23

Lời nói và việc làm

1Chúa Giê-xu dặn dân chúng và các môn đệ: 2“Các thầy dạy luật và Biệt-lập đều chiếm địa vị của Mai-sen. 3Các con nên vâng lời họ, nhưng đừng bắt chước việc họ làm, vì họ dạy thật giỏi nhưng không thực hành. 4Họ đặt ra bao nhiêu luật lệ khắt khe buộc người khác phải vâng giữ, nhưng chính họ không giữ một điều nào!
5“Làm việc gì, họ cũng nhằm mục đích phô trương. Họ đeo các thẻ bài da thật lớn, mặc áo lễ thêu tua dài thậm thượt. 6Họ ưa ngồi ghế danh dự trong phòng tiệc và hội trường. 7Họ thích được người ta kính chào ngoài đường phố và xưng họ là ‘Thầy’. 8Các con đừng chịu người ta gọi mình là ‘Thầy’, vì chi Thượng Đế là Thầy, còn các con đều là anh em. 9Đừng nhận người nào làm ‘Cha’ vì chỉ Thượng Đế là Cha của mọi người. 10Đừng chịu ai gọi mình là ‘Chủ’ vì các con chi có một Chủ là Chúa Cứu Thế. 11Các con càng khiêm tốn phục vụ người thì càng được tôn trọng. Ai muốn lãnh đạo, phải làm đầy tớ người khác. 12Ai tự đề cao sẽ bị hạ thấp, ai khiêm tốn hạ mình sẽ được nâng cao.”

Tội ác của các thầy dạy luật và Biệt-lập

13“Khốn cho giới dạy luật và Biệt-lập, hạng đạo đức giả! Các ông đóng sập cửa Nước Trời trước mặt người ta. Các ông đã không chịu bước vào mà ai muốn vào lại ngăn cản. 14Các ông làm ra vẻ thánh thiện bằng cách đọc những bài cầu nguyện tràng giang đại hải, nhưng đồng thời cướp đoạt nhà cửa của những quả phụ cô đơn. Vì thế các ông sẽ bị hình phạt nặng hơn.
15“Khốn cho các ông, hạng giả nhân giả nghĩa! Các ông đi khắp các đường thủy, đường bộ tuyển mộ một người theo phe mình, để rồi huấn luyện người ấy trở thành hiểm độc gấp đôi các ông.
16“Khốn cho các ông, hạng lãnh đạo mù quáng! Các ông dạy người ta: ‘Lời thề trước Đền thờ không quan trọng, nhưng ai chỉ vàng của Đền thờ mà thề mới buộc phải giữ lời thề ấy.’ 17Thật là mù quáng, khờ dại! Chính Đền thờ làm cho vàng ra thánh, vậy giữa vàng và Đền thờ, bên nào quan trọng hơn? 18Các ông còn dạy: ‘Lời thề trước bàn thờ không quan trọng, nhưng ai thề trước lễ vật trên bàn thờ mới phải giữ lời thề.’ 19Thật là mù quáng! Chính bàn thờ làm cho lễ vật ra thánh, vậy giữa bàn thờ và lễ vật, bên nào quan trọng hơn? 20Vì ai thề trước bàn thờ là hứa nguyện trước bàn thờ và lễ vật trên bàn thờ. 21Ai thề trước Đền thờ là hứa nguyện trước Đền thờ và Chúa ngự trong Đền thờ. 22Ai chỉ trời mà thề là hứa nguyện trước ngai Thượng Đế và Đấng ngự trên ngai.
23“Khốn cho giới dạy luật và Biệt-lập, hạng lấy vải thưa che mắt thánh! Các ông dâng một phần mười bạc hà, thì là và rau cần mà bỏ qua những điều quan trọng hơn trong luật pháp: công lý, nhân từ và thành tín. Đúng ra phải giữ những điều này, nhưng không được bỏ những điều kia. 24Hạng lãnh đạo mù quáng, các ông vờ lọc cho ra con muỗi mắt mà nuốt trửng con lạc đà!
25“Khốn cho giới dạy luật và Biệt-lập, hạng đạo đức giả! Các ông lau chùi bên ngoài bát đĩa còn bên trong lại đầy dẫy những tham nhũng và phóng dục. 26Này, phái Biệt-lập mù quáng, trước hết phải rửa sạch bề trong bát đĩa rồi bề ngoài mới sạch.
27“Khốn cho giới dạy luật và Biệt-lập, hạng giả nhân giả nghĩa! Các ông giống những ngôi cổ mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn. 28Cũng thế, các ông khoác chiếc áo đạo đức để che dấu lòng gian trá, vô đạo.
29“Khốn cho giới dạy luật và Biệt-lập, hạng đạo đức giả! Các ông xây mộ cho các nhà tiên tri và trang trí đài kỷ niệm các nhà đạo đức 30rồi tuyên bố: ‘Nếu sống vào thời ấy, chúng tôi đã không về hùa với tổ phụ mà sát hại các nhà tiên tri.’ 31Như thế, các ông tự nhận mình là con cháu kẻ giết người! 32Các ông theo gót người xưa, làm cho tội ác của họ thêm đầy tràn.

Hậu quả của tội ác

33“Các ông hiểm độc như rắn hổ mang, đúng tông đúng giống như thế, làm sao thoát khỏi cực hình trong địa ngục?
34“Tôi sẽ sai các tiên tri, các nhà triết học và giáo sư đến với các ông. Các ông sẽ đóng đinh người này trên cây thập tự, đánh đập người khác rách da nát thịt trong các hội trường, truy nã họ từ thành này sang thành khác. 35Như thế, các ông phải chịu trách nhiệm về huyết của những người công chính đổ ra khắp đất, từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri con trai Ba-ra-chi, người đã bị các ông giết giữa Đền thờ và bàn thờ. 36Tôi xác nhận: Chính thế hệ này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Lời kêu gọi Giê-ru-sa-lem

37“Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Thủ đô đã giết các nhà tiên tri, và ném đá sát hại các sứ giả của Thượng Đế! Đã bao lần ta muốn tập họp các con như gà mẹ túc con về ấp ủ dưới cánh, nhưng chẳng ai nghe. 38Vì thế, nhà các con sẽ hoang vắng tiêu điều. 39Ta cho các con biết: Các con sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến ngày các con hoan nghênh sứ giả của Thượng Đế.”