23

Oix Zuqc Faix Fim Njaaux Leiz Nyei Fin-Saeng Caux Faa^li^si Mienh

(Beiv mangc Maako 12:38-39; Lugaa 11:43, 46; 20:45-46)

1Jiex daaih, Yesu mbuox zuangx mienh caux ninh nyei sai-gorx, 2“Njaaux leiz nyei fin-saeng caux ⟨Faa^li^si Mienh⟩ maaih leiz porv mengh Mose nyei Leiz. 3Weic naaiv meih mbuo oix zuqc muangx yaac ei jienv ninh mbuo njaaux nyei waac zoux. Mv baac ninh mbuo zoux nyei sic meih mbuo maiv dungx zuotc, weic zuqc ninh mbuo njaaux mv baac maiv ei ninh mbuo njaaux nyei waac zoux. 4Ninh mbuo zorqv hniev nyei, aqc duqv nyiex nyei ga'naaiv paanx bun mienh nyiex, mv baac ninh mbuo ganh liemh maiv kangv longc yietc norm buoz-ndoqv tengx mienh bouh.
5“Ninh mbuo zoux nyei yietc zungv se weic bun mienh mangc hnangv. Mangc gaax, ninh mbuo nyei biorngh caux buoz dangh jienv dapv Ging-Sou nyei waac wuov nyungc hlapv ndongc haaix hlo! Dingx lui-juoqv wuov deix nqingh nqou ndongc haaix ndaauv! 6Mingh yinh wuic, ninh mbuo kungx oix zueiz jiex maengx bung dieh gorn hnangv. Bieqc wuic dorngh yaac oix zueiz longx jiex nyei dorngx. 7Mingh wuov hei-horngc oix mienh zorqv yieqv taaih ninh mbuo, yaac heuc ninh mbuo zoux ‘Sai-Diex.’
8“Maiv dungx bun mienh heuc meih mbuo zoux ‘Sai-Diex’ weic zuqc meih mbuo yietc zungv zoux gorx-youz. Meih mbuo kungx maaih nduqc dauh Sai-Diex hnangv. 9Maiv dungx heuc yiem naaiv baamh gen nyei haaix dauh zoux ‘Die,’ weic zuqc meih mbuo maaih nduqc dauh Die hnangv. Se yiem tin-dorngh wuov dauh Die. 10Yaac maiv dungx bun mienh heuc meih mbuo zoux ‘Bieiv Zeiv,’ weic zuqc meih mbuo maaih nduqc dauh Bieiv Zeiv hnangv, dongh yie, Giduc.
11“Meih mbuo haaix dauh zoux hlo jiex, wuov dauh oix zuqc zoux meih mbuo nyei bou. 12Haaix dauh taaih ganh zoux hlo, Tin-Hungh oix bun wuov dauh zoux faix. Haaix dauh nyiemc ganh zoux faix, Tin-Hungh oix bun wuov dauh zoux hlo.

Yesu Dingc Beih Zaqc Hnyouv Njuotv Nyei Mienh Nyei Zuiz

(Beiv mangc Maako 12:40; Lugaa 11:39-42, 44, 52; 20:47)

13“Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo dorng jienv mienh nyei hmien guon bieqc Tin-Hungh nyei guoqv wuov dauh gaengh. Meih mbuo ganh maiv bieqc. Mienh oix bieqc meih mbuo yaac dangv jienv maiv bun bieqc. 14Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo nduov auv-guaav nyei jaa-dingh nyanc, yaac duqv-eix daux gaux ndaauv nyei nduov mienh. Weic naaiv meih mbuo zungv zuqc dingc zuiz gauh hniev jiex.
15“Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo jiex koiv jiex guoqv weic lorz duqv nduqc laanh mienh daaih bieqc meih mbuo. Bieqc liuz, meih mbuo zoux bun ninh oix zuqc ndortv deic nyuoqc gauh camv meih mbuo i gouv.
16“Meih mbuo dorh jauv nyei m'zing maengh mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo gorngv, ‘Haaix dauh ziangv jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv laengz waac, maiv ei jienv ninh laengz nyei waac zoux, maiv benx haaix nyungc. Mv baac haaix dauh ziangv jienv zorng zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov deix jiem, zungv oix zuqc ei jienv ninh laengz nyei waac zoux.’
17“M'zing maengh nyei ga'naaiv-hngongx aah! Haaix nyungc gauh longc jienv jiex? Jiem fai bun jiem cing-nzengc wuov norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv? 18Meih mbuo yaac gorngv, ‘Haaix dauh ziangv jienv ziec-dorngh laengz waac yaac maiv ei jienv ninh laengz nyei waac zoux, maiv benx haaix nyungc. Mv baac haaix dauh ziangv an ziec-dorngh gu'nguaaic wuov deix ziec nyei ga'naaiv laengz nor, zungv oix zuqc ei jienv ninh laengz nyei waac zoux.’ 19M'zing maengh nyei mienh aah! Haaix nyungc gauh longc jienv jiex? Ziec nyei ga'naaiv fai ziec-dorngh? Se ziec-dorngh bun ziec nyei ga'naaiv cing-nzengc. 20Hnangv naaic, haaix dauh ziangv jienv ziec-dorngh laengz waac, ninh zungv ziangv jienv ziec-dorngh caux an ziec-dorngh gu'nguaaic wuov deix ziec nyei ga'naaiv yietc zungv. 21Haaix dauh ziangv jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv laengz waac, ninh zungv ziangv jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux yiem biauv gu'nyuoz wuov dauh Tin-Hungh laengz waac. 22Haaix dauh ziangv jienv tin-dorngh laengz waac, ninh zungv ziangv jienv Tin-Hungh nyei weic yaac ziangv jienv zueiz weic wuov dauh Tin-Hungh laengz waac.
23“Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo dorh baeqc citv, tongh hau caux yienh si ziepc gouv nyei yietc gouv fongc horc Tin-Hungh. Leiz-latc njaaux gauh longc jienv jiex nyei leiz se oix zuqc zoux baengh fim, oix zuqc korv-lienh mienh, oix zuqc zoux hnyouv zingx, mv baac meih mbuo maiv zoux. Meih mbuo horpc zuqc hnangv naaiv zoux, yaac oix zuqc maiv dungx la'kuqv ziepc gouv nyei yietc gouv ga'naaiv fongc horc Tin-Hungh. 24Meih mbuo dorh jauv nyei m'zing maengh mienh aah! Yiem meih mbuo hopv nyei ga'naaiv, faix jiex nyei gaeng meih mbuo louc cuotv mi'aqv. Mv baac lorh torh meih mbuo naqv duqv njiec nyei.
25“Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo nzaaux meih mbuo nyei nzormc yienv, kungx nzaaux ga'nyiec nzengc hnangv. Mv baac gu'nyuoz zaangh buangv nzengc meih mbuo caangv daaih mauv daaih nyei ga'naaiv.
26“M'zing maengh nyei Faa^li^si Mienh aah! Nzaaux nzormc yienv oix zuqc nzaaux nzengc gu'nyuoz ndaangc. Liemh ga'nyiec ziouc nzengc mi'aqv.
27“Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo se hnangv nzaatv jienv hui-baeqc nyei janx-daic zouv nor. Buatc ga'nyiec nzueic nyei, mv baac gu'nyuoz maaih janx-daic nyei mbungv caux nyungc-nyungc laih hlopv nyei ga'naaiv buangv nzengc. 28Meih mbuo fih hnangv nyei. Mienh buatc meih mbuo se hnangv kuv mienh mv baac meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv, maaih zuiz buangv nzengc.

Njaaux Leiz Nyei Fin-Saeng Caux Faa^li^si Mienh Oix Zuqc Dingc Zuiz

(Beiv mangc Lugaa 11:47-51)

29“Beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Douc waac mienh daic mingh, meih mbuo ceix duqv ninh mbuo nyei zouv longx haic. Kuv mienh nyei zouv meih mbuo yaac zorng duqv nzueic. 30Meih mbuo yaac gorngv, ‘Se gorngv yie mbuo yiem yie mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv wuov jaax lungh ndiev, yie mbuo zungv maiv caux yie mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv daix douc waac mienh.’ 31Hnangv naaic, meih mbuo laengz meih mbuo zoux daix douc waac mienh wuov deix mienh nyei zeiv-fun. 32Wuov nyungc, gunv zoux jienv mingh taux zoux ziangx hnangv meih nyei ong-taaix zoux nor.
33“Meih mbuo naaic deix naang, naaic ndui naang-doqc nyei buonv aah! Meih mbuo hnangv haaix nor haih biaux duqv ndutv, maiv zuqc dingc zuiz ndortv deic nyuoqc? 34Weic naaiv yie oix paaiv deix douc waac mienh caux cong-mengh nyei mienh caux fin-saeng daaih lorz meih mbuo. Maaih deix meih mbuo oix daix daic. Maaih deix meih mbuo oix ding ziepc nzaangc jaax. Maaih deix meih mbuo oix yiem wuic dorngh gu'nyuoz longc biaav-bin mborqv, aengx zoux doqc bun ninh mbuo yietc norm mungv zunc cuotv jiex yietc norm mungv. 35Hnangv naaic, yietc zungv kuv mienh zuqc daix daic, naaiv nyungc zuiz ndortv zuqc meih mbuo, yiem Aa^mbaen zuqc daix taux Mbe^le^ki^yaa nyei dorn, Se^kaa^li^yaa, yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei Cing-Nzengc Dorngx caux ziec-dorngh mbu'ndongx zuqc meih mbuo daix. 36Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, ih jaax mienh oix zuqc laaix naaiv deix daix mienh nyei sic zuqc dingc zuiz.

Yesu Nzauh Haic Ye^lu^saa^lem Zingh

(Beiv mangc Lugaa 13:34-35)

37“Ye^lu^saa^lem Zingh aah! Ye^lu^saa^lem Zingh! Meih daix douc waac mienh yaac zorqv la'bieiv zong daic Tin-Hungh paaiv mingh meih naaic nyei mienh. Mbu'ziex nzunc yie oix hlorv zunv meih nyei mienh, hnangv jai-nyeiz buoc dorn yiem ndaatv-ndiev nor. Mv baac meih maiv kangv bun yie zoux. 38Mangc maah! Meih nyei biauv zungv zuqc guangc benx biauv-huaang. 39Yie mbuox meih mbuo, yiem naaiv mingh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Zuov meih mbuo gorngv,
  ‘Tov Tin-Hungh ceix fuqv dengv Ziouv nyei mbuox daaih wuov dauh’
cingx duqv buatc yie.”