19

Yêsu Pơtô Kơ Tơlơi Dŏ Rơkơi Bơnai

(Markôs 10:1-12)

1Tơdơi kơ Yêsu pơhiăp hơdôm tơlơi anŭn giŏng laih, Ñu đuaĭ hĭ mơ̆ng kwar Galilê laih anŭn mŭt nao pơ tring kwar Yudea gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan. 2Amăng tring anŭn, hơmâo ƀing mơnuih lu đuaĭ tui Ñu laih anŭn Ñu pơsuaih hĭ lu ƀing gơ̆ pơ anŭn. 3Ăt hơmâo mơ̆n đơđa ƀing khua Pharisai rai kiăng kơ lông lăng Yêsu laih anŭn ƀing gơñu tơña tui anai, “Djơ̆ tui hăng Tơlơi Juăt ta mơ̆ kơ sa čô mơnuih dưi lui hĭ bơnai ñu tui hăng hơget tơhơnal tơlơi ñu kiăng?”
4Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih ƀu hơmâo đŏk ôh hă, čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn Ơi Adai hơmâo hrih pơjing laih ƀing mơnuih đah rơkơi hăng đah kơmơi? 5Laih anŭn Ñu laĭ tui anai dơ̆ng, ‘Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, đah rơkơi khŏm lui hĭ amĭ ama ñu kiăng kơ pơgop hăng bơnai ñu laih anŭn dua gơñu jing hĭ sa drơi jan.’ 6Tui anŭn yơh, ƀing gơñu ƀu djơ̆ jing dua dơ̆ng tah, samơ̆ ƀing gơñu jing hĭ sa yơh. Hơnŭn yơh, anăm brơi mơnuih mơnam pơčơlah hĭ ôh hơget tơlơi Ơi Adai hơmâo pơgop laih hăng tơdruă.”
7Ƀing Pharisai anŭn tơña kơ Ñu tui anai, “Tui anŭn, yua hơget Môseh hơmâo brơi laih tơlơi juăt kơ đah rơkơi dưi brơi hră pơlui kơ bơnai ñu laih anŭn brơi gơ̆ đuaĭ hĭ lĕ?”
8Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Môseh brơi laih kơ ƀing gih dưi pơlui hĭ bơnai gih yuakơ jua pơmĭn gih khăng yơh. Samơ̆ čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn adih ƀu djơ̆ hrup hăng anŭn ôh. 9Tui anŭn, Kâo laĭ kơ ƀing gih tui anai, hlơi pô lui bơnai ñu rơngiao kơ tơlơi gao akŏ laih anŭn dŏ kơ bơnai pơkŏn, ñu anŭn jing mơnuih klĕ pyu yơh.”
10Ƀing ding kơna Yêsu laĭ kơ Ñu tui anai, “Tơdah anŭn jing tơlơi bruă tŏng krah rơkơi hăng bơnai, hiam hloh lui pơdŏ rơkơi bơnai yơh.”
11Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu, “Ƀu djơ̆ ôh abih bang mơnuih dưi ngă tui hăng anŭn, samơ̆ kơnơ̆ng kơ ƀing hlơi pô Ơi Adai hơmâo pha brơi laih tơlơi dưi anŭn đôč yơh dưi ngă. 12Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hơmâo lu tơhơnal tơlơi yua hơget đơđa mơnuih ƀu dưi dŏ bơnai ôh tui anai: Đơđa yuakơ ƀing gơñu tơkeng rai jing hrup hăng anŭn laih, đơđa ƀing pơkŏn yuakơ arăng ngă brơi jing hĭ ƀu dưi dŏ bơnai, laih anŭn đơđa ƀing pơkŏn ƀu kiăng dŏ bơnai ôh yuakơ kiăng kơñăm kơ bruă Dêh Čar Ơi Adai. Tui anŭn, hlơi pô dưi tŭ mă tơlơi pơtô anŭn, brơi kơ ñu anŭn ngă bĕ tui anŭn.”

Yêsu Bơni Hiam Kơ Ƀing Čơđai

(Markôs 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Hơmâo đơđa ƀing mơnuih ăt ba rai mơ̆n ƀing čơđai pơ Yêsu kiăng kơ Ñu bơni hiam kơ ƀing čơđai anŭn. Samơ̆ tơdang ƀing ding kơna Ñu ƀuh tơlơi anŭn, ƀing gơñu ƀuăh khă kơ ƀing ba rai anŭn. 14Yêsu laĭ glaĭ, “Brơi bĕ kơ ƀing čơđai rai pơ Kâo laih anŭn anăm khă ƀing gơñu ôh, yuakơ hlơi pô hơmâo kơnuih hrup hăng ƀing čơđai anai, ƀing gơñu či hơmâo tơlơi mơnơ̆ng ƀing ană plei amăng Dêh Čar Ơi Adai hơmâo yơh.”
15Tơdơi kơ Yêsu ăh tơngan Ñu bơni hiam kơ ƀing čơđai anŭn laih, Ñu đuaĭ hĭ mơ̆ng anih anŭn.

Yêsu Pơtô Kơ Tơlơi Pơdrŏng Pơgăn Hĭ Mơnuih

(Markôs 10:17-31; Luk 18:18-30)

16Hơmâo sa wơ̆t, sa čô đah rơkơi rai tơña kơ Yêsu tui anai, “Ơ Nai ăh, hơget tơlơi bruă hiam klă kâo khŏm ngă kiăng kơ dưi mă tŭ tơlơi hơdip hlŏng lar lĕ?”
17Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu, “Yua hơget ih tơña kơ Kâo kơ tơlơi hiam klă lĕ? Kơnơ̆ng hơjăn Ơi Adai đôč yơh jing Pô hiam klă. Samơ̆ tơdah ih kiăng mă tŭ tơlơi hơdip anŭn, brơi kơ ih gưt tui bĕ hơdôm tơlơi juăt Môseh pha brơi laih kơ ƀing ta.”
18Mơnuih anŭn tơña kơ Ñu, “Tơlơi juăt pă lĕ?”
 Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu, “Anăm pơdjai mơnuih ôh; anăm klĕ pyu ôh; anăm klĕ dŏp ôh; anăm ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr kơ arăng ôh;
19pơpŭ bĕ kơ amĭ ama ih; laih anŭn dơ̆ng, khăp bĕ kơ mơnuih re̱ng gah ih kar hăng ih khăp kơ ih pô.”
20Pô tơdăm anŭn laĭ glaĭ, “Kâo hơmâo gưt tui laih abih bang tơlơi juăt anŭn. Tui anŭn, hơget tơlơi pơkŏn dơ̆ng kâo khŏm ngă lĕ?”
21Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu, “Tơdah ih kiăng kơ jing mơnuih hlo̱m ƀo̱m, nao sĭ hĭ bĕ abih bang mŭk dram ih hơmâo laih anŭn pha brơi prăk anŭn kơ ƀing ƀun rin; tui anŭn, ih či hơmâo tơlơi pơdrŏng gah bơngăt yơh pơ adai adih. Tơdơi kơ ih ngă laih tơlơi anŭn, brơi kơ ih rai đuaĭ tui Kâo bĕ.” 22Samơ̆ tơdang pô tơdăm anŭn hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu đuaĭ hĭ rơngot hơning yơh, yuakơ ñu pơdrŏng săh biă mă.
23Giŏng anŭn, Yêsu laĭ kơ ƀing ding kơna Ñu tui anai, “Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, tơnap biă mă yơh kơ mơnuih pơdrŏng kiăng kơ dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai. 24Kâo laĭ kơ ƀing gih dơ̆ng, sa drơi aseh samô ƀu dưi mŭt găn amăng jrum anet ôh, kar kaĭ mơ̆n, tơnap biă mă kơ sa čô mơnuih pơdrŏng dưi jao ñu pô kiăng kơ jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai.”
25Tơdang ƀing ding kơna Ñu hơmư̆ tơlơi anŭn, ƀing gơñu rŭng răng biă mă laih anŭn tơña, “Tơdah ƀing pơdrŏng ƀu dưi klaih ôh, tui anŭn hlơi pô dưi klaih lĕ?”
26Yêsu lăng pơ ƀing gơñu hăng laĭ glaĭ tui anai, “Mơnuih mơnam ƀu dưi pơklaih gơñu pô ôh, samơ̆ Ơi Adai yơh dưi pơklaih brơi.”
27Giŏng anŭn, Pêtrôs laĭ hăng Yêsu tui anai, “Bơ kơ ƀing gơmơi jing ƀing ding kơna Ih, ƀing gơmơi hơmâo lui hĭ laih abih bang dram gơnam kiăng đuaĭ tui Ih; tui anŭn, hơget tơlơi ƀing gơmơi či hơmâo lĕ?”
28Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Kâo laĭ hăng ƀing gih sĭt biă mă, ƀơi hrơi Ơi Adai pơphrâo hĭ abih bang tơlơi, tơdang Kâo, jing Ană Mơnuih, či dŏ be̱r ƀơi grê pơtao ang yang git gai wai lăng, ƀing gih, jing ƀing đuaĭ tui Kâo, ăt či dŏ ƀơi pluh-dua boh grê pơtao mơ̆n kiăng kơ git gai wai lăng abih pluh-dua kơnung djuai ƀing Israel. 29Laih anŭn hlơi pô đuaĭ lui hĭ laih ayŏng adơi amai adơi ñu, amĭ ama ñu, ƀing ană bơnai ñu ƀôdah pưk sang đang hơma ñu yuakơ ñu đaŏ kơ Kâo, ñu anŭn či tŭ mă glaĭ abih bang tơlơi anŭn lu hloh wơ̆t hăng tơlơi hơdip hlŏng lar mơ̆n.
30“Samơ̆ hơmâo lu mơnuih yom pơphan amăng rơnŭk anai či jing hĭ ƀing đôč đač amăng rơnŭk tơdơi, laih anŭn lu ƀing đôč đač či jing hĭ yom pơphan yơh.”