24

Klei Yêsu Hưn Êlâo kơ Klei Sang Kkuh Mpŭ Srăng Rai

(Mark 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Êjai Yêsu kbiă mơ̆ng Sang Kkuh Mpŭ leh anăn đuĕ nao. Phung ƀĭng kna hriê kơ Ñu brei Ñu dlăng jih jang sang hlăm wăl sang Kkuh Mpŭ. 2Ñu lač kơ digơ̆, “Diih ƀuh mơ̆ jih jang sang anei? Sĭt nik kâo lač kơ diih, amâo srăng mâo sa boh tâo ti dlông boh tâo mkăn amâo srăng klưh ôh.”

Klei Rŭng Răng leh anăn Klei Knap Mñai

(Mark 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Êjai Ñu dôk gŭ ti dlông čư̆ Ôliwơ, phung ƀĭng kna hriê lač kơ Ñu hjăn, “Hưn kơ hmei hbĭl klei anăn srăng truh, leh anăn ya jing klei bi knăl kơ klei ih lŏ hriê, leh anăn kơ hruê knhal tuč ênuk?” 4Yêsu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Răng bĕ, đăm brei arăng mplư diih ôh. 5Kyuadah lu mnuih srăng hriê mgưt hŏng anăn kâo, lač, ‘Kâo jing Krist,’ leh anăn diñu srăng mplư lu mnuih. 6Diih srăng hmư̆ ênai klei bi blah giăm leh anăn hmư̆ hing kơ klei bi blah kbưi. Đăm diih rŭng răng ôh, kyuadah jih klei anăn srăng truh, ƀiădah ka truh knhal tuč ôh. 7Kyuadah sa phung găp djuê mnuih srăng bi kdơ̆ng hŏng sa phung găp djuê mnuih mkăn, leh anăn sa boh ƀuôn ala mtao srăng bi kdơ̆ng hŏng sa boh ƀuôn ala mtao mkăn, leh anăn srăng mâo klei ư̆ êpa leh anăn klei yơ̆ng lăn ala hlăm lu bĭt anôk. 8Jih jang klei anăn jing knŏng klei mphŭn dơ̆ng kơ klei ruă kkiêng.
9 Hlăk anăn arăng srăng jao diih kơ klei bi knap, leh anăn brei arăng bi mdjiê diih; leh anăn jih jang găp djuê mnuih srăng bi êmut kơ diih kyua anăn kâo. 10Hlăk anăn lu mnuih srăng lui wir, bi lhiăr, leh anăn bi êmut hdơ̆ng găp. 11Srăng mâo lu khua pô hưn êlâo soh truh leh anăn mplư lu mnuih. 12Leh anăn kyuadah klei jhat ƀai jing lar, klei khăp hlăm lu mnuih srăng jing êăt. 13 Ƀiădah hlei pô gĭr tơl knhal tuč srăng tlaih. 14Leh anăn arăng srăng mtô klei mrâo mrang jăk kơ ƀuôn ala mtao anei tar ƀar lăn ala jing klei hưn kơ jih jang găp djuê mnuih. Hlăk anăn hruê knhal tuč srăng truh.”

Klei Knap Mñai Prŏng

(Mark 13:14-23; Luk 21:20-24)

15 “Tơdah diih ƀuh klei bi êmut kheh mdơ̆ng leh hlăm anôk doh jăk tui si khua pô hưn êlâo Y-Daniel hưn leh (brei pô dlăng hră anei thâo săng), 16hlăk anăn brei phung dôk hlăm čar Yuđa đuĕ phă čư̆. 17 Đăm brei pô dôk ti dlông čuôr sang lŏ luč mông mŭt hlăm sang čiăng mă mđuĕ dŏ dô ñu ôh, 18leh anăn kăn brei pô dôk hlăm hma wĭt mă ao kpal ñu rei. 19Hlăm hruê anăn knap mñai yơh kơ phung mniê ba tian leh anăn kơ phung mâo anak dôk mam! 20Wah lač bĕ čiăng kơ hruê diih đuĕ amâo truh ôh êjai yan puih amâodah êjai hruê sabat. 21 Kyuadah hlăk anăn srăng mâo klei knap mñai prŏng, klei msĕ snăn ka tuôm mâo ôh mơ̆ng mphŭn hrih lăn ala truh kơ hruê anei, leh anăn mơ̆ng anăn kơ anăp kăn srăng lŏ mâo rei. 22Tơdah Aê Diê amâo bi hrŏ hruê anăn, amâo mâo sa čô mnuih dưi tlaih ôh. Ƀiădah Aê Diê srăng bi hrŏ hruê anăn kyua phung Ñu ruah leh. 23Hlăk anăn tơdah mâo sa čô lač kơ diih, ‘Nĕ tinei Krist!’ amâodah ‘Ti adih Ñu!’ đăm đăo klei anăn ôh. 24Kyuadah srăng mâo lu Krist soh leh anăn lu khua pô hưn êlâo soh, diñu srăng ngă klei bi knăl prŏng leh anăn klei yuôm bhăn, čiăng mplư wăt phung Aê Diê ruah leh, tơdah dưi. 25Nĕ anei, kâo hưn hĕ êlâo klei anăn kơ diih. 26Snăn tơdah arăng lač kơ diih, ‘Nĕ anei, Ñu dôk hlăm kdrăn tač,’ đăm nao ôh; amâodah, ‘Nĕ anei, Ñu dôk hlăm adŭ ti lam,’ đăm đăo klei anăn ôh. 27 Kyuadah msĕ si kmlă kbiă mơ̆ng ngŏ mtrang truh ti yŭ, msĕ snăn mơh klei Anak Mnuih srăng hriê. 28 Ti anôk mâo asei mlei djiê, tinăn tlang grư̆ srăng bi kƀĭn.”

Klei Anak Mnuih Lŏ Hriê

(Mark 13:24-27; Luk 21:25-28)

29 “Bhiâo hin leh ruê̆ jih hruê knap mñai anăn, yang hruê srăng jing mmăt, mlan amâo srăng lŏ mtrang mngač ôh, phung mtŭ srăng lĕ mơ̆ng adiê leh anăn jih klei myang hlăm phung adiê srăng kpư̆ mgei. 30 Hlăk anăn klei bi knăl kơ Anak Mnuih srăng bi êdah hlăm adiê. Jih jang phung găp djuê hlăm lăn ala srăng čŏk hia, leh anăn diñu srăng ƀuh Anak Mnuih hriê ti knam hlăm adiê hŏng klei myang leh anăn klei guh kơang prŏng. 31Hŏng asăp ki kraih ktang Ñu srăng tiŏ nao phung dĭng buăl jăk Ñu bi kƀĭn phung Aê Diê ruah leh mơ̆ng pă kiêng lăn ala, dơ̆ng mơ̆ng knhal adiê anei truh ti knhal adiê adih.”

Klei Hriăm Mơ̆ng Ana Boh Hra

(Mark 13:28-31; Luk 21:29-33)

32Hriăm bĕ hŏng klei bi hriêng mơ̆ng ana boh hra: tơdah adhan ñu mda leh anăn dơ̆ng bi knăt, diih thâo kơ yan bhang giăm truh leh. 33Msĕ snăn mơh, tơdah diih ƀuh jih klei anăn, diih srăng thâo kơ Anak Mnuih giăm truh leh, Ñu dôk leh ti anăp ƀăng bhă. 34Sĭt nik kâo lač kơ diih, phung ênuk anăn amâo srăng êgao tuč ôh tơl jih klei anăn srăng truh. 35Adiê leh anăn lăn ala srăng êgao tuč, ƀiădah klei kâo blŭ amâo srăng êgao tuč ôh.

Amâo Mâo Pô Thâo Mông Ôh

(Mark 13:32-37; Luk 17:26-30,34-36)

36“Ƀiădah bi kơ hruê leh anăn mông anăn, amâo mâo sa čô mnuih thâo ôh, phung dĭng buăl jăk hlăm adiê amâodah Anak kăn thâo rei, knŏng hjăn Ama thâo. 37 Msĕ si klei truh leh hlăm ênuk Y-Nôê, srăng truh msĕ mơh hlăm hruê Anak Mnuih hriê. 38Kyuadah msĕ si hlăm ênuk êlâo kơ êa lip arăng ƀơ̆ng mnăm, bi dôk ung mô̆, leh anăn brei phung anak diñu dôk ung mô̆ truh ti hruê Y-Nôê mŭt hlăm kŭmpăn, 39 diñu amâo thâo ôh tơl êa lip truh mđung diñu jih jang, msĕ snăn mơh srăng jing ti hruê Anak Mnuih hriê. 40Hlăk anăn srăng mâo dua čô êkei dôk hlăm hma; sa čô Aê Diê mă, sa čô Aê Diê lui. 41Srăng mâo dua čô mniê tăp mbĭt; sa čô Aê Diê mă, sa čô Aê Diê lui. 42Snăn răng bĕ, kyuadah diih amâo thâo ôh ya hruê Khua Yang diih srăng hriê. 43Ƀiădah brei diih thâo klei anei: tơdah pô sang thâo leh ya mông mnuih knĕ srăng hriê, ñu srăng răng amâo brei mnuih knĕ ƀoh mtih mŭt sang ñu ôh. 44 Kyuanăn brei diih dôk răng msĕ mơh; kyuadah Anak Mnuih srăng hriê êjai mông diih amâo mĭn ôh.”

Dĭng Buăl Sĭt Suôr leh anăn Dĭng Buăl Amâo Sĭt Suôr

(Luk 12:41-48)

45“Snăn hlei pô jing dĭng buăl sĭt suôr leh anăn thâo mĭn, pô khua ñu jao brei kiă kriê jih jang mnuih hlăm sang ñu, čiăng brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ digơ̆ djŏ mông? 46Jăk mơak yơh kơ dĭng buăl anăn tơdah khua ñu truh leh anăn ƀuh ñu dôk ngă snăn! 47Sĭt nik kâo lač kơ diih, khua ñu srăng brei dĭng buăl anăn kiă kriê jih jang mnơ̆ng gơ̆ mâo. 48Ƀiădah tơdah dĭng buăl anăn jing jhat lač hlăm ai tiê ñu snei: ‘Khua kâo srăng truh hnui,’ 49ñu dơ̆ng čăm phung dĭng buăl găp mă bruă mbĭt hŏng ñu leh anăn huă mnăm mbĭt hŏng phung kpiê ruă, 50khua dĭng buăl anăn srăng truh hlăm hruê ñu amâo mĭn ôh, leh anăn êjai mông ñu amâo thâo ôh, 51leh anăn khua ñu srăng čăm bi rai ñu leh anăn yap ñu mbĭt hŏng phung ai ngăm. Tinăn srăng mâo klei čŏk hia leh anăn klei kriêt êgei.”