25

Klei Bi Hriêng kơ Phung Pluh Čô Mniê Êra Hrông

1 “Hlăk anăn ƀuôn ala mtao adiê srăng jing msĕ si phung pluh čô mniê êra hrông djă pui kđen nao bi tuôm hŏng sa čô êkei dôk mô̆. 2Êma čô hlăm phung diñu jing mluk, leh anăn êma čô thâo mĭn. 3Phung mluk mă pui kđen, diñu amâo djă ba êa prăi mbĭt ôh. 4Ƀiădah phung thâo mĭn djă ba giêt bŏ hŏng êa prăi mbĭt hŏng pui kđen. 5Êjai pô dôk mô̆ hriê hnui, jih jang diñu đih leh anăn pĭt hĕ. 6Ƀiădah ti krah mlam mâo asăp ur lač, ‘Nĕ anei, pô dôk mô̆ truh! Hriê drông ñu bĕ!’ 7Snăn jih jang phung mniê êra hrông kgŭ pĭt leh anăn mkra pui kđen diñu. 8Phung mluk lač kơ phung thâo mĭn, ‘Brei kơ hmei đa êa prăi diih, kyuadah pui kđen hmei dơ̆ng djiê leh.’ 9Ƀiădah phung thâo mĭn lŏ wĭt lač, ‘Ơ ơh, huĭdah amâo djăp ôh kơ hmei wăt kơ diih; nao bĕ kơ phung čhĭ êa prăi leh anăn blei kơ diih pô.’ 10Leh anăn êjai diñu nao blei êa prăi, pô dôk mô̆ truh. Phung mniê thâo mĭn mŭt mbĭt hŏng ñu kơ klei ƀơ̆ng huă bi kuôl; leh anăn arăng kđăl hĕ ƀăng bhă. 11Êdei tinăn phung mniê mluk truh mơh leh anăn lač, ‘Ơ Khua, Ơ Khua, pŏk brei ƀăng bhă kơ hmei đa.’ 12 Ƀiădah khua lŏ wĭt lač, ‘Kâo lač sĭt nik kơ diih, kâo amâo thâo kral diih ôh.’ 13Snăn kăp răng bĕ, kyuadah diih amâo thâo hruê, kăn thâo mông rei.”

Klei Bi Hriêng kơ Tlâo Čô Dĭng Buăl

(Luk 19:11-27)

14 “Ƀuôn ala mtao adiê srăng jing msĕ si sa čô êkei đuĕ hiu kơ čar kbưi iêu phung dĭng buăl ñu leh anăn jao ngăn drăp ñu kơ digơ̆. 15Ñu brei kơ sa čô êma talăng, kơ pô mkăn dua talăng, leh anăn kơ pô mkăn sa talăng. Ñu brei kơ digơ̆ tui si grăp čô thâo yua prăk. Leh anăn ñu đuĕ nao. 16Pô mă tŭ leh êma talăng nao čhĭ mnia mtam hŏng prăk anăn; leh anăn ñu ƀơ̆ng mnga êma talăng mkăn. 17Msĕ mơh pô mă tŭ leh dua talăng ƀơ̆ng mnga dua talăng mkăn. 18Ƀiădah pô mă tŭ leh sa talăng đuĕ nao klei ƀăng lăn leh anăn dơr mdăp hĕ prăk khua ñu. 19Sui hruê êdei khua phung dĭng buăl anăn lŏ wĭt leh anăn ñu brei digơ̆ tĭng. 20Pô mă tŭ êma talăng hriê ba êma talăng mkăn leh anăn lač, ‘Ơ Khua, ih jao kơ kâo leh êma talăng. Nĕ anei, kâo lŏ mâo đĭ êma talăng mkăn.’ 21Khua ñu lač kơ ñu, ‘Jăk leh, Ơ dĭng buăl jăk leh anăn sĭt suôr. Ih dôk sĭt suôr hlăm bruă điêt, kâo srăng brei ih kiă kriê lu. Mŭt bĕ leh anăn mâo klei hơ̆k mơak mbĭt hŏng khua ih.’ 22Msĕ mơh pô mă tŭ dua talăng hriê leh anăn lač, ‘Ơ Khua, ih jao leh kơ kâo dua talăng. Nĕ anei, kâo lŏ mâo đĭ dua talăng mkăn.’ 23Khua ñu lač kơ ñu, ‘Jăk leh, Ơ dĭng buăl jăk leh anăn sĭt suôr. Ih dôk sĭt suôr hlăm bruă điêt, kâo srăng brei ih kiă kriê lu. Mŭt bĕ leh anăn mâo klei hơ̆k mơak mbĭt hŏng Khua ih.’ 24Êdei tinăn pô mă tŭ sa talăng hriê leh anăn lač, ‘Ơ Khua, kâo thâo kơ ih jing sa čô mnuih khăng. Ih wiă hlăm anôk ih amâo tuôm pla, leh anăn ih duñ hlăm anôk ih amâo tuôm rah ôh. 25Snăn kâo huĭ, leh anăn kâo nao mdăp hĕ prăk ih hlăm lăn. Nĕ anei, mă bĕ prăk ih pô.’ 26Khua ñu lŏ wĭt lač kơ ñu, ‘Ơ dĭng buăl ƀai leh anăn alah! Ih thâo leh kâo wiă hlăm anôk kâo amâo tuôm pla, leh anăn duñ hlăm anôk kâo amâo tuôm rah, 27Snăn jăk hĭn ih jao prăk kâo kơ mnuih mnia prăk, leh anăn ti hruê kâo lŏ wĭt kâo dưi lŏ mă prăk kâo wăt mnga. 28Snăn mă hĕ prăk ñu leh anăn brei kơ pô mâo leh pluh talăng. 29 Kyuadah arăng srăng thiăm brei kơ hlei pô mâo leh, leh anăn ñu srăng mâo lu êbeh; ƀiădah kơ pô amâo mâo ôh, arăng srăng mă hĕ wăt mnơ̆ng ñu mâo leh. 30 Leh anăn hwiê hĕ dĭng buăl amâo yuôm anăn hlăm anôk mmăt ti tač; tinăn srăng mâo klei čŏk hia leh anăn klei kriêt êgei.’ ”

Klei Phat Kđi kơ Phung Găp Djuê Mnuih

31 “Tơdah Anak Mnuih srăng hriê hlăm klei guh kơang Ñu mbĭt hŏng jih jang phung dĭng buăl jăk, hlăk anăn Ñu srăng dôk gŭ ti dlông jhưng mtao guh kơang Ñu. 32Jih jang găp djuê mnuih srăng bi kƀĭn ti anăp Ñu, leh anăn Ñu srăng bi kah digơ̆ jing dua phung msĕ si mgăt biăp bi kah biăp mơ̆ng bê. 33Ñu srăng dưm biăp tĭng hnuă Ñu, leh anăn bê tĭng điâo Ñu. 34Leh anăn Mtao srăng lač kơ phung tĭng hnuă Ñu, ‘Hriê bĕ, Ơ phung Ama kâo hơêč hmưi leh, brei diih mă tŭ ƀuôn ala mtao mkra leh kơ diih mơ̆ng mphŭn hrih lăn ala. 35Kyuadah kâo êpa diih brei mnơ̆ng ƀơ̆ng; kâo mhao diih brei êa mnăm; kâo jing mnuih tue diih jum leh kâo; 36kâo asei lưng diih brei kơ kâo čhiăm ao hơô; kâo ruă duam diih hriê čhưn leh hŏng kâo; arăng krư̆ kâo diih hriê čuă čhưn kâo.’ 37Hlăk anăn phung kpă srăng lŏ wĭt lač kơ Ñu, ‘Ơ Khua Yang, hbĭl hmei tuôm ƀuh ih êpa leh anăn brei kơ ih mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, amâodah ih mhao leh anăn brei kơ ih êa mnăm? 38Leh anăn hbĭl hmei tuôm ƀuh ih jing tue leh anăn jum ih, amâodah ih asei lưng leh anăn brei čhiăm ao kơ ih hơô? 39Leh anăn hbĭl hmei tuôm ƀuh ih ruă duam amâodah arăng krư̆ leh anăn nao čuă čhưn ih?’ 40Leh anăn Mtao srăng lŏ wĭt lač kơ diñu, ‘Sĭt nik kâo lač kơ diih, êjai diih ngă leh klei anăn kơ sa čô hlăm phung ayŏng adei kâo đơ điêt anei jing klei diih ngă leh kơ kâo yơh.’
41Hlăk anăn Ñu srăng lač kơ phung dôk tĭng điâo Ñu, ‘Ơ phung Aê Diê tăm pah leh, đuĕ bĕ mơ̆ng kâo, nao mŭt hlăm pui ƀơ̆ng hlŏng lar mkra leh kơ yang jhat leh anăn kơ phung dĭng buăl ñu. 42Kyuadah kâo êpa diih amâo tuôm brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ôh; kâo mhao diih amâo tuôm brei êa mnăm ôh; 43kâo jing tue diih amâo tuôm jum kâo ôh; kâo asei lưng diih amâo tuôm brei čhiăm ao hơô ôh; kâo ruă duam leh anăn arăng krư̆ kâo diih amâo tuôm nao čuă čhưn kâo ôh.’ 44Hlăk anăn phung anei srăng lŏ wĭt lač kơ Ñu, ‘Ơ Khua Yang, hbĭl hmei tuôm ƀuh ih êpa, mhao, jing tue, asei lưng, ruă duam, amâodah arăng krư̆ leh anăn hmei amâo tuôm đru ih ôh?’ 45Ñu srăng lŏ wĭt lač kơ phung anăn, ‘Sĭt nik kâo lač kơ diih, tơdah diih amâo tuôm ngă klei anăn kơ sa čô hlăm phung đơ điêt anei, jing msĕ si diih amâo tuôm ngă kơ kâo ôh.’ 46 Leh anăn phung anăn srăng nao mŭt hlăm klei bi kmhal hlŏng lar, ƀiădah phung kpă srăng nao kơ klei hdĭp hlŏng lar.”