16

Dấu hiệu thời đại

1Một hôm, các thầy Biệt-lập và Sa-đức muốn gài bẫy Chúa Giê-xu nên đến xin Ngài làm một dấu lạ trên trời. 2,3Chúa đáp: “Các ông rất thạo xem dấu hiệu thời tiết trên trời. Trời đỏ ban chiều, ai cũng nói: ‘Ngày mai nắng ráo'. Buổi sáng, trời đỏ âm u, ai cũng biết: ‘Suốt ngày mưa bão’. Nhưng các ông chẳng hiểu dấu hiệu của thời đại! 4Thế hệ gian ác, hoài nghi nay đòi xem dấu lạ trên trời, nhưng dấu lạ Giô-na cũng đủ rồi!” Nói xong, Chúa bỏ đi nơi khác.

Men của phái Biệt-lập và Sa-đức

5Khi thuyền cặp bến bên kia, các môn đệ Chúa mới biết họ quên mang theo bánh.
6Chúa dạy: “Các con phải cẩn thận, đề phòng men của phái Biệt-lập và Sa-đức.” 7Các môn đệ tự trách: “Thầy bảo thế vì chúng ta quên đem bánh theo!”
8Chúa Giê-xu biết được, liền quở họ: “Đức tin các con thật kém cỏi! Sao cứ lo lắng vì không có thức ăn? 9Các con chưa hiểu sao? Các con không nhớ năm ổ bánh ta cho 5.000 người ăn mà còn thừa bao
nhiêu giỏ?
10Cũng không nhớ bảy ổ bánh ta cho 4.000 người ăn mà còn thừa bao nhiêu giỏ sao? 11Tại sao các con nghĩ ta nói về thức ăn? Ta bảo các con phải đề phòng men của phái Biệt-lập và Sa-đức!” 12Lúc ấy các môn đệ mới hiểu Chúa không nói về men làm bánh, nhưng vì lời dạy sai lạc của các thầy Biệt-lập và Sa-đức.

Ngài là ai?

13Khi đến thành Sê-sa-rê Phi-líp, Chúa hỏi các môn đệ: “Người ta nói ta là ai?” 14Các môn đệ đáp: “Thưa, có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người khác cho là Ê-li, người lại bảo là Giê-rê-mi hoặc một nhà tiên tri nào khác.”
15Chúa lại hỏi: “Các con biết ta là ai không?”
16Si-môn Phê-rơ thưa: “Thầy là Chúa Cứu Thế, Con Thượng Đế hằng sống!” 17Chúa Giê-xu khen: “Si-môn, con Giô-na, Thượng Đế ban phúc cho con! Vì chính Cha ta trên trời đã tiết lộ cho con biết sự thật đó, chứ không phải loài người.
18“Con là Phê-rơ, nghĩa là đá. Ta sẽ xây dựng Hội thánh ta trên vầng đá này, quyền lực của Địa ngục không thắng nổi Hội thánh đó. 19Ta sẽ trao chìa khóa Nước Trời cho con, cửa nào con đóng dưới đất, cũng sẽ đóng lại trên trời, cửa nào con mở dưới đất, cũng sẽ mở ra trên trời!” 20Rồi Chúa Giê-xu cấm các môn đệ không được cho ai biết Ngài là Chúa Cứu Thế.

Chúa báo trước sự hy sinh tính mạng

21Từ lúc đó, Chúa Giê-xu nói rõ cho các môn đệ biết chương trình Chúa lên thủ đô Giê-ru-sa-lem, chịu nhiều đau khổ do các nhà lãnh đạo Do-thái, và bị giết, nhưng ba ngày sau sẽ sống lại.
22Phê-rơ đưa Chúa ra một nơi, can gián: “Thượng Đế chẳng bao giờ để việc ấy xảy đến cho Chúa đâu!”
23Chúa Giê-xu quay lại bảo Phê-rơ: “Lui đi, Sa-tan! Đừng hòng cám dỗ ta! Ngươi chỉ suy luận theo quan điểm loài người, chứ không theo ý Thượng Đế!”
24Rồi Chúa bảo các môn đệ: “Nếu ai muốn làm môn đệ ta, phải phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo ta. 25Ai tham sống sợ chết, sẽ mất mạng. Ai hy sinh tinh mạng vì ta, sẽ được sống. 26Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được linh hồn. 27Ta sẽ trở lại với các thiên sứ trong vinh quang của Cha ta đi thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. 28Ta cho các con biết: một vài người đang đứng đây sẽ còn sống cho đến khi nhìn thấy ta vào trong Nước ta.”