25

Yê-su Atỡng Parnai Sacâm Tễ Muoi Chít Náq Cũai Cumũr

1“Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang muoi chít náq cumũr cantrĩng. Alới ĩt chớp tớu, chơ alới pỡq crŏ́q án ca racoâiq lacuoi. 2Sỡng náq cumũr ki la sacũl, ma sỡng náq ễn la rangoaiq. 3Alới ca sacũl, ki dững tê chớp tớu, ma alới tỡ bữn dững tớu carlữi. 4Ma alới ca rangoaiq, ki alới dững chớp tớu cớp dững tớu carlữi tâng bễ canŏ́h hỡ. 5Ngkíq án ca racoâiq lacuoi, yũt lứq toâq. Chơ máh cumũr ki, án ca bếq tưt, án ca bếq langêt tháng.
6“Toâq muoi mpứt noau arô casang lứq neq: ‘Ki! Án ca racoâiq lacuoi khoiq toâq chơ! Anhia pỡq ramóh án!’ 7Nheq muoi chít náq cumũr ki tamỡ, cớp alới thrũan chớp tớu alới. 8Alới ca sacũl pai chóq alới ca rangoaiq neq: ‘Sễq anhia kĩah tớu anhia yỗn hếq nứng, yuaq chớp tớu hếq khoiq nheq tớu chơ.’ 9Ma alới ca rangoaiq ta‑ỡi neq: ‘Hếq tỡ têq kĩah mŏ. Ngcŏh tớu hếq tỡ bữn dũ yỗn anhia cớp hếq. Pĩeiq lứq la anhia pỡq chỡng tễ cũai chếq tớu.’ 10Ma bo alới pỡq chỡng, án ca racoâiq lacuoi toâq. Chơ sỡng náq ca noâng bữn tớu, alới bữn mut hâu racoâiq án ca ĩt lacuoi. Chơ noau catáih chíq toong.
11“Vớt ki, alới ca pỡq chỡng tớu ki chu. Alới arô neq: ‘Ai tamái ơi! Ai tamái ơi! Pớh toong yỗn hếq mut tê!’ 12Ma ai tamái ki ta‑ỡi neq: ‘Cứq atỡng anhia samoât lứq, cứq tỡ dáng anhia.’”
13Chơ Yê-su pai ễn: “Ngkíq cóq anhia ỡt trỗl níc, yuaq anhia tỡ bữn dáng tangái léq cớp bo léq Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah pỡ cutễq nâi.

Yê-su Atỡng Parnai Sacâm Tễ Pái Náq Cũai Táq Ranáq

(Luca 19:11-27)

14“Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang manoaq samiang pỡq tamoi pỡ cruang yơng. Bo án cheq ễ pỡq, án arô cũai táq ranáq án, cớp án chiau yỗn máh cũai ki kĩaq práq mun án. 15Cũai rangoaiq lứq, án yỗn sỡng nễn. Cũai rangoaiq padam, án yỗn bar nễn. Ma cũai bữn rangoaiq bĩq, ki án yỗn ống muoi nễn sâng Chơ án pỡq tamoi. 16Án ca roap sỡng nễn, án pỡq chếq chỡng toâp. Chơ án bữn lơi sỡng nễn. 17Án ca roap bar nễn, án táq machớng ki tê. Cớp án bữn lơi bar nễn. 18Ma án ca roap ống muoi nễn, án píq prúng tâng cutễq. Chơ án tứp práq ki.
19“Dũn cumo ralua casâi, ncháu ki píh chu. Án blớh loah tễ máh práq án khoiq yỗn pỡ alới. 20Cũai ca khoiq roap sỡng nễn, án dững atoâq sỡng nễn ễn pỡ ncháu án. Cớp án pai neq: ‘Ncháu ơi! Ncháu khoiq yỗn cứq sỡng nễn, ma sanua cứq bữn lơi sỡng nễn ễn.’ 21Ncháu ki ta‑ỡi án: ‘Máh ranáq mới táq la pĩeiq nheq. Cớp mới la cũai táq ranáq o cớp pĩeiq lứq. Mới khoiq táq o lứq tâng ramứh cacớt nâi. Ngkíq cứq yỗn mới ndỡm sa‑ữi ramứh toâr ễn. Cớp cứq yỗn mới bữn ŏ́c bũi ỡn ỡt parnơi cớp cứq.’ 22Cũai ca khoiq roap bar nễn, án dững atoâq bar nễn canŏ́h pỡ ncháu án. Cớp án pai neq: ‘Ncháu ơi! Ncháu khoiq yỗn cứq bar nễn, ma sanua cứq bữn lơi bar nễn ễn.’ 23Ncháu ki ta‑ỡi án neq: ‘Máh ranáq mới táq la pĩeiq nheq. Cớp mới la cũai táq ranáq o cớp pĩeiq lứq. Mới khoiq táq o lứq tâng ramứh cacớt nâi. Ngkíq cứq yỗn mới ndỡm sa‑ữi ramứh toâr ễn. Cớp cứq yỗn mới bữn ŏ́c bũi ỡn ỡt parnơi cớp cứq tê.’ 24Ntun ki, cũai ca khoiq roap muoi nễn, án toâq tê cớp pai neq: ‘Ncháu ơi! Cứq dáng mới pasếq lứq práq mới. Mới tỡ bữn táq, ma mới ễ ĩt. Mới tỡ bữn choat, ma mới ễ sot. 25Ngkíq cứq ngcŏh, chơ cứq dững tứp práq mới tâng cutễq. Sanua cứq culáh loah yỗn ncháu práq ncháu.’ 26Ncháu ki ta‑ỡi án neq: ‘Mới la cũai loâi cớp aloah lứq. Mới khoiq dáng chơ cứq tỡ bữn táq, ma cứq ĩt. Cứq tỡ bữn choat, ma cứq sot. 27Khân ngkíq, o hỡn la mới yỗn cũai canŏ́h voaq práq cứq. Chơ toâq tangái cứq chu loah, cứq bữn práq ki cớp bữn lơi hỡ. 28Ngkíq sanua, cóq ĩt chíq práq tễ cũai nâi, chơ yỗn pỡ án ca khoiq bữn muoi chít nễn ki. 29Yuaq án ca bữn sa‑ữi, ki cứq yỗn án bữn sa‑ữi lứq ễn, toau clữi tâc clữi cha. Ma án ca tỡ bữn bữn ntrớu, ki cứq yỗn án ŏ́q loâng. 30Ma cũai ca táq tỡ bữn lơi ntrớu, cóq takễl aloŏh án tễ ntốq nâi, yỗn án ỡt tâng ntốq canám. Ntốq ki noau nhiam nhit cớp carữot canễng tabang cỗ sâng túh arức lứq.’”

Con Yiang Cỡt Cũai Rablớh Nheq Tữh Cũai

31“Tữ Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah cỡt Puo yỗn nheq tữh cũai, bo ki án tacu tâng cachơng sốt, cachơng ki ống Puo sâng têq tacu. Roâp án ang‑ữr, cớp máh ranễng Yiang Sursĩ toâq cớp án tê. 32Nheq tữh cũai ễ rôm yáng moat án, cớp án ễ cayoah nheq tữh cũai cỡt bar tỗp, samoât riang cũai mantán cayoah cữu cớp mbễq. 33Chơ án yỗn máh cữu ỡt yoah atoam án, cớp án yỗn máh mbễq ỡt yoah avêr án. 34Chơ Puo ki atỡng alới ca ỡt coah atoam án neq: ‘Mpoaq cứq lứq yỗn anhia bữn ŏ́c bốn sa‑ữi. Anhia mut táq sốt tâng ntốq Yiang Sursĩ khoiq thrũan dŏq mun yỗn anhia. Mun nâi án thrũan dŏq yỗn anhia tễ tangái án tễng túc ramứh tâng paloŏng cớp tâng cutễq. 35Bo cứq sâng panhieih, anhia khoiq siem cứq yỗn bữn cha. Bo cứq khlac dỡq, anhia khoiq yỗn cứq nguaiq. Bo cứq la cũai tamoi liaq, anhia khoiq tabỡp tabéh cứq, cớp yỗn cứq mut tâng dống anhia. 36Bo cứq ŏ́q tampâc, anhia khoiq yỗn cứq bữn tampâc. Bo cứq a‑ĩ, anhia khoiq pỡq cláh clơ cứq. Bo cứq ỡt tũ tâng cuaq, anhia khoiq toâq sa‑óh cứq.’ 37Chơ alới ca tanoang o ki blớh neq: ‘Ncháu ơi! Bo léq hếq hữm Ncháu panhieih cớp hếq chứm siem Ncháu? Tỡ la Ncháu khlac dỡq cớp hếq yỗn Ncháu nguaiq? 38Bo léq hếq hữm Ncháu la cũai tamoi liaq, cớp hếq tabỡp tabéh o Ncháu, cớp yỗn Ncháu mut tâng dống hếq? Tỡ la Ncháu ŏ́q tampâc, cớp hếq yỗn Ncháu bữn tampâc? 39Cớp bo léq hếq hữm Ncháu a‑ĩ tỡ la ỡt tũ tâng cuaq, ma hếq pỡq sa‑óh Ncháu?’ 40Ngkíq Puo ki ta‑ỡi loah neq: ‘Cứq atỡng anhia samoât lứq, bo anhia táq máh ranáq ki chóq sễm ai cứq ca tỡ bữn noau rachuai, nâi la machớng anhia táq chóq cứq tê!’
41“Moâm ki, Puo ki atỡng alới ca ỡt coah avêr án ễn neq: ‘Anhia priang yơng tễ cứq, yuaq Yiang Sursĩ khoiq pupap anhia chơ. Án yỗn anhia ỡt tâng ntốq bữn ũih blữ mantái níc, la ntốq Yiang Sursĩ khoiq thrũan dŏq yỗn yiang Satan cớp máh ranễng yiang ki. 42Bo cứq sâng panhieih, anhia tỡ bữn yỗn cứq sana cha. Bo cứq khlac dỡq, anhia tỡ bữn yỗn cứq nguaiq. 43Bo cứq la cũai tamoi liaq, anhia tỡ bữn tabỡp tabéh o cứq, cớp tỡ bữn yỗn cứq mut tâng dống anhia. Bo cứq ŏ́q tampâc, anhia tỡ bữn yỗn cứq bữn tampâc. Bo cứq a‑ĩ cớp ỡt tũ tâng cuaq, anhia tỡ bữn pỡq clơ cớp toâq sa‑óh cứq.’ 44Chơ alới ki blớh Puo neq: ‘Ncháu ơi! Bo léq hếq hữm Ncháu panhieih, tỡ la khlac dỡq, tỡ la cỡt tamoi liaq, tỡ la ŏ́q tampâc tâc, tỡ la a‑ĩ cớp ỡt tũ tâng cuaq, ma hếq tỡ bữn chuai Ncháu?’ 45Ngkíq Puo ki ta‑ỡi loah alới neq: ‘Cứq atỡng anhia samoât lứq, bo anhia tỡ bữn chuai máh cũai tỡ bữn noau rachuai, la machớng anhia tỡ bữn chuai cứq tê.’ 46Chơ tỗp alới ca tỡ bữn rachuai, cóq alới mut tâng ntốq tỗiq bap lứq. Ma máh cũai tanoang o, alới bữn mut tâng ntốq bữn tamoong mantái níc.”