19

Yesu Njaaux Leih Cai-Doix Nyei Leiz

(Beiv mangc Maako 10:1-12)

1Yesu gorngv liuz naaiv deix waac ziouc cuotv Gaa^li^li Saengv mingh Yu^ndie Saengv jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih. 2Mienh camv haic gan jienv Yesu mingh, ninh ziouc yiem wuov zorc longx ninh mbuo nyei baengc.
3Maaih deix ⟨Faa^li^si Mienh⟩ daaih seix Yesu ziouc naaic, “Maiv gunv nqox weic haaix nyungc gorn-baengx leih ninh nyei auv, se horpc mbuo nyei leiz fai?”
4Yesu dau, “Meih mbuo maiv doqc jiex naaiv douc Ging-Sou fai? ‘Zinh ndaangc Tin-Hungh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, ninh zeix cuotv mienh daaih benx m'jangc m'sieqv.’ 5Tin-Hungh yaac gorngv, ‘Weic naaiv m'jangc dorn dorng jaa, leih ninh nyei diex maac, caux ninh nyei auv gapv jienv. I dauh ziouc benx yietc norm sin mi'aqv. 6Hnangv naaic ninh mbuo maiv zeiz i dauh aqv. Benx yietc dauh hnangv. Weic naaiv, Tin-Hungh gapv daaih nyei cai-doix, mienh maiv dungx caeqv nqoi.”
7Faa^li^si Mienh aengx naaic Yesu, “Wuov nyungc, Mose weic haaix diuc mbuox nqox bun zeiv leih cai sou ninh nyei auv ziouc heuc auv mingh aqv?”
8Yesu dau, “Se laaix meih mbuo hnyouv ngaengc haic Mose cingx daaih bun meih mbuo haih leih duqv meih mbuo nyei auv. Mv baac zinh ndaangc, zeix lungh zeix ndau wuov zanc, maiv zeiz hnangv naaic. 9Yie mbuox meih mbuo, haaix dauh leih ninh nyei auv, yaac maiv zeiz laaix ninh nyei auv hienx nqox nor, aengx mingh longc siang-auv, ninh se hienx auv hnangv.”
10Sai-gorx mbuo gorngv mbuox Yesu, “Se gorngv longc auv longc nqox nyei jauv hnangv naaic nor, yietc liuz maiv dungx longc gauh longx.”
11Yesu dau, “Naaiv deix njaaux nyei waac, maiv zeiz dauh dauh haih ei jienv zoux. Kungx dongh duqv Tin-Hungh nyei en nyei mienh haih ei jienv zoux hnangv. 12Weic zuqc maaih camv-diuc jauv bun mienh maiv haih dorng jaa. Maaih deix cuotv seix ziangh ziouc maiv haih dorng jaa. Maaih deix zuqc mienh im dov mingh. Maaih deix weic zoux Tin-Hungh nyei guoqv nyei gong maiv dorng jaa. Haaix dauh haih ei jienv naaiv deix waac, oix zuqc ei jienv zoux aqv.”

Yesu Buang Waac Fu'jueiv

(Beiv mangc Maako 10:13-16; Lugaa 18:15-17)

13Maaih deix mienh dorh fu'jueiv daaih lorz Yesu, oix Yesu maan jienv ninh mbuo, tengx ninh mbuo daux gaux. Mv baac sai-gorx mbuo gorngv-hemx naaiv deix mienh. 14Yesu gorngv, “Gunv bun fu'jueiv daaih lorz yie, maiv dungx laanh ninh mbuo saa. Weic zuqc haaix dauh longc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh, wuov dauh se hnangv naaiv deix fu'jueiv nor.” 15Yesu maan liuz naaiv deix fu'jueiv ninh ziouc mingh mi'aqv.

Butv Zoih Nyei Mienh Lunx Mienh

(Beiv mangc Maako 10:17-31; Lugaa 18:18-30)

16Maaih nzunc maaih dauh mienh daaih naaic Yesu, “Fin-Saeng aac, yie horpc zuqc zoux haaix nyungc longx nyei sic cingx duqv yietc liuz nyei maengc?”
17Yesu dau, “Meih weic haaix diuc naaic yie taux longx nyei sic? Kungx maaih nduqc dauh longx hnangv. Se gorngv meih oix duqv yietc liuz nyei maengc, oix zuqc ei jienv leiz-latc zoux.”
18Wuov dauh naaic, “Haaix deix leiz-latc?”
 Yesu dau,
  “Maiv dungx daix mienh, maiv dungx hienx auv,
   maiv dungx zoux zaqc yaac maiv dungx zoux jaav zorng-zengx.
  19Oix zuqc tongx nimc meih nyei diex maac,
   yaac hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.”
20Wuov dauh mienh lunx mienh gorngv, “Naaiv deix yietc zungv nyei leiz yie muangx nzengc aqv. Aengx caa haaix nyungc oix zuqc zoux fai?”
21Yesu mbuox ninh, “Se gorngv meih oix zoux dunh yunh nyei mienh, oix zuqc mingh maaic nzengc meih maaih nyei ga'naaiv, zorqv wuov deix nyaanh bun mienh jomc mienh. Hnangv naaiv meih ziouc maaih jaaix nyei ga'naaiv siou jienv wuov tin-dorngh. Zoux liuz, daaih gan yie oc.”
22Wuov dauh mienh lunx mienh haiz naaiv deix waac, ninh ziang naaic nzauh nzauh nyei mingh mi'aqv, weic zuqc ninh maaih jaa-dingh hoz haic.
23Yesu aengx gorngv mbuox ninh nyei sai-gorx, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, butv-zoih mienh aqc duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 24Yie aengx gorngv nzunc mbuox meih mbuo, lorh torh cunx jiex sim-mbiuic corc gauh hungh hec butv-zoih mienh bieqc ⟨Tin-Hungh nyei guoqv.”⟩
25Sai-gorx mbuo haiz liuz naaiv deix waac ninh mbuo mbuoqc horngh haic aqv. Ninh mbuo naaic gaax, “Wuov nyungc, haaix dauh haih duqv njoux?”
26Yesu mangc jienv ninh mbuo yaac gorngv, “Mienh maiv haih njoux ganh mv baac maanc sic Tin-Hungh haih zoux duqv nyei.”
27Bide ziouc gorngv, “Sai-Diex aah! Yie mbuo guangc nzengc nyungc-nyungc daaih gan meih. Wuov nyungc, yie mbuo haih duqv haaix nyungc?”
28Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, maaih siang-lungh siang-ndau wuov zanc, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zueiz jienv yie njang-laangc nyei weic nyei ziangh hoc, meih mbuo gan yie nyei mienh ziouc duqv zueiz jienv ziepc nyeic norm weic siemv wuov deix ziepc nyeic fingx I^saa^laa^en Mienh. 29Haaix dauh weic yie guangc ninh nyei biauv, muoz-doic, diex maac, fu'jueiv fai lingh deic, wuov dauh guangc yietc gouv ziouc duqv yietc baeqv gouv yaac duqv yietc liuz nyei maengc. 30Mv baac maaih zoux hlo nyei mienh camv oix zuqc zoux faix. Zoux faix nyei maaih camv yaac duqv zoux hlo.