24

Lub Tuamtsev Yuav Puastsuaj

(Malakaus 13.1-2; Lukas 21.5-6)

1Thaum Yexus tabtom tawm ntawm lub Tuamtsev mus, nws cov thwjtim txawm taw tes kom Yexus saib tej tsev uas nyob ibncig lub Tuamtsev. 2Yexus hais tias, “Yog tiag, nej twb pom tej tsev no lawm? tiamsis kuv qhia tseeb rau nej hais tias, tej pobzeb uas muab sib dhos ua ke ntawd txhua lub yuav pluam nyias nyob nyias tas huv tibsi.”

Kev Txomnyem thiab Kev Tsimtxom Thaum Lub Ntiajteb Yuav Kawg

(Malakaus 13.3-13; Lukas 21.5-6)

3Thaum Yexus nyob pem lub Roob Txiv Ntoo Roj, nws cov thwjtim los cuag nws twjywm thiab nug hais tias, “Thov koj qhia rau peb saib thaum twg mam li muaj tej no, thiab yuav muaj yam twg qhia rau peb paub hais tias, twb txog lub sijhawm uas koj yuav los thiab lub ntiajteb yuav kawg.”
4Yexus teb hais tias, “Nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob pub leejtwg dag ntxias tau nej yuam kev. 5Yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe dag ntxias nej hais tias, ‘Kuv yog tus Mexiyas!’ thiab lawv yuav dag ntxias ntau leej yuam kev. 6Nej yuav hnov suab ntaj suab riam nyob ze nej thiab yuav hnov tej tebchaws uas nyob deb ua tsov ua rog; nej tsis txhob poob siab, yeej yuav xub muaj tej ntawd, tiamsis tej ntawd tsis tau qhia hais tias twb txog lub sijhawm ntiajteb kawg lawm. 7Ib lub tebchaws yuav sawv tawmtsam ib lub tebchaws; thiab ib haivneeg yuav sawv tawmtsam ib haivneeg. Yuav muaj kev tshaib kev nqhis thiab av yuav qeeg txhua qhov. 8Tej ntawd zoo ib yam li tus pojniam uas nyuam qhuav pib mob plab yuav yug menyuam.
9“Thaum ntawd yuav muaj neeg ntes nej coj mus tsimtxom thiab muab nej tua povtseg. Txhua haivneeg yuav ntxub nej, vim nej yog cov uas ntseeg kuv. 10Lub sijhawm ntawd yuav muaj ntau leej tso kev ntseeg tseg; lawv ib leeg yuav ntxeev siab rau ib leeg thiab ib leeg yuav ntxub ib leeg. 11Yuav muaj cov cevlus cuav coob leej dag ntxias kom neeg coob leej yuam kev. 12Thaum tej kev phem huam loj heev, sawvdaws yuav tsis txawj sib hlub lawm. 13Tiamsis tus uas ua siab ntev mus txog hnub kawg, tus ntawd yuav dim. 14Thaum muaj neeg mus qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Ntuj Ceebtsheej mus thoob qab ntuj thiab ua timkhawv rau txhua haivneeg paub lawm, ces thaum ntawd twb yuav txog lub sijhawm kawg.

Yam uas Phem Kawg Nkaus

(Malakaus 13.14-23; Lukas 21.20-24)

15“Nej yuav pom luag muab yam uas ‘Phem Kawg Nkaus’ tso rau hauv qhov chaw dawbhuv, raws li Daniyees tus uas cev Vajtswv lus tau hais tseg lawm.” (Tus uas nyeem zaj no, cia li totaub!) 16“Thaum ntawd cov neeg uas nyob hauv lub xeev Yudas, cia li khiav mus rau pem tej roob. 17Tus uas nyob nraum zoov, tsis txhob mus nqa ib yam dabtsi hauv tsev. 18Tus uas nyob tom teb, tsis txhob rov los nqa nws lub tsho ntev. 19Lub sijhawm ntawd, tej pojniam uas suab menyuam thiab cov pojniam uas muaj menyuam mos noj mis yuav txomnyem kawg li! 20Nej cia li thov Vajtswv pab kom nej tsis txhob tau khiav lub caij ntuj no lossis Hnub Xanpataus! 21Rau qhov lub sijhawm ntawd sawvdaws yuav txomnyem kawg nkaus, txij thaum chivkeeb los txog niaj hnub no yeej tsis tau muaj kev txomnyem npaum li zaug no. Thiab yav tom ntej yuav tsis muaj li zaum no lawm. 22Tiamsis Vajtswv twb txiav hnub txiav nyoog kom luv lawm. Yog nws tsis ua li ntawd yeej yuav tsis muaj ib tug dim li. Qhov uas Vajtswv txiav hnub txiav nyoog kom luv li ntawd yog vim nws hlub haivneeg uas nws tau xaiv cia lawm.
23“Thaum ntawd yog leejtwg hais rau nej hais tias, ‘Nej saib, tus Mexiyas nyob ntawm no!’ lossis hais tias, ‘Nws nyob tod!’ los nej tsis txhob ntseeg tus ntawd tej lus. 24Rau qhov yuav muaj tus Mexiyas cuav thiab tej cevlus cuav los ua tej txujci tseemceeb ntxias Vajtswv haivneeg, saib puas yuav ntxias tau kom lawv yuam kev. 25Nej yuav tsum nco ntsoov tej lus uas kuv twb qhia rau nej no lawm.
26“Yog leejtwg hais rau nej hais tias, ‘Nej saib, nws nyob tom roob mojsab qhua!’ Nej tsis txhob mus saib lossis lawv hais tias, ‘Nej saib, nws nkaum ntawm no!’ Nej tsis txhob ntseeg. 27Rau qhov hnub uas Neeg Leej Tub los, yuav zoo ib yam li xob laim tim sab hnubtuaj ci mus txog rau tim sab hnubpoob.
28“Cev tuag nyob qhov twg, dav npoj yuav sau nthwv los rau qhov ntawd.

Neeg Leej Tub Yuav Los

(Malakaus 13.24-27; Lukas 21.25-28)

29“Lub sijhawm uas tej kev txomnyem ntawd dhau lawm, lub hnub yuav tsaus, lub hli yuav tsis ci, tej hnubqub saum ntuj yuav poob los, thiab txhua yam uas muaj hwjchim nyob saum nruab ntug yuav ua zog koog tas huv tibsi. 30Thaum ntawd nej yuav pom ib lub cim tshwm saum nruab ntug qhia hais tias Neeg Leej Tub yuav los. Txhua haivneeg hauv qab ntuj no yuav quaj nyiav ntsoog qees thaum lawv pom Neeg Leej Tub nrog nws lub tshwjchim uas ci ntsa iab thiab nws lub hwjchim los saum ntuj los. 31Nws yuav txib nws cov timtswv tshuab raj tshuab xyu nrov nrov hu. Lawv yuav mus sau cov neeg uas nws xaiv cia lawm txhua nrho plaub ceg kaum ntuj, sab ntuj tim no mus txog sab ntuj tim ub los nyob ua ke.

Tsob Txiv Ncuavpias Pib Hlav Nplooj

(Malakaus 13.28-31; Lukas 21.29-33)

32“Nej saib tsob txiv ncuavpias qhia li cas. Thaum nws tej ceg rov ntsuab thiab pib hlav nplooj mos nyoos, nej paub hais tias twb yuav txog lub caij ntuj nag. 33Ib yam nkaus li ntawd, thaum nej pom tej ntawd, nej yuav paub hais tias nws twb los ze ntawd qhovrooj lawm. 34Kuv qhia tseeb rau nej hais tias thaum cov neeg tiam no tseem tuag tsis taus tas, twb xub muaj tej ntawd lawm. 35Lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav ploj mus, tiamsis kuv tej lus yuav tsis muaj ib los poob li.

Tsis Muaj Leejtwg Paub Hnub thiab Lub Sijhawm Ntawd

(Malakaus 13.32-37; Lukas 17.26-30,34-36)

36“Tiamsis hnub ntawd thiab lub sijhawm ntawd tsis muaj leejtwg paub, txawm yog cov timtswv ceebtsheej lossis Neeg Leej Tub los yeej tsis paub li; tsuas yog Leej Txiv tib leeg thiaj paub xwb. 37Lub sijhawm uas Neeg Leej Tub los yuav zoo ib yam li tej uas tshwmsim rau tiam Nau-es nyob. 38Thaum dej tseem tsis tau los nyab ntiajteb, sawvdaws ua noj ua haus, ua tshoob ua kos mus txog hnub uas Nau-es nce mus rau hauv lub nkoj; 39lawv tsis paub mus txog thaum dej los nyab thiab kuav lawv mus tas huv tibsi li cas, ces thaum Neeg Leej Tub los yuav zoo ib yam li ntawd. 40Lub sijhawm ntawd muaj ob tug txivneej ua haujlwm ua ke tom teb, yuav coj ib tug mus tseg ib tug cia. 41Muaj ob tug pojniam zom zeb ua ke: yuav coj ib tug mus tseg ib tug cia. 42Nej yuav tsum ceevfaj zov tos, rau qhov nej tsis paub lub sijhawm uas nej tus Tswv yuav los. 43Nej yeej paub hais tias, yog tus tswv tsev xub paub hais tias, thaum twg tubsab yuav tuaj, nws yeej yuav zov tos tsis pub tubsab los tau rau hauv nws tsev. 44Yog li ntawd, nej yuav tsum zov tos, rau qhov Neeg Leej Tub yuav los lub sijhawm uas nej tsis ceevfaj.

Tus Tubtxib uas Ncaj thiab Tus uas Tsis Ncaj

(Lukas 12.41-48)

45“Tus tubtxib uas ncaj thiab muaj tswvyim, tus tswv yuav tsa nws ua tus loj uas saib tus tswv cov tubtxib, thiab thaum txog sijhawm noj, tus ntawd yuav ua tus faib zaub faib mov rau cov tubtxib noj. 46Thaum tus tswv rov los pom tus tubtxib ntawd tabtom ua tej haujlwm no, ces tus tubtxib ntawd yuav tau ntsejmuag! 47Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, tus tswv yuav tsa tus tubtxib ntawd ua tus saib tus tswv tej qhov txhia chaw. 48Tiamsis yog tus tubtxib muaj lub siab phem, thiab xav hais tias tshuav ntev kuv tus tswv mam rov los, 49ces nws txawm muab cov tubtxib ntaus thiab mus nrog cov neeg quav cawv noj haus ua ke. 50Nws tsis paub hnub twg thiab lub sijhawm twg, nws tus tswv yuav los, nws thiaj tsis ceevfaj. 51Tus tswv yuav muab tus tubtxib ntawd hlais ua tej daim, thiab muab nws pov mus nrog cov neeg uas ntsejmuag ncaj siab nkhaus nyob. Lawv yuav quaj tom hniav qawv qhov ntawd.