsis npuab kuv.
  9Qhov uas lawv pehawm kuv tsis muaj nqis li,
  Rau qhov lawv muab neeg tej kevcai los qhia ib yam li
   tej kevcai ntawd yog kuv tej kevcai!’ ”

Yam uas Ua Rau Neeg Ua Txhaum

(Malakaus 7.14-23)

10Yexus hu cov neeg coob coob ntawd los cuag nws, thiab nws hais rau lawv hais tias, “Nej ua tib zoo mloog kuv hais, nej thiaj totaub! 11Tsis yog yam uas mus rau hauv neeg lub qhovncauj, ua rau neeg ua txhaum, tiamsis yog tej uas tawm hauv neeg lub qhovncauj los, thiaj ua rau neeg ua txhaum xwb.”
12Thaum ntawd cov thwjtim los hais rau Yexus hais tias, “Koj tsis paub hais tias tej lus uas koj hais ntawd ua rau cov Falixais chim kawg li los?”
13Yexus teb hais tias, “Txhua tsob ntoo uas tsis yog kuv Txiv tus uas nyob saum ntuj cog, yuav muab rho huv tibsi povtseg. 14Puam chawj lawv! Lawv yog cov thawjcoj uas coj cov digmuag; yog ib tug digmuag coj ib tug digmuag kev, ces nkawd yeej yuav poob qhov xwb.”
15Petus hais tias, “Thov koj txhais zaj lus pivtxwv no rau peb.”
16Yexus teb cov thwjtim hais tias, “Nej tseem tsis totaub li lawv cov ntawd thiab los? 17Nej tsis paub hais tias, yam uas mus ntawm neeg lub qhovncauj mus rau hauv neeg lub plab, yam ntawd tawm dhau lawm xwb. 18Tiamsis tej lus uas neeg lub qhovncauj hais, yog tawm hauv neeg lub siab los, tej lus ntawd ua rau neeg ua txhaum. 19Rau qhov yam uas tawm hauv neeg lub siab los, ua rau neeg ua phem, tua neeg, deev luag pojniam luag txiv, ua kev nkauj kev nraug, ua tubsab, hais lus dag thiab rhuav lwm tus ntsejmuag. 20Tej no yog tej uas ua rau neeg ua txhaum, tiamsis qhov uas tsis ntxuav tes mam li noj mov, yeej tsis ua rau neeg ua txhaum.”

Tus Pojniam Kana-as Kev Ntseeg

(Malakaus 7.24-30)

21Yexus tawm qhov ntawd mus rau pem cheebtsam uas ze lub nroog Tiles thiab lub nroog Xidoos. 22Muaj ib tug pojniam uas yog neeg Kana-as, nyob hauv cheebtsam ntawd tuaj cuag Yexus, thiab thov hais tias, “Daviv tus Tub, thov koj hlub kuv! Kuv tus ntxhais raug dab, ua rau nws txomnyem kawg li.”
23Tiamsis Yexus tsis teb tus pojniam ntawd ib los li. Yexus cov thwjtim los cuag Yexus thiab hais tias, “Koj kom nws khiav mus! Rau qhov nws pheej raws peb qab thiab quaj thov li ntawd!”
24Yexus teb hais tias, “Vajtswv tsuas txib kuv los nrhiav cov Yixalayees uas yog pab yaj uas ploj lawm xwb.”
25Thaum tus pojniam hnov li ntawd, nws txawm los txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw, thiab thov hais tias, “Tus Tswv, thov koj pab kuv.”
26Yexus teb hais tias, “Tsis tsimnyog muab menyuam tej mov pov rau tej dev noj.”
27Tus pojniam ntawd teb hais tias, “Yog los mas, tus Tswv, tiamsis txawm yog tej dev los tseem tau noj tej mov seem uas poob saum tus tswv lub rooj los thiab.”
28Yexus teb tus pojniam ntawd hais tias, “Koj yog ib tug pojniam uas muaj kev ntseeg heev! Koj yeej yuav tau raws li koj thov.” Ces lub sijhawm ntawd nws tus ntxhais txawm zoo lawm.

Yexus Kho Ntau Leej

29Yexus tawm qhov ntawd rov los, thiab taug ntug Hiavtxwv Kalilais mus rau pem roob thiab zaum. 30Muaj neeg coob coob tuaj cuag nws, lawv coj tej neeg uas qhuav tes qhuav taw, digmuag, cegtawv, hais tsis tau lus thiab cov neeg uas muaj mob ntau leej tuaj tso rau ntawm Yexus kotaw; thiab Yexus kho lawv txhua tus zoo huv tibsi. 31Thaum cov neeg sawvdaws pom cov neeg uas hais tsis tau lus, hais tau lus, tej neeg cegtawv zoo, tej neeg qhuav tes qhuav taw mus taus kev thiab tej neeg digmuag pom kev lawm, ces sawvdaws xav tsis thoob thiab ua cov Yixalayees tus Vajtswv tsaug.

Yexus Pub Mov rau Plaub Txhiab Leej Noj

(Malakaus 8.1-10)

32Yexus hu cov thwjtim los cuag nws thiab hais rau lawv hais tias, “Kuv hlub cov neeg no, vim lawv tuaj nrog kuv nyob tau peb hnub, thiab nimno lawv tsis muaj dabtsi noj lawm. Kuv tsis xav cia lawv yoo tshaib li ntawd mus tsev, nyob tsam lawv tsaus muag ntog tom tej kev.”
33Cov thwjtim nug Yexus hais tias, “Ntawm no yog roob mojsab qhua xwb, peb yuav mus nrhiav mov qhov twg los kom txaus cov neeg no noj?”
34Yexus nug cov thwjtim hais tias, “Nej muaj pestsawg lub ncuav?” Lawv teb hais tias, “Peb muaj xya lub ncuav thiab ob peb tug ntses me me xwb.”
35Yexus hais kom sawvdaws zaum hauv av. 36Ces nws txawm muab xya lub ncuav thiab cov ntses ntawd los ua Vajtswv tsaug, thiab muab ntais cev rau cov thwjtim; cov thwjtim coj mus faib rau sawvdaws noj. 37Txhua tus puavleej tau noj tsau huv tibsi. Cov thwjtim mus sau cov ncuav seem uas sawvdaws noj tsis tas, tau xya tawb puv nkaus. 38Cov neeg uas noj mov, cov txivneej muaj plaub txhiab leej, tsis suav cov pojniam thiab menyuam.
39Thaum Yexus kom sawvdaws rov mus tsev tas lawm, Yexus txawm nce nkoj mus rau tim cheebtsam Mankadas lawm.