18

Leejtwg yuav tau ua tug luj dua

(Mk. 9:33-37; Lk. 9:46-48)

1Thaus ntawd cov thwjtim lug has rua Yexu tas, “Leejtwg ua tug luj dua ndais sau ntuj ceeb tsheej?” 2Yexu hu ib tug mivnyuas yau lug kuas sawv huv plawv puab, 3hab has tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, yog mej tsw ntxeev sab hab ua zoo le mivnyuas yau, mej yuav tsw tau nkaag rua huv ntuj ceeb tsheej hlo le. 4Yog le ntawd leejtwg txu nwg lub sab yaam le tug mivnyuas yau nuav, tug hov yuav tau ua tug luj dua ndais rua huv ntuj ceeb tsheej.
5“Leejtwg leeg yuav ib tug mivnyuas yau zoo le nuav vem yog saib rua kuv lub npe, kuj yog tug hov leeg yuav kuv. 6Tassws yog leejtwg ua rua cov mivnyuas yau kws ntseeg kuv nuav ib tug yuam kev ua txhum, mas muab ib txhwb zeb luj khi rua tug hov cej daab hab muab nrum rua huv havtxwv tub kuj zoo dua. 7Lub nplajteb yuav raug txom nyem lauj vem tim tej kws ua rua tuabneeg ua txhum. Yeej yuav tsum muaj tej yaam ua kuas ua txhum, tassws tug kws ua rua lwm tug ua txhum yuav raug txom nyem lauj! 8Yog koj txhais teg lossws koj txhais kwtaw ua rua koj ua txhum, ca le muab txav pov tseg. Koj txawm nqws teg nqws taw los koj tau txujsa kuj zoo dua koj muaj ob saab teg ob saab taw es raug muab nrum rua huv qhov suavtawg moog ib txhws. 9Yog koj lub qhov muag ua rua koj ua txhum, ca le muab kaus pov tseg. Koj muaj ib saab qhov muag xwb los tau txujsa kuj zoo dua koj muaj ob saab qhov muag es raug muab nrum rua huv ntuj tawg kub.”

Tug yaaj kws pluj

(Lk. 15:3-7)

10“Ca le ceev faaj zoo tsw xob saib tsw taug cov mivnyuas yau nuav ib tug twg, tsua qhov kuv has rua mej tas, cov tubkhai ntuj kws tsom kwm puab naj nub nyob ntawm kuv leej Txwv kws nyob sau ntuj lub xubndag.
12“Mej xaav le caag? Yog ib tug yawm muaj ib puas tug yaaj mas ib tug yuam kev pluj lawm, nwg yuav tsw tseg cuaj caug cuaj tug yaaj rua peg roob es moog nrhav tug kws yuam kev hov lov? 13Yog nwg nrhav tau, kuv qha tseeb rua mej tas, nwg yuav zoo sab xyiv faab rua tug hov heev dua cuaj caug cuaj tug kws tsw yuam kev. 14Ib yaam nkaus le nuav kuv leej Txwv kws nyob sau ntuj tsw xaav ca cov mivnyuas yau nuav ib tug twg puam tsuaj le.

Kwvtij ua txhum rua kwvtij

15“Yog koj ib tug kwvtij ua txhum rua koj ca le moog qha nwg qhov txhum rua nwg, meb ob leeg sws has xwb. Yog nwg noog koj has, koj yuav tau koj tug kwvtij rov qaab lug. 16Yog nwg tsw noog koj has, koj ca le coj ib leeg ob leeg nrug koj moog hab, sub txhad muaj ob peb tug timkhawv pum tas txhua lu lug muaj tseeb. 17Yog nwg tsw yeem noog puab cov ntawd has, ca le moog qha rua pawg ntseeg. Yog nwg tsw yeem noog pawg ntseeg has hab, koj ca le suav tas nwg zoo ib yaam le lwm haiv tuabneeg lossws yog ib tug tuabneeg sau se.
18“Kuv qha tseeb rua mej tas, mej txwv yaam twg huv lub nplajteb yaam hov kuj raug txwv sau ntuj, koj tso ncauj yaam twg huv lub nplajteb yaam hov kuj raug tso ncauj sau ntuj hab. 19Hab dua ib yaam, kuv has rua mej tas, yog mej ob leeg kws nyob huv nplajteb has hum koom sab thov ib yaam daabtsw, kuv leej Txwv kws nyob sau ntuj yuav pub yaam ntawd rua mej. 20Muaj ob leeg peb leeg tuaj ua ke huv kuv lub npe, kuv nyob huv plawv puab hov ntawd.”

Tug qhev kws tsw zaam txem

21Thaus ntawd Petu txawm txaav lug has rua Yexu tas, “Tug Tswv, yog kuv tug kwvtij pheej ua txhum rua kuv, kuv yuav zaam txem rua nwg pes tsawg zag? Txug xyaa zag lov?” 22Yexu has rua nwg tas, “Kuv tsw yog has tas xyaa zag xwb, tassws yog xyaa tug xyaa caum zag. 23Vem le nuav Ntuj Ceeb Tsheej pev ib yaam nkaus le ib tug vaajntxwv kws xaam nuj nqes rua nwg cov qhev. 24Thaus nwg chiv xaam, puab txawm coj ib tug qhev kws tshuav ib vaam talaa nyaj lug rua nwg. 25Vem tug qhev hov them tsw tau tes nwg tug lospaav txawm has kuas muab nwg hab nwg quaspuj mivnyuas hab txhua yaam kws nwg muaj muag huvsw coj lug them nuj nqes. 26Tug qhev hov txawm khwb nkaus pe thov nwg has tas, ‘Yawm hlub, thov ua sab ntev es kuv yuav them huvsw.’ 27Tug lospaav khuvleej txhad tso nwg moog hab zaam tej nuj nqes hov. 28Thaus tug qhev hov tawm moog nwg ntswb ib tug qhev kws yog nwg tuab paab kws tshuav nwg ib puas ntenali tes nwg txawm ntsab nkaus tug hov nyem cej daab has tas, ‘Ca le them tej kws koj tshuav kuv.’ 29Tug qhev hov txawm khwb nkaus thov has tas, ‘Thov ua sab ntev es kuv yuav them.’ 30Tassws nwg tsw yeem le, txawm coj tug qhev hov moog kaw txug thaus them nqe taag. 31Thaus nwg tuab paab tub qhe hov pum tej xwm txheej ntawd, puab nyuaj sab heev, txhad moog pav txhua yaam xwm txheej hov rua puab tug lospaav noog. 32Tug lospaav txhad hu tug tub qhe hov lug hab has rua nwg tas, ‘Koj tug nam qhev phem, kuv tub zaam koj tej nuj nqes huvsw vem koj thov kuv. 33Tsw tswm nyog koj khuvleej koj tuab paab tub qhe ib yaam le kuv tau khuvleej koj lawm lov?’ 34Mas tug lospaav npau tawg txawm muab tug qhev hov cob rua cov ceev xwm tswm txom moog txug thaus them nqe taag huvsw. 35Kuv leej Txwv Ntuj yuav ua ib yaam le ntawd rua mej txhua tug, yog tas mej tsw ua lub sab dawb paug zaam txem rua mej tej kwvtij.”