27

Coj Yexu moog cuag Philaj

(Mk. 15:1; Lk. 23:1-2; Yh. 18:28-32)

1Thaus sawv ntxuv cov pov thawj hlub suavdawg hab cov kev txwj quas laug sablaaj yuav muab Yexu tua pov tseg. 2Puab txawm muab nwg khi coj moog cob rua Philaj kws yog tug tswv xeev.

Yutas tuag

(Tkh. 1:18-19)

3Thaus Yutas kws faav xeeb rua Yexu pum tas Yexu raug teem txem nwg txawm ntxeev dua sab hab coj peb caug lub nyaj hov tuaj thim rua cov pov thawj hlub hab cov kev txwj quas laug, 4has tas, “Kuv tau ua txhum qhov kws tau muab tug kws tsw txhum cob rua luas tua.” Puab has tas, “Tej kod ntswg txug peb daabtsw? Koj ca le ua le kws koj pum zoo xwb.” 5Yutas txawm muab cov nyaj hov pov rua huv lub tuam tsev mas tawm moog lawm. Nwg txawm moog dai cej daab tuag.
6Cov pov thawj hlub txawm khaws cov nyaj hov lug mas has tas, “Qhov kws muab cov nyaj nuav ca rua huv lub txhaab nyaj tuam tsev kuj tsw raug cai tsua qhov yog nqe ntshaav.” 7Thaus puab sablaaj has hum lawm, puab txawm coj cov nyaj hov moog yuav tug Kws Puab Laujkaub Aav daim teb ca ua toj ntxaa log lwm haiv tuabneeg. 8Vem le nuav luas txhad hu daim teb hov tas Daim Teb Ntshaav lug txug naj nub nwgnuav. 9Qhov nuav kuj tav lawv le tej lug kws xwbfwb Yelemi cev Vaajtswv lug has tas, “Puab txais peb caug lub nyaj hov kws yog tug hov le nqe kws cov Yixayee qee leej ntaus nqe ca lawd, 10mas coj moog yuav tug Kws Puab Laujkaub Aav daim teb lawv le tug Tswv tau has tseg ca rua kuv.”

Philaj nug Yexu

(Mk. 15:2-5; Lk. 23:3-5; Yh. 18:33-38)

11Thaus Yexu sawv ntawm tug tswv xeev xubndag, tug tswv xeev nug tas, “Koj yog cov Yutai tug vaajntxwv lov?” Yexu has tas, “Yog le koj has.” 12Tassws thaus cov pov thawj hlub hab cov kev txwj quas laug kom, Yexu tsw teb ib lus le. 13Philaj txawm has rua nwg tas, “Koj tsw nov tej lug kws puab kom koj ntau yaam le lov?” 14Tassws Yexu tsw teb puab tej lug kom ib lus le, tug tswv xeev kuj phemfwj heev.

Yexu raug teem txem tuag

(Mk. 15:6-15; Lk. 23:13-25; Yh. 18:39-19:16)

15Lawv le ib txwm txhua zag kws ua kevcai Hlaa Dhau tug tswv xeev yuav tso ib tug raug txem dim lawv le cov pejxeem pum zoo. 16Zag hov muaj ib tug raug txem hu ua [Yexu] Npalanpa kws sauvdawg paub. 17Thaus cov pejxeem tuaj txoos ua ke, Philaj has rua puab tas, “Mej xaav kuas kuv tso leejtwg dim, [Yexu] Npalanpa lossws Yexu kws hu ua Kheto?” 18Philaj paub tas puab khib txhad muab Yexu cob rua nwg. 19Thaus Philaj nyob tsawg has plaub hov, nwg tug quaspuj has tuaj rua nwg tas, “Tsw xob ntswg txug tug ncaaj nceeg hov hlo le, tsua qhov nub nua kuv ua npau suav txug nwg ua rua kuv nyuaj sab heev.”
20Cov pov thawj hlub hab cov kev txwj quas laug haub cov pejxeem kuas thov tso Npalanpa es muab Yexu tua pov tseg. 21Tug tswv xeev rov has rua puab tas, “Ob tug nuav mej xaav kuas kuv tso tug twg?” Puab teb tas, “Npalanpa.” 22Philaj txawm has tas, “Yog le hov kuv yuav ua le caag rua Yexu kws hu tas Kheto?” Puab suavdawg has tas, “Muab teem rua sau khaublig ntoo.” 23Philaj txhad has tas, “Ua caag muab teem? Nwg tau ua txhum daabtsw?” Tassws puab yimfuab qw has tas, “Muab nwg teem rua sau khaublig ntoo.” 24Thaus Philaj pum tas tsw tau qaabhau tsuas muaj kev kub ntxhuv tuaj xwb, nwg txawm muab dej lug ntxuav teg taab meeg cov tuabneeg hov has tas, “Kuv tsw txhum tsua qhov kws tug nuav tuag. Mej ua mej xwb.” 25Ib tsoom tuabneeg teb tas, “Ca tug hov cov ntshaav poob rua sau peb hab peb tej mivnyuas.” 26Philaj txhad tso Npalanpa rua puab, mas muab Yexu nplawm hab muab cob rua luas coj moog teem rua sau khaublig ntoo.

Cov tub rog ua saib tsw taug Yexu

(Mk. 15:16-20; Yh. 19:2-3)

27Tug tswv xeev cov tub rog txawm coj Yexu moog rua huv lub tsev Plitholia, mas sau hlo paab tub rog suavdawg tuaj vej nkaus Yexu. 28Puab muab nwg cev tsoog hle tseg hab muab ib lub tsho ntev lab lug ua rua Yexu naav. 29Puab muab xuav paug ntsaaj lug qhab ua ib lub mom vaajntxwv looj nwg taubhau, hab muab ib tug lojkov rua nwg tuav huv nwg txhais teg xws. Puab txhus caug ndua ntawm nwg xubndag thuaj luag has tas, “Cov Yutai tug vaajntxwv, thov kuas koj tau zoo lauj!” 30Puab ntu qub ncaug rua nwg hab muab tug lojkov lug ntaus nwg taubhau. 31Thaus puab ua saib tsw taug Yexu taag lawd, puab muab lub tsho ntev hle hab rov muab nwg cev tsoog ua rua nwg naav, hab coj nwg moog yuav muab teem rua sau khaublig ntoo.

Teem Yexu sau khaublig ntoo

(Mk. 15:21-32; Lk. 23:26-43; Yh. 19:17-27)

32Thaus puab tawm moog puab ntswb ib tug tuabneeg Khulene hu ua Ximoo, puab txawm yuam nwg kwv Yexu tug khaublig ntoo. 33Thaus puab moog txug lub chaw kws hu ua Kaukautha kws txhais has tas lub chaw txhaa taubhau, 34puab txawm muab cawv txwv maab xyaw maab dib ab cev rua Yexu haus. Thaus nwg swm mivntswv lawd nwg tsw kaam haus. 35Thaus puab muab Yexu teem rua sau khaublig ntoo lawd, puab txawm muab nwg cev tsoog tsho lug rhu ntawv sws faib rua puab. 36Tes puab txawm nyob tsawg hov ntawd zuv nwg. 37Puab muab cov lug kws kom Yexu sau teem ncaaj rua sau nwg taubhau has tas, “Tug nuav yog Yexu, yog cov Yutai tug vaajntxwv.” 38Zag hov puab muab ob tug tub saab teem nrug Yexu ua ke hab, saab xws ib tug, saab phem ib tug. 39Tej tuabneeg kws dua kev moog lug kuj thuaj Yexu cu hau quas nyo, 40has tas, “Tug kws yuav rhuav lub tuam tsev hab peb nub xwb ua dua tshab 'e, koj ca le cawm koj tug kheej kuas dim los maj. Yog koj yog Vaajtswv tug Tub, ca le nqeg sau khaublig ntoo lug los maj.” 41Cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov kev txwj quas laug kuj thuaj luag nwg ib yaam nkaus has tas, 42“Nwg cawm tau luas dim, tassws nwg cawm tsw tau nwg dim. Nwg yog cov Yixayee tug vaajntxwv. Ca nwg nqeg sau khaublig ntoo lug taamswm nuav mas peb txhad le ntseeg nwg. 43Nwg tso sab rua Vaajtswv. Yog Vaajtswv txaus sab rua nwg, thov Vaajtswv tso nwg dim taamswm nuav. Tsua qhov nwg tub has tas, ‘Kuv yog Vaajtswv tug Tub.’ ” 44Ob tug tub saab kws raug muab teem nrug Yexu kuj thuaj nwg ib yaam nkaus hab.

Yexu tuag

(Mk. 15:33-41; Lk. 23:44-49; Yh. 19:28-30)

45Ntuj txawm tsaus ndais thoob plawg lub tebchaws txwj thaus taav su moog txug nub qaij peb teev. 46Kwvlaam peb teev Yexu qw nrov nrov has tas, “Eli, eli, Lama xanpathani?” txhais has tas, “Kuv tug Vaajtswv, kuv tug Vaajtswv ua caag koj tso kuv tseg lawm?” 47Thaus cov tuabneeg kws nyob ntawd qee leej nov tes txawm has tas, “Tug yawm hov hu Eliya.” 48Taamswm ntawd ib tug dha moog muab ib lub xwb kuab raus cov kua qaub chob rua tug hauv paas lojkov cev moog rua Yexu haus. 49Tassws muaj dua ib cov has tas, “Tsw xob ua daabtsw, ca peb saib Eliya yuav lug cawm nwg los tsw lug.” 50Thaus Yexu rov qw nrov dua ib zag tes nwg txawm tso nwg txujsa tseg. 51Na cav daim ntaub kws thaiv huv lub tuam tsev txawm nduag rhe saab sau lug thoob plawg huv taw ua ob daim, aav kuj tseeg ua zug quas kais, tej txhwb zeb kuj tawg zum zawg, 52tej qhov ntxaa kuj qheb, hab Vaajtswv cov tuabneeg kws tuag lawd raug muab tsaa sawv lug. 53Mas thaus Yexu caj sawv lug lawd, puab cov ntawd kuj tawm huv qhov ntxaa moog rua huv lub nroog dawb huv tshwm rua tuabneeg coob coob pum.
54Thaus tug thawj rog kws kaav ib puas leej hab cov kws nrug nwg zuv Yexu pum aav tseeg quas nkawg hab txhua yaam tshwm tuaj le nuav, mas puab ntshai kawg le hab has tas, “Tug nuav yog Vaajtswv tug tub tag tag le.” 55Hov ntawd muaj cov quaspuj coob coob sawv deb deb saib, puab yog cov kws nrug Yexu tuaj peg Kalilai tuaj hab ua koom rua nwg. 56Huv puab cov hov muaj Maivlag Mantala, hab Yakaunpau hab Yauxej nam, hab Xenpenti ob tug tub le nam.

Muab Yexu log

(Mk. 15:42-47; Lk. 23:50-56; Yh. 19:38-42)

57Thaus yuav tsaus ntuj muaj ib tug nplua nuj kws nyob huv lub moos Alimathia hu ua Yauxej tuaj, nwg kuj yog Yexu le thwjtim. 58Nwg moog cuag Philaj thov Yexu lub cev tuag. Philaj txhad has kuas muab cob rua nwg. 59Yauxej txawm muab Yexu lub cev tuag lug hab muab ib daim ntaub maag kws huv lug qhwv, 60coj moog tso rua huv Yauxej lub qhov ntxaa tshab kws nwg txaug ca rua huv phaab zeb, mas dov ib daim laag zeb luj npug lub rooj ntxaa tes txawm moog lawm. 61Maivlag Mantala hab dua ib tug Maivlag kuj nyob tsawg hov ntawd ncaaj ntawm lub rooj ntxaa.
62Taagkig tom qaab dhau nub kws npaaj rua nub Xanpatau lawm, cov pov thawj hlub hab cov Falixai ua ke tuaj cuag Philaj 63has tas, “Yawm hlub, peb ncu tau tas tug tuabneeg daag hov thaus nwg tseed muaj txujsa nyob nwg has tas, ‘Dhau peb nub mas kuv yuav caj sawv rov lug.’ 64Yog le hov thov koj has kuas zuv lub qhov ntxaa ruaj ruaj kuas puv peb nub, ntshai tsaam nwg cov thwjtim tuaj nyag nwg lub cev moog hab has rua cov pejxeem tas, ‘Nwg tub sawv caj huv qhov tuag rov lug lawm.’ Tes qhov kws daag zag nuav yuav phem heev dua thawj zag.” 65Philaj txhad has rua puab tas, “Tub rog zuv yeej yog mej le, mas mej ca le moog zuv ruaj ruaj npaum le kws ua tau.” 66Puab txawm moog ntaus hom thawj rua daim laag zeb kaw lub rooj ntxaa ruaj ruaj hab tso tub rog zuv.