25

Ziepc Dauh Sieqv-Dorn Nyei Waac-Beiv

1“Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh wuov zanc, beiv ziepc dauh sieqv-dorn bouh jienv youh dang cuotv mingh zipv siang-laangh nor. 2Wuov deix sieqv-dorn, maaih biaa dauh hngongx, maaih biaa dauh guai. 3Hngongx wuov deix, bouh jienv dang mingh mv baac maiv dorh youh mingh mbungh. 4Guai wuov deix, bouh jienv dang aengx zorqv youh dapv baengh dorh jienv mingh. 5Wuov deix sieqv-dorn zuov lauh nyei, maiv buatc siang-laangh daaih ziouc m'njormh da'hngatv, ziang naaic m'njormh nzengc.
6“Taux ndaamv muonz, maaih qiex heuc jienv gorngv, ‘Siang-laangh taux aav loh! Daaih zipv ninh aqv.’
7“Wuov deix ziepc dauh sieqv-dorn nyie daaih liuc leiz ninh mbuo nyei dang. 8Hngongx wuov deix mbuox guai wuov deix, ‘Tov bun deix youh yie mbuo. Yie mbuo nyei dang aav lamh daic aqv.’
9“Guai wuov deix dau, ‘Gamh nziex youh maiv gaux bun meih mbuo caux yie mbuo lomh nzoih longc. Meih mbuo oix zuqc mingh wuov maaic youh nyei dorngx maaiz.’
10“Hngongx wuov deix sieqv-dorn ziouc mingh maaiz youh maiv gaengh nzuonx, siang-laangh taux daaih aqv. Liuc leiz ziangx wuov deix biaa dauh ziouc gan jienv siang-laangh bieqc mingh nyanc cing-jaa-hnaangx. Gaengh ziouc guon jienv aqv.
11“Nqa'haav hngongx wuov deix sieqv-dorn taux daaih ziouc heuc, ‘Domh Gorx aac, Domh Gorx! Koi gaengh bun yie mbuo bieqc oc.’
12“Siang-laangh dau, ‘Yie gorngv zien nyei, yie maiv hiuv duqv meih mbuo.’+”
13Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv wuov norm hnoi, wuov norm ziangh hoc.

Buo Dauh Bou Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Lugaa 19:11-27)

14“Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh yaac hnangv dauh mienh oix cuotv jauv mingh go nyei. Ninh ziouc heuc ninh nyei bou daaih yaac zorqv ninh nyei jaa-dingh jiu bun ninh mbuo goux. 15Ninh ei gorqv-mienh nyei banh zeic bun. Maaih dauh ninh bun biaa waanc zinh. Maaih dauh bun i waanc zinh. Maaih dauh bun yietc waanc zinh. Bun liuz, ninh ziouc cuotv jauv mingh mi'aqv. 16Duqv zipv biaa waanc zinh wuov dauh liemh zeih cuotv mingh zoux saeng-eix aengx zornc duqv biaa waanc. 17Duqv zipv i waanc wuov dauh yaac fih hnangv nyei zoux, aengx zornc duqv i waanc. 18Mv baac duqv yietc waanc wuov dauh cuotv mingh wetv kuotv biopv jienv bingx ninh nyei ziouv nyei nyaanh.
19“Nqa'haav lauh nyei, wuov deix bou nyei ziouv nzuonx daaih dimv mangc ninh mbuo nyei zaeqv-daan. 20Duqv biaa waanc zinh wuov dauh aengx dorh jienv biaa waanc ndaauv-daauh bun ninh nyei ziouv. Ninh gorngv, ‘Ziouv aac, meih bun biaa waanc zinh. Mangc gaax naaiv! Yie aengx zornc duqv biaa waanc.’
21“Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Longx aqv. Meih se longx haic, hnyouv zingx nyei bou. Deix baav nyaanh hnangv meih goux duqv ndongc naaic longx, yie oix bun meih goux camv nyei. Gunv bieqc daaih caux yie njien-youh maah!’
22“Duqv i waanc zinh wuov dauh bou aengx bieqc daaih gorngv, ‘Ziouv aac, meih bun i waanc zinh yie. Mangc gaax naaiv! Yie aengx zornc duqv i waanc.’ 23Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Longx haic aqv. Meih se longx haic, hnyouv zingx nyei bou. Deix baav nyaanh hnangv meih goux duqv ndongc naaiv longx, yie oix bun meih goux camv. Gunv bieqc daaih caux yie njien-youh aqv.’
24“Duqv yietc waanc zinh wuov dauh bou bieqc daaih gorngv, ‘Ziouv aac, yie hiuv duqv meih maiv sie haaix dauh. Meih maiv ndortv qaqv zuangx nyei dorngx meih yaac duqv gaatv. Dongh meih maiv haaz nyim nyei dorngx meih yaac duqv siou. 25Yie gamh nziex haic ziouc mingh wetv kuotv biopv jienv meih nyei nyaanh. Naaiv! Meih nyei nyaanh aqv.’
26“Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Meih naaic dauh waaic haic, lueic haic nyei bou aah! Meih hiuv yie maiv ndortv qaqv zuangx nyei dorngx yie duqv gaatv? Yie maiv haaz nyim nyei dorngx yaac duqv siou? 27Wuov nyungc, meih horpc zuqc dorh yie nyei nyaanh mingh dapv wuov nyaanh lamz. Hnangv naaic, yie nzuonx daaih yie duqv buonv-zinh yaac duqv leic zinh caux jienv niaa.’
28“ ‘Zorqv ninh nyei wuov deix nyaanh aqv. Aengx bun maaih ziepc norm wuov dauh, 29weic zuqc haaix dauh maaih deix nyei, oix tipv bun ninh maaih gauh camv, ninh ziouc maaih zengc. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh maaih deix baav nyei, zungv zuqc zorqv mi'aqv. 30Zorqv naaiv dauh maiv lamh longc nyei bou zoi guangc ga'nyiec hmuangx nyei dorngx mingh. Ninh oix zuqc bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.’

Maanc Fingx Zuqc Baamh Mienh Nyei Dorn Siemv Zuiz

31“Yie, Baamh Mienh nyei Dorn daaih zoux Hungh wuov zanc, maaih zuangx fin-mienh yaac oix caux jienv daaih. Yie yaac oix zueiz jienv yie njang-laangc nyei weic. 32Maanc fingx mienh aengx daaih gapv zunv yiem yie nyei nza'hmien. Yie ziouc bun nqoi zoux i guanh, hnangv yungh ziouv bun nqoi ninh nyei ba'gi yungh caux yungh nor. 33Ba'gi yungh yiem yie nyei mbiaauc maengx, yungh yiem zaaix maengx.
34“Hungh Diex ziouc mbuox yiem mbiaauc maengx wuov deix mienh, ‘Meih mbuo naaiv deix yie nyei Die ceix fuqv nyei mienh aah! Gunv daaih aqv. Daaih zipv dongh zinh ndaangc zeix lungh zeix ndau wuov zanc Tin-Hungh liuc leiz ziangx bun meih mbuo wuov norm guoqv, 35weic zuqc yie ngorc, meih mbuo bun yie nyanc. Jaang nqaatv, meih mbuo yaac bun wuom yie hopv. Yie zoux ganh fingx mienh, meih mbuo yaac zipv yie yiem meih mbuo nyei biauv. 36Maiv maaih lui-houx zuqv, meih mbuo yaac bun yie maaih zuqv. Butv baengc, meih mbuo yaac goux yie. Yie zuqc wuonx jienv loh, meih mbuo yaac daaih mangc yie.’
37“Wuov deix kuv mienh ziouc dau Hungh Diex, ‘Ziouv aac, yie mbuo ziangh haaix buatc meih ngorc yaac bun meih nyanc? Buatc meih jaang nqaatv yaac bun meih hopv? 38Ziangh haaix buatc meih zoux ganh fingx mienh ziouc zipv meih yiem yie mbuo nyei biauv? Fai buatc meih maiv maaih lui-houx zuqv ziouc bun meih maaih zuqv? 39Yie mbuo ziangh haaix buatc meih butv baengc fai zuqc wuonx wuov loh yaac mingh mangc meih?’
40“Hungh Diex ziouc dau ninh mbuo, ‘Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo zoux bun yietc dauh yie nyei gorx-youz, maiv gunv ninh zoux gauh faix jiex wuov dauh, meih mbuo ziouc zoux bun yie aqv.’
41“Hungh Diex gorngv mbuox yiem zaaix maengx wuov deix mienh, ‘Zuqc Tin-Hungh zioux nyei mienh aah! Simv nqoi yie! Mingh bieqc liuc leiz ziangx bun mienv nyei hungh caux ninh nyei bou yiem wuov guaax yietc liuz maiv daic nyei douz. 42Weic zuqc yie ngorc, meih mbuo maiv bun yie nyanc. Jaang nqaatv, meih mbuo maiv bun wuom yie hopv. 43Yie zoux ganh fingx mienh, meih mbuo yaac maiv zipv yie bieqc biauv. Yie maiv maaih lui-houx zuqv, meih mbuo maiv bun lui-houx yie zuqv. Yie butv baengc fai zuqc wuonx loh, meih mbuo yaac maiv mangc yie.’
44“Ninh mbuo ziouc dau ninh, ‘Ziouv aac, yie mbuo ziangh haaix buatc meih ngorc fai jaang nqaatv, fai zoux ganh fingx mienh fai maiv maaih lui-houx zuqv, fai butv baengc fai zuqc wuonx jienv loh yaac maiv tengx meih?’
45“Hungh Diex ziouc dau, ‘Yie mbuox zien meih mbuo, meih mbuo maiv tengx yietc dauh naaiv deix zoux faix jiex nyei mienh, meih mbuo yaac maiv tengx yie.’+”
46Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Hnangv naaic, naaiv deix oix zuqc cuotv mingh yietc liuz siouc zuiz. Mv baac kuv mienh wuov deix ziouc duqv yietc liuz nyei maengc.”