23

Yexu tshev cov xwbfwb hab cov Falixai

(Mk. 12:38-39; Lk. 20:45-46)

1Thaus ntawd Yexu has rua cov tuabneeg hov hab nwg cov thwjtim tas, 2“Cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov Falixai nyob Mauxe chaw qha. 3Yog le ntawd txhua yaam kws puab qha rua mej mas mej yuav tsum ua hab tuav rawv, tsuas yog tseg tsw ua lawv nraim le puab ua, tsua qhov puab tsuas yog qha xwb, puab tsw ua lawv le puab qha. 4Puab muab lub nraa nyaav [kws ceblaaj rws] nog rua tuabneeg rws sau xubpwg tassws puab tub tsw kaam xuas puab tug ntiv teg thab hlo le. 5Txhua yaam kws puab ua puab ua rua tuabneeg qhuas puab xwb. Puab muab lub naab luj ntim Vaajtswv txujlug khi rua ntawm hauv plaj hab ntxhoo tw ntev rua puab tej qaab tsho, 6hab thaus muaj rooj noj rooj haus puab nyam nyob saam tsum, hab nyob tej rooj sab huv tej tsev sablaaj, 7puab nyam kuas luas fwm puab tom tej tshaav puam, hab nyam kuas luas hu puab tas, ‘Lanpi.’ 8Mej tsw xob ca leejtwg hu mej tas ‘Lanpi,’ vem mej muaj tuab tug ua xwbfwb qha mej xwb, hab mej suavdawg yog kwvtij. 9Tsw xob hu leejtwg huv nplajteb tas yog mej leej txwv, tsua qhov mej muaj tuab leej Txwv kws nyob sau ntuj. 10Tsw xob ca leejtwg hu mej tas, ‘Kws xwbfwb,’ tsua qhov mej muaj tuab tug Kws xwbfwb kws yog tug Kheto. 11Mej cov tug kws ua hlub nwg yuav tsum ua mej le qhev. 12Leejtwg tsaab ua luj yuav raug muab txu kuas qeg. Leejtwg txu fwjchim tug hov yuav raug muab tsaa ua luj.
13“Mej cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov Falixai kws ncauj lug zoo sab phem, mej yuav raug txom nyem lauj! Mej kaw qhov rooj ntuj ceeb tsheej tsw kheev tuabneeg nkaag moog. Mej cov los kuj tsw moog rua huv, hab mej tseed txwv cov kws yuav moog rua huv hab.
15“Mej cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov Falixai kws ncauj lug zoo sab phem, mej yuav raug txom nyem lauj! Mej hlaa havtxwv hlaa nruab nqhuab moog sub txhad coj tau ib tug twg lug ntseeg mej kevcai, tassws thaus nwg ntseeg lawd mej tseed ua rua nwg rov ua ntuj tawg kub le mivnyuas heev dua mej ob npaug.
16“Mej cov nam tuabneeg dig muag kws coj luas kev, mej yuav raug txom nyem lauj! Mej has tas, ‘Yog leejtwg tuav lub tuam tsev cog lug twv, mas tej lug hov tsw yom ceev, tassws yog tuav tej kub huv lub tuam tsev cog lug twv, mas nwg yuav tsum ua lawv le tej lug twv hov.’ 17Cov nam tuabneeg ruag dig muag, yaam twg tseem ceeb dua, yog tej kub lossws lub tuam tsev kws ua rua tej kub hov dawb huv? 18Hab mej has tas, ‘Leejtwg tuav lub thaaj xyeem cog lug twv mas tej lug hov tsw yom ceev, tassws yog leejtwg tuav tej kws muab xyeem rua sau lub thaaj hov twv, mas nwg yuav tsum ua lawv le tej lug kws twv hov.’ 19Cov nam tuabneeg dig muag, yaam twg tseem ceeb dua, yog tej kws muab xyeem lossws lub thaaj kws ua rua tej kws xyeem hov dawb huv? 20Yog le nuav tug kws tuav lub thaaj cog lug twv kuj yog nwg tuav lub thaaj hab txhua yaam kws nyob sau lub thaaj hov, 21hab tug kws tuav lub tuam tsev cog lug twv kuj yog tuav lub tuam tsev hab tug Vaajtswv kws nyob huv lub tuam tsev hov, 22hab tug kws tuav ntuj ceeb tsheej cog lug twv kuj yog tuav Vaajtswv lub zwm txwv hab Vaajtswv kws nyob tsawg sau lub zwm txwv hov twv.
23“Mej cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov Falixai kws ncauj lug zoo sab phem, mej yuav raug txom nyem lauj! Mej muab ib feem kaum puam hum, xyaab txob hab qhav daaj xyeem, tassws tej nqais tseem ceeb dua huv Vaajtswv txuj kevcai kws yog tu plaub ncaaj hab kev khuvleej hab qhov kws xwb rua Vaajtswv mej ho muab tso tseg lawm. Tej kws has taag nuav mej yuav tsum ua, hab tsw xob tso lwm txuj tseg. 24Mej cov nam tuabneeg dig muag kws coj luas kev, mej lim ib tug nyuas yoov tseg tassws mej nqog hlo tug nam ntxhuav lawm.
25“Mej cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov Falixai kws ncauj lug zoo sab phem, mej yuav raug txom nyem lauj! Mej ntxuav khob ntxuav taig saab nrau, tassws saab huv mej puv nkaus qhov kws ua sab hlub hab qaug sab rua yaam u yaam nuav. 26Cov Falixai dig muag 'e, ca le ntxuav khob saab huv ua ntej, saab nrau txhad le huv hab.
27“Mej cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab mej cov Falixai kws ncauj lug zoo sab phem, mej yuav raug txom nyem lauj! Mej zoo yaam nkaus le lub ntxaa kws luam moov swb dawb paug, saib saab nrau mas zoo nkauj tassws saab huv puv nkaus pob txhaa tuabneeg tuag hab txhua yaam kev phem kev qas. 28Ib yaam le ntawd saib saab nrau mas mej yog tuabneeg ncaaj nceeg, tassws saab huv yog tuabneeg ncauj lug zoo sab phem hab puv nkaus kev txhum txem.
29“Mej cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov Falixai kws ncauj lug zoo sab phem, mej yuav raug txom nyem lauj! Mej txhwm cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tej ntxaa hab khu tej chaw kws ncu txug cov tuabneeg ncaaj nceeg thau u kuas zoo nkauj, 30hab mej has tas, ‘Yog peb nyob rua lub swjhawm kws peb tej laug hov nyob, peb yuav tsw nrug puab tua tej xwbfwb kws cev Vaajtswv lug ntawd.’ 31Mej has le ntawd kuj yog mej ua timkhawv rov tum mej has tas mej yog cov kws tua tej xwbfwb cev lug hov le tub ki. 32Mej ca le tsaav tej kev txhum kws mej tej laug tau ua kuas puv nkaus. 33Cov nam naab 'e, cov nam noob naab phem 'e, mej yuav dim lub txem kws yuav poob ntuj tawg kub tau le caag? 34Vem le nuav kuv txhad tso cov xwbfwb cev lug hab cov tuabneeg txawj ntse hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai tuaj cuag mej, los mej yuav muab ib txha tua hab muab teem rua sau khaublig ntoo hab muab nplawm huv mej tej tsev sablaaj, hab muab ntab tawm ib lub moos dhau ib lub moos. 35Yog le ntawd cov tuabneeg ncaaj nceeg txhua tug tej ntshaav kws lug rua huv lub nplajteb txwj thaus Anpee kws yog tug ncaaj nceeg cov ntshaav moog txug Xekhaliya kws yog Npalakhiya tug tub cov ntshaav kws mej tua ntawm lub tuam tsev hab lub thaaj kem nruab nraab, yuav poob rua sau mej. 36Kuv has tseeb rua mej tas, tej txem hov huvsw yuav poob rua tam tuabneeg nuav.

Yexu quaj txug Yeluxalee

(Lk. 13:34-35)

37“Au Yeluxalee, Yeluxalee 'e, koj yog tug kws tua cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab xuas pob zeb ntaus cov kws khaiv tuaj cuag koj tuag. Muaj ntau zag kuv tub xaav qaws koj cov mivnyuas lug ua ke ib yaam le tug puj qab puag nwg cov mivnyuas rua huv nwg phob tis, tassws mej tsw yeem hlo le. 38Saib nawj mej lub tuam tsev yuav raug muab tso tseg nyob do cuas. 39Kuv has rua mej tas txwj nuav moog mej yuav tsw rov pum kuv dua moog txug thaus mej has tas, ‘Tug kws tuaj huv tug Tswv lub npe tau nyob kaaj sab lug.’ ”