19

Qha txug qhov sws nrauj

(Mk. 10:1-12)

1Thaus Yexu has tej lug nuav taag lawm, nwg txawm tawm ntawm Kalilai moog rua huv Yutia lub xeev kws nyob dej Yalatee saab tid, 2hab muaj tuabneeg coob coob lawv nwg qaab moog, mas nwg khu puab tej mob zoo huvsw hov ntawd.
3Cov Falixai txawm txaav lug swm Yexu nug has tas, “Yog tug quasyawg twg muab nwg tug quaspuj nrauj tsw has yog tim txuj twg kuj xwj mas raug txuj kevcai los tsw raug?” 4Yexu teb tas, “Mej tsw tau nyeem lov? Tug kws tswm tuabneeg chiv keeb thau u nwg tswm kuas muaj txwvneej hab quaspuj, 5hab has tas, ‘Vem le nuav tug txwvneej yuav ncaim ntawm nwg nam nwg txwv hab nrug nwg tug quaspuj tsheej xeeb ua ke mas ob tug koom ua ib lub cev.’ 6Ob tug txhad tsw ua ob lub cev tassws koom ua ib lub cev xwb. Vem le nuav yaam kws Vaajtswv muab lu tsheej xeeb ua ke lawm, tuabneeg tsw xob muab ua kuas ncaim.” 7Puab has rua Yexu tas, “Yog le ntawd ua caag Mauxe has kuas ua ntawv nrauj cev rua tug quaspuj hab muab nwg nrauj tau?” 8Yexu has rua puab tas, “Mauxe kheev kuas mej nrauj quaspuj tau vem yog mej lub sab tawv, tassws chiv keeb thau u yeej tsw muaj le ntawd. 9Kuv has rua mej tas, leejtwg nrauj quaspuj tsw yog tim qhov kws deev hluas nraug es moog yuav dua quaspuj tshab, kuj yog ua txhum kev nkauj nraug.” 10Cov thwjtim has rua nwg tas, “Yog ua txwj nkawm zoo le ntawd, tes tsw xob sws yuav kuj zoo dua.” 11Yexu has rua puab tas, “Tsw yog txhua tug txais yuav tej lug nuav, tsuas yog tug kws Vaajtswv pub kuas ua tau lawv le txhad txais yuav xwb. 12Vem tas qee leej yeej ua nraug saam txwj thaus yug lug, qee leej yog tuabneeg muab saam hab qee leej ua nraug saam vem yog nwg xaam pum ntuj ceeb tsheej. Leejtwg txais yuav tau tej lug nuav kuj txais yuav moog.”

Yexu foom koob moov rua cov mivnyuas yau

(Mk. 10:13-16; Lk. 18:15-17)

13Thaus ntawd muaj tuabneeg coj cov mivnyuas yau tuaj cuag Yexu xaav kuas nwg tsaa teg npuab hab thov Vaajtswv paab. Tassws cov thwjtim txwv puab. 14Yexu txawm has tas, “Ca cov mivnyuas yau lug cuag kuv, tsw xob taav puab, tsua qhov Ntuj Ceeb Tsheej yog cov kws zoo le cov mivnyuas yau nuav tug.” 15Thaus nwg tsaa teg npuab cov mivnyuas hov taag lawm nwg txawm tawm qhov ntawd moog.

Tug hluas nplua nuj

(Mk. 10:17-31; Lk. 18:18-30)

16Muaj ib tug tuaj has rua Yexu tas, “Xwbfwb, kuv yuav tsum ua yaam zoo twg kuv txhad tau txujsa ib txhws tsw kawg?” 17Yexu has rua nwg tas, “Koj nug kuv txug yaam kws zoo ua daabtsw? Tug kws zoo tsuas muaj ib tug xwb. Yog koj xaav tau txujsa, ca le tuav rawv tej kevcai.” 18Tug hov has rua Yexu tas, “Yog nqai kevcai twg?” Yexu has tas, “Tsw xob tua tuabneeg, tsw xob deev luas quaspuj luas quasyawg, tsw xob ua tub saab, tsw xob ua cuav timkhawv, 19koj yuav tsum fwm koj nam koj txwv hab koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yaam le koj hlub koj tug kheej.” 20Tug hluas hov has rua Yexu tas, “Tej nqais kod kuv tub coj txhua yaam lawm, kuv tseed tu ncua daabtsw hab?” 21Yexu has rua nwg tas, “Yog koj xaav ua tug kws zoo kawg nkaus, ca le moog muab koj tej hov txhua chaw muag es muab faib rua cov tuabneeg pluag, koj txhad le muaj nyaj txag sau ntuj ceeb tsheej, hab ca le lug lawv kuv qaab.” 22Thaus tug hluas hov nov tej lug nuav nwg txawm tawm moog nyuaj sab kawg vem nwg muaj cuab txhaj cuab taam ntau heev.
23Yexu has rua nwg cov thwjtim tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, tug nplua nuj ceblaaj nkaag tau rua huv ntuj ceeb tsheej. 24Kuv has rua mej tas, ib tug ntxhuav nkaag lub qhov koob yoojyim dua tug nplua nuj nkaag rua huv Vaajtswv lub tebchaws.” 25Thaus cov thwjtim nov le hov kuj xaav tsw thoob txhad has tas, “Yog le hov, leejtwg yuav dim tau?” 26Yexu tsaa muag saib rua puab mas has rua puab tas, “Tuabneeg ua tsw tau yaam nuav, tassws Vaajtswv ua tau txhua yaam huvsw.”
27Mas Petu teb Yexu tas, “Peb tub tso txhua yaam tseg lawv koj tuaj. Peb yuav tau daabtsw?” 28Yexu has rua puab tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, thaus Tuabneeg leej Tub nyob tsawg sau nwg lub zwm txwv kws ci ntsaa ab huv lub nplajteb tshab, mej cov kws lawv kuv qaab yuav tau nyob tsawg sau kaum ob lub zwm txwv txav txem rua kaum ob xeem Yixayee. 29Txhua tug kws tso vaaj tse kwvtij nkauj muam nam txwv mivnyuas laj teb tseg vem yog saib rua kuv lub npe, mas yuav tau quas pua npaug hab yuav tau txujsa ntev moog ib txhws. 30Tassws muaj ntau leej kws ua thawj yuav rov ua tug tom tw, hab tug tom tw yuav tau ua tug thawj.”