19

Yêsu Mtô Djŏ kơ Klei Bi Lui Ung Mô̆

(Mark 10:1-12)

1Tơdah Yêsu ruê̆ leh blŭ klei anei, Ñu đuĕ mơ̆ng čar Galilê mŭt krĭng čar Yuđa hang nah dih êa krông Yurdan. 2Phung lu tui hlue Ñu, leh anăn Ñu bi hlao phung ruă duam tinăn.
3Phung Pharisi nao kơ Ñu leh anăn lông dlăng Ñu hŏng klei êmuh snei: “Bhiăn mơ̆ arăng lui mô̆ kyua djăp mta klei?” 4Yêsu lŏ wĭt lač, “Diih amâo tuôm dlăng hĕ klei čih leh mphŭn dô dih Aê Diê mjing diñu êkei leh anăn mniê, 5leh anăn lač, ‘Kyua klei anei êkei srăng lui amĭ ama ñu leh anăn bi mguôp hŏng mô̆ ñu, leh anăn dua čô diñu srăng jing sa kđeh?’ 6Snăn diñu amâo lŏ jing dua ôh, ƀiădah knŏng sa kđeh. Snăn đăm brei mnuih bi ktlah ôh ya mnơ̆ng Aê Diê bi mguôp leh mbĭt.” 7Phung Pharisi lač kơ Ñu, “Snăn si ngă Y-Môis mtă brei arăng ngă hră lui mô̆ leh anăn lui gơ̆?” 8Ñu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Kyuadah ai tiê diih khăng, snăn Y-Môis tŭ brei diih lui mô̆ diih, ƀiădah mơ̆ng mphŭn amâo djŏ snăn ôh. 9Leh anăn kâo lač kơ diih, hlei pô lui mô̆ ñu tơdah gơ̆ amâo tuôm tlĕ piu ôh leh anăn lŏ dôk mniê mkăn, ñu tlĕ piu yơh.”
10Phung ƀĭng kna lač kơ Ñu, “Tơdah mâo klei snăn sa čô êkei hŏng mô̆ ñu, jăk hĭn ñu amâo dôk mô̆ ôh.” 11Ƀiădah Ñu lač kơ digơ̆, “Amâo djŏ jih jang mnuih ôh dưi tŭ klei anei, ƀiădah knŏng kơ phung arăng brei leh klei anăn. 12Kyuadah mâo phung jing kriâo mơ̆ng hruê amĭ kkiêng kơ diñu, leh anăn mâo đa đa phung mnuih bi kriâo, leh anăn mâo phung bi kriâo diñu pô kyua ƀuôn ala mtao adiê. Hlei pô dưi mă tŭ klei blŭ anei, brei ñu mă tŭ bĕ.”

Yêsu Hơêč Hmưi kơ Phung Hđeh Điêt

(Mark 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Hlăk anăn arăng atăt ba phung hđeh kơ Ñu čiăng kơ Ñu dưi ênă kngan wah lač kơ digơ̆. Phung ƀĭng kna ghă phung anăn. 14Ƀiădah Yêsu lač, “Brei phung hđeh hriê kơ kâo, đăm ghă digơ̆ ôh; kyuadah ƀuôn ala mtao adiê pioh kơ phung msĕ si digơ̆.” 15Ñu ênă kngan ti digơ̆ leh anăn đuĕ nao.

Sa Čô Êkei Hlăk Ai Mdrŏng

(Mark 10:17-31; Luk 18:18-30)

16Nĕ anei, sa čô êkei nao kơ Ñu, lač, “Ơ Nai, ya klei jăk brei kâo ngă čiăng mâo klei hdĭp hlŏng lar?” 17Yêsu lač kơ gơ̆, “Si ngă ih êmuh kơ kâo ya jing jăk? Knŏng mâo Sa čô jing jăk. Tơdah ih čiăng mŭt hlăm klei hdĭp, brei ih gưt klei bhiăn.” 18Gơ̆ lač kơ Yêsu, “Ya klei bhiăn anăn?” Yêsu lač, “Đăm bi mdjiê mnuih ôh; đăm tlĕ piu ôh; đăm tlĕ dŏ arăng ôh; đăm mčeh luar ôh. 19Mpŭ kơ amĭ ama ih, leh anăn khăp kơ pô riêng gah ih msĕ si kơ ih pô.” 20Êkei hlăk ai anăn lač kơ Ñu, “Kâo gưt leh jih jang klei bhiăn anăn; ya klei ka djăp?” 21Yêsu lač kơ gơ̆, “Tơdah ih čiăng jing jăk klă, nao bĕ, čhĭ hĕ ya mnơ̆ng ih mâo leh anăn brei kơ phung ƀun ƀin, leh anăn ih srăng mâo ngăn yuôm hlăm adiê. Leh anăn hriê bĕ, tui hlue kâo.” 22Tơdah êkei hlăk ai hmư̆ klei blŭ anăn, ñu đuĕ bŏ hŏng klei ênguôt kyuadah ñu mâo lu dŏ ngăn.
23Yêsu lač kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Sĭt nik kâo lač kơ diih, jing dleh snăk kơ sa čô mdrŏng mŭt hlăm ƀuôn ala mtao adiê. 24Kâo lŏ lač kơ diih, ênưih hĭn sa drei aseh samô mŭt ti ƀăng êrŭm hŏng sa čô mdrŏng mŭt hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê.” 25Tơdah phung ƀĭng kna hmư̆ klei anăn, digơ̆ bi kngăr snăk leh anăn lač, “Snăn hlei pô dưi tlaih lĕ?” 26Ƀiădah Yêsu dlăng kơ digơ̆ leh anăn lač, “Klei anăn mnuih amâo dưi ngă ôh, ƀiădah Aê Diê dưi ngă sơăi jih jang klei.” 27Y-Pêtrôs lŏ wĭt lač kơ Ñu, “Nĕ anei, hmei lui leh jih jang mnơ̆ng leh anăn tui hlue ih. Ya mnơ̆ng hmei srăng mâo lĕ?” 28Yêsu lač kơ digơ̆, “Sĭt nik kâo lač kơ diih, hlăm ênuk lŏ bi mrâo, tơdah Anak Mnuih srăng dôk gŭ ti jhưng mtao guh kơang Ñu, diih phung tui hlue leh kâo srăng dôk gŭ msĕ mơh ti pluh dua boh jhưng mtao, phat kđi pluh dua găp djuê phung Israel. 29Leh anăn grăp čô hlei pô lui sang ñu amâodah ayŏng adei, amai adei, amĭ ama, phung anak, amâodah lăn hma kyua anăn kâo, srăng mă tŭ sa êtuh bliư̆ lu hĭn leh anăn dưn wăt klei hdĭp hlŏng lar. 30Ƀiădah lu phung êlâo srăng jing êdei, leh anăn phung êdei srăng jing êlâo.”