25

Kaum Tus Hluas Nkauj

1“Lub sijhawm ntawd Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li kaum tus hluas nkauj uas taws teeb mus tos tus nraug vauv. 2Tsib tug tsis muaj tswvyim thiab tsib tug muaj tswvyim. 3Cov uas tsis muaj tswvyim, lawv nqa teeb, tiamsis tsis npaj roj txhab. 4Cov uas muaj tswvyim, lawv nqa teeb thiab ib leeg npaj ib hwj roj nqa mus. 5Twb lig lig lawm tus nraug vauv pheej tsis txawj tuaj, ces cov hluas nkauj txawm tsaug zog ncaws nruj nris.
6“Thaum txog ib tag hmo txawm muaj ib lub suab hu nrov nrov hais tias, ‘Tus nraug vauv tuaj lawm! Cia li tawm tuaj tos nws!’ 7Kaum tus hluas nkauj txawm sawv huv tibsi, thiab nyias kho nyias lub teeb kom cig. 8Ces tsib tus uas tsis muaj tswvyim hais rau tsib tus uas muaj tswvyim hais tias, ‘Thov muab nej cov roj faib mentsis rau peb, rau qhov peb cov teeb roj tas lawm twb yuav tuag.’ 9Tsib tug uas muaj tswvyim teb hais tias, ‘Tsis tau, nyob tsam tsis txaus rau peb thiab nej. Nej cia li mus nrhiav yuav tom khw rau nej.’ 10Thaum tsib tug uas tsis muaj tswvyim tabtom mus yuav roj lawm; tus nraug vauv txawm tuaj txog. Tsib tug muaj tswvyim uas twb xub npaj roj tseg lawm, txawm nrog tus nraug vauv mus noj tshoob hauv tsev, thiab kaw qhovrooj rau lawm.
11“Tom qab ntawd tsib tug hluas nkauj uas tsis muaj tswvyim rov los txog. Lawv txawm hu hais tias, ‘Tus tswv, tus tswv! Thov qhib qhovrooj rau peb!’ 12Tus nraug vauv teb hais tias, ‘Kuv tsis paub nej!’ ”
13Yexus xaus lus hais tias, “Nej yuav tsum ceevfaj, rau qhov nej tsis paub hnub twg thiab lub sijhawm twg yuav muaj li ntawd.

Tus Tswv Muab Nyiaj rau Nws Peb Tug Tubtxib

(Lukas 19.11-27)

14“Ntuj Ceebtsheej piv ib yam li ib tug txivneej yuav mus rau lwm tebchaws; nws hu nws cov tubtxib los, thiab kom lawv saib nws tej vajtse thiab tej qhov txhia chaw. 15Nws muab tsib caug choj nyiaj rau ib tug, nees nkaum choj rau ib tug, thiab kaum choj rau ib tug raws li lawv muaj tswvyim coj mus siv ua lag ua luam. Ces nws txawm mus lawm. 16Tus tubtxib uas tau tsib caug choj, tamsim ntawd nws txawm coj mus ua luam, thiab nws tsam tsib caug choj ntxiv. 17Tus tubtxib uas tau nees nkaum choj, kuj coj mus ua luam tsam nees nkaum choj ntxiv. 18Tiamsis tus tubtxib uas tau kaum choj, nws txawm muab nws tus tswv cov nyiaj coj mus faus av tseg.
19“Tom qab ntawd ntev loo, cov tubtxib ntawd tus tswv rov qab los txheeb saib lawv ib leeg tsam pestsawg choj. 20Tus tubtxib uas tau tsib caug choj txawm nqa tsib caug choj uas nws tsam los hais tias, ‘Tus Tswv, koj muab tsib caug choj rau kuv, koj saib kuv tsam tsib caug choj thiab.’ 21Tus tswv hais tias, ‘Zoo heev, koj yog tus tubtxib uas zoo thiab ncaj ncees! Tej yam me me uas koj saib, koj ua ncaj, kuv yuav tsa koj ua tus saib yam uas loj. Koj cia li los nrog kuv nyob kaj siab lug!’ 22Tus tubtxib uas tau nees nkaum choj, txawm los hais tias, ‘Tus tswv, koj muab nees nkaum choj rau kuv, koj saib kuv tsam nees nkaum choj thiab.’ 23Tus tswv hais tias, ‘Zoo heev, koj yog tus tubtxib uas zoo thiab ncaj ncees! Tej yam me me uas koj saib, koj ua ncaj. Kuv yuav tsa koj ua tus saib yam uas loj. Koj cia li los nrog kuv nyob kaj siab lug!’ 24Tus tubtxib uas tau kaum choj txawm los hais rau tus tswv hais tias, ‘Tus Tswv, kuv paub hais tias koj yog ib tug neeg tsiv heev; koj ibtxwm hlais tej uas tsis yog koj cog, thiab sau tej uas tsis yog koj tseb. 25Kuv ntshai, kuv thiaj coj koj cov nyiaj mus faus av tseg. Koj saib, koj cov nyiaj nyob ntawm no.’ 26Tus tswv hais tias, ‘Tus tubtxib uas siab phem thiab tubnkeeg!’ Koj twb paub hais tias kuv ibtxwm hlais tej uas tsis yog kuv cog, thiab sau tej uas tsis yog kuv tseb. 27Ua li cas koj tsis muab kuv cov nyiaj mus tso rau hauv txhab nyiaj, thaum kuv rov los, kuv thiaj tau kuv cov nyiaj thiab tau paj ntxiv? 28Nej cia li muab cov nyiaj ntawm nws coj mus ntxiv rau tus uas muaj ib puas choj. 29Rau qhov txhua tus uas muaj lawm, yuav muab ntxiv kom lawv muaj nplua mias; tiamsis tus uas tsis muaj, txawm yog nws muaj mentsis xwb los yuav muab rho ntawm nws mus. 30Cia li muab tus tubtxib uas tsis tsimtxiaj no pov rau sab nraum qhov uas tsaus ntuj nti, nws yuav quaj tom hniav qawv qhov ntawd.

Kev Txiav Txim Thaum Kawg

31“Thaum Neeg Leej Tub los ua Vajntxwv, tagnrho cov timtswv ceebtsheej yuav nrog nws los, thiab nws yuav zaum saum nws lub zwmtxwv uas ci ntsa iab. 32Txhua haivneeg hauv qab ntuj yuav tuaj sib sau ua ke rau ntawm nws xubntiag, thiab nws yuav muab sawvdaws cais ua ob pab, ib yam li tus tswv yug yaj muab pab yaj cais tawm ntawm pab tshis mus. 33Nws yuav kom cov neeg ncaj ncees los nyob ntawm nws sab xis, thiab kom cov neeg uas tsis ncaj ncees los nyob ntawm nws sab laug. 34Thaum ntawd Vajntxwv yuav hais rau cov neeg uas nyob ntawm nws sab xis hais tias, ‘Nej cov uas tau kuv Txiv txoj koob hmoov, nej cia li los kav lub tebchaws uas twb npaj rau nej thaum tsim lub ntiajteb los lawm. 35Thaum kuv tshaib plab, nej pub mov rau kuv noj, thaum kuv nqhis dej; nej pub dej rau kuv haus; thaum kuv tuaj ua qhua, nej hu kuv los hauv nej tsev. 36Thaum kuv tsis muaj ris tsho hnav; nej muab rau kuv hnav. Thaum kuv muaj mob, nej tuaj tu kuv. Thaum kuv raug kaw rau hauv tsev lojcuj, nej tuaj saib kuv!.’ 37Thaum cov neeg ncaj ncees hnov li ntawd, lawv yuav teb hais tias, ‘Tus Tswv, thaum twg peb pom koj tshaib plab, thiab muab mov rau koj noj lossis pom koj nqhis dej, muab dej rau koj haus? 38Thaum twg koj tuaj ua qhua, peb hu koj los hauv peb tsev lossis pom koj tsis muaj ris tsho hnav, thiab peb muab rau koj hnav? 39Thaum twg peb pom koj muaj mob lossis raug kaw hauv tsev lojcuj, thiab peb tuaj saib koj?’ 40Vajntxwv yuav teb hais tias, ‘Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, thaum uas nej tau pab kuv cov kwvtij no ib tug, txawm yog tus ntawd muaj hwjchim yau dua cov los nej tseem pab nws thiab, qhov uas nej pab tus ntawd, twb yog nej pab kuv ntag!’
41“Thiab nws hais rau cov uas nyob ntawm nws sab laug hais tias, ‘Nej cov uas raug Vajtswv foom tsis zoo. Nej cia li khiav ntawm kuv mus rau hauv lub cubtawg uas cig tsis paub tuag mus ibtxhis uas twb npaj tseg rau dab Ntxwgnyoog thiab nws cov tubtxib mus nyob lawm! 42Thaum kuv tshaib plab, nej tsis pub mov rau kuv noj; thaum kuv nqhis dej, nej tsis pub dej rau kuv haus; 43thaum kuv tuaj ua qhua, nej tsis hu kuv los hauv nej tsev. Thaum kuv tsis muaj ris tsho hnav, nej tsis muab rau kuv hnav; thaum kuv muaj mob thiab raug kaw rau hauv tsev lojcuj, nej tsis tuaj tu thiab saib kuv.’ 44Lawv yuav teb nws hais tias, ‘Tus Tswv, thaum twg peb pom koj tshaib plab, nqhis dej, tuaj ua qhua lossis tsis muaj ris tsho hnav, thiab raug kaw rau hauv tsev lojcuj, peb tsis pab koj?’ 45Tus Vajntxwv yuav teb lawv hais tias, ‘Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, qhov uas nej tsis pab cov neeg no tus uas yau dua cov, ces yog nej tsis pab kuv ntag.’ 46Cov neeg ntawd yuav raug txim mus ibtxhis li, tiamsis cov neeg ncaj ncees yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis tsis kawg.”