27

Yesu Zuqc Jiu Bun Bilaatv

(Beiv mangc Maako 15:1; Lugaa 23:1-2; Yo^han 18:28-32)

1Lungh ndorm nziouv, zuangx ⟨sai mienh bieiv⟩ caux Yiutai Mienh nyei mienh gox gapv zunv caangh laangh ziangx hnangv haaix nor haih daix Yesu. 2Ninh mbuo ziouc ndoh Yesu, ken mingh jiu bun Lomaa Zungx, Bilaatv.

Yu^ndaatc Daic Mi'aqv

(Beiv mangc Gong-Zoh 1:18-19)

3Maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc buatc Yesu zuqc dingc zuiz wuov zanc, ninh hnyouv mun haic aengx dorh wuov deix faah ziepc norm zinh daaih tuix bun sai mienh bieiv caux mienh gox. 4Ninh gorngv, “Yie zoux dorngc zuiz aqv, weic zuqc yie maaic maiv maaih zuiz nyei mienh bun ninh zuqc daic.”
 Wuov deix mienh dau, “Naaic maaih haaix nyungc paanx taux yie mbuo? Naaiv meih ganh nyei sic aqv.”
5Yu^ndaatc ziouc zoi wuov deix nyaanh guangc wuov zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz cuotv mingh, ziouc mingh ndiux jaang daic mi'aqv.
6Sai mienh bieiv nzauz naaiv deix nyaanh daaih gorngv, “Naaiv deix nyaanh se maaiz maengc nyaanh ziouc hnangv guoqv jienv nziaamv nor. Caux jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov deix nyaanh dapv se dorngc leiz.” 7Ninh mbuo ziouc caangh laangh daaih longc naaiv deix nyaanh maaiz nzong wuov dauh nanv nie zaangc nyei ndau, zoux ganh fingx mienh nyei zouv-gemh. 8Weic naaiv wuov nzong ndau maaih mbuox heuc “Maaih Nziaamv nyei Ndau” daaih taux ih jaax hnoi.
9Naaiv deix sic cuotv daaih doix-diuc douc waac mienh, Ye^le^mi, gorngv nyei waac. Ye^le^mi gorngv,
  “Ninh mbuo zorqv faah ziepc norm zinh,
   dongh I^saa^laa^en Mienh weic ninh dingc nyei jaax-zinh,
  10longc maaiz nanv nie zaangc nyei ndau,
   hnangv Ziouv mbuox yie zoux nor.”

Bilaatv Siemv Yesu

(Beiv mangc Maako 15:2-5; Lugaa 23:3-5; Yo^han 18:33-38)

11Wuov zanc, Yesu yiem Bilaatv Zungx nyei nza'hmien. Bilaatv naaic ninh, “Meih zoux Yiutai Mienh nyei hungh?”
 Yesu dau, “Zeiz nyei. Se hnangv meih gorngv nor.”
12Mv baac mienh gox caux sai mienh bieiv gox ninh wuov zanc, ninh maiv dau haaix nyungc.
13Bilaatv ziouc naaic ninh, “Ninh mbuo gox meih naaiv deix yietc zungv sic meih maiv haiz fai?” 14Mv baac Yesu yietc joux waac maiv dau ninh. Bilaatv za'gengh mbuoqc horngh haic.

Bilaatv Dingc Jiu Yesu Bun Mienh Daix

(Beiv mangc Maako 15:6-15; Lugaa 23:13-25; Yo^han 18:39-19:16)

15Hnyangx-hnyangx taux ⟨Siex Maengc Zipv,⟩ Lomaa Zungx maaih leiz bungx dauh wuonx loh nyei mienh ziux zuangx mienh tov bungx haaix dauh. 16Wuov zanc maaih dauh zuqc wuonx jienv loh nyei zuiz-mienh mbuox heuc Mbaa^lapv^mbatc. Haaix dauh yaac hiuv duqv ninh nyei. 17Zuangx mienh gapv zunv wuov zanc, Bilaatv naaic gaax ninh mbuo, “Meih mbuo oix yie bungx haaix dauh? Bungx Mbaa^lapv^mbatc fai bungx Yesu, dongh mienh heuc Giduc wuov dauh?” 18Bilaatv hiuv duqv zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh mueic jieqv Yesu cingx daaih zorqv Yesu jiu bun ninh.
19Bilaatv zueiz jienv siemv zuiz weic wuov zanc, ninh nyei auv bun waac mingh mbuox ninh, “Maiv dungx zoux haaix nyungc bun wuov laanh kuv mienh weic zuqc a'hmuangx yie mbeix mbeix taux naaiv laanh mienh ziouc haiz hnyouv maiv longx yietc deix.”
20Sai mienh bieiv caux mienh gox nduov zuangx mienh tov Bilaatv bungx Mbaa^lapv^mbatc, daix Yesu guangc. 21Bilaatv ziouc naaic zuangx mienh, “Naaiv deix i dauh, meih mbuo oix yie bungx haaix dauh?”
 Ninh mbuo dau, “Bungx Mbaa^lapv^mbatc.”
22Bilaatv ziouc naaic, “Wuov nyungc, Yesu, dongh mienh heuc Giduc wuov dauh, meih mbuo oix yie hnangv haaix nor zoux?”
 Ninh mbuo yietc zungv dau, “Zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax!”
23Bilaatv aengx naaic ninh mbuo, “Wuov nyungc, ninh zoux dorngc haaix nyungc zuiz?”
 Zuangx mienh jaa heuc gauh mbui, “Zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax maah!”
24Bilaatv buatc ninh gorngv jienv mingh yaac maiv lamh longc, zungv gamh nziex zuangx mienh oix lunc nzengc. Ninh ziouc zorqv wuom dorng jienv zuangx mienh nzaaux buoz yaac gorngv, “Naaiv dauh mienh zuqc daic se maiv paanx taux yie. Naaiv yietc zungv ndortv zuqc meih mbuo ganh aqv.”
25Zuangx mienh dongh joux waac dau, “Naaiv dauh mienh daic, liouc cuotv ninh nyei nziaamv, youh yie mbuo caux yie mbuo ganh nyei fun-faqv ndaam-dorng.”
26Bilaatv ziouc bungx Mbaa^lapv^mbatc bun ninh mbuo. Mv baac Yesu, ninh bun zuqc biaav-bin mborqv liuz, jiu bun baeng dorh mingh ding ziepc nzaangc jaax.

Baeng Guatc Doqc Jatv Yesu

(Beiv mangc Maako 15:16-20; Yo^han 19:2-3)

27Bilaatv Zungx nyei baeng aengx dorh Yesu bieqc zungx nyei dinc gu'nyuoz. Wuov guanh baeng yietc zungv ziouc mingh weih jienv ninh. 28Ninh mbuo jaiv nqoi Yesu nyei lui-houx aengx zorqv deix lui-ndaauv-siqv tengx ninh buix jienv, 29yaac longc njimv ciqv norm hungh ningv ndongx jienv ninh nyei m'nqorngv. Ninh mbuo aengx zorqv luoqc diqc guaengv bun ninh nyei mbiaauc jieqv buoz nanv jienv, aengx gueic njiec ninh nyei nza'hmien guatc doqc jatv ninh, yaac gorngv, “Yiutai Mienh nyei hungh aah! Ziangh duqv maanc fuix aqv!” 30Ninh mbuo aengx tuiv wuom-nzuih naetv ninh, zorqv wuov diuh luoqc diqc guaengv mborqv ninh nyei m'nqorngv. 31Guatc doqc jatv liuz, ninh mbuo ziouc jaiv nqoi lui-ndaauv-siqv, aengx zorqv ninh ganh nyei lui tengx ninh zuqv jienv ziouc dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax.

Yesu Zuqc Ding Ziepc Nzaangc Jaax

(Beiv mangc Maako 15:21-32; Lugaa 23:26-43; Yo^han 19:17-27)

32Ninh mbuo cuotv mingh wuov zanc, buangh zuqc dauh Sailin mienh, mbuox heuc Simon. Baeng ziouc aapv Simon ndaam Yesu nyei ziepc nzaangc jaax. 33Ninh mbuo mingh taux norm dorngx, mbuox heuc Gon^go^taa, eix leiz se M'nqorngv-Korqv Dorngx. 34Taux wuov ninh mbuo zorqv a'ngunc diuv peux jienv im nyei ga'naaiv bun Yesu hopv. Mv baac Yesu seix liuz, ziouc maiv hopv.
35Ninh mbuo zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax, aengx zorqv ninh nyei lui-houx daaih ndouv mangc weic bun nqoi. 36Nqa'haav ninh mbuo zueiz jienv wuov zuov mangc jienv ninh. 37Yiem Yesu nyei m'nqorngv gu'nguaaic ninh mbuo fiev jienv gox ninh wuov deix waac. Waac gorngv, “Naaiv se Yiutai Mienh nyei Hungh, Yesu.” 38Ninh mbuo aengx ding i dauh zaqc baeng yiem Yesu nyei ga'hlen. Maaih dauh yiem mbiaauc maengx. Maaih dauh yiem zaaix maengx.
39Jiex jauv nyei mienh ki ninh, huangx jienv m'nqorngv gorngv, 40“Aav, meih oix caeqv zaangc Tin-Hungh nyei biauv, nqa'haav buo hnoi aengx ganh ceix jiez daaih ni! Njoux meih ganh aqv. Se gorngv meih zoux Tin-Hungh nyei Dorn, njiec ziepc nzaangc jaax daaih maah!”
41Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng caux mienh gox fih hnangv nyei jatv ninh. 42Ninh mbuo gorngv, “Ninh njoux duqv mienh mv baac maiv haih njoux ninh ganh orqc! Ninh zoux I^saa^laa^en Mienh nyei Hungh! Se gorngv ninh ih zanc yiem ziepc nzaangc jaax njiec daaih, yie mbuo ziouc sienx ninh aqv. 43Ninh kaux Tin-Hungh yaac gorngv ninh zoux Tin-Hungh nyei Dorn. Wuov nyungc, mbuo mangc gaax Tin-Hungh ih zanc za'gengh oix njoux ninh fai maiv njoux.” 44Liemh ding ninh nyei ga'hlen wuov deix zaqc baeng fih hnangv nyei gorngv ki ninh.

Yesu Daic Mi'aqv

(Beiv mangc Maako 15:33-41; Lugaa 23:44-49; Yo^han 19:28-30)

45Lungh ziangx aanx nyei ziangh hoc, wuov norm deic-bung hmuangx nzengc taux njiec aanx buo norm ziangh hoc. 46Leih maiv go njiec aanx buo norm ziangh hoc, Yesu heuc qiex hlo nyei gorngv, “Eli, Eli, laa^maa^saa^mbakc^taa^ni!” Eix leiz se, “Yie nyei Tin-Hungh aah! Yie nyei Tin-Hungh! Meih weic haaix diuc guangc yie?”
47Maaih deix souv jienv wuov nyei mienh haiz ninh gorngv naaiv deix waac ziouc gorngv, “Ov, ninh heuc E^li^yaa.” 48Maaih dauh yiem wuov nyei mienh liemh zeih tiux mingh zorqv lai-nzeix-sortv ziemx a'ngunc diuv-sui daaih, longc luoqc diqc guaengv baqv jienv cunv bun Yesu hopv. 49Mv baac maaih deix yiem wuov nyei mienh gorngv, “Mbuo zuov mangc gaax, E^li^yaa gengh daaih njoux ninh nyei fai?”
50Yesu aengx heuc nzunc mbui nyei liuz, ziouc dangx qiex mi'aqv. 51Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie yiem gu'nguaaic mbaaix dorng ga'ndiev, zoux i maengx mi'aqv. Ndau yaac dongz, la'bieiv yaac mbaaix nzengc. 52Janx-daic zouv yaac nqoi mi'aqv. Tin-Hungh nyei cing-nzengc baeqc fingx, dongh daic mingh wuov deix, maaih camv nyei nangh daaih 53cuotv zouv mingh. Yesu nangh daaih wuov zanc, wuov deix mienh bieqc wuov norm cing-nzengc nyei zingh, Ye^lu^saa^lem. Maaih mienh camv nyei duqv buatc ninh mbuo.
54Zuov Yesu wuov dauh baeng-bieiv caux ninh nyei baeng buatc ndau dongz yaac buatc nyungc-nyungc sic cuotv, haeqv ninh mbuo gamh nziex haic. Ninh mbuo gorngv, “Naaiv dauh za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn aqv.”
55Yiem Gaa^li^li gan jienv Yesu daaih fu-sux ninh wuov deix m'sieqv dorn camv nyei yaac yiem wuov go deix nyei mangc. 56Wuov deix m'sieqv dorn maaih dauh Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa, maaih Yaagorpc caux Yosepv nyei maa Maa^li^yaa, yaac maaih Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn nyei maa.

Ninh Mbuo Zangx Yesu

(Beiv mangc Maako 15:42-47; Lugaa 23:50-56; Yo^han 19:38-42)

57Lungh maanz-hmuangx aqv, maaih dauh yiem Aa^li^maa^tie Mungv nyei butv-zoih mienh, mbuox heuc Yosepv, daaih taux. Ninh yaac zoux Yesu nyei sai-gorx. 58Yosepv mingh lorz Bilaatv, tov Yesu nyei sei. Bilaatv ziouc nqoi nzuih jiu Yesu nyei sei bun Yosepv. 59Yosepv ziouc longc siang-la'maah ndie beu jienv Yesu nyei sei, 60dorh mingh zangx siang-la'bieiv-zouv. Naaiv norm zouv Yosepv coqv hoqc zuqc daaih liouh ninh ganh longc. Zangx liuz, ninh tui kuaaiv domh la'bieiv mbaeqc jienv zouv-gaengh, ziouc mingh mi'aqv. 61Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa aengx caux ganh dauh Maa^li^yaa zueiz wuov, hmien huin mingh zouv wuov bung.

Baeng Zuov Zouv

62Da'nyeic hnoi, se taux ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ sai mienh bieiv caux Faa^li^si Mienh mingh lorz Bilaatv, 63yaac gorngv, “Domh Gorx aac, yie mbuo jangx zuqc zinh ndaangc nduov mienh wuov dauh lov maiv gaengh daic wuov zanc ninh gorngv, ‘Nqa'haav buo hnoi yie aengx nangh daaih.’ 64Hnangv naaic, tov Domh Gorx njiec lingc paaiv baeng mingh longx-longx zuov jienv zouv taux da'faam hnoi. Nziex ninh nyei sai-gorx haih mingh nimc sei. Nqa'haav haih mbuox zuangx mienh, ‘Ninh daic mingh aengx nangh daaih aqv.’ Se gorngv hnangv naaic, gorngv-baeqc naaiv nzunc gauh waaic zinh ndaangc wuov nzunc aqv.”
65Bilaatv mbuox ninh mbuo, “Wuov nyungc, gunv dorh baeng mingh ei meih mbuo haih zoux nyei longx-longx nyei zuov jienv zouv maah!”
66Ninh mbuo ziouc mingh nqaapv jienv yienx zouv-gaengh, yaac bun baeng longx-longx nyei zuov jienv.