20

A'ngunc Huingx Nyei Waac-Beiv

1“Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv dauh a'ngunc huingx nyei ziouv nor. Lungh ndorm nziouv nyei, ninh cuotv mingh lorz mienh tengx ninh zoux a'ngunc huingx nyei gong. 2Caux gong-mienh dingc ziangx bun horpc mienh pou-tong cingv yietc hnoi nyei gong-zinh, huingx-ziouv ziouc paaiv ninh mbuo mingh wuov huingx zoux gong.
3“Lungh domh ndorm nduoh norm ziangh hoc, huingx-ziouv aengx mingh wuov hei buatc deix mienh souv jienv wuov, maiv zoux haaix nyungc. 4Ninh ziouc gorngv, ‘Meih mbuo yaac mingh yie nyei huingx zoux gong maah! Gong-zinh horpc zuqc mbu'ziex yie ziouc bun mbuoqc wuov meih mbuo.’ Ninh mbuo ziouc mingh aqv.
5“Lungh ziangx aanx ziepc nyeic norm ziangh hoc, aengx caux njiec aanx buo norm ziangh hoc, ninh fih hnangv nyei lorz mienh zoux gong. 6Lungh maanz-hmuangx deix, aav lamh biaa norm ziangh hoc, huingx-ziouv aengx mingh wuov hei buatc deix mienh souv jienv wuov. Ninh ziouc gorngv, ‘Meih mbuo weic haaix diuc ziangh hnoi souv jienv naaic henh henh nyei, maiv zoux haaix nyungc?’
7“Ninh mbuo dau, ‘Weic zuqc maiv maaih mienh cingv yie mbuo zoux gong.’
 “Huingx-ziouv ziouc gorngv, ‘Wuov nyungc, meih mbuo yaac mingh wuov huingx zoux gong maah!’
8“Aav lamh hmuangx, huingx-ziouv mbuox ninh nyei gunv gong mienh, ‘Heuc gong-mienh daaih koi gong-zinh bun ninh mbuo aqv. Dongh daaih zoux nqa'haav wuov deix oix zuqc bun ndaangc. Daaih ndaangc wuov deix oix zuqc bun nqa'haav.’
9“Dongh biaa norm ziangh hoc cingx duqv jiez gorn zoux gong wuov deix duqv buangv yietc hnoi nyei gong-zinh. 10Hnangv naaic, cingv ndaangc wuov deix laaic oix duqv gauh camv. Mv baac ninh mbuo fih hnangv nyei duqv buangv yietc hnoi nyei gong-zinh hnangv. 11Ninh mbuo zipv gong-zinh mingh yaac ngopv huingx-ziouv. 12Ninh mbuo gorngv, ‘Nqa'haav daaih wuov deix kungx zoux nduqc norm ziangh hoc nyei gong hnangv niaa. Nyaanh meih corc bun caux yie mbuo fih mbuoqc nyei. Yie mbuo ziangh hnoi zuqc nyutc pui yaac zoux gong gauh kouv ninh mbuo.’
13“Huingx-ziouv ziouc dau dauh wuov deix gong-mienh. ‘Youz aac, yie maiv zeiz pienx meih lorqc. Meih maiv zeiz caux yie gorngv dingc ziux gong-hnoi nyei gong-zinh fai? 14Dorh jienv meih nyei gong-zinh nzuonx aqv oc. Nqa'haav cingv naaiv dauh yie oix bun caux meih fih mbuoqc. 15Yie ganh nyei nyaanh maiv zeiz sueih yie ganh longc? Buatc yie zoux hnyouv longx meih mueic jieqv fai?’+”
16Yesu aengx gorngv setv mueiz waac. “Hnangv naaic, nqa'haav wuov deix oix duqv yiem wuov ndaangc. Yiem wuov ndaangc nyei oix zuqc yiem nqa'haav.”

Yesu Aengx Gorngv Da'faam Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

(Beiv mangc Maako 10:32-34; Lugaa 18:31-34)

17Yesu yangh jauv mingh Ye^lu^saa^lem Zingh wuov zanc, ninh dorh ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx mingh pien deix gorngv mbuox ninh mbuo, 18“Muangx oc. Mbuo mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Taux wuov, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc zuqc jiu bun ⟨sai mienh bieiv⟩ caux njaaux leiz nyei fin-saeng. Ninh mbuo oix dingc daix ninh, 19nqa'haav zorqv ninh jiu bun Janx. Janx ziouc guatc doqc jatv, longc biaav-bin mborqv, aengx zorqv ninh ding ziepc nzaangc jaax. Mv baac nqa'haav buo hnoi, Tin-Hungh oix bun ninh nangh daaih.”

Yaagorpc Caux Yo^han Mbuo Nyei Maa Tov Nyei Waac

(Beiv mangc Maako 10:35-45)

20Wuov zanc Se^mbe^ndi nyei auv dorh ninh nyei i dauh dorn daaih Yesu wuov, gueic njiec baaix, tov yietc nyungc.
21Yesu naaic, “Meih oix longc haaix nyungc?”
 Ninh dau, “Ziouv aac, tov meih laengz meih duqv zoux hungh nyei ziangh hoc oix zuqc bun yie nyei i dauh dorn, yietc dauh zueiz meih nyei mbiaauc maengx, yietc dauh zueiz zaaix maengx.”
22Yesu dau wuov deix i dauh dorn, “Meih mbuo tov nyei meih mbuo maiv hiuv. Meih mbuo haih hopv dongh yie oix zuqc hopv wuov norm zaanv nyei fai?”
 Ninh mbuo dau, “Yie mbuo haih hopv nyei.”
23Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie hopv nyei zaanv meih mbuo za'gengh oix zuqc hopv. Mv baac yie maiv maaih leiz paaiv haaix dauh zueiz yie nyei mbiaauc maengx fai zaaix maengx. Yie nyei Die liuc leiz ziangx bun haaix dauh zueiz, wuov deix ziouc duqv zueiz aqv.”
24Wuov deix ziepc dauh sai-gorx haiz liuz naaiv deix sic ziouc qiex jiez haic naaiv deix i muoz. 25Yesu heuc ninh mbuo yietc zungv daaih nzoih yaac gorngv, “Meih mbuo hiuv duqv Janx maaih domh jien gunv ninh mbuo. Zoux hlo nyei wuov deix maaih lingc hatc ninh mbuo. 26Mv baac meih mbuo maiv horpc zuqc hnangv naaic. Haaix dauh oix duqv zoux hlo, wuov dauh oix zuqc zoux meih mbuo nyei bou. 27Haaix dauh oix zoux hlo jiex, wuov dauh oix zuqc zoux meih mbuo nyei nouh. 28Hnangv yie, Baamh Mienh nyei Dorn nor, yie maiv zeiz daaih oix mienh fu-sux yie. Yie daaih fu-sux mienh yaac siev yie nyei maengc weic zuoqc mienh camv nzuonx.”

Yesu Zorc Longx I Dauh M'zing Maengh Nyei Mienh

(Beiv mangc Maako 10:46-52; Lugaa 18:35-43)

29Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo cuotv Ye^li^ko Zingh wuov zanc, maaih mienh camv nyei gan jienv Yesu mingh. 30Maaih i dauh m'zing maengh nyei mienh zueiz jienv jauv-hlen haiz gorngv Yesu yangh naaiv diuh jauv jiex. Ninh mbuo ziouc heuc, “Ziouv, Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie mbuo maah!”
31Zuangx mienh hemx ninh mbuo, mbuox ninh mbuo maiv dungx ko lo. Mv baac ninh mbuo jaa heuc gauh mbui, “Ziouv, Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie mbuo maah!”
32Yesu ziouc dingh jienv heuc ninh mbuo daaih, naaic ninh mbuo, “Meih mbuo oix yie tengx haaix nyungc meih mbuo?”
33Ninh mbuo dau, “Ziouv aah! Tov bun yie mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc.” 34Yesu korv-lienh haic ziouc hluo ninh mbuo nyei m'zing. Ninh mbuo liemh zeih haih mangc duqv buatc, ziouc gan jienv Yesu mingh mi'aqv.