16

Tuabneeg xaav pum txujci tseem ceeb

(Mk. 8:11-13; Lk. 12:54-56)

1Cov Falixai hab cov Xantukai tuaj swm Yexu thov kuas nwg ua ib yaam txujci tseem ceeb tshwm sau ntuj lug rua puab pum. 2Yexu txawm teb puab tas, “Thaus yuav tsaus ntuj mej has tas, ‘Pigkig yuav tshaav ntuj vem yog qaab ntuj lab lab.’ 3Thaus sawv ntxuv mej has tas, ‘Nub nua yuav muaj naag xub naag cua vem yog qaab ntuj lab hab tsaus nti.’ Mej txawj saib lub ntuj txhad paub tas yuav muaj daabtsw tshwm lug, tassws tej txujci tseem ceeb ntswg txug tam nuav mej tsua tsw paub. 4Tam tuabneeg nuav phem hab faav xeeb nrhav ib yaam txujci tseem ceeb, tassws yuav tsw muab dua txujci tseem ceeb rua puab pum tsuas yog zag txujci kws muaj rua Yauna xwb.” Tes Yexu txawm ncaim puab moog lawm.

Cov Falixai hab cov Xantukai cov keeb

(Mk. 8:14-21)

5Thaus cov thwjtim hlaa moog rua saab Havtxwv tim u, puab nov qaab coj ncuav moog. 6Yexu txawm has rua puab tas, “Mej yuav tsum ua tuab zoo ceev faaj cov Falixai hab cov Xantukai cov keeb.” 7Cov thwjtim txawm sws thaam has tas, “Yog tim qhov kws peb tsw coj ncuav tuaj.” 8Yexu paub tej kws puab thaam ntawd, nwg txhad has tas, “Mej cov kws kev ntseeg yau 'e, ua caag mej sws thaam txug qhov kws tsw muaj ncuav? 9Mej tseed tsw tau nkaag sab lov? Mej tsw ncu tswb lub ncuav hab tswb txheeb leej hab mej khaws tau pes tsawg tawb lov? 10Mej tsw ncu xyaa lub ncuav hab plaub txheeb leej hab mej khaws tau pes tsawg tawb lov? 11Ua caag mej tsw to taub tas kuv tsw tau has txug tej ncuav? Ca le ceev faaj cov Falixai hab cov Xantukai cov keeb.” 12Puab txhad nkaag sab tas tsw yog Yexu has kuas puab ceev faaj cov keeb ua ncuav, tassws yog has kuas ceev faaj cov Falixai hab cov Xantukai tej lug qha.

Petu has tas Yexu yog tug Kheto

(Mk. 8:27-30; Lk. 9:18-21)

13Thaus Yexu moog rua huv lub moos Xixaleya Filipi le kaav xyuam, nwg txawm nug nwg cov thwjtim tas, “Luas tej has tas Tuabneeg leej Tub yog leejtwg?” 14Puab has tas, “Qee leej has tas yog Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej, qee leej has tas yog Eliya, hab dua lwm tug has tas koj yog Yelemi lossws yog dua ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug.” 15Yexu has rua puab tas, “Mej nev mej has tas kuv yog leejtwg?” 16Ximoo Petu teb tas, “Koj yog tug Kheto, yog Vaajtswv kws muaj txujsa nyob leej Tub.” 17Yexu txhad has rua Petu tas, “Yauna tug tub Ximoo 'e, koj tau koob moov, tsua qhov tsw yog tuabneeg kws muaj roj muaj ntshaav qha rua koj, tassws yog kuv leej Txwv kws nyob sau ntuj qha rua koj. 18Kuv has rua koj tas, koj yog Petu kuv yuav tswm tsaa kuv pawg ntseeg rua sau lub txhwb zeb nuav, hab tub tuag teb tug zug yuav kov tsw yeej pawg ntseeg nuav. 19Kuv yuav muab tug yuam swj Ntuj Ceeb Tsheej rua koj. Koj txwv yaam twg huv lub nplajteb yaam hov kuj raug txwv sau ntuj, koj tso ncauj yaam twg huv lub nplajteb yaam hov kuj raug tso ncauj sau ntuj hab.” 20Tes Yexu txawm txwv cov thwjtim kuas tsw xob qha rua leejtwg paub tas nwg yog tug Kheto.

Yexu has txug nwg kev tuag

(Mk. 8:31-9:1; Lk. 9:22-27)

21Txwj thaus ntawd lug Yexu txawm chiv qha rua nwg cov thwjtim paub tas nwg yuav tsum moog rua Yeluxalee hab yuav raug cov kev txwj quas laug hab cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai tswm txom hab raug muab tua mas peb nub nwg yuav raug muab tsaa caj sawv rov lug. 22Tes Petu txawm coj Yexu moog rua ib caag chiv txwv nwg has tas, “Tug Tswv, thov kuas tsw xob muaj le ntawd. Koj yeej yuav tsw raug le ntawd.” 23Yexu txawm tig has rua Petu tas, “Xataa, koj ca le tswv rua tom kuv qub qaab. Koj ua chaw rua kuv dawm tsua qhov koj xaav le tuabneeg xwb tsw xaav le Vaajtswv.” 24Thaus ntawd Yexu has rua nwg cov thwjtim tas, “Yog leejtwg xaav lawv kuv qaab moog, ca tug hov tswj nwg tug kheej hab kwv nwg tug khaublig ntoo lawv kuv qaab. 25Vem tas tug kws xaav cawm tau nwg txujsa yuav pam txujsa, tassws tug kws tso nwg txujsa tseg vem yog saib rua kuv, mas yuav nrhav tau txujsa. 26Yog leejtwg tau taag nrho lub nplajteb huvsw tassws nwg txujsa tu lawm, tug hov yuav tau qaabhau daabtsw? Tuabneeg yuav muab daabtsw pauv tau txujsa rov lug? 27Tuabneeg leej Tub yuav nrug leej Txwv tug fwjchim ci ntsaa ab lug hab nrug nwg cov tubkhai ntuj ua ke lug mas nwg yuav ntxwv rua txhua tug lawv le tej kws puab ua lawd. 28Kuv has tseeb rua mej tas, cov kws sawv ntawm nuav muaj qee leej yuav tsw tau swm txujkev tuag tes yuav xub pum Tuabneeg leej Tub lug ua vaajntxwv kaav.”