20

Cov Tub Zog

1“Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li ib tug tswv vaj uas sawv ntxov mus nrhiav tub zog tuaj tu nws lub vaj txiv hmab. 2Nws hais haum nrog cov tub zog, ib hnub twg ib lub nyiaj, ces nws txawm kom cov tub zog mus tu nws lub vaj. 3Thaum cuaj teev, nws rov mus tom khw, nws pom ib cov neeg sawv ncig nquj nquas tsis muaj haujlwm ua. 4Nws txawm hais rau lawv hais tias, ‘Nej cia li mus tu kuv lub vaj txiv hmab, kuv yuav muab nqi zog kom tsimnyog rau nej.’ 5Lawv txawm mus lawm. Thaum kaum ob teev thiab thaum peb teev, nws kuj mus ua ib yam li thawj ob zaug uas nws tau ua los lawm. 6Thaum yuav luag txog tsib teev, nws rov mus rau tom khw, nws pom ib cov neeg sawv ncig nquj nquas thiab. Ces nws hais rau lawv hais tias, ‘Vim li cas nej tuaj nyob ib hnub dawb dawb ntawm no tsis ua dabtsi li?’ 7Lawv teb hais tias, ‘Twb tsis muaj leejtwg ntiav peb.’ Nws thiaj hais rau lawv hais tias, ‘Nej cia li mus tu kuv lub vaj txiv hmab thiab.’
8“Thaum tsaus ntuj lawm, tus tswv vaj kom tus uas saib cov tub zog mus hu cov tub zog los thiab them nqi zog rau lawv. Nws hais tias, ‘Koj xub muab rau cov uas tuaj tom qab tso, koj mam li muab rau cov uas xub tuaj.’ 9Cov uas tuaj ua haujlwm thaum tsib teev, lawv ib leeg tau ib lub nyiaj. 10Cov uas xub tuaj xav hais tias, lawv yuav tau ntau dua cov uas tuaj tom qab; tiamsis lawv ib leeg tsuas tau ib lub nyiaj thiab xwb. 11Thaum muab nyiaj rau lawv tas lawm, lawv txawm yws rau tus tswv vaj hais tias, 12‘Cov neeg uas tuaj ua haujlwm thaum yuav tsaus ntuj, lawv nyuam qhuav ua tau ib txoos teev xwb, peb tiv tshav ua haujlwm ib hnub tsaus ntuj los koj muab rau peb npaum li koj muab rau lawv thiab xwb!’ 13Tus tswv vaj teb rau lawv cov ntawd ib tug hais tias, ‘Phoojywg, tsis yog kuv ua tsis ncaj rau koj, koj twb yeej zoo siab ua ib hnub ib lub nyiaj lawm los sav. 14Koj cia li nqa koj lub nyiaj thiab mus tsev. Kuv zoo siab muab rau tus uas tuaj tom qab npaum li uas kuv muab rau koj. 15Kuv tsis muaj cai muab kuv tej nyiaj siv raws li kuv pom zoo los? Koj pom kuv muaj lub siab dawb, koj txawm khib los?’ ”
16Yexus xaus lus hais tias, “Cov uas nimno nyob tom tw yuav tau mus ua cov thawj, thiab cov uas nimno ua cov thawj, yuav tau los nyob tom tw.”

Zaum Peb uas Yexus Rov Hais Txog Nws Kev Tuag

(Malakaus 10.32-34; Lukas 18.31-34)

17Thaum Yexus mus nram lub nroog Yeluxalees, nws coj nws kaum ob tug thwjtim nrog nws mus, thaum lawv taug kev mus, nws hais twjywm rau lawv hais tias, 18“Nej ua tib zoo mloog, peb yuav mus rau nram lub nroog Yeluxalees. Nyob nrad, yuav muaj neeg ntes Neeg Leej Tub coj mus rau cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai. Lawv yuav txiav txim coj nws mus tua povtseg, 19thiab muab nws rau lwm haivneeg, lawv yuav thuam nws thiab ua saib tsis taus nws, muab nws nplawm thiab muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig; thiab peb hnub nws yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los.”

Leej Niam Thov Meejmom rau Ob Tug Tub

(Malakaus 10.35-45)

20Xenpedais tus pojniam coj nws ob tug tub tuaj cuag Yexus. Nws txhos caug ntua ntawm Yexus kotaw thiab thov ib yam ntawm Yexus.
21Yexus nug nws hais tias, “Koj xav tau dabtsi?”
 Nws teb hais tias, “Thov koj coglus rau kuv hais tias, thaum koj los ua Vajntxwv lawm, koj yuav pub kuv ob tug tub, ib tug zaum ntawm koj sab xis thiab ib tug zaum ntawm koj sab laug.”
22Yexus teb hais tias, “Yam uas neb thov ntawd, neb tsis totaub. Lub khob uas kuv yuav haus, neb puas haus taus?”
 Nkawd teb hais tias, “Wb haus taus.”
23Yexus hais rau nkawd hais tias, “Neb yeej yuav haus taus lub khob uas kuv haus, tiamsis qhov uas neb ib leeg yuav zaum ntawm kuv sab xis thiab ib leeg yuav zaum ntawm kuv sab laug, kuv tsis muaj cuabkav muab rau neb. Ob lub chaw ntawd, kuv Txiv npaj rau leejtwg, tus ntawd thiaj tau xwb.”
24Thaum cov thwjtim kaum leej hnov li ntawd, lawv chim rau nkawd. 25Yexus hu cov thwjtim los ua ke thiab hais rau lawv hais tias, “Nej twb paub lawm hais tias, cov nomtswv uas kav tebchaws muaj hwjchim loj dua cov pejxeem, thiab lawv yuam kom cov pejxeem ua raws li lawv hais. 26Tiamsis nej cov tsis txhob ua li ntawd. Yog nej cov leejtwg xav ua tus hlob, tus ntawd yuav tsum ua nej tus tubtxib; 27thiab yog nej cov leejtwg xav ua tus thawj, tus ntawd yuav tsum ua nej tus qhev. 28Ib yam li Neeg Leej Tub, nws los nws tsis tau kom leejtwg tu nws, tiamsis nws los tu sawvdaws thiab muab nws txojsia los txhiv ntau leej.”

Yexus Kho Ob Tug Dig Muag

(Malakaus 10.46-52; Lukas 18.35-43)

29Thaum Yexus thiab nws cov thwjtim tabtom tawm hauv lub nroog Yelikaus mus, muaj neeg coob coob raws nws qab mus. 30Muaj ob tug txivneej digmuag zaum ntawm ntug kev hnov hais tias Yexus taug kev tuaj, ces nkawd txawm hu nrov nrov hais tias, “Daviv tus Tub! Thov koj hlub wb!”
31Cov neeg coob coob ntawd cheem nkawd hais tias neb tsis txhob hais lus, tiamsis nkawd hajyam hu nrov hais tias, “Daviv tus Tub! Thov koj hlub wb!”
32Yexus txawm nres thiab hu nkawd los cuag nws, nws nug nkawd hais tias, “Neb xav kom kuv pab neb dabtsi?”
33Nkawd teb hais tias, “Tus Tswv, thov koj kho wb ob lub qhovmuag kom pom kev!”
34Yexus hlub nkawd, nws txawm cev tes mus kov nkawd ob lub qhovmuag; ces tamsim ntawd nkawd txawm pom kev, thiab nkawd nrog Yexus mus.