17

Yexus Lub Cev Hloov

(Malakaus 9.2-13; Lukas 9.28-36)

1Tom qab ntawd rau hnub, Yexus coj Petus, Yakaunpaus thiab Yakaunpaus tus kwv Yauhas nrog Yexus mus rau saum ib lub roob siab, tsis muaj lwm tus nrog lawv mus. 2Thaum lawv tabtom saib Yexus, Yexus lub cev txawm hloov hlo: Nws lub ntsejmuag ci ib yam li lub hnub, thiab nws cev ris tsho ci ntsa iab dawb paug. 3Peb tug thwjtim ntawd pom Mauxes thiab Eliyas nrog Yexus tham. 4Petus hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, peb tuaj nyob ntawm no zoo kawg li! Yog koj pom zoo, kuv yuav ua peb lub tsev pheebsuab rau ntawm no, ib lub rau koj, ib lub rau Mauxes thiab ib lub rau Eliyas.”
5Thaum Petus tseem tabtom hais li ntawd, txawm muaj ib tauv huab ci dawb paug los roos lawv, thiab muaj ib lub suab hais hauv tauv huab ntawd tuaj hais tias, “Tus no yog kuv tus Tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau nws, nej cia li mloog nws lus.”
6Thaum cov thwjtim hnov lub suab ntawd, lawv ntshai kawg li, lawv txawm txhos caug ntua nyo rau hauv av. 7Yexus los tuav nkaus lawv thiab hais tias, “Nej cia li sawv, tsis txhob ntshai.” 8Lawv tsa qhovmuag saib, tsis pom leejtwg li, tsuas pom Yexus tib leeg xwb.
9Thaum lawv nqis pem roob los, Yexus txwv hais tias, “Nej tsis txhob qhia zaj uas nej pom ntawd rau leejtwg paub mus txog thaum Neeg Leej Tub sawv hauv qhov tuag rov qab los tso.”
10Cov thwjtim nug Yexus hais tias, “Vim li cas cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai hais tias Eliyas yuav xub los?”
11Yexus teb hais tias, “Eliyas yeej yuav xub los tiag, thiab nws yuav npaj txhua yam kom tiav log. 12Kuv qhia rau nej hais tias, Eliyas twb los lawm, tiamsis neeg tsis paub nws, lawv thiaj ua rau nws raws li lawv siab nyiam. Lawv yuav tsimtxom Neeg Leej Tub ib yam li ntawd thiab.”
13Cov thwjtim totaub hais tias, qhov uas Yexus hais rau lawv ntawd, yog nws hais txog Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej.

Yexus Kho Tus Tub uas Raug Dab

(Malakaus 9.14-29; Lukas 9.37-43a)

14Thaum Yexus thiab nws peb tug thwjtim rov los txog ntawm cov neeg coob coob, txawm muaj ib tug txivneej tuaj txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw, 15thiab thov hais tias, “Tus Tswv, thov koj hlub kuv tus tub, nws qaug dabpeg thiab txomnyem kawg li. Nws pheej ntog rau hauv qhovcub thiab rau hauv dej. 16Kuv coj nws tuaj rau koj cov thwjtim kho, tiamsis lawv kho tsis tau.”
17Yexus teb hais tias, “Cov neeg tsis ntseeg thiab tsis ncaj! Kuv tseem yuav nrog nej nyob ntev npaum li cas, thiab kuv yuav ua siab ntev rau nej mus txog hnub twg? Cia li coj tus metub los rau kuv!” 18Yexus ntiab dab, ces dab txawm tawm ntawm tus metub mus, thiab tamsim ntawd tus metub txawm zoo lawm.
19Tom qab ntawd Yexus cov thwjtim los cuag nws twjywm thiab nug hais tias, “Vim li cas peb ntiab tsis tau dab tawm?”
20Yexus teb hais tias, “Twb yog vim nej tsis muaj kev ntseeg txaus. Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, yog nej muaj kev ntseeg luaj lub noob zaub, nej hais rau lub roob no hais tias, ‘Cia li txav ntawm no mus rau tod!’ Ces lub roob ntawd yeej yuav txav mus. Nej yuav ua tau txhua yam huv tibsi! 21[Tiamsis nej yuav tsum thov Vajtswv thiab yoo mov, nej thiaj ntiab tau yam dab no.”]

Yexus Rov Hais Txog Nws Kev Tuag

(Malakaus 9.30-32; Lukas 9.43b-45)

22Thaum Yexus thiab nws cov thwjtim tuaj ua ke rau hauv lub xeev Kalilais, Yexus hais rau lawv hais tias, “Luag yuav ntes Neeg Leej Tub coj mus tsimtxom. 23Luag yuav muab nws tua; tiamsis peb hnub nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.” Cov thwjtim nyuaj siab kawg li.

Them Se rau Lub Tuamtsev

24Thaum Yexus thiab nws cov thwjtim tuaj txog hauv lub nroog Kapena-us, cov neeg uas sau se rau lub Tuamtsev los cuag Petus thiab nug hais tias, “Koj tus xibhwb puas them se rau lub Tuamtsev?”
25Petus teb hais tias, “Them hos.”
 Thaum Petus mus rau hauv tsev, Yexus txawm nug hais tias, “Ximoos, koj xav li cas? Leejtwg yog cov uas them se rau tej vajntxwv hauv ntiajteb no? Lawv cov tubki lossis lwm tus them?”
26Petus teb hais tias, “Lwm tus them xwb.”
 Yexus hais tias, “Yog li ntawd, tsis tas cov tubki yuav them li.
27Tiamsis peb tsis txhob ua rau lawv ntsawv siab? Koj cia li mus nuv ntses nram Hiavtxwv. Thawj tus ntses uas koj nuv tau, koj cia li muab lub qhovncauj rua, koj yuav pom ib lub nyiaj nyob hauv. Koj nqa lub nyiaj ntawd mus them kuv se thiab koj se.”