19

Ly dị

1Giảng dạy xong, Chúa Giê-xu lìa xứ Ga-li-lê, đến miền Đông sông Giô-đanh, xứ Giu-đê. 2Một đoàn dân đông đi theo Chúa. Ngài chữa cho những người bệnh được lành. 3Các thầy Biệt-lập đến chất vấn để gài bẫy Chúa: “Thầy nghĩ sao? Bất luận vì lý do nào, người chồng cũng được phép ly dị vợ mình không?”
4Chúa đáp: “Các ông không đọc Thánh kinh sao? Thánh kinh chép: ‘Từ ban đầu, Thượng Đế tạo nên người nam, người nữ’ 5và: ‘Người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người thành một’ 6Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một. Vậy chẳng ai có thể phân ly những người Thượng Đế đã phối hợp.”
7Họ lại hỏi: “Nếu thế, tại sao Mai-sen dạy người chồng khi muốn ly dị, phải trao cho vợ chứng thư ly dị?”
8Chúa Giê-xu đáp: “Mai-sen cho phép ly dị vì lòng dạ các ông cứng cỏi, nhưng đó không phải ý định của Thượng Đế từ ban đầu. 9Tôi quả quyết: người nào ly dị vợ, rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình -trừ trường hợp ly dị vì vợ gian dâm.”

Độc thân

10Các môn đệ thưa: “Nếu thế, thà đừng cưới vợ còn hơn!”
11Chúa đáp: “Không phải mọi người đều có thể sống độc thân, chỉ những người được Thượng Đế giúp đỡ mà thôi. 12Có người không có khả năng sinh sản từ lúc lọt lòng mẹ; có người mất khả năng ấy vì tay người ta; cũng có người từ khước hôn nhân vì Nước Trời. Người nào có đủ sức, cứ theo đó mà sống!”

Trẻ con

13Người ta đem trẻ con đến gần Chúa Giê-xu để Ngài đặt tay cầu nguyện. Các môn đệ quở trách họ, không cho quấy rầy Chúa. 14Nhưng Chúa Giê-xu bảo: “Cứ để trẻ con đến gần ta, đừng ngăn cản, vì Nước Trời thuộc về những người giống các em ấy.” 15Trước khi đi nơi khác, Chúa đặt tay lên đầu ban phúc cho các em.

Sự sống vĩnh cửu

16Một thanh niên đến hỏi Chúa: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều thiện gì để được sống vĩnh cửu?”
17Chúa Giê-xu đáp: “Tại sao anh hỏi ta về điều thiện? Chỉ có một Đấng Thánh Thiện là Thượng Đế. Muốn hưởng sự sống vĩnh cửu, anh phải vâng giữ các điều răn.
18Anh hỏi tiếp: “Thưa, những điều nào?” Chúa đáp: “Đừng giết người; đừng ngoại tình; đừng trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19phải hiếu kính cha mẹ và yêu người đồng loại như chính bản thân.”
20Anh tự hào: “Tôi đã vâng giữ những điều ấy. Vậy tôi còn thiếu gì nữa?” 21Chúa đáp: “Muốn được hoàn toàn, anh về bán hết tài sản, lấy tiền phân phát cho người nghèo để chứa của cải trên trời, rồi theo ta.” 22Nghe Chúa dạy, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh rất giàu có.
23Chúa Giê-xu liền bảo các môn đệ: “Người giàu vào Nước Trời thật khó! 24Ta cho các con biết, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước của Thượng Đế.”
25Nghe Chúa dạy, các môn đệ đều kinh ngạc: “Vậy thì ai được cứu?”
26Chúa nhìn các môn đệ: “Đối với loài người, việc ấy không ai làm được. Nhưng Thượng Đế làm mọi việc được cả!” 27Phê-rơ thưa: “Chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” 28Chúa Giê-xu đáp: “Ta quả quyết với các con: Đến lúc ta ngồi trên ngai vinh quang trong Nước Trời, các con là môn đệ ta cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai để xét xử mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên.
29Người nào bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con và tài sản minh để theo ta, sẽ nhận lại gấp trăm lần, và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu. 30Tuy nhiên, nhiều người đang dẫn đầu sẽ lui lại hàng cuối, và nhiều người đang ở hàng cuối sẽ vượt lên hàng đầu!”