28

Chúa Sống Lại

(Mác 16:1-10; Lu 24:1-12;Gg 20:1-10)

1Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ mờ sáng, Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác đến thăm mộ. 2Thình lình một cơn động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, và ngồi lên trên. 3Hình dáng của vị thiên sứ giống như chớp và y phục của ngài trắng như tuyết. 4Lính canh run rẩy vì sợ ngài và trở nên như người chết. 5Nhưng vị thiên sứ phán với các bà ấy, “Ðừng sợ, vì ta biết các ngươi tìm Ðức Chúa Jesus, Ðấng đã chịu đóng đinh. 6Ngài không có ở đây, vì Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. 7Sau đó hãy đi mau, báo tin cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Này, Ngài đi trước các ngươi đến Ga-li-lê; các ngươi sẽ thấy Ngài ở đó. Ðấy, ta đã báo cho các ngươi rồi.”
8Họ vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ Ngài. 9Thình lình, Ðức Chúa Jesus gặp họ và nói, “Chào các ngươi!”
 Họ đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.
10Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ðừng sợ, hãy đi bảo anh em Ta đến Ga-li-lê, ở đó họ sẽ thấy Ta.”

Báo Cáo của Lính Canh Mộ

11Trong khi các bà đó đi báo tin, nầy, mấy người lính canh mộ đi vào thành và báo với các trưởng tế về mọi sự đã xảy ra. 12Sau khi các trưởng tế họp bàn với các trưởng lão, họ cho các lính canh một số tiền lớn, 13và căn dặn, “Các anh phải nói, ‘Ban đêm, trong lúc chúng tôi ngủ, các môn đồ của hắn đã đến lấy trộm thi thể của hắn đi.’ 14Nếu việc nầy thấu đến tai quan tổng trấn, chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục quan, để các anh được vô sự.”
15Vậy mấy người lính đó nhận tiền và làm theo như đã dặn. Chuyện ấy vẫn còn được đồn đãi giữa dân Do-thái đến ngày nay.

Chúa Ban Ðại Mạng Lệnh

(Mác 16:14-18; Lu 24:36-49; Gg 20:19-23; Công 1:6-8)

16Bấy giờ mười một môn đồ đến Ga-li-lê, lên ngọn núi mà Ðức Chúa Jesus đã chỉ cho. 17Khi thấy Ngài, họ thờ lạy Ngài, nhưng có vài người còn nghi ngờ.
18Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, 20và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”