19

Hais Txog Kev Sib Nrauj

(Malakaus 10.1-12)

1Thaum Yexus qhia tej ntawd tas lawm, nws txawm tawm hauv lub xeev Kalilais mus rau nram lub xeev Yudas sab Dej Yauladees tim ub. 2Muaj neeg coob coob nrog nws mus, thiab nyob qhov ntawd, nws kho lawv txhua tus zoo mob huv tibsi.
3Cov Falixais qee leej tuaj cuag Yexus, lawv xav sim Yexus. Lawv nug Yexus hais tias, “Peb txoj kevcai puas pub rau ib tug txivneej twg muab nws tus pojniam nrauj, tsis hais nws ua txhaum loj lossis ua txhaum yau?”
4Yexus teb hais tias, “Nej tsis tau nyeem Vajtswv Txojlus uas hais tias, ‘Thaum chivkeeb Vajtswv tau tsim txivneej thiab pojniam los?’ 5Thiab hais tias, ‘Twb yog vim li no tus tub thiaj tso nws niam nws txiv tseg, thiab mus nrog nws tus pojniam nyob, nkawd yuav koom ua ib lub cev.’ 6Nkawd tsis yog ob leeg lawm, tiamsis yog ib leeg xwb. Vajtswv twb muab nkawd los txis ua txij ua nkawm lawm, yog li ntawd neeg tsis txhob muab nkawd cais.”
7Cov Falixais rov nug Yexus hais tias, “Vim li cas Mauxes ho tso cai rau tus txivneej ua ntawv nrauj rau nws tus pojniam, ces nrauj tau?”
8Yexus teb hais tias, “Qhov uas Mauxes tso cai rau nej nrauj pojniam, twb yog vim nej tawv ncauj tsis muaj neeg hais tau. Tiamsis thaum chivkeeb yeej tsis muaj li ntawd. 9Kuv qhia rau nej hais tias, yog leejtwg tus pojniam tsis tau mus deev hluas nraug, nws cia li muab nrauj lawm, yog nws mus yuav dua pojniam, ces yog nws deev luag pojniam.”
10Cov thwjtim hais rau Yexus hais tias, “Yog yuav pojniam yuav txiv zoo li ntawd, ces tsis txhob yuav kuj zoo dua?”
11Yexus teb hais tias, “Tsis yog txhua tus yuav ua tau li txojlus no qhia, tiamsis tsuas yog tus uas Vajtswv pub rau thiaj ua tau xwb. 12Muaj qee leej tsis yuav pojniam, rau qhov lawv yeej zoo li ntawd thaum nruab thiab los; muaj qee leej tsis yuav, rau qhov luag ua rau lawv zoo li ntawd, thiab muaj qee leej tsis yuav, rau qhov lawv xav ua Vajtswv tes haujlwm. Yog leejtwg coj tau raws li txojlus no qhia, cia li khaws coj.”

Yexus Foom Koob Hmoov rau Cov Menyuam Yaus

(Malakaus 10.13-16; Lukas 18.15-17)

13Muaj neeg coj tej menyuam yaus tuaj cuag Yexus thiab thov kom Yexus cev tes plhws cov menyuam taubhau thiab foom koob hmoov rau lawv, tiamsis cov thwjtim cem cov neeg ntawd. 14Yexus hais tias, “Cia li coj cov menyuam los cuag kuv, tsis txhob txwv lawv, rau qhov Ntuj Ceebtsheej yog cov neeg uas muaj lub siab mos siab muag ib yam li cov menyuam yaus no tug.”
15Thaum Yexus cev tes plhws cov menyuam ntawd tas, ces Yexus txawm tawm qhov chaw ntawd mus lawm.

Tus Hluas uas Npluanuj

(Malakaus 10.17-31; Lukas 18.18-30)

16Muaj ib zaug, ib tug txivneej tuaj cuag Yexus thiab nug hais tias, “Xibhwb, yam twg yog yam zoo uas kuv yuav tsum ua, kuv thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis?”
17Yexus teb hais tias, “Vim li cas koj nug kuv hais txog yam twg yog yam zoo? Tsuas muaj tib tug thiaj ua zoo xwb. Yog koj xav tau txojsia, koj yuav tsum coj raws li Vajtswv txoj Kevcai.”
18Nws rov nug Yexus hais tias, “Yog nqe twg?”
 Yexus teb hais tias, “Tsis txhob tua neeg; tsis txhob deev luag pojniam luag txiv; tsis txhob ua tubsab; tsis txhob ua timkhawv tsis tseeb.
19Hwm koj niam koj txiv; thiab hlub koj tej kwvtij zejzog ib yam li koj hlub koj lub cev.”
20Tus hluas ntawd teb hais tias, “Tej ko, kuv twb coj txhua nqe huv tibsi lawm. Tseem tshuav yam twg uas kuv tsis tau ua thiab?”
21Yexus hais rau nws hais tias, “Yog koj xav ua tus uas zoo kawg nkaus, koj cia li mus muab koj tej qhov txhia chaw muag huv tibsi, thiab muab cov nyiaj ntawd faib rau cov neeg pluag, koj thiaj yuav yog tus uas npluanuj nyob saum ntuj ceebtsheej; tom qab ntawd, koj cia li tuaj nrog kuv mus.”
22Thaum tus hluas ntawd hnov Yexus hais li no, nws nyuaj siab kawg thiab tawm lawm, rau qhov nws npluanuj heev.
23Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, ib tug neeg npluanuj yuav mus Ntuj Ceebtsheej mas nyuaj kawg li. 24Kuv hais ntxiv rau nej hais tias, ib tug ntxhuav nkag lub qhov koob tseem yoojyim dua ib tug neeg npluanuj mus rau Vajtswv lub tebchaws.”
25Thaum cov thwjtim hnov li ntawd, lawv xav tsis thoob li. Lawv nug hais tias, “Yog li ntawd, leejtwg thiaj yuav dim tau?” 26Yexus tsa qhovmuag saib lawv thiab teb hais tias, “Neeg ua tsis tau, tiamsis Vajtswv ua tau ib puas tsav yam huv tibsi.”
27Ces Petus hais rau Yexus hais tias, “Peb twb tso txhua yam tseg thiab nrog koj txog tav no, peb yuav tau dabtsi?”
28Yexus hais rau lawv hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, thaum Neeg Leej Tub zaum saum lub zwmtxwv uas ci ntsa iab hauv lub ntiajteb tshiab, mas nej kaum ob leeg uas nrog kuv no yuav tau zaum saum kaum ob lub zwmtxwv, thiab txiav txim rau kaum ob xeem Yixalayees. 29Thiab txhua tus uas tso vajtse, tso kwvtij, tso nkauj muam, tso niam txiv, tso menyuam thiab tso liaj teb tseg, vim nws ntseeg kuv, tus ntawd yuav tau tshaj ib puas npaug thiab nws yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. 30Tiamsis muaj ntau tus uas nimno ua cov thawj yuav tau mus nyob tom tw, thiab cov uas nimno nyob tom tw yuav tau los ua cov thawj.