25

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Pluh Čô Dra

1Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Amăng tơlơi truh anŭn, ƀing ană plei Dêh Čar Ơi Adai khŏm kơčăng kar hăng tơlơi pơhơmutu anai yơh: Hơmâo pluh čô dra hơči̱h djă̱ apui kơđen gơñu nao čơkă met han. 2Rơma čô amăng ƀing gơñu jing ƀing mlŭk laih anŭn rơma čô jing ƀing rơgơi. 3Ƀing mlŭk djă̱ ba laih apui kơđen gơñu samơ̆ ƀing gơñu ƀu djă̱ ba ia jâo rơbeh hrŏm hơbĭt ôh. 4Samơ̆ ƀing rơgơi djă̱ ba apui kơđen gơñu laih anŭn ăt djă̱ ba sa ge̱t ia jâo rơbeh hrŏm hơbĭt mơ̆n. 5Pô met han rai akaih đơi, tui anŭn, abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ pĭt gui laih anŭn pĭt hĭ yơh.
6“Ƀơi tŏng krah mlam hơmâo hiăp iâu kraih tui anai, ‘Adih dih met han truh laih! Tơbiă rai čơkă ñu bĕ!’
7“Abih bang ƀing dra hơči̱h anŭn mơdưh tơgŭ laih anŭn pơkra apui kơđen gơñu. 8Ƀing dra mlŭk laĭ hăng ƀing dra rơgơi tui anai, ‘Rơkâo kơ ƀing gih pha brơi ia jâo gih kơ ƀing gơmơi đa, yuakơ apui kơđen gơmơi jĕ či thăm hĭ laih.’
9“Samơ̆ ƀing rơgơi laĭ glaĭ tui anai, ‘Sĭt ƀu dưi ôh! Tơdah ƀing gơmơi pha brơi kơ ƀing gih, huĭ kơ ƀu djŏp kơ ƀing gơmơi wơ̆t hăng kơ ƀing gih mơ̆n. Nao bĕ pơ sang sĭ mơnia laih anŭn blơi mă bĕ kơ gih pô.’
10“Tui anŭn, ƀing dra mlŭk anŭn nao blơi ia jâo, samơ̆ tơdang ƀing gơñu đuaĭ laih, pô met han anŭn truh yơh. Ƀing dra prap pre anŭn mŭt hrŏm hăng met han anŭn nao pơ anih ƀơ̆ng huă pơkol. Giŏng anŭn, arăng krư̆ hĭ bah amăng yơh.
11“Tơdơi ƀiă kơ anŭn, ƀing dra mlŭk ăt rai mơ̆n laih anŭn iâu kraih tui anai, ‘Ơ khua, Ơ khua hơi! Pŏk brơi bah amăng kơ ƀing gơmơi mŭt đa!’
12“Samơ̆ pô met han anŭn laĭ glaĭ, ‘Kâo laĭ hăng ƀing gih sĭt biă mă, kâo ƀu thâo krăn ƀing gih ôh.’
13“Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing gih dŏ kơčăng bĕ, yuakơ ƀing gih ƀu thâo ôh kơ hrơi mông anŭn.”

Pơhơmutu Kơ Klâo Čô Ding Kơna

(Luk 19:11-27)

14Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Amăng tơlơi truh anŭn, Dêh Čar Adai jing hrup hăng anai yơh: Hơmâo sa čô mơnuih kiăng hyu pơ lŏn čar ataih, ñu iâu rai ƀing ding kơna ñu laih anŭn jao brơi prăk kŏng ngăn ñu kơ ƀing gơ̆ kiăng kơ hơmâo kơmlai. 15Ñu jao brơi kơ rĭm čô tui hăng bruă ƀing gơñu dưi ngă tui anai yơh: Kơ pô tal sa rơma prăk talang, kơ pô tal dua dua prăk talang laih anŭn kơ pô pơkŏn sa prăk talang. Giŏng anŭn, ñu đuaĭ hyu yơh. 16Tañ mơtam, pô hơmâo mă tŭ laih rơma prăk talang anŭn, nao sĭ mơnia laih anŭn ñu hơmâo glaĭ kơmlai thim rơma prăk talang dơ̆ng. 17Pô hơmâo mă tŭ laih dua prăk talang anŭn, ăt hơmâo glaĭ kơmlai thim dua prăk talang dơ̆ng. 18Samơ̆ pô hơmâo mă tŭ laih sa prăk talang, ñu nao klơi amăng ƀơi lŏn laih anŭn dơ̱r pơdŏp hĭ prăk khua ñu.
19“Tơdơi kơ anŭn sui ƀiă, khua ƀing ding kơna anŭn wơ̆t glaĭ kiăng kơ brơi ƀing gơñu yap glaĭ prăk ƀing gơñu hơmâo. 20Pô hơmâo mă tŭ laih rơma prăk talang rai ba glaĭ pluh prăk kơ khua ñu laih anŭn laĭ tui anai, ‘Ơ Khua ăh, ih hơmâo jao brơi laih kơ kâo rơma prăk talang anai, anai nê, kâo hơmâo pơtơbiă rai kơmlai thim rơma prăk talang pơkŏn dơ̆ng!’
21“Khua gơñu laĭ glaĭ, ‘Hiam biă mă yơh, Ơ ding kơna hiam klă hăng tŏng ten hơi! Ih hơmâo gai bruă tŏng ten laih amăng nua bruă anet; kâo či jao kơ ih nua bruă prŏng yơh. Rai tŭ mă bĕ tơlơi mơak mơai mơ̆ng khua ih anai.’
22“Pô hơmâo mă tŭ laih dua prăk talang ăt rai ba glaĭ pă̱ prăk kar kaĭ mơ̆n laih anŭn laĭ tui anai, ‘Ơ Khua ăh, ih hơmâo jao brơi laih kơ kâo dua prăk talang; anai nê, kâo hơmâo pơtơbiă rai laih kơmlai thim dua prăk talang pơkŏn dơ̆ng!’
23“Pô khua anŭn laĭ glaĭ, ‘Hiam biă mă yơh, Ơ ding kơna hiam klă hăng tŏng ten hơi! Ih hơmâo gai bruă tŏng ten laih amăng nua bruă anet; kâo či jao kơ ih nua bruă prŏng yơh. Rai tŭ mă bĕ tơlơi mơak mơai mơ̆ng khua ih anai.’
24“Giŏng anŭn, pô hơmâo mă tŭ laih sa prăk talang ăt rai ba glaĭ sa prăk anŭn mơ̆n laih anŭn laĭ tui anai, ‘Ơ khua ăh, kâo thâo ih jing mơnuih khip biă mă, jing pô pĕ hơpuă pơ anih ih ƀu jŭ pla laih anŭn hrui pơƀut glaĭ pơ anih ih ƀu sai pơjĕh. 25Tui anŭn yơh, kâo huĭ hăng nao pơdŏp hĭ prăk talang ih amăng lŏn. Hĕ anai, jing gơnam lŏm kơ ih!’
26“Samơ̆ pô khua anŭn laĭ glaĭ, ‘Sat biă mă yơh, Ơ ding kơna alah ăh! Ih thâo laih kâo pĕ hơpuă pơ anih kâo ƀu jŭ pla laih anŭn hrui pơƀut pơ anih kâo ƀu sai pơjĕh ôh. 27Tui anŭn, yua hơget ih ƀu jao laih hĭ ôh lĕ prăk kâo anŭn pơ ƀing sang ngăn mơnia kiăng kơ tơdang kâo glaĭ, kâo či mă glaĭ prăk anŭn wơ̆t hăng kơmlai?’
28“Khua anŭn pơđar kơ pô ding kơna pơkŏn tui anai, ‘Mă pơđuaĭ hĭ bĕ prăk talang ñu laih anŭn pha brơi kơ pô hơmâo pluh prăk talang. 29Ngă bĕ tui anŭn yuakơ hlơi pô hơmâo laih, kâo či brơi thim kơ ñu dơ̆ng, tui anŭn ñu či hơmâo rơbeh rơbai yơh. Samơ̆ kơ hlơi pô ƀu hơmâo glaĭ ôh kơmlai, mă pơđuaĭ hĭ bĕ abih bang prăk ñu hơmâo wơ̆t tơdah ñu hơmâo kơnơ̆ng ƀiă đôč. 30Bơ kơ Pô ding kơna ƀu tŭ yua anai, mă glŏm hĭ bĕ ñu pơ anih kơnăm mơmŏt gah rơngiao, jing anih ñu či čŏk hia laih anŭn kĕ tơgơi yơh.’ ”

Yêsu, Jing Ană Mơnuih Laih Anŭn Pơtao, Či Phat Kơđi Hơnăl Tuč

31Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Tơdang Ană Mơnuih rai amăng tơlơi ang yang Ñu wơ̆t hăng ƀing ling jang hiam hrŏm hăng Ñu, Ñu či dŏ ƀơi grê pơtao ang yang Ñu yơh, 32laih anŭn ƀing kơnung djuai mơnuih mơnam mơ̆ng abih bang rơnŭk či pơƀut glaĭ ƀơi anăp Ñu. Giŏng anŭn, Ñu či pơkăh pơpha mơnuih tơpă hơnơ̆ng hăng mơnuih sat ƀai, kar hăng pô wai triu pơkăh pơpha khul triu mơ̆ng tơpul bơbe yơh. 33Ñu či pioh khul triu ƀơi gah hơnuă Ñu laih anŭn khul bơbe ƀơi gah ieo Ñu yơh. 34Giŏng anŭn, Pơtao či laĭ kơ ƀing dŏ ƀơi gah hơnuă Ñu tui anai, ‘Rai bĕ, Ơ ƀing mơnuih Ama Kâo hơmâo bơni hiam! Rai tŭ mă bĕ tơlơi mơnơ̆ng amăng Dêh Čar Hlŏng Lar Ama Kâo, jing anih Ama Kâo hơmâo prap pre brơi laih kơ ƀing gih čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi hrih pơjing kơ lŏn tơnah. 35Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hlak Kâo rơpa, ƀing gih hơmâo brơi laih kơ Kâo huă; Kâo mơhao, ƀing gih hơmâo brơi laih kơ Kâo mơñum; laih anŭn Kâo jing tuai, ƀing gih hơmâo tŭ ju̱m laih Kâo; 36Kâo dŏ mơhlŭn, ƀing gih hơmâo brơi laih kơ Kâo sum ao; Kâo duăm ruă, ƀing gih hơmâo răk wai laih Kâo; Kâo dŏ amăng sang mơnă, ƀing gih hơmâo čuă ngui laih Kâo.’
37“Giŏng anŭn, ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng či laĭ glaĭ, ‘Ơ Khua ăh, hơbĭn ƀing gơmơi ƀuh laih Ih rơpa ƀing gơmơi brơi laih kơ Ih huă ƀôdah Ih mơhao ƀing gơmơi brơi laih kơ Ih mơñum lĕ? 38Laih anŭn, hơbĭn ƀing gơmơi ƀuh laih Ih jing tuai ƀing gơmơi tŭ ju̱m laih kơ Ih ƀôdah Ih dŏ mơhlŭn ƀing gơmơi brơi laih kơ Ih sum ao lĕ? 39Laih anŭn dơ̆ng, hơbĭn ƀing gơmơi ƀuh laih Ih duăm ruă ƀôdah dŏ amăng sang mơnă ƀing gơmơi nao răk wai čuă ngui kơ Ih laih lĕ?’
40“Pơtao anŭn či laĭ glaĭ, ‘Kâo laĭ hăng ƀing gih sĭt biă mă, tơdang ƀing gih ngă hơget tơlơi hiam anŭn kơ sa čô ƀu yom pơphan ôh amăng ƀing ayŏng adơi amai adơi Kâo anai, sĭt ƀing gih hơmâo ngă brơi laih kơ Kâo.’
41“Giŏng anŭn, Pơtao či laĭ kơ ƀing dŏ ƀơi gah ieo Ñu tui anai, ‘Đuaĭ bĕ mơ̆ng Kâo, Ơ ƀing mơnuih Ama Kâo hơmâo hơtŏm păh laih! Nao bĕ pơ war apui hlŏng lar, jing anih Ñu hơmâo prap pre laih kơ Satan wơ̆t hăng ƀing ling jang sat ñu. 42Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hlak Kâo rơpa samơ̆ ƀing gih ƀu brơi ôh kơ Kâo huă; Kâo mơhao samơ̆ ƀing gih ƀu brơi ôh kơ Kâo mơñum; 43Kâo jing tuai samơ̆ ƀing gih ƀu tŭ ju̱m ôh Kâo; Kâo dŏ mơhlŭn samơ̆ ƀing gih ƀu brơi ôh kơ Kâo sum ao; Kâo duăm ruă laih anŭn dŏ amăng sang mơnă samơ̆ ƀing gih ƀu răk wai čuă ngui ôh Kâo.’
44“Laih anŭn, ƀing gơñu ăt či laĭ glaĭ mơ̆n, ‘Ơ Khua ăh, hơbĭn ƀing gơmơi ƀuh ih rơpa, mơhao, jing tuai, dŏ mơhlŭn, duăm ruă ƀôdah dŏ amăng sang mơnă laih anŭn ƀing gơmơi ƀu gŭm djru kơ Ih ôh lĕ?’
45“Pơtao anŭn či laĭ glaĭ tui anai, ‘Kâo laĭ hăng ƀing gih sĭt biă mă, tơdang ƀing gih ƀu ngă hơget tơlơi hiam anŭn kơ sa čô ƀu yom pơphan ôh amăng ƀing ayŏng adơi amai adơi Kâo anai, sĭt ƀing gih ƀu hơmâo djru brơi kơ Kâo hơget gĕt ôh.’
46“Giŏng anŭn, ƀing gơñu či mŭt nao pơ anih tŭ mă tơlơi pơkơhma̱l hlŏng lar yơh; samơ̆ bơ kơ ƀing tơpă hơnơ̆ng, ƀing gơ̆ či mŭt nao pơ anih tŭ mă tơlơi hơdip hlŏng lar yơh.”