20

Phung Mă Bruă Hlăm Đang Boh Kriăk Ƀâo

1“Ƀuôn ala mtao adiê jing msĕ si sa čô khua sang nao aguah ưm čiăng mưn phung mă bruă hlăm đang boh kriăk ƀâo ñu. 2Tơdah leh bi tŭ ư hŏng phung mă bruă kơ sa đơniê sa hruê, ñu tiŏ nao digơ̆ kơ đang boh kriăk ƀâo ñu. 3Ti dua păn mông aguah ñu lŏ nao leh anăn ƀuh phung mnuih dôk hơăi mang hlăm anôk sang mnia. 4Ñu lač kơ phung anăn, ‘Brei diih nao mă bruă hlăm đang boh kriăk ƀâo kâo msĕ mơh, leh anăn srăng mưn diih djŏ ênoh.’ Snăn digơ̆ nao. 5Ti yang hruê dơ̆ng leh anăn ti tlâo mông tlam ñu lŏ nao leh anăn ngă msĕ mơh. 6Ti êma mông tlam ñu lŏ nao ƀuh phung mkăn dôk hơăi mang, leh anăn ñu lač kơ digơ̆, ‘Si ngă diih dôk hơăi mang tinei jih sa hruê?’ 7Phung anăn lač kơ ñu, ‘Kyuadah amâo mâo pô čiăng yua hmei ôh.’ Ñu lač kơ digơ̆, ‘Nao bĕ diih msĕ mơh mă bruă hlăm đang boh kriăk ƀâo kâo.’ 8Tơdah adiê tlam leh, pô đang boh kriăk ƀâo lač kơ pô kiă bruă ñu, ‘Iêu bĕ phung mă bruă leh anăn ƀơk diñu dơ̆ng mơ̆ng phung êdei truh kơ phung êlâo.’ 9Tơdah phung ñu yua dơ̆ng mă bruă ti êma mông tlam truh, grăp čô digơ̆ mă tŭ klei mưn sa đơniê. 10Tơdah phung hriê êlâo truh, digơ̆ mĭn srăng mă tŭ lu hĭn. Ƀiădah grăp čô digơ̆ mă tŭ sa đơniê msĕ mơh. 11Leh digơ̆ mă sa đơniê anăn digơ̆ blŭ dŭñ dŭñ kơ khua sang, 12lač, ‘Phung hriê êdei mă bruă knŏng sa mông, leh anăn ih yap diñu mđơr hŏng hmei phung mă bruă jih sa hruê leh anăn dôk hlăm mđiă ktang.’ 13Ƀiădah ñu lŏ wĭt lač kơ sa čô hlăm phung digơ̆, ‘Ơ mah jiăng, kâo amâo soh hŏng ih ôh; amâo djŏ hĕ ih tŭ ư leh hŏng kâo kơ ih srăng ƀơ̆ng sa đơniê? 14Mă bĕ prăk ih leh anăn đuĕ nao; kâo čiăng brei kơ pô hriê êdei anei mdŭm hŏng ih. 15Amâo djŏ hĕ kâo dưi yua dŏ kâo tui si kâo čiăng? Amâodah ih nač kơ klei kmah kâo mơ̆?’ 16Snăn phung êdei srăng jing êlâo, leh anăn phung êlâo srăng jing êdei.”

Yêsu Hưn Tal Tlâo Klei Ñu Srăng Djiê

(Mark 10:32-34; Luk 18:31-34)

17Êjai Yêsu đĭ nao kơ ƀuôn Yêrusalem, Ñu ñăk phung pluh dua čô ƀĭng kna hjăn, leh anăn ktuê êlan Ñu lač kơ digơ̆, 18“Nĕ anei, drei nao kơ ƀuôn Yêrusalem; arăng srăng jao Anak Mnuih kơ phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn kơ phung khua čih hră, leh anăn phung diñu srăng phat kđi brei arăng bi mdjiê gơ̆. 19Diñu srăng jao gơ̆ kơ phung tue čiăng kơ arăng tlao mưč, čăm gơ̆ hŏng klei hnuăt, leh anăn pơ̆ng gơ̆ ti kyâo bi kal; ƀiădah ti hruê tal tlâo Ñu srăng lŏ hdĭp.”

Klei Amĭ Phung Anak Êkei Y-Sêbêdê Akâo

(Mark 10:35-45)

20Hlăk anăn amĭ phung anak êkei Y-Sêbêdê nao kơ Yêsu mbĭt hŏng phung anak êkei gơ̆. Mniê anăn čuôn kơŭt ti anăp Yêsu čiăng akâo sa klei. 21Yêsu lač kơ gơ̆, “Ya ih čiăng?” Mniê anăn lač kơ Ñu, “Brei dua čô anak êkei kâo dưi dôk gŭ sa čô tĭng hnuă, sa čô tĭng điâo ih hlăm ƀuôn ala mtao ih.” 22Ƀiădah Yêsu lŏ wĭt lač, “Diih amâo thâo săng ôh ya klei diih akâo. Dưi mơ̆ diih mnăm atŏ kâo srăng mnăm?” Digơ̆ lŏ wĭt lač, “Hmei dưi mơh.” 23Yêsu lač kơ digơ̆, “Diih srăng mnăm atŏ kâo, ƀiădah klei dưi dôk gŭ tĭng hnuă amâodah tĭng điâo kâo, kâo amâo mâo ôh klei dưi brei klei anăn, ƀiădah klei anăn pioh kơ phung Ama kâo mkra brei leh.” 24Tơdah phung pluh čô ƀĭng kna mkăn hmư̆ klei anăn, diñu ăl kơ phung dua čô ayŏng adei anăn. 25Ƀiădah Yêsu iêu digơ̆ leh anăn lač, “Diih thâo leh phung arăng brei kiă kriê phung tue khăp yua klei ktư̆ juă kiă kriê ƀuôn sang, leh anăn phung khua prŏng diñu khăp yua klei kơhưm hĭn. 26Ƀiădah amâo djŏ snăn ôh ti krah diih; hlei pô čiăng jing prŏng hlăm phung diih, brei ñu jing dĭng buăl diih, 27leh anăn hlei pô čiăng jing mrô sa hlăm phung diih, brei ñu jing hlŭn diih; 28msĕ si Anak Mnuih hriê leh amâo djŏ čiăng kơ arăng mă bruă kơ ñu ôh, ƀiădah čiăng mă bruă kơ arăng, leh anăn jao klei hdĭp ñu pô jing ênoh bi tui kơ lu mnuih.”

Yêsu Bi Hlao Dua Čô Bum Ală

(Mark 10:46-52; Luk 18:35-43)

29Êjai diñu kbiă mơ̆ng ƀuôn Yêrikô, mâo lu mnuih tui hlue Yêsu. 30Nĕ anei, mâo dua čô bum ală dôk ti djiêu êlan. Tơdah diñu hmư̆ kơ Yêsu găn tinăn, diñu ur kraih, “Ơ Khua Yang, Anak Y-Đawit, pap mñai kơ hmei đa!” 31Phung lu ghă diñu brei diñu dôk ñăt; ƀiădah diñu lŏ ur kraih hĭn êjai, “Ơ Khua Yang, Anak Y-Đawit, pap mñai kơ hmei đa!” 32Yêsu dôk hĕ, iêu diñu leh anăn lač, “Ya klei diih čiăng kâo ngă brei kơ diih lĕ?” 33Diñu lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, brei ală hmei dưi ƀuh mngač.” 34Hŏng klei pap Yêsu ruêh ală diñu, snăn ală diñu ƀuh mngač mtam, leh anăn diñu tui hlue Yêsu.