26

Cov thawj tuav huv txuv Yexu

(Mk. 14:1-2; Lk. 22:1-2; Yh. 11:45-53)

1Thaus Yexu has tej lug nuav huvsw taag lawm nwg txawm has rua nwg cov thwjtim tas, 2“Mej yeej paub lawm tas tshuav ob nub xwb tes txug lub caij ua kevcai Hlaa Dhau, mas Tuabneeg leej Tub yuav raug muab cob rua luas teem rua sau khaublig ntoo.”
3Thaus ntawd cov pov thawj hlub hab cov kev txwj quas laug tuaj ua ke rua huv tug tuam pov thawj hlub Khayafa lub tsev, 4hab puab sablaaj tuav huv yuav nteg Yexu tuabywv hab muab nwg tua pov tseg. 5Puab has tas, “Tsw xob nteg nwg rua lub swjhawm kws ua kevcai nuav tsaam tes muaj kev kub ntxhuv rua huv cov pejxeem.”

Tug puj laub roj rua Yexu taubhau

(Mk. 14:3-9; Yh. 12:1-8)

6Thaus Yexu nyob huv Ximoo kws mob ruas lub tsev huv lub zog Npethani, 7Yexu tseed pheeb ntawm rooj mov, txawm muaj ib tug puj nqaa ib fwj roj tsw qaab muaj nqes heev tuaj cuag Yexu tes txawm muab laub rua sau Yexu taubhau. 8Thaus cov thwjtim pum le hov puab chim txawm has tas, “Ua caag yuav nkim tej roj nuav? 9Cov roj nuav yog muab muag tau nyaj ntau coj moog pub rua cov tuabneeg pluag kuj tau.” 10Yexu kuj paub tes nwg txawm has rua puab tas, “Mej ua rua tug puj nuav ntxhuv sab ua daabtsw? Nwg ua yaam kws zoo heev rua kuv. 11Yeej yuav muaj cov tuabneeg pluag nrug mej nyob moog le, tassws mej yuav tsw muaj kuv nrug mej nyob moog le. 12Qhov kws nwg laub roj rua sau kuv lub cev tub yog nwg tu kuv lub cev ca rua nub kws log kuv. 13Kuv has tseeb rua mej tas, tshaaj tawm txuj xuv zoo nuav tawm moog thoob nplajteb txug hovtwg, qhov kws tug puj nuav ua yuav nrov nchaa moog txug hov ntawd ua lub chaw ncu txug nwg.”

Yutas faav xeeb rua Yexu

(Mk. 14:10-11; Lk. 22:3-6)

14Thaus ntawd kaum ob tug thwjtim tug kws npe hu ua Yutas Ikhali‑au txawm moog cuag cov pov thawj hlub, 15hab has tas, “Yog kuv muab Yexu cob rua mej, mej yuav muab daabtsw rua kuv?” Puab txawm suav peb caug lub nyaj rua nwg. 16Txwj thaus hov lug Yutas nrhav swjhawm yuav muab Yexu cob rua puab.

Yexu npaaj noj kevcai Hlaa Dhau

(Mk. 14:12-21; Lk. 22:7-13,21-23; Yh. 13:21-30)

17Thawj nub kws ua kevcai Noj Ncuav tsw Xyaw Keeb cov thwjtim lug has rua Yexu tas, “Yuav ca peb npaaj kevcai Hlaa Dhau rua koj noj hovtwg?” 18Nwg has tas, “Ca le moog cuag ib tug yawm huv lub nroog hab has rua nwg tas, ‘Tug xwbfwb has tas, Lub swjhawm kws teem rua kuv lug ze lawm. Kuv yuav nrug kuv cov thwjtim ua kevcai Hlaa Dhau rua huv koj lub tsev.’ ” 19Cov thwjtim kuj ua lawv le Yexu has, puab txawm moog npaaj ua kevcai Hlaa Dhau txhwj zog.
20Thaus tsaus ntuj Yexu nrug kaum ob tug thwjtim nyob pheeb ntawm rooj mov ua ke. 21Thaus puab saamswm noj, nwg txawm has tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, mej cov nuav muaj ib tug yuav faav xeeb rua kuv.” 22Puab kuj ntxhuv sab heev puab nyag taug nyag chiv nug tas, “Tug Tswv, yog kuv lov?” 23Yexu teb tas, “Tug kws cev nwg txhais teg nrug kuv koom ntsw ib lub taig yog tug kws yuav faav xeeb rua kuv. 24Tuabneeg leej Tub yuav moog lawv le tej kws muaj sau ca has txug nwg, tassws tug kws faav xeeb rua Tuabneeg leej Tub yeej yuav raug txom nyem kawg. Tsw xob yug nwg lug kuj zoo dua.” 25Yutas kws faav xeeb rua Yexu txawm has tas, “Xwbfwb, yog kuv lov?” Yexu teb nwg tas, “Koj has yog lawm.”

Yexu rooj mov

(Mk. 14:22-26; Lk. 22:14-20; 1Khl. 11:23-25)

26Thaus puab noj mov, Yexu txawm muab ib lub ncuav lug foom koob moov rua mas muab ndais cev rua cov thwjtim hab has tas, “Ca le txais moog noj, nuav yog kuv lub cev.” 27Hab nwg muab ib lub khob lug ua Vaajtswv tsaug taag muab cev rua puab has tas, “Mej txhua tug ca le haus lub khob nuav. 28Nuav yog kuv cov ntshaav kws nas hom thawj rua tej lug cog tseg, kws raug muab nchuav daws tuabneeg coob coob lub txem. 29Kuv has rua mej tas kuv yuav tsw haus cawv txwv maab nuav dua le moog txug nub kws kuv nrug mej haus cawv txwv maab tshab huv kuv leej Txwv lub tebchaws.” 30Thaus puab hu ib zaaj nkauj taag puab tawm moog rua peg roob Txwv Aulib.

Petu yuav tsw leeg paub Yexu

(Mk. 14:27-31; Lk. 22:31-34; Yh. 13:36-38)

31Thaus ntawd Yexu has rua puab tas, “Mo nuav mej txhua tug yuav tso kuv tseg, vem muaj lug sau ca has tas,
  “ ‘Kuv yuav tua tug yug yaaj,
   mas paab yaaj yuav tawg ua saab ua sua moog.’
32Tassws thaus kuv raug muab tsaa caj sawv rov lug lawm, kuv yuav ua mej ntej moog rua Kalilai.”
33Petu txawm has rua Yexu tas, “Txawm yog puab suavdawg tso koj tseg los kuv yuav tsw tso koj tseg hlo le.” 34Yexu has rua nwg tas, “Kuv has tseeb rua koj tas, mo nuav ntaag thaus qab tsw tau qua koj yuav tsw leeg paub kuv peb zag.” 35Petu has rua nwg tas, “Txawm yog kuv yuav tsum nrug koj tuag, los kuv yuav tsw has tas kuv tsw paub koj.” Cov thwjtim suavdawg puavleej has le ntawd.

Yexu thov Vaajtswv huv Kexemane

(Mk. 14:32-42; Lk. 22:39-46)

36Tes Yexu txawm nrug nwg cov thwjtim moog rua ib qho chaw kws hu ua Kexemane, mas nwg has rua puab tas, “Ca le nyob tsawg ntawm nuav rua thaus kuv moog thov Vaajtswv lawm tod.” 37Nwg coj Petu hab Xenpenti ob tug tub nrug nwg moog. Yexu chiv txhawj hab ntxhuv sab kawg. 38Yexu has rua puab tas, “Kuv lub sab ntxhuv kawg tub yuav tuag. Mej ca le nyob ntawm nuav hab nrug kuv zuv tog.” 39Yexu txawm moog rua tom ntej mivntswv mas nwg khwb nkaus rua huv peg teb thov has tas, “Au kuv leej Txwv, yog ua tau, thov ca lub khob nuav dhau ntawm kuv moog. Txawm le caag kuj xwj, thov tsw xob ca ua lawv le kuv lub sab tassws ca ua lawv le koj lub sab.” 40Nwg rov lug rua ntawm cov thwjtim pum puab pw tsaug zug taag. Nwg txhad has rua Petu tas, “Mej nrug kuv zuv tog ib nyuas teev tsw taug le lov? 41Mej yuav tsum zuv tog hab thov Vaajtswv sub mej txhad tsw raug kev swm sab. Lub sab npaaj txhwj lawm tassws lub cev tsw muaj zug.” 42Yexu txawm rov moog thov Vaajtswv zag ob has tas, “Au kuv leej Txwv, yog lub khob nuav dhau ntawm kuv moog tsw tau, yog kuv yuav tsum haus xwb, mas thov ca ua lawv le koj lub sab.” 43Yexu rov lug pum puab pw tsaug zug dua ib zag vem puab qheb tsw taug qhov muag. 44Nwg txawm ncaim puab rov moog thov Vaajtswv zag peb ib yaam le thov thawj ob zag. 45Nwg txawm rov lug rua ntawm cov thwjtim hab has rua puab tas, “Mej tseed pw tsaug zug hab su lug sav lov? Lub swjhawm tub lug txug lawm, mas Tuabneeg leej Tub tub raug muab cob rua huv cov tuabneeg txhum txhais teg lawm. 46Ca le sawv tseeg, peb moog. Saib maj, tug kws faav xeeb rua kuv tuaj ze lawm.”

Nteg Yexu

(Mk. 14:43-50; Lk. 22:47-53; Yh. 18:3-12)

47Thaus Yexu tseed saamswm has lug, tes Yutas kws yog ib tug thwjtim huv kaum ob leeg ntawd txawm tuaj txug, hab muaj tuabneeg coob coob coj ntaaj coj qws nrug nwg tuaj, yog cov pov thawj hlub hab cov kev txwj quas laug khaiv tuaj. 48Tug kws faav xeeb hov tub qha rua puab ua ntej tas, “Kuv nwj tug twg mas yog tug hov ntaag. Ca le nteg kag nwg.” 49Taamswm ntawd Yutas txawm lug rua ntawm Yexu hab has tas, “Nyob zoo, xwbfwb,”w hab nwj Yexu. 50Yexu has rua nwg tas, “Kwvluag, ca le ua lawv le koj xaav tseg lawm.” Tes cov tuabneeg hov txawm lug ntsab nkaus Yexu muab nwg nteg. 51Thaus hov muaj ib tug kws nrug nraim Yexu txawm cev teg rhu hlo ntaaj lug tuab ntaug tug tuam pov thawj hlub tug tub qhe txav nwg ib saab nplooj ntseg tu nrho. 52Yexu has rua nwg tas, “Ca le muab koj raab ntaaj ntxwg rua huv lub naab, vem tas txhua tug kws swv ntaaj yeej yuav tuag rua nav ntaaj. 53Mej xaav tas kuv yuav thov kuv leej Txwv tsw tau lov? Mas nwg yuav tso tubkhai ntuj coob dua kaum ob paab tub rog lug paab kuv taamswm ntawd. 54Yog ua le ntawd mas tej lug kws has tas yuav tsum muaj le nuav, yuav tav tau le caag?” 55Thaus ntawd Yexu has rua cov tuabneeg tas, “Mej coj ntaaj coj qws tuaj nteg kuv ib yaam le tawm moog nteg tub saab lov? Kuv naj nub nyob tsawg huv lub tuam tsev qhuab qha, los mej tsua tsw nteg kuv. 56Tassws tej xwm txheej nuav huvsw tshwm lug txhad tav lawv le tej lug kws cov xwbfwb cev lug sau ca.” Tes cov thwjtim suavdawg txawm tso Yexu tseg tswv taag lawm.

Yexu nyob ntawm cov thawj lub rooj sablaaj

(Mk. 14:53-65; Lk. 22:54-55,63-71; Yh. 18:13-14,19-24)

57Cov kws nteg Yexu txawm coj nwg moog rua ntawm tug tuam pov thawj hlub Khayafa. Cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov kev txwj quas laug tub tuaj txoos ua ke rua hov ntawd lawm. 58Petu lawv Yexu qaab deb deb moog txug lub tshaav puam ntawm tug tuam pov thawj hlub lub tsev. Nwg nkaag moog nrug cov tub rog kws zuv lub tuam tsev nyob ua ke rua huv xauj, saib thaus kawg yuav zoo le caag. 59Cov pov thawj hlub hab taag nrho cov thawj lub rooj sablaaj txawm nrhav cuav timkhawv nkaug Yexu sub txhad tua tau nwg pov tseg. 60Txawm yog muaj ntau leej lug ua cuav timkhawv tum los nrhav tsw tau keeb puam. Thaus kawg muaj ob leeg lug, 61hab has tas, “Tug nuav has tas, ‘Kuv yuav rhuav Vaajtswv lub tuam tsev pov tseg mas peb nub xwb yuav ua tau dua tshab.’ ” 62Tug tuam pov thawj hlub txawm sawv tseeg has tas, “Koj tsw muaj ib lu lug teb lov? Puab kom koj txug daabtsw?” 63Yexu nyob tuabywv. Tug tuam pov thawj hlub txawm has tas, “Kuv ca koj tuav Vaajtswv kws muaj txujsa nyob lub npe twv has rua peb tas koj yog tug Kheto kws yog Vaajtswv tug Tub los tsw yog.” 64Yexu has rua nwg tas, “Yog le koj has. Tassws kuv has rua mej tas, tom hauv ntej mej yuav pum Tuabneeg leej Tub nyob tsawg ntawm tug kws muaj fwjchim luj kawg saab xws, hab nrug fuab sau ntuj lug.” 65Tes tug tuam pov thawj hlub txawm dua rhe nwg lub tsho hab has tas, “Nwg has lug tuam mom Vaajtswv lawm. Peb tseed yuav timkhawv ntxwv le caag hab? Mej tub nov nwg has tuam mom Vaajtswv lawm. 66Mej pum zoo le caag?” Puab teb tas, “Tswm nyog muab teem txem tuag.” 67Puab txawm ntu qub ncaug rua Yexu ntsej muag hab ntaus nwg hab muaj qee leej xuas tawg ncuav rua Yexu, 68hab has tas, “Tug Kheto, ca le cev Vaajtswv lug rua peb. Saib leejtwg ntaus koj?”

Petu tsw leeg Yexu

(Mk. 14:66-72; Lk. 22:56-62; Yh. 18:15-18,25-27)

69Petu nyob tsawg nrau lub tshaav puam. Muaj ib tug nkauj qhev lug has rua nwg tas, “Koj tub nrug Yexu kws yog tuabneeg Kalilai ua ke los sas.” 70Tassws Petu tsw leeg taab meeg suavdawg, nwg has tas, “Qhov kws koj has kod kuv tsw paub le.” 71Thaus Petu tawm moog rua ntawm rooj vaag muaj dua ib tug nkauj qhev txawm pum nwg tes txawm has rua cov tuabneeg kws nyob ib ncig ntawd tas, “Tug nuav yeej nrug Yexu kws yog tuabneeg Naxale nyob ua ke.” 72Petu rov tsw leeg hab twv has tas, “Kuv yeej tsw paub tug hov le.” 73Tom qaab ntawd mivntswv cov tuabneeg kws nyob ib ncig txawm lug has rua Petu tas, “Koj yeej yog puab cov hov ib tug tag tag le, tsua qhov koj lub suab seebchim yeej qha rua peb paub lawm.” 74Petu txawm chiv twv tsawm tawv tawv has tas, “Kuv tsw paub tug hov hlo le.” Taamswm ntawd qab txawm qua. 75Petu txhad ncu dheev txug tej lug kws Yexu tau has tas, “Thaus qab tsw tau qua koj yuav tsw leeg paub kuv peb zag.” Tes Petu txawm moog rua saab nrau quaj nyuaj sab heev.